ED-4.2-m02-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Laboratorium 2

Określanie ważności atrybutów.

1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.

2. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

3. Z listy Function Type wybierz Attribute Importance. Jedyny dostępny algorytm, Minimum Description Length, zostaje automatycznie wybrany jako algorytm przetwarzający. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m02-labWIKI 01.png

4. Z listy dostępnych schematów wybierz schemat STUDENT. Wybierz tabelę MINING_DATA_BUILD_V. Jako klucz podstawowy (Unique identifier) zaznacz przycisk radiowy Single Key i z listy wybierz atrybut CUST_ID. Upewnij się, że wszystkie atrybuty na liście Selected Columns są wybrane. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m02-labWIKI 02.png

5. Kolumna Target zawiera informację o atrybucie decyzyjnym, względem którego staramy się określić ważność pozostałych atrybutów (predyktorów). Wskaż atrybut AFFINITY_CARD (oznacza, czy dany klient skorzysta z karty lojalnościowej) jako atrybut decyzyjny w kolumnie Target. Atrybut PRINTER_SUPPLIES został automatycznie odrzucony, ponieważ zawiera tylko jedną wartość. Włącz atrybut PRINTER_SUPPLIES do przetwarzania. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m02-labWIKI 03.png

6. Wprowadź nazwę i opis dla procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m02-labWIKI 04.png

7. Kliknij przycisk Advanced Settings. Na zakładce Sample włącz opcję Enable Step. Zmień rodzaj próbkowania na losowy (opcja Sampling Type, wartość Random).

ED-4 2-m02-labWIKI 05.png

8. Przejdź na zakładkę Discretize. Upewnij się, że dyskretyzacja jest włączona i zostanie wykonana automatycznie przed uruchomieniem się właściwego algorytmu. Zmień sposób dyskretyzacji atrybutów numerycznych na Equal Width Binning.

ED-4 2-m02-labWIKI 06.png

9. Kliknij przycisk OK. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Run upon finish. Kliknij klawisz Zakończ. Ekran powinien mieć w tej chwili następujący wygląd. Bloki w prawym panelu reprezentują następujące po sobie etapy procesu eksploracji danych. Dla każdego etapu można zobaczyć dane stanowiące wynik działania danego etapu (odnośnik Output Data). Przycisk Run Activity powoduje uruchomienie całego procesu eksploracji. Istnieje też możliwość zmiany parametrów i usunięcia poprzednich wyników dla dowolnego procesu i uruchomienie całej eksploracji w sposób przyrostowy (przyciski Reset, Options i Run).

ED-4 2-m02-labWIKI 07.png

10. Kliknij na odnośnik Output Data w bloku Discretize. Kliknij na odnośnik do tymczasowej tabeli. W nowym okienku kliknij na zakładce Data. Zwróć uwagę, że atrybuty numeryczne (AGE, YRS_RESIDENCE) zostały automatycznie dyskretyzowane. Zamknij okienko z tabelą tymczasową.

ED-4 2-m02-labWIKI 08.png

11. Kliknij na odnośnik Result w bloku Build. Przeanalizuj uzyskane wyniki. Które atrybuty są najbardziej przydatne do predykcji wartości atrybutu decyzyjnego? Atrybuty o ważności mniejszej niż 0 są uznawane za całkowicie nieprzydatne. Jaką ważność ma atrybut PRINTER_SUPPLIES posiadający tylko jedną wartość?

ED-4 2-m02-labWIKI 09.png

12. Kliknij na ED-4 2-m02-labWIKI 10.png umieszczoną w prawym górnym rogu. Jako format pliku graficznego do eksportu wybierz GIF. Kliknij przycisk OK. Zapisz plik na dysku lokalnym. Obejrzyj wygenerowany plik. Zamknij okienko prezentujące wynik działania algorytmu.

