ZAWWW-2st1.2-l04.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane aplikacje internetowe

EJB 1

Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych:

 • Stateless
 • Statefull

Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów.

Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska, generowania i uruchamiania prostego beana oraz przykładowej aplikacji potrafiącej uruchamiać takiego beana.

Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper 10.1.3.0.4 (do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/ ).

Ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zostanie przygotowane środowisko pozwalające na wykonanie ćwiczeń – w repozytorium programu JDeveloper zostanie stworzona odpowiednia aplikacja i projekt.

 • Po uruchomieniu programu Oracle JDeveloper należy utworzyć nową aplikację. W tym celu należy wybrać opcję: File -> New
 • W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć chęć utworzenia nowej aplikacji (wygląd okna może się różnić od poniższego):

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 01.png


 • Następny ekran pozwala na ustawienie właściwości tworzonej aplikacji. Należy wprowadzić: nazwę aplikacji, nazwę katalogu, w którym znajdą się jaj pliki, prefiks dla pakietów tworzonych w ramach tej aplikacji i wybrać aplikację bez wzorca

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 02.png

 • Kolejnym krokiem jest stworzenie projektu w ramach aplikacji – należy wprowadzić nazwę projektu: stateless

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 03.png

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie będzie polegało na wygenerowaniu szkieletu beana sesyjnego typu stateless i analizie jego kodu.

W tym celu należy:

 • W widocznym nawigatorze aplikacji należy zaznaczyć utworzony w poprzednim ćwiczeniu projekt

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 04.png


 • Następnie należy wybrać opcję: File -> New, lub z menu kontekstowego wybrać opcje New
 • W wyświetlonym oknie należy wybrać chęć utworzenia beana' (sesyjnego)

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 05.png


 • W wyświetlonym kreatorze ustawić odpowiednie parametry (wersja specifikacji: EJB 3.0)

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 06.png

 • Należy określić nazwę i typ dla tworzonego beana

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 07.png


 • Następnie należy określić nazwę klasy beana

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 08.png

 • W ostatnim kroku należy określić typy i nazwy implementowanych interfejsów (dla potrzeb tego ćwiczenia interfejs zdalny jest zbędny, ale można go wyspecyfikować)

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 09.png

 • Należy przeanalizować wygenerowany kod i zwróć uwagę na wykorzystane adnotacje
 • W oknie struktury (View -> Structure) należy zdefiniować odpowiednią zmienną:

Integer counter;

 • A następnie zdefiniować dwie metody o następującej specyfikacji:

public String getHello() – zwraca tekst: 
  "Hello from Stateless Java Bean "
public Integer getCounter() – zwraca wartość: counter++

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 10.png

package stateless;

import javax.ejb.Stateless;

@Stateless(name="StatelessEJB")
public class StatelessEJBBean implements StatelessEJB, StatelessEJBLocal {

    Integer counter = 0;

    public StatelessEJBBean() {
    }

    public String getHello() {
        return "Hello from Stateless Java Bean";
    }

    public Integer getCounter() {
        return counter ++;
    }
}


 • Po wykonaniu poprzednich czynności należy uruchomić utworzonego beana wewnątrz wbudowanego serwera aplikacji (OC4J) – opcja: Run

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 11.png

 • Oraz przeanalizować wyświetlane komunikaty
 • Następnie należy stworzyć przykładową aplikację korzystającą z metod udostępnianych przez beana

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 12.png

 • Analiza wygenerowanego kod powinna pomóc zrozumieć sposób wykorzystywania komponentów EJB przez aplikacje (w tym wypadku została wygenerowana aplikacja konsolowa, ale sposób dostępu i wywoływania metod beana jest identyczny zarówno w aplikacjach typu serwlet, czy też beany wywołujące się na wzajem). Należy wskazać w wygenerowanym kodzie fragmenty odpowiedzialne za utworzenie instancji beana, oraz wywołania jego metod.
 • W przykładowej aplikacji należy kilkukrotnie powtórzyć linię kodu odpowiedzialną za wywołanie metody zwracającej stan licznika.

System.out.println( statelessEJB.getCounter(  ) );

 • Następnie należy uruchomić przykładową aplikację i przeanalizować jej wyniki.
 • Na koniec należy uruchomić kilka procesów przykładowej aplikacji, aby w ten sposób zasymulować zachowanie beana w środowisku rzeczywistego serwera aplikacji, gdzie bardzo często wielu użytkowników równocześnie korzysta z tych samych komponentów.

Ćwiczenie 3

W tym ćwiczeniu należy utworzyć beana sesyjnego typu stateful, zaimplementować w nim funkcjonalność identyczną, jak w bezstanowym beanie z poprzedniego ćwiczenia, wygenerować przykładową aplikację i porównać wyniki jej działania z wynikami aplikacji z poprzedniego ćwiczenia.

 • Pracę należy rozpocząć od utworzenia nowego projektu w ramach tworzonej w tym ćwiczeniu aplikacji. Projektowi należy nadać nazwę stateful

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 13.png


 • W ramach projektu należy utworzyć beana sesyjnego typu stanowego

ZAWWW-2st1 2-l04 tresc-1 0 14.png

 • Dalej wykonywać dokładnie te same kroki, co w poprzednim ćwiczeniu.
 • Po kilkukrotnym uruchomieniu przykładowej aplikacji należy porównać jej wyniki z wynikami zwracanymi przez aplikacje z poprzedniego ćwiczenia
 • Należy też zasymulować równoległą pracę kilku użytkowników przykładowej aplikacji.