PS Moduł 1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
PS M1 Slajd1.png
 • Za pomocą sygnałów przekazywana jest informacja. Często mówi się, że sygnał jest nośnikiem informacji.
 • Modelami matematycznymi posługujemy się w wielu dziedzinach nauki i techniki. Operowanie modelami sygnałów ma szereg zalet, m.in. umożliwia:
  • formalną analizę sygnałów na różnym poziomie dokładności,
  • wprowadzenie jednoznacznych kryteriów podziału sygnałów i na tej podstawie dokonanie ich klasyfikacji,
  • abstrahowanie od natury fizycznej sygnałów (tj. traktowanie sygnałów jako wielkości bezwymiarowych).

PS M1 Slajd2.png
 • Rozważania ograniczymy wyłącznie do sygnałów deterministycznych. Omówienie sygnałów losowych wymaga znajomości teorii procesów stochastycznych.
 • Sygnały dzielimy także ze względu na ich przeciwdziedzinę (zbiór wartości). Jeżeli zbiór ten jest ciągły, sygnał nazywamy ciągłym w amplitudzie. Jeżeli jest on dyskretny (w szczególności skończony) sygnał nazywamy dyskretnym w amplitudzie.


 • Łącząc kryteria podziału sygnałów ze względu na rodzaj ich dziedziny i przeciwdziedziny, można wyodrębnić cztery klasy sygnałów:
  • z czasem ciągłym i ciągłe w amplitudzie
  • z czasem ciągłym i dyskretne w amplitudzie
  • z czasem dyskretnym i ciągłe w amplitudzie
  • z czasem dyskretnym i dyskretne w amplitudzie (cyfrowe).
 • W klasie sygnałów dyskretnych wyróżniamy sygnały binarne, które przybierają w każdej chwili tylko dwie wartości binarne (np. 0 i 1 lub 1 i –1 ).

PS M1 Slajd3.png
 • Zwróćmy uwagę, że sygnały przedstawione na rys. b) i d) otrzymujemy w wyniku próbkowania sygnałów z rys. a) i odpowiednio c). Z sygnałami powstałymi w wyniku próbkowania sygnałów analogowych mamy w praktyce do czynienia najczęściej. Sygnałami dyskretnymi mogą być jednak także sygnały nie mające pierwowzorów analogowych, np. ciąg notowań dziennych kursu złotówki do dolara. Podkreślmy, że sygnał dyskretny jest w istocie rzeczy ciągiem liczb.
 • Sygnały analogowe będziemy oznaczać , ,zaś sygnały dyskretne - , ,lub w przypadku próbkowania równomiernego w chwilach , , W odniesieniu do tych ostatnich z reguły operuje się czasem bezwymiarowym, unormowanym względem okresu próbkowania , . Oznacza się je wówczas symbolami , lub , , gdzie , jest numerem próbki.

PS M1 Slajd4.png
 • Podobnie jak w poprzednich przykładach, sygnały z rys. c) i d) są spróbkowanymi sygnałami z rys. a) i b).
 • Terminem impuls określamy zazwyczaj sygnały o krótkim czasie trwania. Zwróćmy uwagę, że w myśl przyjętej definicji sygnał impulsowy niekoniecznie musi trwać w czasie krótko. Istotne jest jedynie, aby jego czas trwania był skończony.

PS M1 Slajd5.png
 • Reprezentację sygnału harmonicznego stanowi liczba zespolona , , nazywana amplitudą zespoloną, gdzie , jest amplitudą sygnału, a , – jego fazą.
 • W przypadku rozwinięcia sygnału okresowego o ustalonym okresie , w rzeczywisty trygonometryczny szereg Fouriera (1.1) jego reprezentacja jest zbiór liczb rzeczywistych , (zbiór współczynników Fouriera), zaś w przypadku rozwinięcia w zespolony trygonometryczny szereg Fouriera (1.2) – zbiór liczb zespolonych , .
 • Znanych jest wiele, czasami bardzo złożonych pod względem formalnym, reprezentacji sygnałów. Do najczęściej stosowanych należą:
  • transformata Fouriera (widmo sygnału)
  • transformata Laplace’a
  • szereg Kotielnikowa-Shannona
  • sygnał analityczny

Reprezentacje te będziemy omawiać na dalszych wykładach.


PS M1 Slajd6.png
 • Parametry sygnałów są ich globalnymi charakterystykami liczbowymi. Definicje poszczególnych parametrów są zróżnicowane w zależności od klasy sygnału.
 • Wartość średnia sygnału o nieskończonym czasie trwania jest definiowana jako wielkość graniczna. Podobny charakter będą miały definicje innych wielkości charakteryzujących klasę sygnałów o nieskończonym czasie trwania.

