PS Moduł 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
PS M4 Slajd1.png
 • Przypominamy, że sygnały dyskretne o skończonej energii należą do przestrzeni Hilberta , , w której iloczyn skalarny jest określony wzorem .
 • Celowo przyjmujemy na razie nieunormowaną skalę czasu.
 • Podobnie jak w przypadku sygnałów analogowych widmo sygnału dyskretnego jest w ogólnym przypadku ciągłą funkcją zespoloną zmiennej rzeczywistej , .
 • W teorii sygnałów dyskretnych argument widma jest oznaczany zwyczajowo przez , , a nie w sposób naturalny przez , .

PS M4 Slajd2.png
 • Okresowość widm sygnałów dyskretnych jest ich podstawową cechą. Gdybyśmy widma te wyrazili w funkcji częstotliwości , ich okres byłby równy częstotliwości próbkowania , .
 • Jeśli widmo sygnału dyskretnego jest wyrażone w funkcji pulsacji unormowanej , jego okres jest równy , .
 • Widmo (4.2) można także zapisać w funkcji częstotliwości unormowanej . Jego okres jest wówczas równy ,.

PS M4 Slajd3.png
 • Widmo impulsu Kroneckera jest stałe przedziale , , a zarazem na całej osi , .
 • Korzystanie ze wzorów na sumę skończonego lub nieskończonego szeregu geometrycznego jest charakterystyczne dla obliczania widm wielu sygnałów dyskretnych.

PS M4 Slajd4.png
 • Wykres widma amplitudowego dyskretnego impulsu prostokątnego został sporządzony dla , w przedziale , . Jeśli , rośnie, wysokość okresowo powtarzanych „listków” głównych widma rośnie, a ich szerokość maleje. Jednocześnie maleje poziom listków bocznych.
 • Zwiększając , do nieskończoności otrzymujemy w granicy dyskretny sygnał stały. Przejściu granicznemu towarzyszy wzrost wysokości listków głównych widma do nieskończoności i zanikanie listków bocznych do zera. W efekcie otrzymujemy dystrybucję grzebieniową w dziedzinie częstotliwości (rys. b)
 • Wzór (4.4) określa wartości kolejnych próbek sygnału dla , .

PS M4 Slajd5.png
 • Twierdzenia dotyczące przekształcenia Fouriera sygnałów dyskretnych mają swoje ścisłe odpowiedniki w twierdzeniach dotyczących przekształcenia Fouriera sygnałów analogowych. Podobna też jest ich interpretacja.

PS M4 Slajd6.png
 • Uogólnione twierdzenie Rayleigha wyraża równość iloczynów skalarnych w przestrzeni , sygnałów dyskretnych i przestrzeni , ich okresowych widm.
 • Twierdzenie Parsevala wyraża równość norm w obu tych przestrzeniach.

PS M4 Slajd7.png
 • Sygnały ,-okresowe są szczególnym przypadkiem sygnałów dyskretnych. Powstają one np. w wyniku próbkowania okresowych sygnałów analogowych dokładnie , razy w okresie.
 • W celu podkreślenia ,-okresowości sygnałów są one oznaczane z kreską u góry.
 • Sygnały bazowe Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left \{ e^{j2\pi kn/N}: k=0,...N-1}\right \}} w przestrzeni Hilberta , pełnią podobną rolę jak sygnały bazowe Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left \{ e^{jk\omega_0 t}: k\epsilon \Box}\right \}} w przestrzeni Hilberta , , . Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w przypadku przestrzeni , baza jest skończona.

PS M4 Slajd8.png
 • W przeciwieństwie do widm nieokresowych sygnałów dyskretnych, które są funkcjami ciągłymi pulsacji unormowanej , , widma sygnałów , -okresowych są dyskretnymi funkcjami pulsacji unormowanej określonymi w punktach (dlatego ich argument jest oznaczany przez , ). Zachowują one oczywiście ogólną cechę okresowości widm sygnałów dyskretnych, przy czym widmo sygnału , -okresowego jest również , -okresowe.
 • W praktyce liczbę , wybiera się z reguły jako parzystą.
 • Znając , wartości widma sygnału , -okresowego (a dla , parzystych , wartości) można ze wzoru (4.5) obliczyć jego próbki. Problem odwrotny, tj. sposób wyznaczania widma sygnału , -okresowego na podstawie jego próbek rozpatrzymy później.PS M4 Slajd9.png
 • W praktyce rzadko kiedy sygnał dyskretny jest opisany zwartą formułą analityczną. Jego widma nie można zatem wyznaczyć na podstawie wzoru (4.6) i musimy uciec się do numerycznych metod jego obliczania. Możliwość taką stwarza pojęcie dyskretnego przekształcenia Fouriera (DPF).
 • DPF jest nie tylko punktem wyjścia do opracowania odpowiednich metod numerycznych obliczania widma, ale także silnym narzędziem teoretycznym analizy, syntezy i przetwarzania sygnałów dyskretnych.
 • Milcząco zakładamy tu, że pozostałe próbki sygnału impulsowego są zerowe.
 • Liczbę punktów pulsacji unormowanej , , w których obliczamy dyskretne wartości widma sygnału sensownie jest wybrać równą liczbie , próbek sygnału.

