O nas

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do rąk wykładowców i studentów informatyki materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka. Główne cele projektu to:

  1. Opracowanie programów nauczania dla studiów informatycznych I i II stopnia.
  2. Przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych do prowadzenia zajęć zdalnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało projekt do realizacji w maju 2006 roku. Wykonanie projektu sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Tylko uczelnie o różnorodnych i uzupełniających się profilach oraz dużych doświadczeniach dydaktycznych były w stanie zrealizować tak złożony i trudny projekt. Dlatego do realizacji projektu powołano partnerstwo czterech, czołowych polskich uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej.

Od roku akademickiego 2007/2008 studia informatyczne w Polsce będę dwustopniowe. W związku z tym wszystkie uczelnie prowadzące kierunek informatyka muszą opracować nowe programy studiów. Wychodzą temu naprzeciw standardy kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszym wyzwaniem przed jakim stanęli wykonawcy projektu było przygotowanie programów nauczania zgodnych z tymi standardami. Uznano, że programy nauczania dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych powinny być podobne i powinny zawierać te same treści. Uwzględniono, że informatyka jest wykładana na uczelniach nietechnicznych (uniwersytety) i technicznych (politechniki). Uznano, że należy wziąć pod uwagę różnorodność uczelni prowadzących ten kierunek, zarówno, jeśli chodzi o kadrę nauczającą, jak i studentów, oraz dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość informatyczną. Postanowiono przygotować programy nauczania i materiały dydaktyczne zarówno dla studiów o profilu technicznym, jak i profilu nietechnicznym. Podjęto starania, żeby jak najwięcej elementów (przedmiotów, treści nauczania) było wspólnych.

W wyniku realizacji projektu przygotowano 6 programów nauczania, po trzy dla studiów I i II stopnia, oddzielnie dla profilów: technicznego i nietechnicznego. Każdy program nauczania obejmuje semestralne i godzinowe zestawienie przedmiotów oraz ich sylabusy, specyfikację form zaliczania, punktację ECTS. Przedstawiono także projekt organizacji studiów niestacjonarnych uwzględniający, że nie więcej niż 70% programu nauczania może być realizowane z użyciem metod kształcenia na odległość.

Programy nauczania zbudowano na bazie 62 przedmiotów. Poniższa tabela zawiera wszystkie przedmioty podzielone na grupy odpowiadające treściom programowym zawartych w standardach kształcenia. Przedmioty o wyróżnionych nazwach są przeznaczone dla studiów II stopnia, ale mogą być także realizowane na studiach I stopnia jako przedmioty obieralne.


Treści kształcenia w zakresie: Przedmioty
Analizy matematycznej i algebry liniowej
Analiza matematyczna
Analiza matematyczna 2
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Metody optymalizacji
Metod probabilistycznych i statystyki Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Matematyki dyskretnej
Matematyka dyskretna 1
Matematyka dyskretna 2
Logika i teoria mnogości
Logika dla informatyków
Teoria kategorii dla informatyków
Fizyki Podstawy fizyki
Nauk technicznych
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Układy elektroniczne i technika pomiarowa
Technika cyfrowa
Przetwarzanie sygnałów
Techniki transmisji sygnałów
Laboratorium wirtualne 1
Laboratorium wirtualne 2
CAD w grafice inżynierskiej
Podstaw programowania
Wstęp do programowania
Metody programowania
Środowisko programisty
Algorytmów i złożoności
Algorytmy i struktury danych
Zaawansowane algorytmy i struktury danych
Języki automaty i obliczenia
Metody numeryczne
Złożoność obliczeniowa
Teoria informacji
Architektury systemów komputerowych
Architektura systemów komputerowych
Programowanie niskopoziomowe
Systemów operacyjnych
Systemy operacyjne
Systemy rozproszone
Przetwarzanie rozproszone
Systemy mobilne
Technologii sieciowych
Sieci komputerowe
Aplikacje WWW
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Zaawansowane aplikacje internetowe
Języków i paradygmatów programowania
Programowanie obiektowe
Paradygmaty programowania
Podstawy kompilatorów
Metody realizacji języków programowania
Programowanie funkcyjne
Zaawansowane C++
Programowanie współbieżne i rozproszone
Semantyka i weryfikacja programów
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Grafiki i komunikacji człowiek-komputer Grafika komputerowa i wizualizacja
Sztucznej inteligencji
Sztuczna inteligencja
Eksploracja danych
Baz danych
Zaawansowane systemy baz danych
Inżynierii oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
Zaawansowana inżynieria oprogramowania Projekt zespołowy
Systemów wbudowanych Systemy wbudowane
Problemów społecznych i zawodowych informatyki
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Języków obcych
Język angielski 1
Język angielski 2
Język angielski 3
Język angielski 4


