Pr m03 lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<< Powrot

Podstawy komunikacji między procesami PVM

Zakres ćwiczenia

Komunikacja między zadaniami PVM odbywa się przy pomocy wymiany wiadomości. Celem ćwiczenia jest więc poznanie podstawowych operacji tworzenia, wysyłania i odbierania wiadomości.

Komunikacja między zadaniami w środowisku PVM

Wysłanie komunikatu składa się w PVM z trzech kroków:

 1. Konieczna jest inicjalizacja bufora za pomocą funkcji pvm_initsend (lub za pomocą nie omawianej tutaj funkcji pvm_mkbuf).
 2. Komunikat musi zostać umieszczony w buforze za pomocą kombinacji funkcji pvm_pk*.
 3. Kompletny komunikat przesyłany jest do innego zadania poprzez wywołanie funkcji pvm_send (lub do wielu zadań za pomocą pvm_mcast)

Komunikat odbierany jest przez wywołanie blokującej bądź nieblokującej funkcji odbiorczej i późniejsze rozpakowanie wiadomości z bufora do zmiennych. Odbierane komunikaty mogą być filtrowane na podstawie identyfikatora nadawcy i/lub etykiety.

Dane są przesyłane w postaci niezależnej od architektury, chyba, że użytkownik zażąda inaczej.

Środowisko PVM zapewnia kolejność FIFO wiadomości pomiędzy każdymi dwoma komunikującymi się zadaniami. Dzięki mechanizmowi filtrowania wiadomości kolejność ta może być zmieniana.

Koncepcja programu

Aby zademonstrować mechanizmy komunikacji w środowisku PVM, zmodyfikujemy poprzednio utworzoną parę programów master-slave. Program master będzie tworzył pewną liczbę programów typu slave, a następnie będzie im wysyłał swój identyfikator i kolejne liczby poczynając od 0. Następnie będzie oczekiwał na odebranie wiadomości od programów typu slave. Aby przekonać się, że faktycznie programy są uruchamiane na różnych węzłach, każdy slave będzie odsyłał nazwę maszyny, na której jest uruchomiony, oraz swój identyfikator.

Przed dalszą pracą, uruchom środowisko pvm i dodaj do niego kilka węzłów. Sprawdź za pomocą polecenia conf konfigurację maszyny wirtualnej. Wyjdź z konsoli PVM za pomocą komendy quit.

Przygotowanie programu

Nasz program składać się będzie z trzech plików: def.h, master.c, slave.c. Pierwszy z tych plików będzie zawierał definicje wspólne dla programów master oraz slave. Dwie pierwsze linijki to załączenie plików nagłówkowych pvm3.h oraz stdlib.h. Następnie są zdefiniowane stałe określające nazwę programu wykonywalnego programu slave, liczbę zadań slave oraz rozmiar maksymalny przewidywany na nazwę maszyny, a także określone są nazwy symboliczne dla liczb wyznaczających typy wiadomości (pojęcie to wyjaśnione zostanie w dalszej części ćwiczenia).

Plik nagłówkowy def.h
1.	#include "pvm3.h"
2.	#include <stdlib.h>
3.	#define SLAVENAME "slave"
4.	#define SLAVENUM 4
5.	#define NAMESIZE 64
6.	#define MSG_MST 1
7.	#define MSG_SLV 2


W programie master.c pierwsze linijki są identyczne niemal jak ostatnio. Uruchamiane jest kilka programów typu slave. Następnie w linijce 9 master pobiera własny identyfikator za pomocą funkcji pvm_mytid. Kolejne kilka linijek omówimy dokładniej, gdyż zawierają one przygotowanie i wysłanie komunikatu.

Program master.c
1.	#include "def.h"

2. main() 3. { 4. int mytid; 5. int tids[SLAVENUM];/* identyfikatory zadań slave */ 6. char slave_name[NAMESIZE]; 7. int nproc, i, who; 8. nproc=pvm_spawn(SLAVENAME, NULL, PvmTaskDefault, \ "", SLAVENUM, tids); 9. mytid = pvm_mytid(); 10. printf("Master: Moj identyfikator to %d \n", mytid);Jak pamiętamy, funkcja pvm_spawn zwraca liczbę faktycznie utworzonych procesów typu slave. Tak więc pętla obejmująca linijki 11-17 wysyła komunikaty do wszystkich utworzonych procesów. Na początku należy przygotować bufor komunikacyjny za pomocą funkcji pvm_initsend. Funkcja ta tworzy bufor, o ile on wcześniej nie istniał, lub też opróżnia bufor komunikacyjny, jeżeli był on już wcześniej przygotowany. Flaga PvmDataDefault określa, że dane przy wkładaniu do bufora mają być konwertowane do postaci niezależnej od architektury.

