SOP lab nr 6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Obsługa systemu plików.

Czas realizacji zajęć: 90 min.

Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Tworzenie i otwieranie plików, deskryptory plików, odczyt i zapis danych do plików, implementacja przykładowych programów obsługi plików.Operacje na plikach zwykłych.

Jądro systemu operacyjnego UNIX udostępnia dwie podstawowe operacje na plikach — odczyt i zapis — realizowane odpowiednio przez funkcje systemowe read i write. Z punktu widzenia jądra w systemie UNIX plik nie ma żadnej struktury, tzn. nie jest podzielony na przykład na rekordy. Plik jest traktowany jako tablica bajtów, zatem operacje odczytu lub zapisu mogą dotyczyć dowolnego fragmentu pliku, określonego z dokładnością do bajtów.

Wykonanie operacji wymaga wskazania pliku, na którym operacja ma zostać wykonana. Plik w systemie UNIX identyfikowany jest przez nazwę (w szczególności podaną w postaci ścieżki katalogowej), przy czym podawanie nazwy pliku przy każdym odwołaniu do niego wymagałoby każdorazowego przeszukiwania odpowiednich katalogów w celu ostatecznego ustalenia jego lokalizacji. W celu uniknięcia czasochłonnego przeszukiwania katalogów podczas lokalizowania pliku przy każdej operacji na nim, wprowadzona została funkcja systemowa open, której zadaniem jest zaalokowanie niezbędnych zasobów w jądrze, umożliwiających wykonywanie dalszych operacji na pliku bez potrzeby przeszukiwania katalogów. Funkcja open zwraca deskryptor, który jest przekazywany jako parametr aktualny, identyfikujący plik, do funkcji systemowych związanych z operacjami na otwartych plikach. (Standardowo zajęte są deskryptory 0, 1 i 2, odpowiadające standardowemu wejściu, standardowemu wyjściu i standardowemu wyjściu diagnostycznemu. Wszystkie te deskryptory najczęściej związane są z plikiem specjalnym, jakim jest terminal)

Przy otwieraniu pliku przekazywany jest tryb otwarcia, określający dopuszczalne operacje, jakie można wykonać w związku z tym otwarciem, np. tylko zapis, tylko odczyt lub zapis i odczyt. Tryb otwarcia może mieć również wpływ na sposób wykonania tych operacji, np. każda operacja zapisu dopisuje dane na końcu pliku.

Jądro systemu operacyjnego dostarcza też mechanizm tworzenia plików. Mechanizm tworzenia plików zwykłych dostępny jest przez funkcję systemową creat, która tworzy plik o nazwie podanej jako parametr aktualny i otwiera utworzony plik w trybie do zapisu, zwracając odpowiedni deskryptor.

Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej.

Tworzenie i otwieranie plików realizowane jest za pomocą funkcji:

 • open - otwarcie pliku (uogólniona funkcja open umożliwia również utworzenie pliku),
 • creat - utworzenie pliku i otwarcie do zapisu,
 • dup - utworzenie kopii deskryptora i nadanie jej pierwszego wolnego numeru z tablicy otwartych plików,
 • dup2 - utworzenie kopii deskryptora, umożliwiające określenie jej identyfikatora przez użytkownika,
 • close - zamknięcie deskryptora otwartego pliku,
 • unlink - usunięcie dowiązania do pliku

Operacje na plikach realizowane są za pomocą funkcji:

 • read - odczyt fragmentu pliku,
 • write - zapis fragmentu pliku,
 • lseek - przesunięcie wskaźnika bieżącej pozycji

Powyższe funkcje zdefiniowane są w pliku fcntl.h


Funkcje systemowe i ich argumenty.

int creat( const char *pathname, mode_t mode ) 

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: deskryptor otwartego pliku
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EEXIST - plik o podanej nazwie już istnieje, a użyto flag O_CREAT i O_EXCL
 • EFAULT - nazwa pathname wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową
 • EACCES - żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony
 • ENFILE - osiągnięto limit otwartych plików w systemie
 • EMFILE - proces już otworzył dozwoloną maksymalną liczbę plików
 • EROFS - żądane jest otwarcia w trybie zapisu pliku będącego plikiem tylko do odczytu

Argumenty funkcji:

 • pathname - wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)
 • mode - prawa dostępu (np. 0640)

UWAGI:

