PS Moduł 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
PS M2 Slajd1.png
 • Ujęcie sygnałów w kategoriach przestrzeni funkcyjnych ma wiele zalet, m.in. umożliwia:
  • przeniesienie na grunt teorii sygnałów dobrze rozwiniętych metod analizy matematycznej,
  • formalne określenie miary odległości sygnałów w danej przestrzeni (analogicznej do odległości euklidesowskiej w zwykłej , -wymiarowej przestrzeni wektorowej , ),
  • wyodrębnienie w danej przestrzeni zbioru pewnych standardowych sygnałów spełniających funkcję sygnałów bazowych (analogiczną do tej jaką pełnią wersory osi w przestrzeni , ),
  • reprezentację sygnału w danej przestrzeni zbiorem współczynników (nieskończonym w przypadku przestrzeni nieskończenie wymiarowych i skończonym w przypadku przestrzeni skończenie wymiarowych) rozkładu tego sygnału na sygnały bazowe (analogiczną do reprezentacji każdego wektora w przestrzeni , jako kombinacji liniowej wersorów),
  • określenie kąta między sygnałami, w szczególności rozstrzyganie ich ortogonalności (analogicznie jak na podstawie iloczynu skalarnego można wnioskować o prostopadłości wektorów w przestrzeni , ).
 • Korzystanie z analogii między dobrze znaną zwykłą przestrzenią wektorową , (aczkolwiek jest to skończenie wymiarowa przestrzeń Hilberta) a przestrzeniami sygnałowymi Hilberta (które najczęściej, choć nie zawsze, są przestrzeniami nieskończenie wymiarowymi) znakomicie ułatwia zrozumienie pojęć tej części wykładu. Z uwagi na tę analogię metody analizy i syntezy sygnałów oparte na ich reprezentacjach w przestrzeniach Hilberta noszą nazwę metod geometrycznych.PS M2 Slajd2.png
 • Ponieważ baza przestrzeni (2.1) zawiera tylko dwa elementy, zatem przestrzeń ta jest dwuwymiarowa.
 • W przypadku przestrzeni , baza składa się z nieskończonej (przeliczalnej) liczby elementów. Jest to zatem przestrzeń nieskończenie wymiarowa.

PS M2 Slajd3.png
 • W systemie czterowartościowej modulacji cyfrowej QPSK informacja jest transmitowana w postaci ciągu prostokątnych impulsów radiowych o jednakowym czasie trwania , , jednakowej częstotliwości , i amplitudzie , oraz różnych losowych fazach. W każdym przedziale czasu o długości , transmitowany jest jeden z impulsów , lub , .
 • Informacja jest zakodowana w fazie, przy czym cztery możliwe wartości fazy odpowiadają transmitowanym dwubitom: „10”, „00”, „01” oraz „11”. Z reguły , , a ponadto , jest liczbą całkowitą, tzn. na przedział , przypada całkowita liczba okresów fali harmonicznej.

PS M2 Slajd4.png
 • Korzystając z elementarnych tożsamości trygonometrycznych sygnały QPSK można doprowadzić do postaci (2.1). Otrzymane współczynniki , i , przy składowych bazowych , i , są zarazem współrzędnymi wektorów reprezentujących sygnały QPSK.

PS M2 Slajd5.png
 • Pojęcie przestrzeni metrycznej jest podstawowym pojęciem analizy funkcjonalnej.
 • W danym zbiorze można określić więcej niż jedną metrykę. Ten sam zbiór z dwiema różnymi metrykami stanowi dwie różne przestrzenie metryczne.
 • Dla prostoty zapisu w definicjach metryk przestrzeni , i , opuszczony został argument , w zapisach sygnałów.
 • Analogicznie można zdefiniować przestrzenie metryczne , oraz , sygnałów o ograniczonej energii określonych w przedziale , i odpowiednio , , zmieniając w definicji metryki granice całkowania.

PS M2 Slajd6.png
 • Metryka opisuje właściwości geometryczne zbioru , . W przestrzeni liniowej są natomiast określone dodatkowo operacje na jej elementach, a przez to konkretna struktura algebraiczna.
 • W zastosowaniach teorii sygnałów ciałem , jest zwykle albo zbiór liczb rzeczywistych , albo zespolonych , (zakładamy tu, że pojęcie ciała jest znane).
 • W zapisie aksjomatów 1-6 pomijany jest dla prostoty znak operacji mnożenia Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle "\cdot"\ } ,.
 • Z aksjomatów przestrzeni liniowej wynikają następujące oczywiste właściwości:
  • ,
  • istnieje jedyny element , taki że ,
  • jeśli i , to .