Po przygotowaniu bufora, można zacząć umieszczać w nim dane za pomocą funkcji z rodziny pvm_pk*. Nazwa każdej z takich funkcji składa się z przedrostka pvm_pk oraz nazwy typu: np. pvm_pkint, pvm_pkbyte czy też pvm_pkstr. W linijce 4 zapakowany jest 1 element typu int do bufora, tak samo w linijce 5. Argumenty funkcji pvm_pkint to kolejno adres, pod którym znajduje się element, liczba element, i tzw. odstęp (co który element ma być pakowany: np. można kazać wybierać tylko parzyste elementy tablic) - we wszystkich naszych programach ostatni parametr zawsze będzie równy 1 (za wyjątkiem specjalnego przykładu ilustrującego jego użycie pod koniec obecnego ćwiczenia).

Wreszcie tak przygotowany komunikat jest wysyłany za pomocą funkcji pvm_send. Pierwszy argument tej funkcji to adresat wiadomości - tutaj kolejny element tablicy tids, która, jak pamiętamy, zawiera identyfikatory zadań uruchomionych przez wywołanie funkcji pvm_send w linijce 8 - a drugi to znacznik wiadomości, liczba określająca jej typ. Typ wiadomości ma znaczenie dla programisty i umożliwia następnie filtrowanie nadchodzących wiadomości według ich typów.

Można bufor traktować jako pudełko. Funkcja pvm_initsend daje nam takie pudełko, lub wyrzuca jego poprzednią zawartość, a funkcje z rodziny pvm_pk* wkładają do tego przygotowanego pudełka kolejne elementy do wysłania.


11.	 	for( i=0 ; i<nproc ; i++ )
12.	 	{
13.	 		pvm_initsend(PvmDataDefault);
14.	 		pvm_pkint(&mytid, 1, 1);
15.	 		pvm_pkint(&i, 1, 1);
16.	 		pvm_send(tids[i], MSG_MSTR);
17.	 	}


Kolejną czynnością mastera, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ma być odebranie komunikatów od zadań potomnych. Dzieje się to w pętli w linijkach 18-23. W linijce 20 zadanie blokuje się tak długo, dopóki nie nadejdzie komunikat od dowolnego nadawcy (-1 jako pierwszy argument funkcji pvm_recv) oraz o typie MSG_SLV (drugi argument tej funkcji). Przesłane elementy są wypakowane z wiadomości za pomocą funkcji pvm_upkint, która wyciąga jeden element typu int i umieszcza go w zmiennej who. W linijce 21 następuje wypakowanie nadesłanego łańcucha. W tym wypadku nie podaje się liczby elementów ani odstępu; każdy łańcuch zawsze kończy się zerem, więc to jednoznacznie określa, co ma zawierać wypakowany łańcuch.

Należy tutaj podkreślić, że to od programisty zależy, czy w wiadomości faktycznie znajdują się elementy tego typu (i w takiej kolejności), jak tego oczekują wywoływane funkcje z rodziny pvm_upk*. W przypadku używania wielu różnych wiadomości różnych typów, należy używać znaczników wiadomości.

Wreszcie program opuszcza środowisko pvm (z pomocą pvm_exit w linijce 24), po czym kończy swoje działanie.


18.	 	for( i=0 ; i<nproc ; i++ )
19.		{
20.			pvm_recv( -1, MSG_SLV );
21.			pvm_upkint(&who, 1, 1 );
22.			pvm_upkstr(slave_name );
23.			printf("Master: proces t%x jest na hoscie \
 						%s\n",who, slave_name);
24.	 	}
25.	 	pvm_exit();
26.	} Przyjrzyjmy się teraz strukturze programu slave. Będzie on odbierał wiadomość od mastera, a następnie odsyłał mu nazwę maszyny (hostname), na której został uruchomiony razem z własnym identyfikatorem.

Pierwsze linijki zasadniczo nie wymagają wyjaśnienia - są to: załączenie pliku nagłówkowego def.h, deklaracje zmiennych oraz przydział miejsca w sposób dynamiczny dla zmiennej łańcuchowej str.