Funkcja tworzy plik, którego lokalizację wskazuje parametr pathname. Prawa dostępu do utworzonego pliku ustawiane są zgodnie z parametrem mode. Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje a proces wywołujący funkcję creat ma prawo do zapisu tego pliku, to jego zawartość jest usuwana (następuje obcięcie pliku). Plik wskazywany przez pathname otwierany jest w trybie do zapisu.


int open( const char *pathname, int flags[, mode_t mode] )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: deskryptor otwartego pliku
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji - analogicznie do funkcji creat'

Argumenty funkcji:

 • pathname - wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)
 • flags - metoda dostępu
  • O_RDONLY - otwarcie w trybie tylko do odczytu
  • O_WRONLY - otwarcie w trybie tylko do zapisu
  • O_RDWR -- otwarcie w trybie do odczytu i do zapisu

Argument flags może być połączony bitowym OR z jedną (lub więcej) z następujących wartości:

  • O_CREAT - utworzenie pliku, jeśli plik jeszcze nie istnieje,
  • O_TRUNC - obcięcie pliku, jeśli plik istnieje i otwierany jest w trybie O_WRONLY lub O_RDWR,
  • O_EXCL - powoduje zgłoszenie błędu jeśli plik już istnieje i otwierany jest z flagą O_CREAT
  • O_APPEND - operacje pisania odbywają się na końcu pliku.
 • mode - prawa dostępu, jest to argument opcjonalny

UWAGI:

Parametr wejściowy pathname jest nazwą (w szczególności pełną nazwą ścieżkową) pliku, parametr wejściowy flags oznacza tryb otwarcia pliku pliku i może mieć następujące wartości: O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR .

Dodatkowo w trybie zapisu możliwe jest użycie flagi O_APPEND, która jest sumowana bitowo z O_WRONLY lub O_RDWR i powoduje, że zapis wykonywany jest zawsze na końcu pliku. Dane są więc dopisywane do pliku i system gwarantuje, że nie nastąpi nadpisanie danych zapisanych wcześniej.

Poza funkcjami open i creat istnieje uogólniona, trzyparametrowa wersja funkcji open, która łączy cechy obu tych funkcji. Dodatkowy parametr prawa określa prawa dostępu do pliku (podobnie jak dla funkcji creat) i wykorzystywany jest wówczas, gdy tryb otwarcia wymusza tworzenie pliku. Przydatne są wówczas dodatkowe flagi umieszczane w trybie otwarcia: O_CREAT, O_TRUNC, O_EXCL.

Funkcja creat jest równoważna uogólnionej funkcji open z parametrem tryb równym O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, czyli poniższe wywołania są równoważne:

creat( nazwa_pliku, prawa );
open( nazwa_pliku, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, prawa );


int close( int fd )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: 0
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

*EBADF - wartość fd nie jest prawidłowym deskryptorem otwartego pliku

Argumenty funkcji:

 • fd - deskryptor zamykanego pliku

UWAGI:

Zamknięcie deskryptora pliku. Funkcja zamyka deskryptor pliku przekazany przez parametr fd. Po zamknięciu pliku zwalniana jest pozycja w tablicy deskryptorów i może ona zostać ponownie wykorzystana przy otwarciu kolejnego pliku, czyli nowo otwarty plik może otrzymać ten sam deskryptor, który miał plik wcześniej zamknięty. Ponadto zmniejszany jest o 1 licznik deskryptorów w tablicy otwartych plików. Jeśli fd jest ostatnią kopią deskryptora pliku, to zasoby z nim związane zostają zwolnione, natomiast jeśli deskryptor był ostatnia referencją do pliku, który usunięto komendą unlink, plik jest kasowany.


int dup( int oldfd )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: nowy deskryptor
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EBADF - oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku lub newfd jest poza dozwolonym zasięgiem deskryptorów plików
 • EMFILE - proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych deskryptorów plików

Argumenty funkcji:

 • oldfd - deskryptor zamykanego pliku

UWAGI:

Funkcja tworzy kopię pozycji w tablicy deskryptorów na innej, wolnej pozycji o najniższym indeksie. W ten sposób otrzymujemy nowy deskryptor związany z tym samym otwartym plikiem. Nowa pozycja w tablicy deskryptorów wskazuje na tą samą pozycję w tablicy otwartych plików, stąd stary i nowy deskryptor mogą być używane zamiennie. Deskryptory dzielą pozycję pliku i flagi, np. jeśli pozycja pliku zmieniła się po użyciu funkcji lseek na jednym z deskryptorów, zmieniła się ona także na drugim.


