TC Moduł 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
TC M2 Slajd1.png Układy logiczne – pojęcia podstawowe.

TC M2 Slajd2.png Podstawą teoretyczną techniki cyfrowej są układy logiczne. Funkcjonalnie układy logiczne klasyfikujemy na układy kombinacyjne i układy sekwencyjne. Wykład rozpoczynamy od układów kombinacyjnych. Układ kombinacyjny jest podstawowym układem logicznym umożliwiającym realizację funkcji boolowskich. Układ kombinacyjny konstruujemy z elementów logicznych po to, aby realizować funkcje lub ich zespoły opisujące bardziej skomplikowane układy cyfrowe. Dlatego rozważania o układach kombinacyjnych rozpoczynamy od pojęcia funkcji boolowskiej.

TC M2 Slajd3.png Pojęcie funkcji boolowskiej jest pojęciem podstawowym umożliwiającym modelowanie zjawisk fizycznych reprezentowanych jako odwzorowanie ciągów (wektorów) binarnych należących do zbioru X w ciągi binarne (wektory) ze zbioru Y, gdzie zbiory X, (Y) są podzbiorami n-krotnego, (m-krotnego) iloczynu kartezjańskiego zbioru B = {0, 1}.

Formalnie funkcją boolowską zmiennych binarnych nazywamy odwzorowanie , gdzie .

Jeżeli , to funkcję taką nazywamy zupełną; w przeciwnym przypadku jest to funkcja niezupełna, zwana również funkcją nie w pełni określoną.

Najczęściej stosowane reprezentacje funkcji boolowskich to tablica prawdy oraz formuła (wyrażenie) boolowskie.


TC M2 Slajd4.png Funkcja może być przedstawiona w postaci tablicy prawdy. Jest to tablica o kolumnach i wierszach. W kolejnych wierszach są zapisywane wszystkie wartości ciągu , czyli wszystkie wektory . W ostatniej kolumnie podana jest wartość y przyporządkowywana danemu wektorowi lub „–”, jeżeli funkcja dla tego wektora nie jest określona. Kolejne wektory są numerowane, przy czym wartość podana z lewej strony w dodatkowej kolumnie jest dziesiętnym odpowiednikiem wektora traktowanego jako liczba w zapisie dwójkowym.

TC M2 Slajd5.png Oto przykłady uproszczonego zapisu funkcji boolowskich. Podane zapisy specyfikują funkcje boolowskie, których wektory wejściowe określone są liczbami dziesiętnymi.

TC M2 Slajd6.png Funkcje boolowskie reprezentowane odwzorowaniem , jakkolwiek możliwe do bezpośredniej realizacji technicznej, nie są najlepszą formą do zastosowań. Znacznie wygodniejsze są reprezentacje funkcji w postaci formuł boolowskich. Ich zaleta wynika przede wszystkim z łatwej realizacji elementów logicznych zwanych bramkami logicznymi, które to elementy stanowią naturalną realizację formuł (wyrażeń) boolowskich, gdzie występują w postaci operatorów.

Formuła boolowska to wyrażenie, w którym zmienne boolowskie połączone są operatorami: . Operatory te zdefiniowane są w tabelce podanej na planszy dla działań dwuargumentowych AND i OR i jednoargumentowego NOT, ale ich uogólnienie na operatory wieloargumentowe jest oczywiste.


TC M2 Slajd7.png Dla funkcji opisanej tablicą prawdy podaną w tabelce na planszy podajemy sposób tworzenia formuły boolowskiej.

TC M2 Slajd8.png A na tej planszy pokazana jest realizacja tej funkcji na bramkach AND, OR, NOT.

