Sr-5-wyk-1.0-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rekordy zasobowe systemu DNS

Rekordy zasobowe systemu DNS


Przestrzeń nazw w systemie DNS jest zorganizowana w postaci drzewa. Nazwy poszczególnych węzłów mają postać sekwencji etykiet rozdzielonych kropką, począwszy od etykiety najniższej w hierarchii a skończywszy na etykiecie najwyższej w hierarchii. Ponieważ hierarchia jest drzewem, to nazwy krawędzi tego drzewa wykorzystuje się do etykietowania samych węzłów. Korzeń jest oznaczany po prostu „.”, choć w zapisie nazw węzłów jest to z reguły pomijane. Nazwy nie rozróżniają małych i wielkich liter. Przykładowa nazwa put.poznan.pl . oznacza węzeł put będący podrzędnym węzłem w stosunku do węzła poznan , który z kolei jest podrzędny w stosunku do pl . Węzeł pl podlega bezpośrednio korzeniowi hierarchii.

Poddrzewa przestrzeni nazw w systemie DNS są nazywane domenami (ang. domain ). Nazwa ścieżki od korzenia całej przestrzeni nazw do korzenia domeny nazywamy nazwą domeny (ang. domain name ). Domena może obejmować kilka stref, np. domena poznan.pl może obejmować zarówno strefę put.poznan.pl jak i strefę man.poznan.pl .

Konfiguracja domeny opisana jest zbiorem rekordów zasobowych (ang. resource records ). Tabelka przedstawia najczęściej wykorzystywane typy rekordów zasobowych. Rekord SOA (ang. Start of Authority ) zawiera podstawowe informacje opisujące strefę, m.in. adres poczty elektronicznej administratora systemu. Rekord A (adres), najczęściej stosowany, zawiera adres IP przypisany do konkretnej nazwy domenowej. Dla komputerów z kilkoma adresami IP definiuje się kilka rekordów A. Rekord MX (ang. mail exchange ) zawiera wskazanie na serwer obsługujący pocztę dla danej domeny. Dla strefy może być zdefiniowanych kilka rekordów MX, każdy kolejny wskazuje na zapasowe serwery pocztowe. Rekordy NS (ang. name server ) zawierają adres serwera nazw obsługującego daną strefę. Na podstawie rekordów NS serwery nazw wiedzą gdzie kierować zapytania w celu dalszego tłumaczenia nazwy, której dany serwer nie potrafi do końca przetłumaczyć.

Rekord CNAME (ang. canonical name – nazwa kanoniczna) pozwala na zdefiniowanie dodatkowych nazw dla komputerów. W rekordzie tym znajduje się wskazanie na nazwę kanoniczną komputera, czyli jego unikalną, podstawową nazwę. Mechanizm ten wykorzystuje się często do definiowania pomocniczych nazw www czy ftp w ramach domen, które reprezentują konkretne komputery z tych domen. Np. nazwa www.put.poznan.pl może być dodatkową nazwą dla komputera libra.put.poznan.pl , albo inaczej mówiąc libra.put.poznan.pl jest kanoniczną nazwą dla nazwy www.put.poznan.pl .

System DNS utrzymuje również informacje o odwzorowaniach odwrotnych, a więc o tłumaczeniach adresów IP na nazwy. Do reprezentowania tej informacji służą rekordy PTR (ang. pointer – wskaźnik). Odwzorowania odwrotne przechowywane są w specjalnej domenie in-addr.arpa , gdzie poszczególne nazwy budowane są na podstawie adresów IP, poprzez odwrócenie kolejności poszczególnych bajtów składowych adresu. Np. adres 150.254.30.34 reprezentowany jest nazwą 34.30.254.150.in-addr.arpa . W rekordzie PTR znajduje się nazwa kanoniczna przypisana do danego adresu IP.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>