PS M2 Slajd7.png
 • W przestrzeni Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \Box^n\ } , norma Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle ||x||\ } , wektora Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x\ } , jest zarazem jego długością. Z tego względu w odniesieniu do przestrzeni sygnałowych norma sygnału jest nazywana niekiedy jego „długością”.
 • Dwa elementy Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x,\, y\ } , przestrzeni liniowej unormowanej są równe wtedy i tylko wtedy, kiedy Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle ||x-y)||=0} , tj. kiedy element różnicowy jest elementem zerowym. Mówimy wówczas o równości elementów sensie normy.
 • Przestrzeń metryczną Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (X,\, \rho)\ } , nazywamy przestrzenią zupełną, jeśli każdy ciąg Cauchy’ego (por. [1], def. 2.12) jej elementów jest zbieżny w sensie metryki do pewnej granicy i granica ta jest elementem przestrzeni.

PS M2 Slajd8.png
 • Definiując iloczyn skalarny przyjęliśmy od razu, że przestrzeń liniowa może być zespolona. Dlatego w aksjomacie 1 występuje symbol sprzężenia Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle "\, *\,"\ } ,.
 • W przestrzeni Banacha określona jest odległość między jej elementami. W przestrzeni Hilberta jest natomiast określony dodatkowo „kąt” między nimi.
 • Określenie iloczynu skalarnego w danej przestrzeni umożliwia wprowadzenie bardzo ważnego pojęcia ortogonalności sygnałów (odpowiednika prostopadłości wektorów w przestrzeni ). Dla ortogonalnych sygnałów spełniona jest (uogólniona) równość Pitagorasa: Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle ||x+y)||^2=||x||^2+||y||^2}

PS M2 Slajd9.png
 • Przestrzeniami Hilberta są także przestrzenie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L^2(0,\, \infty)\ } , oraz Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L^2(-\infty,\, \infty)\ } , .
 • W przestrzeni sygnałów nieokresowych o ograniczonej mocy nie można w ogólnym przypadku wprowadzić iloczynu skalarnego. Dla przestrzeni tej można natomiast zdefiniować pseudoiloczyn skalarny o zbliżonych właściwościach formalnych.
 • Przestrzeniami Hilberta są oczywiście również zbiory wszystkich sygnałów dyskretnych o ograniczonej energii określonych dla Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle n\epsilon\Box\ } , oraz dla Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle n\epsilon [n_1,\, n_2]\ } , . W tym ostatnim przypadku przestrzeń jest tożsama ze zwykłą przestrzenią wektorową o wymiarze , .

PS M2 Slajd10.png
 • Baza danej przestrzeni może być skończona, gdy zbiór indeksów , jest skończony, lub nieskończona, gdy zbiór , jest przeliczalny (z reguły równy lub , )
 • Przestrzeń rozpięta na bazie danej przestrzeni może być identyczna z tą przestrzenią lub być jej podprzestrzenią.
 • Nie w każdej przestrzeni Hilberta istnieje baza ortogonalna. Przestrzeń Hilberta, w której można wyróżnić taką bazę nosi nazwę ośrodkowej przestrzeni Hilberta. W ogólnym przypadku w danej przestrzeni Hilberta może istnieć więcej niż jedna baza ortogonalna.
 • Sygnały ortonormalne są wiernym odpowiednikiem wersorów w zwykłej przestrzeni wektorowej.
 • Każdą bazę przestrzeni Hilberta (a więc zbiór elementów liniowo niezależnych) można zortogonalizować i unormować stosując znaną w literaturze procedurę ortonormalizacji Grama-Schmidta.

PS M2 Slajd11.png
 • Wzór (2.9) opisuje rozwinięcie sygnału , w uogólniony szereg Fouriera określony w danej ośrodkowej przestrzeni Hilberta względem bazy ortonormalnej , zaś zbiór współczynników tego rozwinięcia stanowi jednoznaczną reprezentację tego sygnału określoną względem tej bazy.
 • Wzór (2.10) na współczynniki szeregu (2.9) można otrzymać obliczając iloczyny skalarne tego szeregu z sygnałami bazowymi , i uwzględniając przy tym ich ortogonalność:

 • Podkreślmy, że dobrze znane trygonometryczne szeregi Fouriera: rzeczywisty i zespolony są przypadkami szczególnymi szeregu uogólnionego (2.9). Na zakończenie tego wykładu zostaną podane przykłady innych uogólnionych szeregów Fouriera.

PS M2 Slajd12.png
 • W niektórych przypadkach rozwinięcie (2.11) w uogólniony szereg Fouriera względem bazy ortogonalnej ma prostszą postać niż rozwinięcie (2.9) względem odpowiadającej jej bazy ortonormalnej.
 • Odwzorowanie , jest liniowe, a ponadto zachowuje normę, tzn. odpowiednie normy w przestrzeniach , i , są sobie równe. O odwzorowaniu takim mówimy , że jest izometryczne. Odwzorowanie to zachowuje także iloczyn skalarny.