int dup2( int oldfd, int newfd )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: nowy deskryptor
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji - analogicznie do funkcji dup

Argumenty funkcji:

 • oldfd - deskryptor zamykanego pliku
 • newfd - nowy deskryptor


UWAGI:

Utworzenie kopii deskryptora. Podobnie jak w przypadku funkcji dup tworzony jest nowy deskryptor otwartego pliku identyfikowanego przez oldfd. Newfd staje się nowym, dodatkowym deskryptorem, a jeśli przed wywołaniem dup2 identyfikował on inny plik, następuje zamknięcie tego deskryptora przed powieleniem oldfd. Funkcja zwraca wartość nowego deskryptora.

Wykonanie operacji close(1); dup(fd); jest równoważne operacji dup(1,fd)


int unlink( const char *pathname )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: 0
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EFAULT - nazwa pathname wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową
 • EACCES - żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony

Argumenty funkcji:

 • pathname - wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)

UWAGI:

Funkcja powoduje usunięcie dowiązania do pliku. Wskazana przez parametr pathname nazwa pliku jest usuwana, a dodatkowo - jeśli było to jedyne dowiązanie tego pliku następuje usunięcie pliku z systemu


int read( inf fd, void *buf, size_t count )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się odczytać
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EINTR - wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych
 • EAGAIN - przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące I/O, a nie ma akurat danych dostępnych do odczytania natychmiast
 • EIO - błąd I/O. Zdarza się to np. jeśli proces jest w grupie procesów tła próbuje czytać z kontrolującego tty, lub ignoruje sygnał SIGTIN, lub jego grupa procesów jest osierocona.
 • EISDIR - fd odnosi się do katalogu
 • EBADF - fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu
 • EINVAL - fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu
 • EFAULT - buf wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową

Argumenty funkcji:

 • fd - deskryptor pliku z którego mają zostać odczytane dane
 • buf - adres bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, do którego zostaną przekazane dane odczytane z pliku w wyniku wywołania funkcji read
 • count - ilość bajtów do odczytania

UWAGI:

Odczyt danych z pliku. Funkcja powoduje odczyt count bajtów z otwartego pliku, identyfikowanego przez deskryptor fd, począwszy od bieżącej pozycji wskaźnika do pliku i umieszczenie ich pod adresem buf w przestrzeni adresowej procesu. Funkcja zwraca liczbę bajtów na której udało się wykonać operację (zero oznacza koniec pliku).

Odczyt powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w pliku. Po otwarciu pliku wskaźnik ten ustawiony jest na 0, czyli na początek pliku, a po kolejnych operacjach przesuwa się w kierunku końca pliku o tyle bajtów ile udało się odczytać


int write( inf fd, void *buf, size_t count )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się zapisać
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EBADF - deskryptor fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu
 • EINVAL - deskryptor fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do zapisu
 • EFAULT - deskryptor buf jest poza dostępną przestrzenią adresową
 • EPIPE - fd jest podłączony do potoku, lub gniazda, którego drugi koniec jest zamknięty. Gdy zdarzy się taka sytuacja, proces otrzyma sygnał SIGPIPE; jeśli jednak go przechwytuje, blokuje lub ignoruje, zwrócony zostanie błąd EPIPE
 • EAGAIN - wybrano nieblokujący I/O (przy użyciu O_NONBLOCK) a do potoku lub gniazda o deskryptorze fd nie można natychmiast zapisać danych
 • EINTR - wywołanie zostało przerwane sygnałem przed zapisaniem danych
 • ENOSPC - urządzenie, zawierające plik o deskryptorze fd nie ma miejsca na dane

Argumenty funkcji:

 • fd - deskryptor pliku do którego mają zostać zapisane dane
 • buf - adres bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, z którego zostaną pobrane dane zapisane przez funkcję write
 • count - ilość bajtów do zapisania

UWAGI:

Zapis danych do pliku. Funkcja powoduje zapis count bajtów do otwartego pliku, identyfikowanego przez deskryptor fd, począwszy od bieżącej pozycji wskaźnika do pliku i umieszczenie ich pod adresem buf w przestrzeni adresowej procesu. Funkcja zwraca liczbę bajtów na której udało się wykonać operację.