Program slave.c
1.	#include "def.h"

2. int main() 3. { 4. int ptid, my2; 5. int mytid; 6. char *str = malloc( 64 );

Następnie w linijce 7 slave blokuje się w oczekiwaniu na nadejście dowolnej wiadomości o znaczniku MSG_MSTR. Gdy taka wiadomość nadejdzie, wypakowuje z niej dwie liczby typu int i wypisuje je na standardowym wyjściu. W linijce 16 pobiera swój własny identyfikator i przypisuje go do zmiennej mytid. Następnie tworzy bufor komunikacyjny, pakuje do niego swój identyfikator, pobiera nazwę maszyny na której się znajduje w linijce 19 i pakuje go do bufora (linijka 21). W funkcji pvm_pkstr nie jest potrzebne określenie rozmiaru łańcucha - jest on określany automatycznie, gdyż, jak pamiętamy, łańcuchy w języku C są kończone zerem. Funkcja gethostbyname właściwie kończy łańcuch zerem, za wyjątkiem przypadku specjalnego, gdy nie mieści się on w podanej długości znaków - 64 w podanym przykładzie. Z uwagi na ten przypadek specjalny dodana jest linijka 20. Następnie tak przygotowany komunikat wysyłany jest do rodzica. Identyfikator rodzica znamy, gdyż został on nadesłany w odebranym wcześniej komunikacie. Na końcu proces slave wychodzi z środowiska PVM i kończy pracę.


7.	int i = pvm_recv( -1, MSG_MSTR);
8.	if ( i < 0 )
9.	{
10.		perror("Nieoczekiwany błąd.");
11.		exit(0);
12.	}
13.	pvm_upkint( &ptid, 1, 1);
14.	pvm_upkint( &my2, 1, 1);
15.	printf("Slave: Otrzymałem %x %d \n", tid, my2);
16.	mytid = pvm_mytid();
17.	pvm_initsend( PvmDataDefault);
18.	pvm_pkint( &mytid, 1, 1);
19.	gethostname( str, 64 );
20.	str[64] = 0;
21.	pvm_pkstr( str );
22.	pvm_send(mynumber, MSG_SLV);
23.	pvm_exit();
24.	}


Należy teraz skompilować oba programy i umieścić pliki wykonywalne w odpowiednim katalogu:

gcc master.c -o master -lpvm3
gcc slave.c -o slave -lpvm3
cp master slave $PVM_HOME

Następnie można je uruchomić za pomocą polecenia konsoli PVM spawn -> master. Wynik uruchomienia może wyglądać na przykład tak:


pvm> spawn -> master
[1]
1 successful
t40020
pvm> [1:t40021] Slave: Otrzymałem 40020 3 
[1:t40021] EOF
[1:tc0019] Slave: Otrzymałem 40020 2 
[1:tc0019] EOF
[1:t80018] Slave: Otrzymałem 40020 0 
[1:t80018] EOF
[1:t40020] Master: Moj identyfikator to 262176
[1:t40020] Master: proces t40021 jest na hoscie lab-143-1
[1:t40020] Master: proces tc0019 jest na hoscie lab-143-3
[1:t40020] Master: proces t80018 jest na hoscie lab-143-2
[1:t40020] Master: proces t80019 jest na hoscie lab-143-2
[1:t40020] EOF
[1:t80019] Slave: Otrzymałem 40020 1 
[1:t80019] EOF
[1] finished


Dla celów czysto edukacyjnych zmodyfikujemy teraz nieco programy master.c oraz slave.c. Mianowicie w pliku master.c wywołanie funkcji pvm_initsend z linijki 13 przeniesiemy przed pętlę for. Odpowiedni fragment kodu wyglądać będzie więc tak:


11.	pvm_initsend(PvmDataDefault);
12. 	for( i=0 ; i<nproc ; i++ )
13. 	{
14. 		pvm_pkint(&mytid, 1, 1);
15. 		pvm_pkint(&i, 1, 1);
16. 		pvm_send(tids[i], MSG_MSTR);
17. 	}


Wydawałoby się na pierwszy rzut oka nieuważnej osoby, że zmiana ta jest dość niewielka. Wprowadźmy więc równie niewielką zmianę w kodzie programu slave.

Zmiany te to wprowadzenie definicji trzech potrzebnych zmiennych w linijce 6 oraz dodanie wywołania funkcji pvm_bufinfo w linijce 13, za pomocą której uzyskamy informacje o rozmiarze odebranego komunikatu.

