AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd39

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład walidacji metodą validate()

Przykład walidacji metodą validate()


Na slajdzie przedstawiony został przykład implementacji walidacji danych w aplikacji Struts w metodzie validate() komponentu Form Bean. Walidacja w przykładzie polega na sprawdzeniu czy zostało podane hasło. Implementacja walidacji wymaga realizacji kilku kroków:

1. Komunikat o błędzie należy zdefiniować w pliku zasobów. Domyślny, główny plik zasobów aplikacji Struts to ApplicationResources.properties (plik ten jest wskazany w pliku struts-config.xml). Ewentualne polskie znaki w pliku zasobów muszą być zakodowane w postaci ich kodów Unicode (ponieważ pliki .properties są plikami ASCII).

2. W klasie komponentu Form Bean należy zaimplementować metodę validate(). Metoda ta zwraca kolekcję błędów ActionErrors. Dodając błąd do tej kolekcji należy podać jego nazwę i przekazać obiekt ActionError związany z komunikatem o błędzie identyfikowanym przez jego klucz w pliku zasobów.

3. W definicji akcji w pliku struts-config.xml należy wskazać atrybutem INPUT stronę, do której ma nastąpić przekierowanie w przypadku niepowodzenia walidacji. Typowo jest to strona wprowadzania danych, ale niekoniecznie.

4. W naszym przykładzie w wypadku błędu walidacji ma nastąpić przekierowanie do strony z komunikatem o błędzie. Błędy walidacji Struts są wyświetlane znacznikiem <html:errors /> z jednej z bibliotek znaczników Struts (Struts Html). Istnieje również możliwość wyświetlania błędów pojedynczo, wskazując nazwę błędu atrybutem „property” znacznika <html:errors />.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>