AWWW-1st3.6-l07.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

JavaServer Pages

Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego (opis sortowania bąbelkowego można znaleźć na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort). Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 5.0 (do pobrania z http://www.netbeans.org) oraz środowisko J2SE 1.4.2 (lub wyższe).

1. Uruchom narzędzie NetBeans IDE 5.0

2. Z menu głównego wybierz File->New Project. W otwartym okienku kreatora projektu wybierz kategorię Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 01.png


3. Podaj nazwę projektu, np. „labJSP". Kliknij przycisk Finish.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 02.png

4. Nowy projekt automatycznie posiada domyślną stronę index.jsp, która nie będzie wykorzystywana w tym ćwiczeniu. Po lewej stronie ekranu widoczny jest nawigator projektu. Umożliwia on przeglądanie i rozbudowę projektu.

5. Kolejnym krokiem jest dodanie nowej strony JSP do projektu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na węzeł Web Pages. Wybierz polecenie New->JSP. Podaj nazwę pliku JSP, np. sort. Uwaga! Nie podawaj rozszerzenia pliku gdyż zostanie ono dodane automatycznie. Kliknij przycisk Finish.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 03.png

6. Listę wszystkich stron (aktualnie dwie) możesz odnaleźć w nawigatorze projektu. Przełączanie pomiędzy stronami jest możliwe m.in. poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie pliku. Przejdź do edycji pliku sort.jsp.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 04.png

7. Strona w pliku sort.jsp będzie realizowała sortowanie bąbelkowe zbioru liczb wyspecyfikowanych w definicji tej strony. Wprowadź do pliku sort.jsp następujący kod.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
    <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <%! int temp, i; %>
        <%! boolean change; %>
        <%! int data[] = {1,6,4,5,3}; %>
        <%! int size; %>

        <%
            size = 5;
            do {
                change = false;
                i = size - 1;
          do {
                        i--;
                    if (data[i+1]< data[i]) {
                        temp = data[i];
                        data[i]= data[i+1];
                        data[i+1]= temp;
                        change = true;
                    }
                } while (i!=0);
            } while (change);
        %> Posortowane liczby:
        <%
            for (int i = 0; i < size; i++) {
            %> <%= data [i] %> <%
            }
        %>
    </body>
</html>

8. Uruchom stronę za pomocą skrótu Shift+F6. Można to także zrobić klikając prawym przyciskiem na nazwie strony w nawigatorze projektu i wybierając Run „nazwa pliku". W środowisko NetBeans wbudowany jest serwer aplikacji Tomcat, który zostanie automatycznie uruchomiony. Komunikat o uruchomienia serwera zostanie wyświetlony u dołu ekranu

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 05.png

W oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona sort.jsp

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 06.png

9. Kolejnym krokiem będzie dodanie możliwości określenia przez użytkownika ilości sortowanych liczb. Parametr zostanie przekazany przez formularz HTML metodą POST. Liczby będą generowane losowo. Dodaj do projektu nową stronę (patrz krok 5) o nazwie better_sort.

10. Zastąp domyślnie wygenerowany kod w pliku better_sort.jsp zamieszczonym poniżej.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="java.util.Random"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
    <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
       <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body><BR>
        <form method="POST">
            <input type="text" name="c_numbers" value="10" />
            <input type="submit" value="Sortuj" />
        </form><BR>
        <%! int temp, i; %>
        <%! boolean change; %>
        <%! int data[]; %>
        <%! int size; %>
        <%
            if (request.getParameter("c_numbers") != null)
                size=Integer.parseInt(request.getParameter("c_numbers"));
            else
                size = 10;
            data = new int[size];
            Random generator = new Random();

            for (int i = 0; i < size; i++)
                data[i] = generator.nextInt( 100 );;

                do {
                    change = false;
                    i = size - 1;
                    do {
                        i--;
                        if (data[i+1]< data[i]) {
                            temp = data[i];
                            data[i] = data[i+1];
                            data[i+1] = temp;
                            change = true;
                        }
                    } while (i!=0);
                } while (change);
        %> Posortowane liczby:
        <%
            for (int i = 0; i < size; i++) {
        %> <%= data[i] %> <%
            }
        %>
    </body>
</html>


11. Uruchom stronę za pomocą skrótu Shift+F6. Wprowadź liczbę dodatnia (większą od jeden), np. 25 i kliknij przycisk Sortuj.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 07.png

12. Strony JSP mogą korzystać z innych stron poprzez włączanie ich zawartości do swojej strony. Niektóre elementy mogą być współdzielone przez wiele stron. Dodaj nową stronę o nazwie header. Umieść w niej poniższy kod.