Program slave.c
1.	int main()
2.	{
3.	 	int ptid, my2;
4.	 	int mytid;
5.	 	char *str = malloc( 64 );
6.	 	int size,tag,tid;
7.	 	int i = pvm_recv( -1, MSG_MSTR);
8.	 	if ( i < 0 )
9.	 	{
10.	 		perror("Nieoczekiwany błąd.");
11.	 		exit(0);
12.	 	}
13.		pvm_bufinfo( i, &size, &tag, &tid );
14.		printf("Slave: Rozmiar wiadomosci %d\n",size); 


Po skompilowaniu oraz uruchomieniu programu (w przykładzie dla zwiększenia czytelności pominięto część informacji wypisywanych przez program slave), wynik może wyglądać tak:


pvm> spawn -> master
[1]
1 successful
tc001b
pvm> [1:t40026] Slave: Rozmiar wiadomosci 8
[1:t40026] EOF
[1:t40027] Slave: Rozmiar wiadomosci 16
[1:t40027] EOF
[1:tc001c] Slave: Rozmiar wiadomosci 32
[1:tc001c] EOF
[1:tc001b] Master: Moj identyfikator to 786459
[1:tc001b] Master: proces tc001c jest na hoscie lab-143-3
[1:tc001b] Master: proces t40026 jest na hoscie lab-143-1
[1:tc001b] Master: proces t40027 jest na hoscie lab-143-1
[1:tc001b] Master: proces t8001c jest na hoscie lab-143-2
[1:t8001c] Slave: Rozmiar wiadomosci 24
[1:tc001b] EOF
[1:t8001c] EOF
[1] finished 


Widać tutaj wyraźnie, że każdy kolejny proces slave otrzymuje coraz większy komunikat (rozmiary kolejno to 8, 16, 24, 32). Wynika to z faktu, że ponieważ przenieśliśmy funkcję pvm_initsend przed pętlę for, bufor komunikacyjny jest tworzony tylko raz, a następnie nie jest czyszczony. Każda iteracja pętli powoduje dołożenie dwóch kolejnych elementów typu int, których rozmiar wynosi 4 bajty.

Przykład wykorzystania pozostałych argumentów funkcji pvm_pkint

Funkcja pvm_pkint posiada trzy argumenty. Do tej pory wartość dwóch ostatnich z nich zawsze wynosiła 1. Obecnie przedstawimy sposób użycia tych argumentów.

Przypomnijmy, że pierwszy argument to adres, spod którego mają być pobierane elementy do umieszczenia w buforze, drugi argument oznacza liczbę tych elementów, a trzeci tzw. odstęp. Przeanalizujmy kod przedstawiony poniżej:

Program master.c
1.	#include "def.h"
2.	#include <stdio.h> 

3. int main(int argc, char **argv) 4. { 5. int tids[SLAVENUM]; 6. int i; 7. int tab[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 8. pvm_spawn(SLAVENAME,0,0,".",SLAVENUM,tids);


W linijce 7-mej znajduje się definicja tablicy 10-elementowej. Każdy z elementów tej tablicy to kolejny numer od 0 do 9 - czyli element drugi ma wartość 1, element trzeci ma wartość 2 i tak dalej. Ułatwi to później zrozumienia sensu trzeciego argumentu funkcji pvm_pkint. Proces master tworzy następnie SLAVENUM procesów potomnych.


9.	 for (i=0;i<SLAVENUM;i+=2)
10.	 {
11.	 		pvm_initsend( PvmDataRaw );
12.	 		pvm_pkint(tab,5,2);
13.	 		pvm_send(tids[i],MSG_MSTR);
14.	 }


Zobacz teraz co się dzieje w pętli w linijkach 9-14. Do co drugiego procesu ( i+=2 ) procesu wysyłana jest teraz część tablicy tab (liczba elementów wynosi pięć) - odstęp jednak (trzeci argument funkcji pvm_pkint) wynosi 2. W efekcie wysyłane są parzyste elementy tablicy tab: 0, 2, 4, 6 i 8.


15.	 	for (i=1;i<SLAVENUM;i+=2)
16.	 	{
17.	 		pvm_initsend( PvmDataRaw );
18.	 		pvm_pkint(tab+1,5,2);
19.	 		pvm_send(tids[i],MSG_MSTR);
20.	 	}
21.	 	pvm_exit();
22.	}


W kolejnej pętli do co drugiego procesu (poczynając od tids[1]) wysyłanych jest pięć nieparzystych elementów tablicy tab (1,3,5,7,9).