W układzie kombinacyjnym z rysunku na planszy funkcja , realizowana na jego wyjściu , reprezentuje odwzorowanie z tabelki prawdy, co łatwo sprawdzić wprowadzając na wejścia układu odpowiednie wektory binarne i obliczając wartość uzyskaną na wyjściu . Na przykład dla na wyjściu bramki AND1 pojawi się sygnał o wartości 1, i w rezultacie wyjście przyjmie wartość 1. Natomiast dla na wyjściach wszystkich bramek AND będzie 0, a więc jednocześnie przyjmie wartość 0, co jest zgodne z tablicą prawdy.


TC M2 Slajd9.png W dwuelementowej algebrze Boole'a wprowadza się też inne działania (operatory). Do najważniejszych z nich należą: zanegowany iloczyn (NAND), zanegowana suma (NOR), suma wyłączająca (tzw. suma modulo 2 lub różnica symetryczna, oznaczana EXOR). Operatorom tym odpowiadają stosowne symbole bramek.

TC M2 Slajd10.png Nie kwestionowaną zaletą formuł boolowskich jest możliwość ich upraszczania, a co zatem idzie możliwość uzyskiwania realizacji oszczędniejszych z punktu widzenia liczby bramek. Zasady formalne upraszczania formuł boolowskich związane są z prawami i własnościami algebry Boole’a.

Własności stałych:

Własności negacji:

Podwójna negacja:

Idempotentność:

Przemienność:

Łączność:

Rozdzielność:

Pochłanianie:

Prawa De Morgana:


TC M2 Slajd11.png W algebrze Boole’a, operacje "" (dysjunkcja) i "" (koniunkcja) nazywa się również przez analogię do arytmetyki odpowiednio dodawaniem i mnożeniem. Operacje dodawania i mnożenia są przemienne oraz rozdzielne względem siebie. Elementy binarne 0 oraz 1 spełniają rolę elementu neutralnego odpowiednio względem operacji dodawania i mnożenia. Dla każdego elementu istnieje element , nazywany negacją, spełniający odpowiednie własności.

Starszeństwo działań w algebrze Boole'a jest takie same jak w zwykłej arytmetyce (np. wyrażenie interpretujemy jako , a nie jako , a nawiasy są opuszczane tam, gdzie nie prowadzi to do nieporozumień; opuszczamy także znak mnożenia "", a zamiast symbolu "", często używamy symbolu .


TC M2 Slajd12.png Stosując prawa algebry Boole’a, poprzednio podane wyrażenie na można uprościć w sposób pokazany na planszy. Ostatecznie wyrażenie to można zrealizować w układzie kombinacyjnym, którego struktura – znacznie prostsza od poprzedniej realizacji – jest pokazana na rysunku. Zasygnalizowany tu proces upraszczania wyrażeń boolowskich ma ogromne znaczenie praktyczne i opracowano dla jego potrzeb wiele zaawan¬sowanych metod syntezy, które z technicznego punktu widzenia nazywa się metodami minimalizacji funkcji boolowskich. Wiele z nich doczekało się realizacji w postaci zaawansowanych narzędzi komputerowych i stanowi podstawę nowoczesnej syntezy logicznej.

TC M2 Slajd13.png Na planszy pokazujemy cały proces syntezy funkcji boolowskiej tzn. przejście od tablicy prawdy, której odpowiada skomplikowane wyrażenie boolowskie. Wyrażenie to można zrealizować bezpośrednio, ale taka realizacja nie jest korzystna z technicznego punktu widzenia. Znacznie lepsza jest realizacja funkcji zminimalizowanej.

TC M2 Slajd14.png Sens fizyczny minimalizacji i jej ogromne znaczenie praktyczne wynika z faktu, że oba układy: pierwotny i zminimalizowany działają identycznie.

TC M2 Slajd15.png Z tych powodów zastosowania omówionego procesu syntezy są w dzisiejszej technice ogromne i dotyczą tak ważnych zagadnień jak np. projektowanie skrzynek permutacyjnych układów kryptograficznych oraz projektowanie układów arytmetyki rozproszonej powszechnie stosowanych w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów i obrazów.