<table bgcolor=" aaaaaa">
    <tr>
        <td>
            <h1>JSP, sortowanie wersja
                <% if (request.getParameter("version") != null)
                        out.println(request.getParameter("version"));
                    else
                        out.println(" ?");
                %>
            </h1>
        </td>
    </tr>
</table>

13. Dodaj znacznik włączenia zawartości do plików sort.jsp i better_sort.jsp. Znaczniki umieść na początku sekcji <body>. Dla pliku sort.jsp parametr version powinien przyjąć wartość 1, dla pliku better_sort.jsp wartość 2.

<jsp:include page="header.jsp?version=1"/>


14. Uruchom obie strony.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 08.png

15. Uruchom stronę better_sort, wpisz w pole tekstowe tekst, który nie jest liczbą i kliknij przycisk Sortuj.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 09.png


16. Dodaj stronę o nazwie error_page. Umieść w niej następujący kod.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page isErrorPage="true" %>
<%@page import="java.io.PrintWriter"%>
<html>
    <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body >
        <h1>Błąd </h1>
        Niestety nie mogę wyświetlić poprawnej strony.
        <BR><BR><BR>
        Przyczyna błędu:
        <BR>
        <pre>
            <% exception.printStackTrace(new PrintWriter(out)); %>
        </pre>
    </body>
</html>

17. Dodaj do strony better_sort, np. na początku pliku, poniższy kod.

<%@page errorPage="error_page.jsp" %>

18. Powtórz działanie z kroku nr 15. Zwróć uwagę na adres URL wyświetlonej strony. Zauważ, że użytkownik nie jest świadomy, że żądanie zostało przekierowane do innej strony.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 10.png

19. Ostatnim krokiem tego ćwiczenia będzie zbudowanie strony, która wykorzystuje mechanizm sesji oraz notację JSP EL. Strona powinna posiadać formularz z polem tekstowym. Wprowadzony przez użytkownika tekst powinien zostać zapisany w sesji i odtworzony przy następnym odwołaniu. Przy każdym wykonaniu strony aktualnie wprowadzony tekst zastępuje tekst przetrzymywany w sesji. Przykładowa implementacja, wzbogacona o licznik odwołań do strony w ramach sesji, została przedstawiona poniżej. Utwórz nową stronę, np. sessionTest i wypełnij ją następującym kodem.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import = "java.util.*" session="true"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
    <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <BR>
        <%
            Integer sessCounter =
                    (Integer)session.getAttribute("sessCounter");
            if (sessCounter == null)
                sessCounter = new Integer(1);
            else
                sessCounter = new Integer(sessCounter.intValue() + 1);
            session.setAttribute("sessCounter", sessCounter);
        %>
        ID sesji: <%=session.getId()%>
        <BR>
        Ta sesja zaczęła się:  <%=new Date(session.getCreationTime())%>
        <BR>
        Odwiedziłeś od tego czasu tę stronę: ${sessCounter} raz(y)

        <BR><BR>
        Teraz wpisałeś: ${param.f_value}
        <BR>
        Ostatnio wpisałeś: ${sessionScope.userText}

        <form method="POST">
            <input type="text" name="f_value" />
            <input type="submit" value="Prześlij" />
        </form><BR>
        <% session.setAttribute("userText",
                                 request.getParameter("f_value") ); %>
    </body>
</html>


20. Uruchom stronę za pomocą skrótu Shift+F6 i sprawdź jej działanie.

AWWW-1st3 6-l07 tresc-1 0 11.png