Proces slave odbiera wysłane do siebie elementy i wypisuje je na ekranie:

Program slave.c
1.	#include "def.h"
2.	#include <stdio.h>

3. int main() 4. { 5. int i; 6. int tab[5]; 7. pvm_recv(-1,MSG_MSTR); 8. pvm_upkint( tab, 5, 1); 9. printf("Slave: "); 10. for (i=0;i<5;i++) 11. { 12. printf("tab[%d]=%d ", i, tab[i]); 13. } 14. printf("\n"); 15. pvm_exit(); 16. }

Zauważ, że w linijce 8-mej trzeci argument funkcji pvm_upkint wynosi 1. Chcemy wypakować wszystkie pięć przysłanych elementów, a nie tylko co drugi z nich.

Należy teraz skompilować oba programy i umieścić pliki wykonywalne w odpowiednim katalogu:

gcc master.c -o master -lpvm3
gcc slave.c -o slave -lpvm3
cp master slave $PVM_HOME

Następnie można je uruchomić za pomocą polecenia konsoli PVM spawn -> master. Wynik uruchomienia (dla czterech procesów typu slave) może wyglądać na przykład tak:


pvm> spawn -> master
[1]
1 successful
t4000a
pvm> [1:t4000a] EOF
[1:t80005] Slave: tab[0]=0 tab[1]=2 tab[2]=4 tab[3]=6 tab[4]=8
[1:tc0005] Slave: tab[0]=1 tab[1]=3 tab[2]=5 tab[3]=7 tab[4]=9
[1:t100005] Slave: tab[0]=0 tab[1]=2 tab[2]=4 tab[3]=6 tab[4]=8
[1:t80005] EOF
[1:t140006] Slave: tab[0]=1 tab[1]=3 tab[2]=5 tab[3]=7 tab[4]=9
[1:tc0005] EOF
[1:t100005] EOF
[1:t140006] EOF
[1:t4000b] Slave: tab[0]=0 tab[1]=2 tab[2]=4 tab[3]=6 tab[4]=8
[1:t4000b] EOF
[1] finished

Po zakończeniu ćwiczenia nie zapomnij zatrzymać środowisko PVM za pomocą komendy konsoli halt.