13. W bloku Sample kliknij przycisk Reset. W okienku z pytaniem o potwierdzenie usunięcia wyniku działania kroku próbkowania (i wszystkich kroków następujących po próbkowaniu) kliknij przycisk Tak. Wyniki wszystkich kroków zostaną usunięte. W bloku Sample kliknij przycisk Options i zmień sposób próbkowania na próbkowanie warstwowane (opcja Sampling Type, wartość Stratified). Kliknij przycisk OK. Odznacz pole wyboru obok nazwy bloku Discretize (w ten sposób w trakcie kolejnego uruchomienia algorytmu nie zostanie przeprowadzona automatyczna dyskretyzacja). Kliknij przycisk Run Activity umieszczony w prawej górnej części ekranu. Po wykonaniu tych czynności ekran powinien wyglądać jak na obrazku poniżej. Porównaj uzyskany wynik z poprzednim wynikiem. Czy obserwujesz jakieś zmiany?

ED-4 2-m02-labWIKI 11.png


14. Z menu głównego wybierz Tools→SQL Worksheet. W górnym oknie wprowadź po kolei następujące komendy:

CREATE TABLE ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST AS
SELECT * FROM MINING_DATA_BUILD_V;
ALTER TABLE ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST
ADD COL1 NUMBER;
ALTER TABLE ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST
ADD COL2 NUMBER;
UPDATE ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST
SET COL1 = 1 - AFFINITY_CARD;
UPDATE ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST
SET COL2 = DBMS_RANDOM.RANDOM;
COMMIT;

15. W nowo utworzonej tabeli znajdują się dwa dodatkowe atrybuty: COL1 i COL2. Atrybut COL1 jest liniowo zależny od atrybutu decyzyjnego (czyli pozwala ze 100% dokładnością przewidzieć wartości atrybutu decyzyjnego), podczas gdy atrybut COL2 jest całkowicie losowy (czyli nie posiada żadnej wartości informacyjnej).

ED-4 2-m02-labWIKI 12.png

16. Utwórz nowe zadanie eksploracji (z głównego menu wybierz Activity→Build) i określ ważność atrybutów względem atrybutu decyzyjnego AFFINITY_CARD w tabeli ATTRIBUTE_IMPORTANCE_TEST. W procesie eksploracji wykorzystaj próbkowanie i automatyczną dyskretyzację atrybutów. Sprawdź, w którym miejscu w rankingu atrybutów znajdą się atrybuty COL1 i COL2.

17. Połącz się z bazą danych wykorzystując iSQLPlus. Wykonaj skrypt ai.sql. Po każdym kroku przeanalizuj uzyskane wyniki (komentarz jest umieszczony wewnątrz skryptu).

Ćwiczenie samodzielne

W schemacie użytkownika sh znajdują się tabele CUSTOMERS,COUNTRIES,SALES o następujących schematach:

SQL> desc sh.customers

Name Null? Type


-------- ------------

CUST_ID NOT NULL NUMBER

CUST_FIRST_NAME NOT NULL VARCHAR2(20)

CUST_LAST_NAME NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_GENDER NOT NULL CHAR(1)

CUST_YEAR_OF_BIRTH NOT NULL NUMBER(4)

CUST_MARITAL_STATUS VARCHAR2(20)

CUST_STREET_ADDRESS NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_POSTAL_CODE NOT NULL VARCHAR2(10)

CUST_CITY NOT NULL VARCHAR2(30)

CUST_CITY_ID NOT NULL NUMBER

CUST_STATE_PROVINCE NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_STATE_PROVINCE_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_ID NOT NULL NUMBER

CUST_MAIN_PHONE_NUMBER NOT NULL VARCHAR2(25)

CUST_INCOME_LEVEL VARCHAR2(30)

CUST_CREDIT_LIMIT NUMBER

CUST_EMAIL VARCHAR2(30)

CUST_TOTAL NOT NULL VARCHAR2(14)

CUST_TOTAL_ID NOT NULL NUMBER

CUST_SRC_ID NUMBER

CUST_EFF_FROM DATE

CUST_EFF_TO DATE

CUST_VALID VARCHAR2(1)

SQL> desc sh.countries

Name Null? Type


-------- -------------

COUNTRY_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_ISO_CODE NOT NULL CHAR(2)

