SOP lab nr 10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Mechanizmy IPC: kolejki komunikatów

Czas realizacji zajęć: 90 min.

Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć:Tworzenie i usuwanie kolejek komunikatów, parametry kolejek komunikatów, wysyłanie i odbieranie komunikatów, obsługa mechanizmów IPC w konsoli systemu, implementacja przykładowych programów obsługi kolejek komunikatówMechanizmy IPC

Podobnie jak łącza, mechanizmy IPC (Inter Process Communication) jest grupą mechanizmów komunikacji i synchronizacji procesów działających w ramach tego samego systemu operacyjnego. Mechanizmy IPC obejmują:

 • kolejki komunikatów — umożliwiają przekazywanie określonych porcji danych,
 • pamięć współdzieloną — umożliwiają współdzielenie kilku procesom tego samego fragmentu wirtualnej przestrzeni adresowej,
 • semafory — umożliwiają synchronizacje procesów w dostępie do współdzielonych zasobów (np. do pamięci współdzielonej)

Do tworzenia obiektów IPC i manipulowania ich danymi służy zbiór funkcji przedstawiony w poniższej tabelce:


działanie kolejka komunikatów pamięć współdzielona semafor
Rezerwowanie obiektu IPC, uzyskiwanie do niego dostępu msgget shmget semget
Sterowanie obiektem IPC, uzyskiwanie informacji o stanie modyfikowanych obiektów IPC, usuwanie obiektów IPC msgctl shmctl semctl
Operacje na obiektach IPC: wysyłanie i odbieranie komunikatów, operacje na semaforach, rezerwowanie i zwalnianie segmentów pamięci wspólnej msgsnd, msgrcv shmat, shmdt semop


Wywołania systemowe get (msgget, shmget, semget) są stosowane do tworzenia nowych obiektów IPC, lub do uzyskania dostępu do obiektów istniejących. Drugim wywołaniem systemowym wspólnym dla mechanizmów IPC jest ctl (msgctl, shmctl, semctl), używane w celu przeprowadzenia operacji kontrolnych na obiektach IPC.

Funkcje get zwracają wartości całkowitoliczbowe, nazywane identyfikatorami IPC, które identyfikują obiekty IPC. Od strony systemu operacyjnego identyfikator IPC jest indeksem w systemowej tablicy zawierającej struktury z danymi dotyczącymi uprawnień do obiektów IPC. Struktura IPC jest zdefiniowana w pliku sys/ipc.h.

Każda z funkcji get wymaga określenia argumentu typu key_t (będącego ekwiwalentem typu long), nazywanego kluczem i umożliwiającego generowanie identyfikatorów IPC. Procesy, poprzez podanie tej samej wartości klucza uzyskują dostęp do konkretnego mechanizmu IPC. Wartość klucza można określić podając samodzielnie konkretną wartość. Polu temu można także przypisać stałą IPC_PRIVATE, która spowoduje utworzenie obiektu IPC o niepowtarzalnej wartości identyfikatora. Jednak łącze identyfikowane przez klucz wygenerowany w oparciu o stałą IPC_PRIVATE pozwala na komunikację jedynie pomiędzy procesami spokrewnionymi (ponieważ procesy potomne dziedziczą wartość klucza od swoich przodków)

Drugim parametrem wspólnym dla wszystkich wywołań z rodziny get jest znacznik komunikatu, który określa prawa dostępu do tworzonego obiektu IPC. Prawa te mogą być połączone operacją logiczną OR (oznaczaną w języku programowania C przez |) z flagami IPC_CREAT lub IPC_EXCL. Flaga IPC_CREAT nakazuje funkcjom get utworzenie nowego obiektu IPC, jeśli on jeszcze nie istnieje. Jeśli natomiast obiekt IPC już istnieje i jego klucz nie został wygenerowany przy użyciu stałej IPC_PRIVATE, to funkcje get zwrócą identyfikator tego obiektu. Natomiast użycie flag IPC_CREAT|IPC_EXCL spowoduje, że gdy obiekt IPC dla danej wartości klucza już istnieje, wywołanie funkcji get zakończy się błędem. Dzięki połączeniu tych dwóch flag użytkownik posiada gwarancję, że jest on twórcą danego obiektu IPC.

