SM-11-LAB-WIKI

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Temat ćwiczenia

Stworzenie aplikacji na Pocket PC, która wykorzystywałaby stworzony w poprzednim ćwiczeniu moduł MapPrepare i umożliwiałaby wyświetlanie przykładowej mapy, jej płynne przewijanie i powiększanie.

Wymagania

Wykonany na poprzednich zajęciach moduł MapPrepare.

Znajomość podstaw tworzenia aplikacji mobilnych.

Ćwiczenie

Stworzenie nowego projektu Pocket PC

Należy stworzyć przykładowy projekt na Pocket PC 2003, zawierający 3 zakładki i na każdej z nich komponent typu PictureBox i przyciski przewijania i powiększania mapy.

Aplikacja powinna umożliwiać wczytanie mapy z pliku MIF lub SHP i konwersji danych do postaci relacyjnej – należy wykorzystać stworzony na jednych z poprzednich zajęć moduł do konwersji danych MIF/SHP do postaci relacyjnej.

Poszczególne (3) zakładki będą umożliwiały porównanie różnych sposobów wyświetlania mapy i testowanie interakcyjności z użytkownikiem.

Pierwsza zakładka (brak optymalizacji):

  • Przerobić moduł MapPrepare tak, aby za każdym razem przy przesunięciu lub powiększeniu mapy generował na nowo cały obszar wyświetlania (bez buforowania obszarów sąsiednich, generowany obszar ma mieć dokładnie taką wielkość jak obszar wyświetlania).

Druga zakładka (częściowo zoptymalizowane):

  • Przerobić moduł MapPrepare tak, aby generował z każdej strony 2 razy większy obszar niż obszar wyświetlania, a dopiero przy dojściu do granic obszaru następowało ponowne generowanie obszaru.

Trzecia zakładka (pełne buforowanie z obszarami sąsiednimi):

  • Wykorzystać ostateczną postać modułu MapPrepare, tak aby wykorzystać pełne możliwości optymalizacji.

W każdym z przypadków należy zauważyć różnice w interakcyjności pracy z aplikacją i szybkością generowania mapy.

Optymalizacja wyświetlania (płynność przełączania zdjęć)

Projektując aplikację Windowsową, w celu zapewnienia płynności przełączania zdjęć stosuje się tak zwany „double buffering”.

Niestety z uwagi na ograniczenia, aplikacje Pocket PC nie obsługuje tej funkcji. Sprawia to, iż wyświetlanie lub podmienianie obrazu powoduje nieprzyjemny efekt migotania.

Aby temu zapobiec należy wykorzystać następujący „trick”:

  • Stworzyć klasę PictureBox2, która dziedziczy z klasy PictureBox
public class PictureBox2 : PictureBox
{	
   ...
}
  • Stworzyć pustą metodę OnPaintBackground (aby zapobiec migotaniu tła)
protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
{
}
  • Stworzyć metodę OnPaint, która będzie wyświetlała aktualną (stworzoną wcześniej – wygenerowaną – bitmapę)
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
{	
   Graphics gr = e.Graphics;	
   gr.DrawImage(img, this.ClientRectangle, srcRect, GraphicsUnit.Pixel);
}

srcRect jest obiektem typu Rectangle, który przechowuje aktualny prostokąt (obszaru „5”), który jest wyświetlany.

Jest to bardzo przydatne, gdyż pozwala wyświetlić tylko część bitmapy, która przechowuje obszar „5”, a tym samym płynne przewijanie mapy.

Należy pamiętać, aby po wykonaniu zmiany bitmapy przechowującej obszar „5” (pobranie za pomocą funkcji MapPrepare.GetMainRegion) i uaktualnieniu obszaru wskazywanego przez srcRect wywołać funkcję Invalidate() na danym pictureBox-ie i metodę Refresh.

this.pictureBox1.Invalidate();
this.pictureBox1.Refresh();

Dopiero to spowoduje przerysowanie i odświeżenie mapy.

Dla celów optymalizacji (przy zakładce 3-ciej) można założyć pewien próg (określający odległość granic obszaru wyświetlania od granic większego obszaru „5” przechowywanego jako bitmap-a) i dopiero gdy odległość spadnie poniżej konkretnej wartości progu wywoływać ponownie funkcję MapPrepare.GetMainRegion, która stworzy bardziej aktualny obszar (metodą „sklejania”) i pobierze w tle lub wygeneruje (wątki) nowe sąsiednie obszary.

Rysunek 1 – Obszar wyświetlania mapy

Spowoduje to dodatkową, znaczną optymalizację płynności wyświetlania mapy.