Zpo-2-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 2: Kolekcje w języku Java

Informacje wstępne

Ćwiczenie jest realizowany w języku Java w środowisku Eclipse 3.2. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy zapozanać się z wykładem. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z możliwościami biblioteki Java Collections a także wykorzystanie istniejącego projektu biblioteki do jej rozszerzenia. Ćwiczenie składa się z dwóch zadań.

Instalacja

Przygotowanie do ćwiczenia polega na zainstalowaniu JDK 5.0 oraz środowiska Eclipse w wersji 3.2

Po uruchomieniu środowiska i wyborze przestrzeni roboczej należy zaimportować (menu File->Import->Existing projects into workspace) projekt zpo-2-lab.zip z szablonami plików pomocnymi w rozwiązaniu zadań.

Zadanie 1

W załączonym projekcie znajduje się szkielet implementacji klasy CollectionSet - zbioru, który przechowuje jedynie kolekcje. Klasa ta obecnie implementuje interfejs java.util.Set oraz definiuje wszystkie niezbędne metody jako delegacje do zawartego w tej klasie obiektu java.util.HashSet.

Różnica w zachowaniu tej klasy ma polegać na rozszerzonym iteratorze. Należy zaimplementować metodę Iterator iterator(), która będzie zwracała nie bezpośrednio kolekcje, które są jej elementami, ale elementy, które są w nich zawarte (korzystając z iteratorów tej klasy).

Podczas implementacji uwzględnij następujące ograniczenia:

  • klasa CollectionSet jest implementacją interfejsu java.util.Set oraz spełnia ograniczenia dotyczące zbiorów (unikatowość elementów)
  • niemożliwe jest dodanie do kolekcji elementu, który nie jest kolekcją; próba dodania takiego elementu powoduje zgłoszenie wyjątku java.lang.IllegalArgumentException
  • metoda toString() zwraca napis będący opisem wszystkich zbiorów i ich elementów zawartych w obiekcie CollectionSet
  • metoda iterator() ma działać w sposób opisany powyżej
  • pozostałe metody w klasie CollectionSet mają być delegowane wewnętrznej instancji klasy java.util.HashSet

Schemat klas przedstawiono na diagramie:

Zpo-02-collectionset.png

Zadanie 2

Zaprojektuj i zaimplementuj komparatory (implementacje interfejsu java.util.Comparator) pozwalające sortować listę obiektów klasy Student według następujących kryteriów:

  • wg nazwiska, potem wg imienia - rosnąco
  • wg roku urodzenia, potem wg nazwiska, potem wg imienia - rosnąco

Definicja klasy Student oraz przykładowe dane do posortowania znajdują się się w załączonym projekcie.


Literatura

  1. Tutorial oferowany przez Sun Microsystems. Sun Microsystems
  2. D. Becker, "Get started with Java Collections". JavaWorld
  3. JGuru FAQ. JGuru