COUNTRY_NAME NOT NULL VARCHAR2(40)

COUNTRY_SUBREGION NOT NULL VARCHAR2(30)

COUNTRY_SUBREGION_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_REGION NOT NULL VARCHAR2(20)

COUNTRY_REGION_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_TOTAL NOT NULL VARCHAR2(11)

COUNTRY_TOTAL_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_NAME_HIST VARCHAR2(40)

SQL> desc sh.sales

Name Null? Type


-------- ------------

PROD_ID NOT NULL NUMBER

CUST_ID NOT NULL NUMBER

TIME_ID NOT NULL DATE

CHANNEL_ID NOT NULL NUMBER

PROMO_ID NOT NULL NUMBER

QUANTITY_SOLD NOT NULL NUMBER(10,2)

AMOUNT_SOLD NOT NULL NUMBER(10,2)

Stwórz we własnym schemacie perspektywę przedstawiającą wszystkie informacje o klientach. Perspektywa powinna zawierać wszystkie atrybuty opisujące klienta (wraz z atrybutami opisującymi miasto i kraj klienta). Dodatkowo, perspektywa powinna zawierać atrybut FLAG, którego wartością jest 1 (jeżeli dany klient dokonał więcej niż 200 zakupów) lub 0 (jeżeli dany klient dokonał mniej niż 200 zakupów). Oczywiście liczbę zakupów można wyznaczyć na podstawie zawartości tabeli SALES. Zastanów się, które atrybuty, Twoim zdaniem, najlepiej nadają się do przewidywania czy dany klient będzie kupował dużo towarów, a które nie niosą takiej informacji wcale. Następnie wykorzystaj Oracle Data Mining PL/SQL API lub narzędzie Oracle Data Miner do określenia ważności wszystkich atrybutów względem atrybutu docelowego FLAG. Na ile Twoja intuicja się sprawdziła?

Na potrzeby eksploracji dane wejściowe powinny znajdować się w schemacie:

SQL> desc customers_v

Name Null? Type


-------- ------------

COUNTRY_ID NOT NULL NUMBER

CUST_ID NOT NULL NUMBER

CUST_FIRST_NAME NOT NULL VARCHAR2(20)

CUST_LAST_NAME NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_GENDER NOT NULL CHAR(1)

CUST_YEAR_OF_BIRTH NOT NULL NUMBER(4)

CUST_MARITAL_STATUS VARCHAR2(20)

CUST_STREET_ADDRESS NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_POSTAL_CODE NOT NULL VARCHAR2(10)

CUST_CITY NOT NULL VARCHAR2(30)

CUST_CITY_ID NOT NULL NUMBER

CUST_STATE_PROVINCE NOT NULL VARCHAR2(40)

CUST_STATE_PROVINCE_ID NOT NULL NUMBER

CUST_MAIN_PHONE_NUMBER NOT NULL VARCHAR2(25)

CUST_INCOME_LEVEL VARCHAR2(30)

CUST_CREDIT_LIMIT NUMBER

CUST_EMAIL VARCHAR2(30)

CUST_TOTAL NOT NULL VARCHAR2(14)

CUST_TOTAL_ID NOT NULL NUMBER

CUST_SRC_ID NUMBER

CUST_VALID VARCHAR2(1)

COUNTRY_ISO_CODE NOT NULL CHAR(2)

COUNTRY_NAME NOT NULL VARCHAR2(40)

COUNTRY_SUBREGION NOT NULL VARCHAR2(30)

COUNTRY_SUBREGION_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_REGION NOT NULL VARCHAR2(20)

COUNTRY_REGION_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_TOTAL NOT NULL VARCHAR2(11)

COUNTRY_TOTAL_ID NOT NULL NUMBER

COUNTRY_NAME_HIST VARCHAR2(40)

FLAG NUMBER

UWAGA:

• nie kopiuj danych do własnego schematu

• koniecznie pomiń w utworzonej przez siebie perspektywie atrybuty CUST_EFF_FROM i CUST_EFF_FROM, oba atrybuty są typu DATE, który nie jest obsługiwany przez ODM