AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Deklaratywna nawigacja oparta o mapę serwisu i kontrolki nawigacyjne

Deklaratywna nawigacja oparta o mapę serwisu i kontrolki nawigacyjne


Dla serwisów WWW o hierarchicznej strukturze, ASP.NET od wersji 2.0 umożliwia deklaratywną specyfikację nawigacji dla serwisu WWW w oparciu o mapę serwisu zdefiniowaną w pliku konfiguracyjnym Web.sitemap i kontrolki nawigacyjne.

Na slajdzie pokazano definicję struktury serwisu dla przykładowego serwisu prezentującego informacje o kontrolkach dostępnych w ASP.NET. Struktura serwisu z jedną wyróżnioną stroną główną i następnie kilkoma poziomami hierarchicznie zagnieżdżonych stron predysponuje go do wykorzystania deklaratywnej mapy serwisu i kontrolek nawigacyjnych o nią opartych.

Mapa serwisu jest zdefiniowana w pliku XML Web.sitemap. Element główny <siteMap> zawiera jeden element <siteMapNode>, reprezentujący stronę główną serwisu. W nim zawarte są hierarchicznie zagnieżdżone elementy <siteMapNode> reprezentujące pozostałe strony serwisu. Każdy element <siteMapNode> posiada atrybuty „title” i „url”, które będą wykorzystane przez kontrolki nawigacyjne jako nazwa i adres URL dla linków na stronie.

U dołu slajdu pokazany jest fragment strony ASP.NET definiujący kontrolkę drzewa nawigacyjnego, a w górnym lewym rogu jej wygląd w przeglądarce. Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu strony jest następujące:

1. Kontrolka źródła danych, udostępniająca mapę serwisu z pliku Web.sitemap.

2. Kontrolka drzewa, wykorzystująca jako źródło danych kontrolkę z mapą serwisu.

3. Sekcja <LevelStyles> zawierająca definicje wyglądu poszczególnych poziomów drzewa.

4. Sekcja <Databindings> wiążąca atrybuty opisu tekstowego i adresu URL do nawigacji węzłów drzewa z atrybutami węzłów zawartych w źródle danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>