Zpo-6-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 6. Wzorce projektowe cz. II

Informacje wstępne

Ćwiczenie jest realizowane w języku Java w środowisku Eclipse 3.2. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy zapozanać się z wykładem. Ćwiczenie jest kontynuacją cyklu związanego z wzorcami projektowymi. Celem jest zastosowanie kolejnych wzorców w przykładowym systemie obiektowym dotyczącym banku.

Instalacja

Przygotowanie do ćwiczenia polega na zainstalowaniu JDK 5.0 [1] oraz środowiska Eclipse [2] w wersji 3.2 Ćwiczenie jest kontynuacją poprzedniego, dlatego należy prowadzić prace w dotychczasowym projekcie.

Zadanie 1

Zaimplementuj w systemie bankowym mechanizm naliczania oprocentowania w postaci wzorca State. Uwzględnij trzy rodzaje oprocentowania:

  • oprocentowanie typu A: 2% do kwoty 800 PLN oraz 4% od kwoty powyżej 800 PLN
  • oprocentowanie typu B: 3% do kwoty 1000 PLN oraz 5% od kwoty powyżej 1000 PLN
  • oprocentowanie typu C: 3.5%, niezależnie od wartości salda na rachunku klienta

Mechanizmy naliczania oprocentowania należy zaimplementować w postaci osobnych klas, dziedziczących po wspólnej nadklasie lub implementujących wspólny interfejs.

Zmiana oprocentowania związanego z rachunkiem bankowym polega na zmianie bieżącego obiektu reprezentującego oprocentowanie. Polecenia naliczenia odsetek powinno być delegowane do bieżącego obiektu reprezentującego oprocentowanie. Operacja zmiany odsetek powinna być zaimplementowana podobnie jak inne operacje bankowe, tj. jako realizacja wzorca Command.

Zwróć uwagę, aby obiekty reprezentujące oprocentowanie były bezstanowe, tzn. nie przechowywały informacji związanej z rachunkiem (np. wysokości salda). Referencja do rachunku powinna być przekazywana obiektowi reprezentującemu oprogramwanie jako parametr metody obliczającej odsetki.

Zadanie 2

Wyłącz z klasy Rachunek interfejs ProduktBankowy, który może posiadać także inne implementacje (np. Lokata, Kredyt). Następnie stwórz metodę-fabrykę, która pozwoli hermetyzować sposób tworzenia instancji produktu bankowego. Powinna ona przyjmować parametry, które określają typ tworzonego obiektu.

Pytania do dyskusji

  1. Wzorzec Prototype jest zaimplementowany w języku Java w postaci metody clone(), wykonującej tzw. płytką kopię obiektu. Dlaczego domyślnie nie jest wykonywana głęboka kopia obiektu?
  2. Co spowodowałoby uczynienie ogniw łańcucha we wzorcu Chain of Responsibility obiektami przechowującymi stan żądania?

Literatura

  1. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software". Addison-Wesley, 1995.
  2. D. Gallardo "Java Design Patterns 101". [IBM]
  3. J. Cooper "Java. Wzorce projektowe". Helion, 2001
  4. A. Shalloway, J. R. Trott "Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe". Wydanie II, Helion, 2005.