Dla 60 przedmiotów (poza Projektem zespołowym i Problemami społecznymi i zawodowymi informatyki) przygotowano elektroniczne materiały dydaktyczne. Znakomita większość z nich może być użyta do nauczania na odległość. Nie są to jednakże samouczki i wymagają wytrawnego nauczyciela, który poprowadzi zajęcia z użyciem przygotowanych pomocy naukowych.

Do przygotowywania, aktualizowania i prezentowania materiałów dydaktycznych wykorzystano platformę MediaWiki. Platforma MediaWiki jest rozwijana z myślą o tworzeniu globalnej, otwartej encyklopedii pod nazwą Wikipedia. Hasła do Wikipedii może wprowadzać każdy i każdy może brać udział w ich redagowaniu, aktualizowaniu i uzupełnianiu. Platforma MediaWiki umożliwia pracę grupową oraz zapewnia kontrolę wersji. Kod źródłowy systemu jest otwarty i każdy może go zmieniać i uzupełniać. Wszystkie te cechy były podstawą wyboru MediaWiki jako platformy do realizacji projektu. Wykonawcy projektu z góry przyjęli, że należy oddzielić materiały elektroniczne wspomagające nauczanie poszczególnych przedmiotów, od sposobu organizacji studiów (w tym studiów zdalnych) i zdalnych platform nauczania. Dostępność materiałów w Internecie pozwala na korzystanie z nich na każdej platformie nauczania zdalnego.

To co oferujemy dzisiaj jest pierwszą wersją platformy edukacyjnej do nauczania informatyki. Zgromadzone w niej materiały umożliwiają przeprowadzenie pełnych studiów zarówno I, jak i II stopnia. W nadchodzącym roku akademickim przygotowane przez nas materiały będę testowane w normalnym toku studiów. Wszystkie zauważone niedociągnięcia, braki i błędy będą natychmiast poprawiane tak, aby w roku akademickim 2007/2008 wszyscy zainteresowani mogli przeprowadzić zajęcia przy wykorzystaniu przygotowanych przez nas materiałów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań związanych z udostępnieniem platformy edukacyjnej e-informatyka.

Kiedy? Co?
3.10.2006 Udostępnienie materiałów edukacyjnych.
październik 2006 - kwiecień 2007 Zbieranie uwag i informacji o błędach/usterkach. Poprawianie i aktualizowanie materiałów dydaktycznych. Rozwiązywanie problemów technicznych.
październik 2006 - listopad 2006, każda środa Udostępnienie aktualnej wersji platformy.
grudzień 2006 - kwiecień 2007, każda ostatnia środa miesiąca Udostępnienie aktualnej wersji platformy.
maj 2007 Przygotowanie dystrybucji platformy.
czerwiec 2007 Dystrybucja platformy.
październik 2007 Uruchomienie studiów zdalnych w uczelniach partnerskich.

Wszystkie prace związane z utrzymywanie i rozwijaniem platformy w roku akademickim 2006/2007 będą finansowane w ramach środków własnych uczelni uczestniczących w projekcie. Portal będzie dostępny na serwerach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Biuro projektu będzie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki i Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeszcze raz zachęcam wszystkich do korzystania z przygotowanych przez nas rozwiązań. Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne uwagi i opinie, które można przesyłać na adres maruda@mimuw.edu.pl. Chcielibyśmy, żeby portal żył i przyczynił się do wzrostu poziomu nauczania informatyki w naszym kraju.


Krzysztof Diks

Koordynator projektu