Wywołania funkcji ctl posiadają dwa argumenty wspólne: identyfikator obiektu IPC (otrzymany w wyniku wywołania odpowiedniej funkcji get), oraz następujące stałe: IPC_STAT, IPC_SET i IPC_RMID, zdefiniowane w pliku sys/ipc.h:

 • IPC_STAT — zwraca informację o stanie danego obiektu IPC
 • IPC_SET — zmienia właściciela, grupę i tryb obiektu IPC
 • IPC_RMID — usuwa obiekt IPC z systemu

Obsługa mechanizmów IPC w konsoli systemu

Na poziomie systemowym dane znajdujące się w obiekcie IPC pobiera się za pomocą polecenia ipcs. Informacje na temat konkretnych obiektów: kolejek komunikatów, pamięci współdzielonej i semaforów otrzymamy stosując odpowiednio przełączniki -q , -m, -s. Czyli, by uzyskać informację nt. kolejki komunikatów o identyfikatorze msgid należy wydać polecenie:

ipcs -q msgid

Żeby uzyskać informację nt. segmentu pamięci współdzielonej o identyfikatorze shmid należy wydać polecenie:

ipcs -m shmid

Informację nt. zestawu semaforów o identyfikatorze semid zwraca polecenie:

ipcs -s semid

Dodatkowo przełącznik -b pozwala uzyskać informację nt. maksymalnego rozmiaru obiektów IPC, czyli ilości bajtów w kolejkach, rozmiarów segmentów pamięci współdzielonej i ilości semaforów w zestawach.

Usunięcie obiektu IPC można natomiast wykonując polecenie systemowe ipcrm. Usunięcie kolejki komunikatów o identyfikatorze msgid realizuje polecenie:

ipcrm -q msgid

By usunąć segment pamięci współdzielonej o identyfikatorze shmid należy wpisać:

ipcrm -m shmid

Oraz usunięcie zestawu semaforów o identyfikatorze semid jest realizowane następująco:

ipcrm -s semid


Kolejki komunikatów, funkcje systemowe obsługujące kolejki komunikatów i ich argumenty

Kolejki komunikatów umożliwiają przesyłanie pakietów danych, nazywanych komunikatami, pomiędzy różnymi procesami. Sam komunikat jest zbudowany jako struktura msgbuf, jego definicja znajduje się w pliku sys/msg.h:

struct msgbuf{
long mtype;    //typ komunikatu (>0)
char mtext[1];   //treść komunikatu
}

Każdy komunikat ma określony typ i długość. Typ komunikatu, pozwalający określić rodzaj komunikatu, nadaje proces inicjujący komunikat. Komunikaty są umieszczane w kolejce w kolejności ich ich wysyłania. Nadawca może wysyłać komunikaty, nawet wówczas gdy żaden z potencjalnych odbiorców nie jest gotów do ich odbioru. Komunikaty są w takich przypadkach buforowane w kolejce oczekiwania na odebranie. Przy odbiorze komunikatu, odbiorca może oczekiwać na pierwszy przybyły komunikat lub na pierwszy komunikat określonego typu. Komunikaty w kolejce są przechowywane nawet po zakończeniu procesu nadawcy, tak długo, aż nie zostaną odebrane lub kolejka nie zostanie zlikwidowana.

Podczas tworzenia kolejki komunikatów tworzona jest systemowa struktura danych o nazwie msgid_ds. Definicję tej obsługiwanej przez system struktury można znaleźć w pliku nagłówkowym sys/msg.h. Funkcje umożliwiające komunikację za pomocą kolejek komunikatów zdefiniowane są w plikach sys/types.h, sys/ipc.h oraz sys/msg.h.


# int msgget( key_t key, int msgflg )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: identyfikator kolejki komunikatów
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EACCES - Kolejka skojarzona z key, istnieje, ale proces wywołujący funkcję nie ma wystarczających praw dostępu do tej kolejki.
 • EEXIST - Kolejka skojarzona z wartością key istnieje a msgflg zawiera jednocześnie oba znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL.
 • EIDRM - Kolejka została przeznaczona do usunięcia.
 • ENOENT - Kolejka skojarzona z wartością key nie istnieje, zaś msgflg nie zawiera flagi IPC_CREAT.
 • ENOMEM - Kolejka komunikatów powinna zostać utworzona, ale w systemie brak jest pamięci na utworzenie nowej struktury danych.
 • ENOSPC - Kolejka komunikatów powinna zostać utworzona, ale przekroczone zostałoby systemowe ograniczenie (MSGMNI) na ilość istniejących kolejek komunikatów.