PS M1 Slajd7.png
 • Energia, moc średnia (krótko moc) i wartość skuteczna, należą do najważniejszych parametrów sygnału. Wielkości te są nazywane parametrami energetycznymi sygnałów. Ponieważ założyliśmy, że sygnały są wielkościami bezwymia¬rowymi, ich energię określoną wzorem (1.6) wyrażamy w sekundach, moc zaś określona wzorami (1.7) lub (1.8) oraz wartość skuteczna są bezwymiarowe.
 • Na podstawie parametrów energetycznych dokonujemy jeszcze jednego ważnego podziału sygnałów na dwie klasy: klasę sygnałów o ograniczonej energii oraz klasę sygnałów o ograniczonej mocy. Zauważmy, że:
  • moc sygnałów o ograniczonej energii jest równa zeru,
  • energia sygnałów o ograniczonej mocy jest nieskończona,
  • każdy sygnał impulsowy ograniczony w amplitudzie jest sygnałem o ograniczonej energii,
  • sygnały o nieskończonym czasie trwania mogą być sygnałami o ograniczonej energii bądź o ograniczonej mocy,
  • sygnały o ograniczonej mocy i ograniczone w amplitudzie są sygnałami o nieskończonym czasie trwania,
  • szczególną podklasą tych ostatnich są sygnały okresowe.
 • Zwróćmy uwagę, że moc sygnału określona wzorem (1.7) ma sens wielkości granicznej. Również jako wielkości graniczne będą dalej definiowane inne wielkości charakteryzujące sygnały o ograniczonej mocy (np. widmo, funkcja autokorelacji itd.).

PS M1 Slajd8.png
 • Sygnał pokazany na rys. a) jest symetrycznym unormowanym impulsem prostokątnym o jednostkowym czasie trwania i jednostkowej amplitudzie. Jego wartość średnia i energia są również równe jedności. Został on oznaczony specjalnym symbolem , . Posługując się tym symbolem, możemy zapisać dowolny impuls prostokątny o wysokości , , szerokości , i przesunięty względem zera o czas , w postaci , .Również inne standardowe sygnały będą oznaczane wygodnymi w użyciu symbolami specjalnym, np. symetryczny impuls trójkątny , z rys. b. Podkreślmy, że w przeciwieństwie do impulsu prostokątnego , czas trwania impulsu trójkątnego , jest z definicji równy 2.
 • Impulsy radiowe (rys. c), spotyka się zwykle w radiokomunikacji, telekomunikacji oraz technice radarowej i sonarowej. Sygnał , jest dowolnym sygnałem impulsowym (często prostokątnym) i jest nazywany obwiednią sygnału , , a sygnał , – jego wypełnieniem. Z reguły, czego siłą rzeczy nie oddaje rysunek, okres wypełnienia jest dużo mniejszy od czasu trwania impulsu , .

PS M1 Slajd9.png
 • Sygnały przedstawione na rys. a), b) i c) są przykładami sygnałów o nieskończonym czasie trwania, których energia jest skończona.
 • Sygnał pokazany na rys. a) jest typowym sygnałem występującym w obwodach elektrycznych, np. sygnałem prądu rozładowania kondensatora w obwodzie RC.
 • Sygnał z rys. b), oznaczony symbolem specjalnym Sa (od ang. Sampling – próbkowanie), odgrywa w teorii sygnałów rolę szczególną, zwłaszcza w zagadnieniu próbkowania sygnałów. Dobrze znana z analizy matematycznej funkcja , nie ma wartości w zerze, dlatego w definicji tego sygnału wartość tę definiuje się dodatkowo jako równą jedności. Dodajmy, że funkcja , będzie często występować również w opisie widmowym sygnałów.
 • Podobną rolę spełnia w teorii sygnałów funkcja , . Sygnał o kształcie opisanym tą funkcją jest pokazany na rys. c).

PS M1 Slajd10.png
 • Sygnały przedstawione na rys. a)–d) są przykładami prostych sygnałów o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej mocy (ich energia jest nieskończona).
 • Sygnał skoku jednostkowego pokazany na rys. b) jest oznaczany symbolem specjalnym , , używanym również w teorii obwodów. Zapis , oznacza skok o wartość , w chwili , .
 • Sygnał wykładniczy narastający z rys. c) jest np. sygnałem napięcia na kondensatorze ładowanym przez opór z idealnego źródła napięciowego.

PS M1 Slajd11.png
 • Na rys. a), b) i c) są pokazane przykłady najczęściej spotykanych sygnałów okresowych. Są to oczywiście sygnały o ograniczonej mocy. Pełnią one w praktyce rolę sygnałów nośnych w różnych systemach modulacji sygnałów, a także sygnałów synchronizujących.
 • Sygnał harmoniczny (rys. a) jest określony przez trzy parametry: amplitudę , , pulsację , (lub częstotliwość , gdzie , jest okresem), oraz fazę początkową , . Jest on wykorzystywany m.in. jako fala nośna w analogowych systemach modulacji.
 • Fala prostokątna bipolarna (rys. b) jest wykorzystywana jako przebieg synchronizujący i zegarowy, zaś fala prostokątna unipolarna (rys. c) jako przebieg nośny w impulsowych systemach modulacji.

