ZAWWW-2st1.2-l12.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane aplikacje internetowe

AJAX 1

Celem tego laboratorium jest pokazanie możliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia użytkownika w umieszczony na stronie przycisk, następnie wysyłający żądanie do serwletu, zwracającego aktualny czas systemowy. W dalszej części program zostanie zmodyfikowany tak, że będzie modyfikował swoje działanie w zależności od wartość wprowadzonych do formularza.

Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper 10.1.3.0.4 (do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/ ).

Ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zostanie przygotowane środowisko pozwalające na wykonanie ćwiczeń a następnie zostanie utworzony przykładowy dokument wspierający technologię AJAX.

 • Po uruchomieniu programu Oracle JDeveloper należy utworzyć nową aplikację. W tym celu należy wybrać opcję: File -> New
 • W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć chęć utworzenia nowej aplikacji (wygląd okna może się różnić od poniższego):

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 01.png


 • Następny ekran pozwala na ustawienie właściwości tworzonej aplikacji. Należy wprowadzić: nazwę aplikacji, nazwę katalogu, w którym znajdą się jaj pliki, prefiks dla pakietów tworzonych w ramach tej aplikacji i wybrać aplikację bez wzorca

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 02.png

 • Kolejnym krokiem jest stworzenie projektu w ramach aplikacji – można pozostawić domyślną nazwę: Project1

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 03.png


 • Następnie należy utworzyć stronę w języku HTML (plik o nazwie index.htm'l), przez którą użytkownik będzie się kontaktował z serwerem

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 04.png

 • W podobny sposób należy też utworzyć plik, w którym zostanie zawarty kod w języku JavaScript, dołączany do nagłówków dokumentów HTML, a zawierający kod do obsługi technologii AJAX (plik: ajax.js)
 • Stwórz prosty serwlet zwracający bieżącą datę

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 05.png


 • Korzystając z komponentu script dostępnego w palecie komponentów, należy dołączyć utworzony plik ze skryptem (na razie pusty) do sekcji HEAD dokumentu HTML.

ZAWWW-2st1 2-l12 tresc-1 0 06.png

 • Poniższy kod należy umieścić w pliku ajax.js - jest to przykład fragment wspólnego dla wszystkich dokumentów w ramach projektu, korzystających z technologii AJA

var xmlHttpRequestHandler = new Object();
xmlHttpRequestHandler.createXmlHttpRequest = function(){

  var XmlHttpRequestObject;
  if (typeof XMLHttpRequest != "undefined"){
   XmlHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
  }
  else if (window.ActiveXObject){
   // look up the highest possible MSXML version
   var tryPossibleVersions=["MSXML2.XMLHttp.5.0",
                          "MSXML2.XMLHttp.4.0",
                          "MSXML2.XMLHttp.3.0",
                          "MSXML2.XMLHttp",
                          "Microsoft.XMLHttp"];

  for (i=0; i< tryPossibleVersions.length; i++){
   try{
      XmlHttpRequestObject = new ActiveXObject(tryPossibleVersions[i]);
      break;
   }
   catch (xmlHttpRequestObjectError){
      //ignore
   }
  }
 }
 return XmlHttpRequestObject;
}

 • W sekcji HEAD dokumentu HTML należy też umieścić kod specyficzny dla danego dokumentu

<script type="text/javascript">
function doTheAjaxThing(){
  var PAGE_SUCCESS = 200;
  var requestObject = xmlHttpRequestHandler.createXmlHttpRequest();
  requestObject.open("Get","servlet1",false);
  requestObject.send(null);

  if (requestObject.status==PAGE_SUCCESS){
   var div_handle = document.getElementById("message");
   //check if DIV element is found
   if(div_handle){
    div_handle.innerHTML+=’’+requestObject.responseText;
   }
  }
  else{
   alert ("Request failed");
  }
}
</script>

 • W sekcji BODY dokumentu HTML należy umieścić następujący kod

<input type="button" value="Pobierz czas" onclick="doTheAjaxThing();"/>
<div id="message">
</div>

 • Po uruchomieniu dokumentu i naciskaniu widocznego w przeglądarce przycisku – można już obserwować działanie programu.

Ćwiczenie 2

W tym ćwiczeniu będzie można zaobserwować wsparcie technologii AJAX dla dynamicznej obsługi formularzy.

 • Należy utworzyć nowy dokument HTML o nazwie index2.html
 • W sekcji HEAD należy dołączyć plik ajax.js
 • Należy stworzyć serwlet o nazwie servlet2, który dla akceptuje parametr o nazwie imię i zwraca tekst: Witaj Przekazane_imie
 • Należy zmodyfikować (w stosunku do poprzedniego ćwiczenia) początek funkcji doTheAjaxThing, aby doprowadzić ją do poniższej postaci

function doTheAjaxThing(){
      var requestObject;
      var PAGE_SUCCESS = 200;
      var param="imie="+(document.form1.imie.value.length >0
                          ?document.form1.imie.value:"nobody");

      requestObject = xmlHttpRequestHandler.createXmlHttpRequest();
      requestObject.open("Get","servlet2?"+param,false);
      requestObject.send(null);

 • Należy zmodyfikować (w stosunku do poprzedniego ćwiczenia) zawartość sekcjo BODY dokumentu HTML, aby doprowadzić ją do poniższej postaci

<form name="form1" action="">
     <input type="button" value="Wyswietl powitanie"
                        onclick="doTheAjaxThing();"/>
     <input type="text" id="imie" name="imie"/>
  </form>
  <div id="message" class="message"></div>

 • Po uruchomieniu dokumentu i naciskaniu widocznego w przeglądarce przycisku – można już obserwować działanie programu.

Ćwiczenie 3

Należy (samodzielnie) przygotować formularz, pozwalający na wpisanie dwóch liczb, oraz wybór jednego spośród 4 działań matematycznych. Po stronie przeglądarki, jeszcze przed wysłaniem żądania wykonania obliczeń należy sprawdzić, czy w przypadku operacji dzielenia dzielna nie jest przypadkiem zerem i w takiej sytuacji wyświetlić odpowiedni komunikat, kończąc działanie skryptu. W pozostałych sytuacjach należy przesłać dane na serwer i wyświetlić odpowiedź.

Logikę realizującą przetwarzanie po stronie serwera należy przygotować w formie skryptu PHP lub JSP.

Wynik działania „serwerowej" części aplikacji powinien być ciągiem znaków o następującej treści:

pierwsza_liczba operator druga_liczba = wynik