ED-4.2-m04-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Laboratorium 4

Naiwny klasyfikator Bayesa.

1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.

2. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

3. Z listy Function Type wybierz Classification. Rozwiń listę Algorithm i wybierz z niej algorytm Naive Bayes. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 01.png

4. Wskaż schemat STUDENT i tabelę MINING_DATA_BUILD_V jako źródło danych do eksploracji. Jako klucz podstawowy wskaż atrybut CUST_ID. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 02.png

5. Jako atrybut decyzyjny zaznacz atrybut AFFINITY_CARD (pole radiowe w kolumnie Target). Upewnij się, że atrybuty CUST_ID i PRINTER_SUPPLIES są wyłączone z eksploracji (są bezwartościowe i nie niosą żadnej informacji). Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 03.png

6. Z listy rozwijanej wybierz wartość 1 jako preferowaną wartość atrybutu decyzyjnego (jest to wartość, której poprawne przewidywanie jest najważniejsze, interesuje nas dokładna identyfikacja klientów, którzy prawdopodobnie skorzystają z oferowanej im karty lojalnościowej). Kliknij przycisk Dalej>. Wprowadź nazwę i komentarz do procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 04.png

7. Kliknij przycisk Advanced Settings. Upewnij się, że na zakładce Sample opcja próbkowania jest wyłączona (pole wyboru Enable Step jest odznaczone). Przejdź na zakładkę Discretize. Naiwny klasyfikator Bayesa wymaga, aby atrybuty numeryczne zostały poddane dyskretyzacji. Upewnij się, czy automatyczna dyskretyzacja jest włączona. Przejdź na zakładkę Split i upewnij się, że podział danych wejściowych na zbiór uczący i testujący jest wyłączony. Przejdź na zakładkę Build. Upewnij się, że algorytm będzie się starał osiągnąć maksymalną średnią dokładność (w polu Accuracy Goal wybierz opcję Maximum Average Accuracy). Kliknij na zakładkę Algorithm Settings. Wprowadź wartości parametrów: Singleton Threshold 0.1 i Pairwise Threshold 0.01. Przejdź na zakładkę Test Metrics i wyłącz krok generowania miar oceny dokładności i jakości klasyfikatora. Kliknij przycisk OK. Upewnij się, że opcja Run upon finish jest włączona. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m04-lab 05.png8. Kliknij na odnośnik Results w bloku Build. Na liście rozwijanej Target Class (w lewym górnym rogu okna) wybierz wartość 1. Przeanalizuj prawdopodobieństwa warunkowe wartości poszczególnych atrybutów względem określonej wartości atrybutu decyzyjnego.

ED-4 2-m04-lab 06.png

9. Kliknij przycisk Filter. Wskaż wartości graniczne prawdopodobieństwa od 0,5 do 1. Kliknij przycisk OK.

ED-4 2-m04-lab 07.png

10. Zamknij okno z wynikami budowy klasyfikatora i powróć do głównego okna. Z menu głównego wybierz Activity→Test. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

11. Upewnij się, że zaznaczone jest pole radiowe Build Activity. Rozwiń listę Classification i wybierz model NB_MINING_DATA_BUILD jako model do testowania. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 08.png

12. Kliknij na odnośnik Select…. Rozwiń węzeł odpowiadający Twojemu schematowi w bazie danych. Jako źródło danych do testowania klasyfikatora wskaż tabelę MINING_DATA_TEST_V. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 09.png

13. Jako preferowaną wartość atrybutu decyzyjnego wybierz 1. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 10.png

14. Wprowadź nazwę i opis procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Run upon finish. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m04-lab 11.png

15. Kliknij na odnośnik Result. Na zakładce Predictive Confidence przedstawiona jest dokładność klasyfikatora liczona względem naiwnego klasyfikatora 0-R, który zawsze przewiduje najczęstszą wartość atrybutu decyzyjnego.

ED-4 2-m04-lab 12.png

16. Przejdź na zakładkę Accuracy. Zaznacz pole wyboru Show Cost. Kliknij przycisk More Detail…. Przeanalizuj uzyskaną macierz pomyłek.