PS M1 Slajd12.png
 • Funkcje i noszą nazwę modułu i odpowiednio argumentu sygnału , . Są to funkcje rzeczywiste czasu.
 • Sygnały zespolone również dzielimy na sygnały o ograniczonej energii i sygnały o ograniczonej mocy. W przypadku sygnałów zespolonych we wzorach definiujących energię (1.6) i moc (1.7) lub (1.8) należy w wyrażeniu podcałkowym uwzględnić nie kwadrat sygnału , , a kwadrat modułu sygnału , .

PS M1 Slajd13.png
 • Sygnał harmoniczny zespolony Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle z(t)=e^{j\omega_0 t}} (1.11), nazywany także sinusoidą zespoloną, jest często wykorzystywany do reprezentacji rzeczywistego sygnału harmonicznego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x(t)=cos\omega_0 t} , przy czym Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x(t)=Re\, z(t)} . Jest to oczywiście sygnał o ograniczonej mocy. Jego moc, jak można łatwo sprawdzić korzystając ze zmodyfikowanego wzoru (1.8), jest równa 1.
 • Sygnałami harmonicznymi zespolonymi posługujemy się również w innych reprezentacjach sygnałów rzeczywistych, np. zbiór sygnałów Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left \{e^{jk\omega_0 t} : k\epsilon\Box\right \}\ } , tworzy tzw. bazę rozwinięcia sygnału okresowego o okresie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle T_0=2\pi/{\omega_0}} w zespolony szereg Fouriera (por. wzór (1.2)).
 • Pojęcie sygnału analitycznego, określonego wzorami (1.12) i (1.13), jest jednym z ważniejszych pojęć teorii sygnałów. Stanowi on uogólnienie na sygnały nieharmoniczne reprezentacji rzeczywistego sygnału harmonicznego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle cos\omega_0 t\ } , zespolonym sygnałem harmonicznym Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle e^{j\omega_0 t}=cos\omega_0 t+jsin\omega_0 t} . Zgodnie z definicją sygnał , jest właśnie sygnałem analitycznym sygnału , .

PS M1 Slajd14.png
 • Impuls Diraca (rys. a), nazywany również dystrybucją lub deltą Diraca, jest matematycznym modelem nierealizowalnego fizycznie, nieskończenie wąskiego impulsu występującego w chwili , , o nieskończenie dużej amplitudzie i polu równym ,. Z formalnego punktu widzenia jest to sygnał o nieograniczonej mocy! Zapis , oznacza impuls Diraca występujący w chwili , o polu równym , .
 • Przytoczona definicja impulsu jest definicją klasyczną, podaną jeszcze przez Diraca. Współcześnie deltę Diraca definiuje się w sposób bardziej ścisły na gruncie teorii dystrybucji.
 • Za pomocą dystrybucji grzebieniowej (nazywanej w literaturze także dystrybucją sza lub comb) można w sposób wygodny zapisać formalnie operację próbkowania równomiernego sygnału jako iloczyn tego sygnału i dystrybucji , . W efekcie otrzymujemy tzw. impulsowy sygnał spróbkowany (1.14) pokazany na rys. d). Sygnał ten stanowi dystrybucyjną reprezentację sygnału spróbkowanego.

PS M1 Slajd15.png
 • Zgodnie z właściwością (1.15), w wyniku mnożenia sygnału , przez impuls Diraca , występujący w chwili , wyodrębniamy niejako z całego sygnału , jego wartość (próbkę) , w chwili , , którą reprezentujemy impulsem Diraca , o polu równym , . Inaczej mówiąc, impuls , stanowi reprezentację dystrybucyjną próbki , .
 • Właściwość filtracji (1.16) wynika natychmiast w właściwości (1.15) i definicji dystrybucji Diraca.
 • Całka impulsu Diraca w granicach od , do , jest równa sygnałowi skoku jednostkowego. Pochodna skoku jednostkowego jest równa impulsowi Diraca. Związki te należy jednak rozumieć w sensie dystrybucyjnym.
 • Splot sygnału , z impulsem Diraca , daje w wyniku ponownie sygnał , . Oznacza to, że , jest elementem identycznościowym operacji splotu. Splot sygnału , z impulsem Diraca przesuniętym o czas , daje w wyniku niezmienioną kopię tego sygnału przesuniętą o ten sam czas.