Podobnie jak dla funkcji read zapis powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w pliku.


long lseek( inf fd, off_t offset, int whence )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: nowa bieżąca pozycja wskaźnika bieżącej pozycje, liczona w bajtach względem początku pliku
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EBADF - deskryptor fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku
 • ESPIPE - fd jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO
 • EINVAL - parametr whence ma nieprawidłową wartością

Argumenty funkcji:

 • fd - deskryptor pliku do którego mają zostać zapisane dane
 • offset - liczba bajtów, o jaką należy przesunąć wskaźnik
 • whence - parametr określający pozycję względem której jest przesuwany wskaźnik

UWAGI:

Przesunięcie wskaźnika bieżącej pozycji. Funkcja powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w otwartym pliku o deskryptorze fd. Nowa pozycja jest bajtem o numerze offset liczonym odpowiednio względem :

 • początku pliku, gdy whence = SEEK_SET
 • końca pliku , gdy whence = SEEK_END
 • bieżącej pozycji, gdy whence = SEEK_CUR

Wartość parametru offset < 0 oznacza przesunięcie w kierunku początku pliku (niższych indeksów), a wartość offset >0 oznacza przesunięcie w kierunku końca pliku (wyższych indeksów). Funkcja zwraca aktualną wartość wskaźnika bieżącej pozycji (po przesunięciu) liczoną względem początku pliku. Działanie funkcji sprowadza się do modyfikacji zawartości odpowiedniego pola w tablicy otwartych plików. Nie można przesunąć wskaźnika na pozycję przed początkiem pliku, można za to wyszczególnić pozycję poza końcem pliku. Jeśli później w tym miejscu są zapisane jakieś dane, to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż dane nie zostaną rzeczywiście zapisane w luce). Definicja funkcji lseek znajduje się w plikach unistd.h oraz sys/types.h.


Przykłady zastosowania operacji plikowych.

Listing 1 przedstawia program do kopiowania pliku. W programie wykorzystano funkcje systemowe open, creat, read, write i close. Nazwy plików przykazywane są jako argumenty w linii poleceń przy uruchamianiu programu. Jako pierwszy argument przekazywana jest nazwa istniejącego pliku źródłowego, a jako drugi argument przekazywana jest nazwa pliku docelowego, który może zostać dopiero utworzony:


  #include <fcntl.h>
  #include <stdio.h>
3 #define MAX 512

  int main(int argc, char* argv[]){
6 	char buf[MAX];
	int desc_zrod, desc_cel;
	int lbajt;
9
	if (argc<3){
		fprintf(stderr, "Za malo argumentow. Uzyj:\n");
12		fprintf(stderr, "%s <plik zrodlowy> <plik docelowy>\n", 		argv[0]);
	 	exit(1);
	}
15
	desc_zrod = open(argv[1], O_RDONLY);
	if (desc_zrod == -1){
18		 perror("Blad otwarcia pliku zrodlowego");
		exit(1);
	}
21
	desc_cel = creat(argv[2], 0640);
	if (desc_cel == -1){
24		perror("Blad utworzenia pliku docelowego");
		exit(1);
	 }
27
	while((lbajt = read(desc_zrod, buf, MAX)) > 0){
		if (write(desc_cel, buf, lbajt) == -1){
30			 perror("Blad zapisu pliku docelowego");
			exit(1);
		}
33 	} 

	if (lbajt == -1){
		perror("Blad odczytu pliku zrodlowego");
36		exit(1);
	} 

39	if (close(desc_zrod) == -1 || close(desc_cel) == -1){
		perror("Blad zamkniecia pliku");
		exit(1);
42	}
	
	exit(0);
45 }

Listing 1: Kopiowanie pliku

Opis programu: W liniach 10-14 następuje sprawdzenie poprawności przekazania argumentów z linii poleceń. Następnie otwierany jest w trybie tylko do odczytu plik źródłowy i sprawdzana jest poprawność wykonania tej operacji (linie 16-20). Podobnie tworzony jest i otwierany w trybie tylko do zapisu plik docelowy (linie 22-26). Właściwe kopiowanie zawartości pliku źródłowego do pliku docelowego następuje w pętli w linich 28-33. Wyjście z pętli while następuje w wyniku zwrócenia przez funkcję read wartości 0 lub -1. Wartość -1 oznacza błąd, co sprawdzane jest zaraz po zakończeniu pętli w liniach 34-37.

