ED-4.2-m05-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Laboratorium 5

Adaptatywna sieć Bayesa.

1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.

2. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

3. Z listy Function Type wybierz Classification. Rozwiń listę Algorithm i wybierz z niej algorytm Adaptive Bayes Network. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 01.png

4. Wskaż schemat STUDENT i tabelę MINING_DATA_BUILD_V jako źródło danych do eksploracji. Jako klucz podstawowy wskaż atrybut CUST_ID. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 02.png

5. Jako atrybut decyzyjny zaznacz atrybut AFFINITY_CARD (pole radiowe w kolumnie Target). Upewnij się, że atrybuty CUST_ID i PRINTER_SUPPLIES są wyłączone z eksploracji (są bezwartościowe i nie niosą żadnej informacji). Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 03.png

6. Z listy rozwijanej wybierz wartość 1 jako preferowaną wartość atrybutu decyzyjnego (jest to wartość, której poprawne przewidywanie jest najważniejsze, interesuje nas dokładna identyfikacja klientów którzy prawdopodobnie skorzystają z oferowanej im karty lojalnościowej). Kliknij przycisk Dalej>. Wprowadź nazwę i komentarz do procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 04.png


ED-4 2-m05-labWIKI 05.png

7. Kliknij przycisk Advanced Settings. Upewnij się, że na zakładce Sample opcja próbkowania jest wyłączona (pole wyboru Enable Step jest odznaczone). Przejdź na zakładkę Discretize. Upewnij się, czy automatyczna dyskretyzacja jest włączona (możesz pozostawić domyślne procedury dyskretyzacji). Przejdź na zakładkę Split. Dokonaj podziału zbioru wejściowego na zbiór uczący i testujący w proporcjach 70%-30%, podział powinien wykorzystywać perspektywę.

ED-4 2-m05-labWIKI 06.png

8. Przejdź na zakładkę Build. Upewnij się, że algorytm będzie się starał osiągnąć maksymalną średnią dokładność (w polu Accuracy Goal wybierz opcję Maximum Average Accuracy). Kliknij na zakładkę Algorithm Settings. Jako typ budowanego modelu wskaż Single Feature (to jedyny typ modelu produkujący reguły). Pozostaw domyślną liczbę predykatorów (25) i nie ograniczaj czasowo procesu tworzenia klasyfikatora.

ED-4 2-m05-labWIKI 07.png

9. Przejdź na zakładkę Test Metrics i upewnij się, że generowanie miar oceny jest włączone (pole Enable Step jest włączone). Pozostaw domyślną liczbę kwantyli dla wykresu krzywej lift. Upewnij się, że włączona jest opcja generowania danych do wykresu Receiver-Operator Characteristic (pole ROC result jest włączone). Jako wartość badaną wskaż wartość 1 (lista rozwijana Target Value). Kliknij przycisk Edit aby zdefiniować macierz kosztów.

ED-4 2-m05-labWIKI 08.png

10. Wskaż, że ważniejsze do uniknięcia są błędy klasyfikacji polegające na tym, że osoba potencjalnie zainteresowana kartą lojalnościową (AFFINITY_CARD=1) zostanie niepoprawnie sklasyfikowana jako osoba niezainteresowaną ofertą (taki błąd wiąże się z utratą potencjalnego zysku). Zaznacz pole radiowe False Negative: Incorrectly identifying a case as a non-target. W pole Weight wpisz wartość 5 i kliknij przycisk Apply. Kliknij przycisk OK.

ED-4 2-m05-labWIKI 09.png

11. Kliknij przycisk OK. Upewnij się, że opcja Run upon finish jest włączona. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m05-labWIKI 10.png

12. Kliknij na odnośnik Result w bloku Build. Jedynym predyktorem okazuje się atrybut HOUSEHOLD_SIZE. Atrybut jest kategoryczny, stąd po jednej regule dla każdej wartości atrybutu.

ED-4 2-m05-labWIKI 11.png

13. Zamknij okno z wynikami budowy klasyfikatora i powróć do głównego okna. Kliknij odnośnik Result w bloku Test Metrics. Na zakładce Predictive Confidence przedstawiona jest dokładność klasyfikatora liczona względem naiwnego klasyfikatora 0-R, który zawsze przewiduje najczęstszą wartość atrybutu decyzyjnego.

ED-4 2-m05-labWIKI 12.png

14. Przejdź na zakładkę Accuracy. Zaznacz pole wyboru Show Cost. Kliknij przycisk More Detail…. Przeanalizuj uzyskaną macierz pomyłek. Jej interpretacja jest następująca: spośród 318 przypadków należących do klasy 0 w zbiorze testującym prawidłowo przewidziano 206 (64,78%) przypadków, z czym wiązał się koszt pomyłek w wysokości 150 (wyliczony na podstawie macierzy kosztów). Koszt ten stanowi 73,17% ogólnego kosztu błędu klasyfikacji. Spośród 103 przypadków należących do klasy 1 w zbiorze testującym prawidłowo sklasyfikowano 92 (89,32%) przypadki, pozostałe 11 (10,68%) źle sklasyfikowanych przypadków spowodowało koszt w wysokości 55 jednostek. Modyfikacja macierzy kosztów polegająca na zwiększenie kosztu związanego ze sklasyfikowaniem przypadku z klasy 1 jako należącego do klasy na pewno zmniejszyłaby liczbę pomyłek przy klasyfikacji klasy 1, ale gwałtownie zwiększyłaby liczbę pomyłek dotyczących klasyfikacji klasy 0.