Argumenty funkcji:

 • key - liczba, która identyfikuje kolejkę
 • msgflg - sumą bitowa stałej IPC_CREAT i dziewięciu bitów określających prawa dostępu do kolejki.

UWAGI:

IPC_PRIVATE nie jest flagą tylko szczególną wartością key_t. Jeśli wartość ta zostanie użyta jako wartość klucza, to system uwzględni jedynie bity uprawnień parametru msgflg i zawsze będzie próbować utworzyć nową kolejkę.

Istnienie flag IPC_CREAT i IPC_EXCL w parametrze msgflg znaczy tyle samo w przypadku kolejki komunikatów, co istnienie flag O_CREAT i O_EXCL w argumencie mode wywołania open , tzn. funkcja msgget nie wykona się prawidłowo jeśli msgflg będzie zawierać flagi IPC_CREAT i IPC_EXCL, zaś kolejka komunikatów skojarzona z kluczem key już będzie istnieć.


# int msgsnd( int msgid, struct msgbuf *msgp, int msgs, int msgflg )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: 0
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EACCES - kolejka skojarzona z wartością key, istnieje, ale proces wołający funkcję nie ma wystarczających praw dostępu do kolejki
 • EAGAIN - kolejka jest pełna, a flaga IPC_NOWAIT była ustawiona
 • EFAULT - niepoprawny wskaźnik msgq
 • EIDRM - kolejka została przeznaczona do usunięcia
 • EINTR - otrzymano sygnał podczas oczekiwania na operację zapisu
 • EINVAL - niepoprawny identyfikator kolejki, lub ujemny typ wiadomości, lub nieprawidłowy rozmiar wiadomości

Argumenty funkcji:

 • msgid - identyfikator kolejki komunikatów
 • msgp - wskaźnik na komunikat do wysłania
 • msgs - rozmiar właściwej treści komunikatu (w bajtach)
 • msgflg - flagi specyfikujące zachowanie się funkcji w warunkach nietypowych. Wartość ta może być ustawiona na 0 lub IPC_NOWAIT

UWAGI:

Jeśli w momencie wysyłania komunikatu system osiągnął już limit długości kolejki, to w zależności of wartości flagi msgflg funkcja nie wyśle komunikatu i powróci z funkcji msgsnd (dla msgflg = IPC_NOWAIT), lub zablokuje proces wywołujący aż do chwili, gdy w kolejce będzie wystarczająco dużo wolnego miejsca, by żądany komunikat mógł być wysłany (przy msgflg=0).

Treść wysyłanego komunikatu w rzeczywistości może mieć dowolną strukturę. Struktura ta, zanim zostanie wysłana, musi być wcześniej zarezerwowane miejsce w pamięci.

Pole mtype określa typ komunikatu, dzięki czemu możliwe jest przy odbiorze wybieranie z kolejki komunikatów określonego rodzaju. Typ komunikatu musi być wartością większą od 0.


#int msgrcv ( int msgid, struct msgbuf *msgp, int msgs, long msgtyp, int msgflg )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: ilość odebranych bajtów
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji - analogicznie do funkcji msgsnd

Argumenty funkcji:

 • msgid - identyfikator kolejki komunikatów
 • msgp - wskaźnik do obszaru pamięci w którym ma zostać umieszczony pobrany komunikat
 • msgs - rozmiar właściwej treści komunikatu
 • msgtyp - określa typ komunikatu który ma być odebrany z kolejki. Możliwe są następujące wartości zmiennej msgtyp:
  • msgtyp > 0 - pobierany jest pierwszy komunikat typu msgtyp
  • msgtyp < 0 - pobierany jest pierwszy komunikat którego wartość typu jest mniejsza lub równa wartości msgtyp
  • msgtyp = 0 - typ komunikatu nie jest brany pod uwagę, tzn. funkcja pobiera pierwszy komunikat dowolnego typu
 • msgflg - flaga specyfikujące zachowanie się funkcji w warunkach nietypowych. Wartość ta może być ustawiona na 0, IPC_NOWAIT lub MSG_NOERROR