Po każdym błędzie funkcji systemowej wyświetlany jest odpowiedni komunikat i następuje zakończenie procesu przez wywołanie funkcji systemowej exit. Jeśli wywołania funkcji systemowych zakończą się bezbłędnie, sterowanie dochodzi do linii 39, gdzie następuje zamknięcie plików.

Listing 2 przedstawia program do wyświetlania rozmiaru pliku. W programie wykorzystano funkcje systemowe open, lseek i close. Nazwa pliku przykazywana jest jako argument w linii poleceń przy uruchamianiu programu.


  #include <fcntl.h>
  #include <stdio.h>
3
  int main(int argc, char* argv[]){
	int desc;
6	long rozm; 

	if (argc < 2){
9		fprintf(stderr, "Za malo argumentow. Uzyj:\n");
		fprintf(stderr, "%s <nazwa pliku>\n", argv[0]);
		exit(1);
12 	}

	desc = open(argv[1], O_RDONLY);
15	if (desc == -1){
		perror("Blad otwarcia pliku");
		exit(1);
18	} 

	rozm = lseek(desc, 0, SEEK_END);
21	if (rozm == -1){
		perror("Blad w pozycjonowaniu");
		exit(1);
24	}

	printf("Rozmiar pliku %s: %ld\n", argv[1], rozm);
27
	if (close(desc) == -1){
		perror("Blad zamkniecia pliku");
30		exit(1);
	}

33	exit(0);
  } 

Listing 2: Wyprowadzanie rozmiaru pliku

Opis programu: W liniach 8-12 następuje sprawdzenie poprawności przekazania argumentów z linii poleceń. Następnie otwierany jest w trybie tylko do odczytu plik o nazwie podanej jako argument w linii poleceń i sprawdzana jest poprawność wykonania tej operacji (linie 14-18). Po otwarciu pliku następuje przesunięcie wskaźnika bieżącej pozycji za pomocą funkcji lseek na koniec pliku i zarazem odczyt położenia tego wskaźnika względem początku pliku (linia 20). Uzyskany wynik działania funkcji lseek, jeżeli nie jest to wartość -1, jest rozmiarem pliku w bajtach. Wartość ta jest wyświetlana na standardowym wyjściu (linia 26), po czym plik jest zamykany (linia 28).


Zadania do samodzielnego wykonania.

 1. Napisz program kopiujący zawartość pliku o nazwie podanej jako pierwszy parametr do pliku którego nazwa podana jest jako drugi parametr
 2. Napisz program zmieniający kolejność znaków w każdej linii pliku o nazwie podanej jako parametr.
 3. Napisz procedurę kopiowania ostatnich 10 znaków, słów i ostatnich 10 linii jednego pliku do innego.
 4. Napisz program do rozpoznawania czy plik o podanej nazwie jest plikiem tekstowym (plik tekstowy zawiera znaki o kodach 0-127 - można w tym celu użyć funkcji < tt>isascii< /tt>.
 5. Napisz program, który w pliku o nazwie podanej jako ostatni argument zapisze połączoną zawartość wszystkich plików których nazwy zostały podane w linii poleceń przed ostatnim argumentem.
 6. Napisz program liczący ile jest słów w pliku (zakładamy, że słowa składają się z małych i dużych liter alfabetu oraz cyfr i znaku podkreślenia, a wszystkie pozostałe znaki są separatorami słów)
 7. Napisz program do porównywania plików o nazwach przekazanych jako argumenty. Wynikiem działania programu ma być komunikat że pliki są identyczne, pliki różnią się od znaku nr<nr znaku> w linii<nr znaku linii> lub - gdy gdy jeden z plików zawiera treść drugiego uzupełnioną o jakieś dodatkowe znaki - plik <nazwa> zawiera<liczba>znaków więcej niż zawartość pliku <nazwa>


Literatura.

[HGS99] Havilland K., Gray D., Salama B., Unix - programowanie systemowe, ReadMe, 1999 [Roch97] Rochkind M.J., Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych, WNT, 1997 [NS99] Neil M., Stones R, Linux. Programowanie, ReadMe, 1999 [MOS02] Mitchell M., Oldham J., Samuel A., Linux. Programowanie dla zaawansowanych, ReadMe,2002 [St02] Stevens R.W., Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT, 2002