PS M1 Slajd16.png
 • Właściwość (1.18) jest uogólnieniem właściwości (1.15). Mnożenie sygnału , przez dystrybucję grzebieniową daje w wyniku reprezentację dystrybucyjną sygnału sprókowanego w postaci impulsowego sygnału sprókowanego (1.14).
 • Zgodnie z właściwością (1.19), w wyniku splecenia sygnału , z dystrybucją grzebieniową , powstaje sygnał, który jest przedłużeniem okresowym sygnału , z okresem , . Jeśli sygnał , jest sygnałem impulsowym o czasie trwania mniejszym bądź równym , , to przedłużenie to jest ciągiem dokładnych kopii sygnału , powtarzanych co odcinek czasu , . W przeciwnym przypadku powielone kopie nakładają się na siebie i w sygnale przedłużonym okresowo nie jest zachowany kształt sygnału , .

PS M1 Slajd17.png
 • Podobnie jak w przypadku sygnałów analogowych, wartość średnia sygnału dyskretnego jest definiowana odmiennie dla różnych klas sygnałów. Definicje te są analogiczne, z tym że całki we wzorach (1.2) –(1.4) są zastąpione odpowiednimi sumami.
 • W przypadku sygnałów dyskretnych o nieskończonym czasie trwania ich wartość średnia – tak jak dla sygnałów analogowych – jest definiowana jako wielkość graniczna. Także inne wielkości charakteryzujące tę klasę sygnałów będą definiowane w sensie granicznym.

PS M1 Slajd18.png
 • Wzory (1.23)–(1.26), określające parametry energetyczne sygnałów dyskretnych, są odpowiednikami wzorów (1.6)–(1.9) definiujących te parametry dla sygnałów analogowych.
 • Jeśli energia sygnału dyskretnego , , określona wzorem (1.23), spełnia warunek , , to sygnał taki nazywamy sygnałem o ograniczonej energii. Jeśli moc sygnału dyskretnego , , określona wzorem (1.24) lub (1.25), spełnia warunek , , to sygnał ten nazywamy sygnałem o ograniczonej mocy.

PS M1 Slajd19.png
 • Zgodnie z przyjętą konwencją we wszystkich przytoczonych tu przykładach sygnałów dyskretnych wyrażamy je jako funkcje czasu , unormowanego względem okresu próbkowania.
 • Impuls Kroneckera , (rys. a) jest sygnałem dyskretnym przybierającym wartość niezerową i równą , jedynie w chwili , . Pozostałe jego próbki są zerowe. Jest on odpowiednikiem analogowego impulsu Diraca , , jednak w przeciwieństwie do niego impuls , jest zwykłą funkcją. Symbol , oznacza sygnał dyskretny przybierający jedyną niezerową wartość , w chwili , .
 • Zarówno impuls Kroneckera, jak i impuls prostokątny (rys. b) oraz impuls trójkątny (rys. c) są przykładami impulsowych sygnałów dyskretnych o ograniczonej energii.

PS M1 Slajd20.png
 • Sygnały pokazane na rys. a) i b) są przykładami sygnałów dyskretnych o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii. Są one dyskretnymi odpowiednikami sygnałów analogowych: wykładniczego malejącego oraz , .
 • Parametr , występujący w zapisie dyskretnego sygnału , ma znaczenie pulsacji unormowanej. W teorii sygnałów dyskretnych normuje się bowiem nie tylko czas, ale także pulsację (częstotliwość) sygnałów. Pojęcie pulsacji unormowanej można wyjaśnić na przykładzie dyskretnego sygnału , następująco. Sygnał ten można mianowicie traktować jako sygnał otrzymany w wyniku próbkowania analogowego sygnału w chwilach , , gdzie , jest okresem próbkowania. W wyniku otrzymuje się dyskretny sygnał . Wprowadzając bezwymiarowy parametr , , sygnał ten można zapisać jako , . Mówimy, że , jest pulsacją unormowaną względem okresu próbkowania , . Zauważmy, że wykres dyskretnego sygnału , z rys. b) został sporządzony dla .

PS M1 Slajd21.png
 • Sygnały dyskretne pokazane na rys. a)-c) należą do klasy sygnałów o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej mocy.
 • Dyskretny skok jednostkowy , (rys. b) jest odpowiednikiem analogowego skoku jednostkowego , . Skok sygnału o dowolną wartość , przesunięty w czasie o , próbek można zapisać jako , .
 • Dyskretny sygnał harmoniczny pokazany na rys. c), nazywany także dyskretną sinusoidą, otrzymujemy w wyniku próbkowania analogowego sygnału harmonicznego w chwilach . Parametr jest pulsacją unormowaną. Należy podkreślić, że dyskretny sygnał harmoniczny nie musi być sygnałem okresowym zmiennej , . Można pokazać, że warunkiem jego okresowości jest, aby liczba , była liczbą wymierną. Wykres na rys. c) został sporządzony dla , oraz , . W tym przypadku dyskretny sygnał harmoniczny jest oczywiście okresowy.