UWAGI: Odebranie komunikatu oznacza pobranie go z kolejki, czyli raz odebrany komunikat nie może zostać odebrany ponownie. Argument msgflg określa czynność, która jest wykonywana, gdy żądanego komunikatu nie ma w kolejce, lub miejsce przygotowane do odebrania komunikatu jest niewystarczające. Gdy wartością msgflg jest IPC_NOWAIT, funkcja przy żądaniu odbioru komunikatu, którego nie ma w kolejce nie będzie blokowała wywołującego ją procesu. Z kolei flaga MSG_NOERROR powoduje odpowiednie obcinanie rozmiaru komunikatu za dużego, by go odebrać. W przypadku, gdy flaga MSG_NOERROR nie jest ustawiona i otrzymany jest za długi komunikat, to funkcja zakończy się błędem. Gdy nie ma znaczenia fakt, czy komunikaty mają być obcinane czy nie, flagę msgflg należy ustawić na 0.


#int msgctl( int msgid, int cmd, struct msgid_ds. *buf )

Wartości zwracane:

 • poprawne wykonanie funkcji: 0
 • zakończenie błędne: -1

Możliwe kody błędów (errno) w przypadku błędnego zakończenie funkcji:

 • EACCES - nie ma praw do odczytu oraz cmd jest ustawiona na IPC_STAT
 • EFAULT - adres wskazywany przez buf jest nieprawidłowy
 • EIDRM - kolejka została usunięta
 • EINVAL - msgqid nieprawidłowe lub msgsz mniejsze od 0
 • EPERM - komendy IPC_SET lub IPC_RMID zostały wydane podczas gdy proces nie ma praw dostępu do zapisu

Argumenty funkcji:

 • msgid - identyfikator kolejki
 • cmd - stała specyfikująca rodzaj operacji
  • cmd = IPC_STAT - pozwala uzyskać informację o stanie kolejki komunikatów
  • cmd = IPC_SET - pozwala zmienić związane z kolejką ograniczenia
  • cmd = IPC_RMID - pozwala usunąć kolejkę z systemu
 • buf - wskaźnik na zmienną strukturalną przez którą przekazywane są parametry operacji

UWAGI:

Funkcja służy do zarządzania kolejką (np. usuwania kolejki, zmiany praw dostępu itp.)


Przykładowe programy obsługujące kolejki komunikatów

Listingi 1 i 2 przedstawiają rozwiązanie problemu producenta i konsumenta (odpowiednio program producenta i program konsumenta) na kolejce komunikatów. W rozwiązaniu zakłada się ograniczone buforowanie, tzn. nie może być więcej nieskonsumowanych elementów, niż pewna założona ilość (pojemność bufora). Rozwiązanie dopuszcza możliwość istnienia wielu producentów i wielu konsumentów.

  #include <sys/types.h>
  #include <sys/ipc.h>
3  #include <sys/msg.h>

  #define MAX 10
6
  struct buf_elem {
	long mtype;
9	int mvalue;
  };
  #define PUSTY 1
12 #define PELNY 2

  main(){
15	int msgid, i;
	struct buf_elem elem;

18	msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
	if (msgid == -1){
		msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|0600);
21 		if (msgid == -1){
			perror("Utworzenie kolejki ókomunikatw");
			exit(1);
24 		}
	}
	else{
27 		elem.mtype = PUSTY;
		for (i=0; i<MAX; i++)
		if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
30 			perror("Wyslanie pustego komunikatu");
			exit(1);
		}
33 	}

	for (i=0; i<10000; i++){
36 		if (msgrcv(msgid,&elem,sizeof(elem.mvalue),PUSTY, 0)== -1){
			perror("Odebranie pustego komunikatu");
			exit(1);
39 		}
		elem.mvalue = i;
		elem.mtype = PELNY;
42		if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
			perror("Wyslanie elementu");
			exit(1);
45		 }
	}
  } 

Listing 1: Impelmentacja zapisu ograniczonego bufora za pomocą kolejki komunikatów