ED-4 2-m04-lab 13.png

17. Przejdź na zakładkę ROC. Obejrzyj uzyskaną krzywą Receiver-Operator-Characteristic przedstawiającą stosunek liczby poprawnie sklasyfikowanych instancji (przykładów z wartością atrybutu decyzyjnego 1) do liczby pomyłek (instancji sklasyfikowanych jako należące do klasy 1 podczas gdy w rzeczywistości należą do klasy 0). W dolnej części okna wpisz koszt pomyłki polegającej na niepoprawnym sklasyfikowaniu instancji jako należącej do klasy 1 (False Positive Cost) o wartości 1. Podaj koszt niepoprawnej klasyfikacji instancji jako należącej do klasy 0 (False Negative Cost) o wartości 2 (czyli dwukrotnie większy). Kliknij przycisk Compute Cost. Zobacz, jaką część zbioru testowego należałoby wziąć pod uwagę, aby przy tak zdefiniowanych kosztach pomyłek ogólny koszt błędu klasyfikatora był najmniejszy.

ED-4 2-m04-lab 14.png


18. Przejdź na zakładkę Lift. Zaznacz pole radiowe Cumulative Positive Cases. Jaki procent zbioru testowego należy rozważyć, aby znaleźć 80% wszystkich instancji należących do klasy 1?

ED-4 2-m04-lab 15.png

19. Powróć do głównego okna programu. Z menu głównego wybierz Activity→Apply. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

20. Upewnij się, że zaznaczone jest pole radiowe Build Activity. Rozwiń listę Classification i wskaż na model NB_MINING_DATA_BUILD jako na model do zastosowania. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 16.png

21. Kliknij na odnośnik Select…. Rozwiń węzeł odpowiadający Twojemu schematowi w bazie danych. Jako źródło danych do zastosowania klasyfikatora wskaż tabelę MINING_DATA_APPLY_V. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 17.png

22. Wskaż atrybuty, które powinny się znaleźć w tabeli wynikowej po zastosowaniu klasyfikatora do danych. Upewnij się, że zaznaczony jest klucz podstawowy CUST_ID. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 18.png

23. Wskaż wykonany wcześniej proces eksploracji zawierający wynik testowania klasyfikatora. Zaznacz pole radiowe Test activity i z listy wybierz proces NB_MINING_DATA_TEST. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 19.png

24. Upewnij się, że w kolejnym kroku wybrana jest opcja Most Probable Target Value or Lowest Cost (dla każdej instancji w zbiorze wejściowym zostanie znaleziona jedna najbardziej prawdopodobna wartość atrybutu decyzyjnego). Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m04-lab 20.png

25. Podaj nazwę i opis procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Run upon finish. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m04-lab 21.png

26. Kliknij odnośnik Results. Obejrzyj wynik zastosowania klasyfikatora do danych wejściowych. Dla każdej instancji wyświetlone są: przewidywana wartość atrybutu decyzyjnego, prawdopodobieństwo predykcji i koszt związany z predykcją.

ED-4 2-m04-lab 22.png

Ćwiczenie samodzielne

Na podstawie tabeli PRACOWNICY zbuduj perspektywę, która:

• zamieni atrybut ID_SZEFA na nazwisko szefa

• doda nowy atrybut ETAT_SZEFA

• zamieni atrybut ZATRUDNIONY na atrybut numeryczny reprezentujący dekadę zatrudnienia (lata 60-te, 70-te, itd.)

• dokona dyskretyzacji atrybutu PLACA_POD na trzy przedziały odpowiadające pensjom niskim, średnim i wysokim

• zamieni atrybut PLACA_DOD na binarną flagę 0 (nie otrzymuje dodatków) 1 (otrzymuje dodatki)

• zamieni atrybut ID_ZESP na nazwę zespołu

Utworzoną przez siebie perspektywę wykorzystaj do zbudowania naiwnego klasyfikatora Bayesa, które będzie przewidywał wartość atrybutu ETAT.
Wykorzystaj poniższy kod do stworzenia tabeli, która posłuży do przetestowania jakości klasyfikatora.

CREATE TABLE pracownicy_test AS

SELECT * FROM pracownicy WHERE 0=1;

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (240,’NIEBIESKI’,’ASYSTENT’,130,TO_DATE(’01-02-1997’,’dd-mm-yyyy’),510,20,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (250,’ZOLTY’,’PROFESOR’,100,TO_DATE(’01-10-1975’,’dd-mm-yyyy’),1110,null,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (260,’FIOLETOWY’,’ADIUNKT’,130,TO_DATE(’01-03-1984’,’dd-mm-yyyy’),580,120,20);

INSERT INTO pracownicy_test (id_prac,nazwisko,etat,id_szefa,zatrudniony,placa_pod,placa_dod,id_zesp)

VALUES (270,’GRANATOWY’,’PROFESOR’,130,TO_DATE(’01-04-1977’,’dd-mm-yyyy’),910,60,40);

COMMIT;

UWAGA:

• pamiętaj, aby dane testowe poddać identycznym transformacjom jak dane treningowe