PS M4 Slajd10.png
 • Widmo dyskretne jest oczywiście funkcją okresową zmiennej , o okresie równym , .
 • Wykres dyskretnego widma amplitudowego impulsu prostokątnego sporządzono w środkowym jego okresie odpowiadającym przedziałowi , na ciągłej skali zmiennej , . Jego próbki są oczywiście położone na krzywej ciągłej , . Jak widać jednak tylko jedna, centralna próbka jest niezerowa. Tak więc w tym przypadku widmo dyskretne Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left \{ X(k): k=0,\ldots,N-1}\right \}} bardzo niedokładnie oddaje charakter widma ciągłego , . Stanowi to wadę DTF związaną z jej małą rozdzielczością.

PS M4 Slajd11.png
 • , -transformata wynika w istocie rzeczy z rozwiązania układu równań (4.7) względem niewiadomych ,, , przy założeniu znajomości próbek widmowych ,, , .
 • , -okresowość , -transformaty wynika z , -okresowości widma dyskretnego , . Sytuacja jest tu analogiczna do rozwinięcia nieokresowego impulsowego sygnału analogowego określonego w skończonym przedziale , w trygonometryczny szereg Fouriera, który jest zarazem szeregiem Fouriera okresowego przedłużenia tego sygnału z okresem , .

PS M4 Slajd12.png
 • Z formalnego punktu widzenie DPF sygnału , -okresowego można traktować jako wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie przestrzeni Hilberta , ciągów , -okresowych w dziedzinie czas w przestrzeń Hilberta , ciągów , -okresowych w dziedzinie częstotliwości.
 • Istnieje zasadnicza różnica między DTF sygnału impulsowego , a DTF jego przedłużenia okresowego , , mimo że są one określone tym samym wyrażeniem. Podkreślmy raz jeszcze, że widmo , sygnału impulsowego jest funkcją zmiennej ciągłej , , a DTF tego sygnału określa jedynie wartości tego widma w dyskretnych punktach , . Natomiast DTF przedłużenia okresowego , sygnału , określa dokładne widmo sygnału okresowego, które z natury rzeczy jest dyskretne.
 • DFT jest symetryczne (ze sprzężeniem) względem punktu , .

PS M4 Slajd13.png
 • Jeśli sygnał jest rzeczywisty, to próbka widma , jest rzeczywista. Jeśli sygnał jest rzeczywisty oraz , jest parzyste, to próbka , jest rzeczywista.
 • W wyniku przesunięcia sygnału o , próbek, jego dyskretne widmo amplitudowe nie ulega zmianie, a widmo fazowe zmienia się o wartości , . W wyniku mnożenia sygnału przez dyskretny sygnał harmoniczny o pulsacji unormowanej , jego widmo ulega przesunięciu o , próbek.
 • Można łatwo sprawdzić, że widmo rozpatrywanego w przykładzie sygnału okresowego spełnia właściwości 2-4 oraz twierdzenie Parsevala.

PS M4 Slajd14.png
 • Sygnał odtworzony z , -punktowej DFT Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left \{ X(k): k=0,\ldots,N-1}\right \}} danego sygnału , jest powieleniem okresowym tego sygnału z okresem , . Jeżeli czas trwania , sygnału , jest większy od , ( w szczególności nieskończony), to poszczególne powielone kopie sygnału , nakładają się na siebie i nie jest możliwe dokładnie odtworzenie jego próbek.

PS M4 Slajd15.png
 • Zjawisko nakładania się powielonych okresowo kopii sygnału jest nazywane aliasingiem w dziedzinie czasu, a wynikający stąd błąd odtworzenia – błędem aliasingu.
 • W przypadku sygnału o nieskończonym czasie trwania błąd aliasingu jest tym mniejszy, im większe jest , oraz im szybciej sygnał maleje do zera, gdy , . W przypadku sygnału o skończonym czasie trwania , błąd ten jest tym mniejszy, im mniejsza jest różnica , .