Opis programu: W linii 18 jest próba utworzenia kolejki komunikatów. Jeśli kolejka już istnieje, funkcja msgget zwróci wartość -1 i nastąpi pobranie identyfikatora już istniejącej kolejki (linia 20). Jeśli kolejka nie istnieje, zostanie ona utworzona w linii 18 i nastąpi wykonanie fragmentu programu w liniach 27-32, w wyniku czego w kolejce zostanie umieszczonych MAX komunikatów typu PUSTY. Umieszczenie elementu w buforze, reprezentowanym przez kolejkę komunikatów, polega na zastąpieniu komunikatu typu PUSTY komunikatem typu PELNY. Pusty komunikat jest pobierany w linii 36. Brak pustych komunikatów oznacza całkowite zapełnienie bufora i powoduje zablokowanie procesu w funkcji msgrcv. Po odebraniu pustego komunikatu przygotowywany jest komunikat pełny (linie 40-41) i umieszczany jest w buforze, czyli wysyłany do kolejki (linia 42).


  #include <sys/types.h>
  #include <sys/ipc.h>
3  #include <sys/msg.h> 

  #define MAX 10
6
  struct buf_elem {
	long mtype;
9	int mvalue;
  };
  #define PUSTY 1
12 #define PELNY 2 

  main(){
15	int msgid, i;
	struct buf_elem elem; 

18	msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
	if (msgid == -1){
		msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|0600);
21		if (msgid == -1){
			perror("Utworzenie kolejki komunikatów");
			exit(1);
24		}
	}
	else{
27		elem.mtype = PUSTY;
		for (i=0; i<MAX; i++)
		if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
30			perror("Wyslanie pustego komunikatu");
			exit(1);
		}
33	} 
 
	for (i=0; i<10000; i++){
36 		if (msgrcv(msgid,&elem,sizeof(elem.mvalue),PELNY,0) == -1){
			perror("Odebranie elementu");
			exit(1);
39		}
		printf("Numer: %5d Wartosc: %5d\n", elem.mvalue);
		elem.mtype = PUSTY;
42		if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
			perror("Wyslanie pustego komunikatu");
			exit(1);
45		}
	}
  } 

Listing 2: Impelmentacja zapisu ograniczonego bufora za pomocą kolejki komunikatów

Opis programu: Analogicznie do poprzedniego przykładu, z tym, że umieszczenie elementu w buforze, reprezentowanym przez kolejkę komunikatów, polega na zastąpieniu komunikatu typu PELNY komunikatem typu PUSTY. Pełny komunikat jest pobierany w linii 36.

Zadania do samodzielnego wykonania.

 1. Napisz program tworzący dwa procesy komunikujące się poprzez kolejkę komunikatów. Komunikacja polega na przesłaniu komunikatów różnego typu. Proces odbierający powinien odbierać tylko komunikaty typu podanego jako argument wejściowy. (wskazówka: zakładamy że typ komunikatu jest liczbą z przedziału <1,10>).
 2. Napisz programy klienta i serwera realizujące następujący scenariusz: Klient przesyła dowolny ciąg znaków do serwera, serwer w odpowiedzi odsyła ten sam ciąg po zamianie wszystkich małych liter na duże.
 3. Napisz programy klienta i serwera realizujące następujący scenariusz:Serwer sumuje liczby wysyłane przez klienta. Liczby są przesyłane jako komunikat typu M_DANE, a ostatnia z liczb jest wysyłana jako komunikat M_END. Po otrzymaniu tego komunikatu serwer odsyła wynik sumowania komunikatem typu M_WYNIK.
 4. Napisz program (programy) komunikujące się za pomocą kolejki komunikatów. Każdy z programów wysyła wiadomości wpisywane z klawiatury, a po odbiorze komunikatu z kolejki wypisuje jego treść na ekran. Operacje odczytu i zapisu powinny być wykonywane w sposób asynchroniczny. Program kończy się po otrzymaniu wiadomości o treści "exit".

Literatura

[HGS99] Havilland K., Gray D., Salama B., Unix - programowanie systemowe, ReadMe, 1999

[Roch97] Rochkind M.J., Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych, WNT, 1997

[NS99] Neil M., Stones R,Linux. Programowanie, ReadMe, 1999

[MOS02] Mitchell M., Oldham J., Samuel A.,Linux. Programowanie dla zaawansowanych, ReadMe,2002

[St02] Stevens R.W., Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT, 2002@!pre@