PS M2 Slajd13.png
 • W praktyce zachodzi konieczność ograniczenia reprezentacji danego sygnału do skończonej sumy , początkowych wyrazów uogólnionego szeregu Fouriera. Suma (2.12) przybliża wówczas sygnał jedynie z pewną dokładnością.
 • Błąd przybliżenia jest różnicą sygnału , i szeregu aproksy¬mującego (2.12), zaś za miarę tego błędu przyjmujemy normę sygnału błędu w danej przestrzeni. Miara ta jest najmniejsza ze względu na dobór współczynników sumy (2.12). Oznacza to, że wybór jakichkolwiek innych współczynników , różnych od współczynników Fouriera , określonych wzorem (2.10) prowadzi do zwiększenia miary błędu. Można pokazać, że miarę tę da się wyrazić przez normę sygnału i pierwsze , współczynniki Fouriera.
 • Twierdzenie Parsevala (2.14) orzeka, że normę sygnału można wyrazić przez współczynniki jego rozwinięcia w uogólniony szereg Fouriera. Z połączenia wzorów (2.13) i (2.14) wynika, że miara błędu aproksymacji jest określona przez współczynniki Fouriera nie uwzględnione w szeregu aproksymującym.

PS M2 Slajd14.png
 • Na wyjściach integratorów układu z rys. 2.1 otrzymujemy w chwili , sygnały o wartościach równych współczynnikom Fouriera , . W praktyce możemy oczywiście zastosować skończoną liczbę generatorów sygnałów bazowych, zatem układ realizuje w istocie rzeczy optymalną aproksymację sygnału , skończonym ortonormalnym szeregiem Fouriera.

PS M2 Slajd15.png
 • Układowe wyznaczanie iloczynów skalarnych sygnału , z funkcjami Haara jest szczególnie proste. Mnożenie można zrealizować za pomocą układów kluczujących, zmieniając polaryzację sygnałów w odpowiednich chwilach.

PS M2 Slajd16.png
 • Zwróćmy uwagę, że poszczególne funkcje Haara są wykreślone w tej samej skali czasu, ale w różnych skalach amplitudy.
 • Dokonując odpowiedniej transformacji skali czasu i skali amplitud, możemy określić bazę ortonormalną funkcji Haara w dowolnym skończonym przedziale czasu.

PS M2 Slajd17.png
 • Funkcje Walsha są funkcjami binarnymi przybierającymi dwie wartości , lub , .

PS M2 Slajd18.png
 • Definicja funkcji Walsha jest dość skomplikowana. Jednak sposób ich tworzenia będzie dobrze widoczny na wykresach tych funkcji.

PS M2 Slajd19.png
 • Podobnie jak funkcje Haara funkcje Walsha można uporządkować według jednego wskaźnika , , definiując: , , dla , , gdzie , oraz , .
 • Przy takiej numeracji numer , funkcji Walsha , jest równy liczbie jej przejść przez zero.
 • Funkcje o numerach , , , są odcinkami zwykłych okresowych bipolarnych fal prostokątnych.

PS M2 Slajd20.png
 • Widzimy, że w miarę zwiększania liczby znaczących wyrazów szeregu Walsha sygnał aproksymujący coraz bardziej zbliża się kształtem do impulsu trójkątnego. Dodanie następnych wyrazów niezerowych jeszcze bardziej zwiększy dokładność aproksymacji.
 • Gdyby jako miarę błędu przyjąć nie normę sygnału błędu, lecz jego energię (kwadrat normy), błąd względny aproksymacji dla , wyniósłby ,.

PS M2 Slajd21.png
 • Rozwinięcie sygnału w trygonometryczny rzeczywisty lub zespolony szereg Fouriera względem baz ortogonalnych prowadzi do nieco prostszych zapisów tych szeregów, niż w przypadku ich rozwijania względem baz ortonormalnych. Dlatego z reguły korzysta się z tych drugich postaci szeregów Fouriera. Podkreślmy, że postacie te (przy oznaczeniu ) były już cytowane na wykładzie 1 przy okazji omawiania przykładów różnych rodzajów reprezentacji sygnałów.
 • Miedzy współczynnikami rzeczywistego i zespolonego szeregu Fouriera zachodzą związki:
,
oraz związki odwrotne:

Umożliwiają one przejście z jednej postaci szeregu na drugą.

PS M2 Slajd22.png
 • Podprzestrzeń , gdzie , oznacza widmo sygnału, nosi nazwę przestrzeni sygnałów o ograniczonym paśmie.
 • Ortonormalną bazę w tej przestrzeni tworzy ciąg kopii sygnału , o jednostkowej energii, poprzesuwanych w czasie o odcinek , .
 • Z szeregu Kotielnikowa-Shannona wynika, że reprezentację sygnału analogowego , o ograniczonym paśmie stanowi zbiór jego próbek pobieranych z okresem . Szereg ten odgrywa zasadniczą rolę w zagadnieniu próbkowania sygnałów.