ED-4 2-m05-labWIKI 13.png

15. Przejdź na zakładkę ROC. Obejrzyj uzyskaną krzywą Receiver-Operator-Characteristic przedstawiającą stosunek liczby poprawnie sklasyfikowanych instancji (przykładów z wartością atrybutu decyzyjnego 1) do liczby pomyłek (instancji sklasyfikowanych jako należące do klasy 1 podczas gdy w rzeczywistości należą do klasy 0). Znajdź optymalny punkt na krzywej, tzn. punkt o najmniejszym koszcie całkowitym klasyfikacji (kliknij właściwy wiersz w tabeli u dołu okienka). Zmień koszt pomyłki typu False Negative na 20 (koszt pominięcia klienta zainteresowanego kartą lojalnościową jest dwudziestokrotnie większy niż koszt wysłania oferty karty lojalnościowej klientowi niezainteresowanemu kartą). Jaki teraz jest optymalny punkt na krzywej?

ED-4 2-m05-labWIKI 14.png


16. Przejdź na zakładkę Lift. Zaznacz pole radiowe Cumulative Positive Cases. Jaki procent zbioru testowego należy rozważyć, aby znaleźć 73% wszystkich instancji należących do klasy 1?

ED-4 2-m05-labWIKI 15.png

17. Powróć do głównego okna programu. Z menu głównego wybierz Activity→Apply. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

18. Upewnij się, że zaznaczone jest pole radiowe Build Activity. Rozwiń listę Classification i wskaż na model ABN_MINING_DATA_BUILD jako na model do zastosowania. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 16.png

19. Kliknij na odnośnik Select…. Rozwiń węzeł odpowiadający Twojemu schematowi w bazie danych. Jako źródło danych do zastosowania klasyfikatora wskaż tabelę MINING_DATA_APPLY_V. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 17.png

20. Wskaż atrybuty, które powinny się znaleźć w tabeli wynikowej po zastosowaniu klasyfikatora do danych. Upewnij się, że zaznaczony jest klucz podstawowy CUST_ID oraz atrybuty COUNTRY_NAME i EDUCATION. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 18.png

21. Upewnij się, że w kolejnym kroku wybrana jest opcja Number of Best Target Values i wpisz wartośc 2 (dla każdej instancji w zbiorze wejściowym zostaną znalezione dwie najbardziej prawdopodobne wartości atrybutu decyzyjnego). Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m05-labWIKI 19.png

22. Podaj nazwę i opis procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Run upon finish. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m05-labWIKI 20.png

23. Kliknij odnośnik Result. Obejrzyj wynik zastosowania klasyfikatora do danych wejściowych. Zauważ, że dla każdej instancji wyświetlane są dwie możliwości przypisania do klasy decyzyjnej, a każde przypisanie jest opisane prawdopodobieństwem. Przykładowo, klient o identyfikatorze 100 001 należy do klasy 0 z prawdopodobieństwem 89,67% i do klasy 1 z prawdopodobieństwem 10,33%.

ED-4 2-m05-labWIKI 21.png

Ćwiczenie samodzielne

Powtórz ćwiczenie dotyczące naiwnego klasyfikatora Bayesa i porównaj jakość uzyskanych wyników. Na podstawie tabeli PRACOWNICY zbuduj perspektywę, która:

• zamieni atrybut ID_SZEFA na nazwisko szefa

• doda nowy atrybut ETAT_SZEFA

• zamieni atrybut ZATRUDNIONY na atrybut numeryczny reprezentujący dekadę zatrudnienia (lata 60-te, 70-te, itd.)

• dokona dyskretyzacji atrybutu PLACA_POD na trzy przedziały odpowiadające pensjom niskim, średnim i wysokim

• zamieni atrybut PLACA_DOD na binarną flagę 0 (nie otrzymuje dodatków) 1 (otrzymuje dodatki)

• zamieni atrybut ID_ZESP na nazwę zespołu

Utworzoną przez siebie perspektywę wykorzystaj do zbudowania adaptatywnej sieci Bayesa, która będzie przewidywać wartość atrybutu ETAT.
Wykorzystaj poniższy kod do stworzenia tabeli, która posłuży do przetestowania jakości klasyfikatora.

CREATE TABLE pracownicy_test AS

SELECT * FROM pracownicy WHERE 0=1;

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (240,’NIEBIESKI’,’ASYSTENT’,130,TO_DATE(’01-02-1997’,’dd-mm-yyyy’),510,20,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (250,’ZOLTY’,’PROFESOR’,100,TO_DATE(’01-10-1975’,’dd-mm-yyyy’),1110,null,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (260,’FIOLETOWY’,’ADIUNKT’,130,TO_DATE(’01-03-1984’,’dd-mm-yyyy’),580,120,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (270,’GRANATOWY’,’PROFESOR’,130,TO_DATE(’01-04-1977’,’dd-mm-yyyy’),910,60,40);

COMMIT;

UWAGA:

• pamiętaj, aby dane testowe poddać identycznym transformacjom jak dane treningowe