AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struts jako infrastruktura aplikacji WWW

Struts jako infrastruktura aplikacji WWW


Wykorzystanie Struts jako szkieletu dla tworzonej aplikacji WWW zwalnia twórców aplikacji z oprogramowania wielu obszarów funkcjonalnych infrastruktury aplikacji. Główną zaletą Struts jest deklaratywna konfiguracja nawigacji miedzy stronami w pliku konfiguracyjnym kontrolera. W przypadku zmiany kolejności stron w nawigacji czy nazw stron JSP wystarczy zmodyfikować plik konfiguracyjny aplikacji Struts.

Struts kładzie również duży nacisk na walidację danych, oferując zestaw predefiniowanych walidatorów z możliwością walidacji po stronie klienta.

Struts słabo ułatwia tworzenie stanowego interfejsu użytkownika. Wsparcie w tym zakresie ogranicza się do odtwarzania zawartości pól formularza przy ponownym jego wyświetleniu w wyniku błędu walidacji.

Struts wspiera tworzenie aplikacji wielojęzycznych w oparciu o ogólny dla Javy mechanizm zbiorów zasobów z komunikatami (ang. resource bundles).

Struts oferuje też drobne uzupełnienie w zakresie deklaratywnej konfiguracji autoryzacji na gruncie usług uwierzytelniania i autoryzacji dla Javy (JAAS), umożliwiając specyfikowanie wymaganych ról dla poszczególnych akcji w aplikacji Struts.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>