ZAWWW-2st1.2-l03.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Architektura CORBA.

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji wykorzystującej architekturę CORBA. Aplikacja składa się z usługodawcy (serwera) i klienta. Usługa polega na podaniu bieżącego czasu. Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 5.0 (do pobrania z http://www.netbeans.org) oraz środowisko J2SE 1.4.2 (lub wyższe).

1. Uruchom narzędzie NetBeans IDE 5.0

2. Z menu głównego wybierz File->New Project. Wybierz kategorię General i typ projektu Java Application. Kliknij przycisk Next >.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 01.png


3. Podaj nazwę projektu, np. „CORBA". Odznacz pole wyboru przy opcji Create Main Class. Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 02.png

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie ikonie Source Packages i z menu kontekstowego wybierz New->Empty File… Wprowadź nazwę pliku timeService.idl. Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 03.png

5. Plik timeService.idl jest otwarty w głównym oknie do edycji. Umieść w pliku poniższy kod IDL i zapisz zmiany.

module Timer {
  interface TimeService {
    string getTime();
  };
};

6. Uruchom konsolę MS-DOS i przejdź do katalogu zawierającego źródła aplikacji, %NETBEANS_HOME%\mywork\CORBA\src (gdzie %NETBEANS_HOME% to lokalny katalog zawierający instalację NetBeans IDE 5.0. Wykorzystaj prekompilator idlj.exe do wygenerowania plików po stronie serwera przez wydanie komendy

     c:\> idlj.exe –v –fserver timeService.idl

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 04.png

7. Wróć do środowiska NetBeans IDE 5.0. Zauważ, że w drzewie Source Packages pojawił się pakiet o Timer. Rozwiń zawartość pakietu i kliknij dwukrotnie na każdym pliku, obejrzyj zawartość każdego pliku.


8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Source Packages i z menu kontekstowego wybierz opcję New->Java Class… Wprowadź nazwę klasy TimeServant. Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 05.png

9. Plik TimeServant.java jest otwarty w głównym edytorze do edycji. Klasa TimeServant posłuży jako główna implementacja usługi. Wprowadź do pliku następujący kod.

import Timer.*;

import java.text.*;
import java.util.*;
import org.omg.CORBA.*;

public class TimeServant extends TimeServicePOA {
  private ORB orb;

  public TimeServant() {
  }

  public void setORB(ORB orb) {
    this.orb = orb;
  }

  public String getTime() {
    SimpleDateFormat formatter =
      new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy, HH:mm:ss:SSS z");
    Date now = new Date();
    return formatter.format(now);
  }
}


10. Dostęp do obiektu usługodawcy wymaga wygenerowania odpowiednich pniaków i klas pomocniczych. Wróć do okna MS-DOS i wydaj komendę

     c:\> idlj.exe –v –fclient timeService.idl

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 06.png

11. Kolejny krok to przygotowanie programu serwera, który powoła do życia instację usługodawcy (TimeServant), zarejestruje usługodawcę w brokerze obiektów i aktywizuje brokera. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Source Packages i z menu kontekstowego wybierz opcję New->Java Class… Wprowadź nazwę klasy Server. Kliknij przycisk Finish. Plik Server.java zostanie otwarty w edytorze kodu. Wprowadź do pliku następujący kod.

import Timer.*;

import org.omg.CosNaming.*;
import org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;
import org.omg.CORBA.*;
import org.omg.PortableServer.*;

import java.util.*;
import java.text.*;

public class Server {

  public Server() {
  }

  public static void main(String args[]) {
  try {
    Properties props = new Properties();
    props.put("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", "1050");
    props.put("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", "localhost");
    ORB orb = ORB.init(args, props);

    POA rootpoa
       = POAHelper.narrow(orb.resolve_initial_references("RootPOA"));
    rootpoa.the_POAManager().activate();

    TimeServant timeServant = new TimeServant();
    timeServant.setORB(orb);

    org.omg.CORBA.Object ref = rootpoa.servant_to_reference(timeServant);
    TimeService href = TimeServiceHelper.narrow(ref);

    org.omg.CORBA.Object objRef =
        orb.resolve_initial_references("NameService");
    NamingContextExt ncRef = NamingContextExtHelper.narrow(objRef);

    String name = "TimeServant";
    NameComponent path[] = ncRef.to_name(name);
    ncRef.rebind(path, href);

    System.out.println("TimeServant ready and waiting ...");

    orb.run();
  }

  catch (Exception e) { e.printStackTrace(System.out); }

  System.out.println("TimeServant Exiting ...");
  }
}

12. :Uruchom dodatkowe okno MS-DOS. Uruchom brokera obiektów ORB za pomocą komendy

     c:\> orbd.exe –ORBInitialPort 1050

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 07.png


13. Wróć do środowiska NetBeans IDE 5.0. Kliknij prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w edytorze zawierającym otwarty plik Server.java. Z menu kontekstowego wybierz opcję Run File.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 08.png

14. Ostatnia część ćwiczenia to przygotowanie programu klienta, który połączy się z usługą i pobierze aktualny czas. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Source Packages i z menu kontekstowego wybierz New->Java Class… Wprowadź nazwę klasy Client. Kliknij przycisk Finish. Plik Client.java zostanie otwarty w edytorze kodu. Wprowadź do pliku następujący kod.

import Timer.*;
import org.omg.CosNaming.*;
import org.omg.CORBA.*;
import java.util.Properties;

public class Client {

  public static void main(String args[]) {
    try {
      Properties props = new Properties();
      props.put("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", "1050");
      props.put("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", "localhost");
      ORB orb = ORB.init(args, props);

      org.omg.CORBA.Object objRef =
        orb.resolve_initial_references("NameService");
      NamingContext ncRef = NamingContextHelper.narrow(objRef);

      NameComponent nc = new NameComponent("TimeServant", "");
      NameComponent path[] = {nc};
      TimeService timeRef = TimeServiceHelper.narrow(ncRef.resolve(path));

      String time = "Time on the server: " + timeRef.getTime();
      System.out.println(time);

    } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
  }
}

15. Uruchom program klienta przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie edycji pliku Client.java i wybranie z menu kontekstowego opcji Run File.

ZAWWW-2st1 2-l03 tresc-1 0 09.png