AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Walidacja danych w ASP.NET - Przykład

Walidacja danych w ASP.NET - Przykład


Na slajdzie pokazany został przykład wykorzystania dwóch spośród predefiniowanych walidatorów ASP.NET. Walidowany jest formularz służący do wyszukiwania pracowników według etatu i przedziału płac. Etat jest obowiązkowy, a wartości podane jako progi płacowe muszą być nieujemne. Do walidacji etatu został wykorzystany walidator RequiredFieldValidator (1), a do walidacji progów płacy walidator RangeValidator (2). Znacznik walidatora umieszcza się w kodzie strony w miejscu, w którym ma pojawiać się generowany przez niego komunikat o błędzie w przypadku niepowodzenia walidacji. Walidowana kontrolka jest wskazywana atrybutem ControlToValidate, a tekst komunikatu o błędzie jest zawarty w atrybucie ErrorMessage. Dla walidatora przedziałowego (2) minimalna i maksymalna dopuszczalna wartość są zawarte w atrybutach MinimumValue i MaximumValue.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>