Poznane funkcje biblioteki PVM

int bufid = pvm_initsend(int encoding)
Jeśli użytkownik używa tylko jednego bufora, co jest najczęstszym przypadkiem, funkcja pvm_initsend jest jedyną potrzebną do zarządzania buforami. Funkcja ta czyści dotychczasowy bufor nadawczy i tworzy nowy dla kolejnego komunikatu. Zwracany jest identyfikator nowego bufora. Możliwe jest zdefiniowanie kodowania i dekodowania używanego przy przesyłaniu komunikatów pomiędzy potencjalnie heterogenicznymi węzłami. Możliwe są trzy warianty parametru encoding:
 • PvmDataDefault: używana jest konwersja w standardzie XDR. Operacje te są nadmiarowe w przypadku wysyłania komunikatu na maszynę o takim samym formacie danych.
 • PvmDataRaw: nie jest wykonywana żadna konwersja. Komunikat przesyłany jest w takiej samej postaci jak został umieszczony w buforze. Może to skutkować niewielką poprawą wydajności. Należy tej opcji używać wtedy, gdy posiada się pewność, że adresat wiadomości znajduje się na maszynie o identycznym formacie danych.
 • PvmDataInPlace: przesyłane dane pozostają na miejscu w celu zmniejszenia narzutu czasowego spowodowanego kopiowaniem i konwersją danych. Bufor zawiera tylko rozmiar i wskaźnik do przesyłanych danych. Przy wywołaniu funkcji pvm_send dane pobierane są bezpośrednio z pamięci użytkownika.
int errno = pvm_pkint(int &element, int no, int stride)
int errno = pvm_upkint(int &element, int no, int stride)
...
Każda z powyżej wymienianych funkcji umieszcza w aktywnym buforze nadawczym tablicę wartości o określonym typie, bądź kopiuje tablicę z bufora do wskazywanego przez programistę obszaru pamięci. Należy zaznaczyć, że komunikat może się składać z wielu tablic różnego typu. Poniższa tabela przedstawia typ danych, odpowiadającą mu funkcję umieszczającą dane w buforze i wyczytujące je z niego.
Tabela 1 Funkcje do pakowania i wypakowywania danych z bufora komunikacyjnego
Typ danych Funkcja pakująca Funkcja rozpakowująca
byte pvm_pkbyte pvm_upkbyte
complex pvm_pkcplx pvm_upkcplx
double complex pvm_pkdcplx
pvm_upkdcplx
double pvm_pkdouble pvm_upkdouble
float pvm_pkfloat pvm_upkfloat
int pvm_pkint pvm_upkint
long pvm_pklong pvm_upklong
short pvm_pkshort pvm_upkshort
string pvm_pkstr pvm_upkstr
PVM dostarcza również funkcję pakującą używającą formatu funkcji printf do określenia typu umieszczanych w buforze danych.
int info = pvm_send(int tid, int tag)
int info = pvm_mcast(int *tids, int ntask, int msgtag)
Funkcja pvm_send dodaje do danych w buforze nadawczym etykietę numeryczną tag i wysyła je do zadania z identyfikatorem tid. Różnica w przypadku polecenia pvm_mcast polega na tym, że po dodaniu etykiety komunikat wysłany zostaje do wszystkich zadań wyszczególnionych w tablicy tids.
int bufid = pvm_recv(int tid, int msgtag)
Jest to funkcja powodująca blokujący odbiór komunikatu, tzn. sterowanie wraca do procesu dopiero po umieszczeniu komunikatu w buforze odbiorczym. Możliwe jest filtrowanie odbieranych komunikatów według identyfikatora nadawcy tid i/lub etykiety msgtag. Wartość -1 oznacza wszystkie możliwe wartości. Odebrany komunikat znajduje się w nowoutworzonym aktywnym buforze odbiorczym. Poprzedni aktywny bufor odbiorczy jest zwalniany, chyba, że został zapamiętany poleceniem pvm_setrbuf.
int tid = pvm_mytid(void)
Funkcja ta zwraca identyfikator tid wywołującego ją procesu i może być wywoływana wielokrotnie. Przy czym przy pierwszym wywołaniu funkcja rejestruje proces w maszynie wirtualnej nadając mu unikalny identyfikator.
int tid = pvm_parent (void)
Funkcja pvm_parent zwraca tid procesu, który wywołał polecenie pvm_spawn uruchamiające proces wywołujący pvm_parent. Możliwe jest zwrócenie stałej PvmNoParent jeśli proces nie był utworzony poleceniem pvm_spawn.
int info = pvm_bufinfo(int bufid, int *bytes, int *msgtag, int *tid)
Funkcja pvm_bufinfo zwraca etykietę, identyfikator nadawcy i rozmiar w bajtach komunikatu znajdującego się w wyspecyfikowanym buforze odbiorczym. Funkcja ta jest pomocna przy określaniu pochodzenia komunikatu odebranego przy użyciu tzw. „dzikiej karty” (czyli któregoś z parametrów funkcji pvm_recv ustawionego na -1).

Zadanie do samodzielnego wykonania

W opisie funkcji biblioteki PVM zwróciłeś na pewno uwagę na dwie, których nie wykorzystywaliśmy dotąd w ćwiczeniu: pvm_mcast oraz pvm_parent. Samodzielnie wskaż miejsca, gdzie w napisanym przez nas programie można wykorzystać te funkcje. Zmodyfikuj oba programy (zarówno slave jak i master) oraz skompiluj je i uruchom.

Gotowe przykłady demonstrujące rozwiązanie znajdują się wśród materiałów kursu, ale nie zaglądaj do nich, dopóki samemu nie wykonasz tego zadania.

Wreszcie, w celu uzyskania większego obycia z biblioteką PVM, poeksperymentuj z możliwością filtrowania wiadomości podczas odbioru, ustawiając odpowiednio parametry (filtry), określające możliwych nadawców i możliwy typ odbieranych komunikatów.

Podsumowanie

W wyniku tego ćwiczenia stworzyłeś pierwszą aplikację, której poszczególne elementy komunikowały się między sobą za pomocą środowiska PVM.

Co powinieneś wiedzieć:

 • W jaki sposób następuje utworzenie i wysłanie komunikatów za pomocą funkcji bibliotecznych PVM (pvm_initsend, pvm_pkint, pvm_pkstr , pvm_send)
 • Jakie funkcje biblioteczne służą do blokującego odbierania komunikatów (pvm_recv) i wyciągania ich zawartości (pvm_upkint, pvm_upkstr).
 • Co to są i jaką pełnią funkcję znaczniki wiadomości (drugi parametr funkcji pvm_send oraz pvm_recv)
 • W jaki sposób pobierać informację o własnym identyfikatorze zadania (pvm_mytid) oraz identyfikatorze zadania ojca (pvm_parent)