AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd33

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XSLT – Przykład (2/3)

XSLT – Przykład (2/3)


Slajd przedstawia pierwszą część arkusza stylów zawierającego definicję transformacji XSLT. Język XSLT jest językiem deklaratywnym, choć zawiera pewne konstrukcje proceduralne (instrukcję pętli FOR). Zalecanym stylem definiowania transformacji XSLT jest styl deklaratywny, w którym opis transformacji ma postać zbioru reguł. Reguła jest definiowana za pomocą elementu <xsl:template>, którego atrybut „match” zawiera wyrażenie XPath, wybierające przetwarzane elementy. W przedstawionym na slajdzie arkuszu stylów wykorzystywane są tylko najprostsze wyrażenia XPath, wybierające węzły elementów dzieci i węzły tekstowe.

Znaczenie poszczególnych fragmentów przykładowego arkusza stylów jest następujące:

1. Element główny arkusza <xsl:stylesheet> deklarujący przestrzeń nazw dla znaczników XSLT. Zwyczajowy prefiks przestrzeni nazw XSLT to „xsl”.

2. Reguła mówiąca, że każde wystąpienie elementu <cennik> ma być zastąpione przez:

<HTML><BODY><H1>Cennik akcesoriów</H1>*</BODY></HTML>,

gdzie w miejscu „*”, ma być umieszczona zawartość będąca wynikiem dopasowania reguł arkusza do zawartości elementu <cennik>.

3. Reguła mówiąca, że każde wystąpienie elementu <produkt> ma być zastąpione przez:

*<BR/>,

gdzie w miejscu „*”, ma być umieszczona zawartość będąca wynikiem dopasowania reguł arkusza do zawartości elementu <produkt>.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>