AWWW-1st3.6-l04.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

Serwlety

Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii.

Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska, generowania i uruchamiania prostego serwletu oraz obsługę podstawowych metod i właściwości zdefiniowanych w serwetach.

Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper 10.1.3.0.4 (do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/ .

Ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zostanie przygotowane środowisko pozwalające na wykonanie ćwiczeń – w repozytorium programu JDeveloper zostanie stworzona odpowiednia aplikacja i projekt.

 • Po uruchomieniu programu Oracle JDeveloper należy utworzyć nową aplikację. W tym celu należy wybrać opcję: File -> New
 • W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć chęć utworzenia nowej aplikacji (wygląd okna może się różnić od poniższego):

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 01.png


 • Następny ekran pozwala na ustawienie właściwości tworzonej aplikacji. Należy wprowadzić: nazwę aplikacji, nazwę katalogu, w którym znajdą się jaj pliki, prefiks dla pakietów tworzonych w ramach tej aplikacji i wybrać aplikację bez wzorca

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 02.png

 • Kolejnym krokiem jest stworzenie projektu w ramach aplikacji

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 03.png

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie będzie polegało na wygenerowaniu szkieletu serwletu i uruchomieniu go.

W tym celu należy:

 • W widocznym nawigatorze aplikacji należy zaznaczyć utworzony w poprzednim ćwiczeniu projekt

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 04.png


 • Następnie należy wybrać opcję: File -> New
 • W wyświetlonym oknie należy wybrać chęć utworzenia nowego servletu (HTTP Servlet)

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 05.png


 • W wyświetlonym kreatorze ustawiamy odpowiednie parametry

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 06.png

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 07.png

 • Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie wygenerowany kod serwletu.
 • Należy obejrzeć ten kod, zidentyfikować jego podstawowe elementy (omówione na wykładzie metody, ich parametry, ...)

 • Następnie należy uruchomić wygenerowany serwlet. W tym celu z menu kontekstowego (lub głównego) należy wybrać opcje Run

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 08.png

Ćwiczenie 3

W tym ćwiczeniu należy przeanalizować zachowanie pól serwletu, którym wartości są nadawane w różnych momentach działania serwletu (w metodach init() i doGet() )

 • Do wygenerowanego w zadaniu 2 kodu należy dodać zlecenie importu biblioteki java.util.Date:

import java.util.Date;

 • Następnie zadeklarować pole dataInit:

private Date dataInit;

 • W metodzie init dopisać:

dataInit=new Date();

 • W metodzie doGet dopisać:

out.println("<p>dataInit = "+dataInit+"</p>");

 • Uruchomić serwlet

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 09.png

 • Następnie w przeglądarce kilkakrotnie odświeżyć stronę. Czy wyświetlany czas zmienia się? Dlaczego tak się dzieje?

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 10.png


 • Następnie w przeglądarce kilkakrotnie odświeżyć stronę. Czy wyświetlana wartość zmienia się? Dlaczego tak się dzieje?
 • W metodzie doGet dopisać:

out.println("<p>aktualny czas = "+new Date()+"</p>");

 • Uruchomić serwlet

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 11.png

 • Następnie w przeglądarce kilkakrotnie odświeżyć stronę. Czy wyświetlany czas zmienia się? Dlaczego tak się dzieje?

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 12.png

Ćwiczenie 4

Celem tego ćwiczenia jest obserwacja środowiska pracy serwletu ustawianego przez serwer HTML

 • Do kodu serwletu z poprzedniego zadania należy do metody doGet należy dopisać polecenia wyświetlające metadane żądania HTTP

out.println("SERVER_NAME="+request.getServerName()+"<BR>");
out.println("REQUEST_METHOD="+request.getMethod()+"<BR>");
out.println("QUERY_STRING="+request.getQueryString()+"<BR>");
out.println("REMOTE_HOST="+request.getRemoteHost()+"<BR>");
out.println("REMOTE_ADDR="+request.getRemoteAddr());

 • Uruchomić serwlet i przeanalizować wyniki

Ćwiczenie 5

W tej części ćwiczenia zostanie przygotowany serwlet, który wywołany przy pomocy metody GET wyświetli formularz logowania a wywołany przy pomocy metody POST sprawdzi dane przesłane przy pomocy tego formularza.

 • Należy stworzyć nowy serwlet o nazwie: loginSerwlet, implementujący metody: doGet() i doPost()

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 13.png


 • Serwlet będzie obsługiwał parametry o nazwach: nazwa i haslo

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 14.png

 • W metodzie doGet dopisać:

out.println("<form name=\"login_form\" action=\" loginservlet\" method=\"post\">");
out.println("      <p>");
out.println("        nazwa:<input type=\"text\" name=\"nazwa\" maxlength=\"20\" size=\"20\"/>");
out.println("      </p>");
out.println("      <p>");
out.println("        hasło:");
out.println("        <input type=\"password\" name=\"haslo\" maxlength=\"20\" size=\"20\"/>");
out.println("      </p>");
out.println("      <p>");
out.println("        <input type=\"submit\" name=\"zaloguj\" value=\"zaloguj\"/>");
out.println("      </p>");
out.println("    </form>");


 • Następnie należy uruchomić serwlet i sprawdzić poprawność wyświetlania formularza. Można spróbować wprowadzić dane i sprawdzić jego działanie.

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 15.png

 • W kolejnym kroku należy zadeklarować pole licznik:

int licznik=0;

 • W metodzie doPost dopisać:

out.println("<p>próba numer: "+ (++licznik) +"</p>");
if (nazwa.equals(haslo)) {
    out.println("<p>Złe hasło.</p>");
    out.println("<p><a href=\"loginservlet\">Kolejna próba</a></p>");
} else {
    out.println("<p>Hasło poprawne.</p>");


 • Następnie należy uruchomić serwlet i przeanalizować jego działanie

AWWW-1st3 6-l04 tresc-1 0 16.png

 • Następnie należy uruchomić drugie okno przeglądarki i w polu adresu wprowadzić adres serwletu. Pracując jednocześnie z dwoma oknami – obserwować działanie mechanizmu obsługi przesyłanych danych oraz licznika. Czy działanie licznika jest poprawne i akceptowalne? Dlaczego?

Ćwiczenie 6

Obsługa Cookies i sesji (do samodzielnego wykonania).

 • Należy tak zmodyfikować kod z poprzedniego zadania, aby stan licznika był przechowywany w zmiennych Cookies i zmiennych sesyjnych.
 • Następnie należy uruchomić przeglądarkę i przeanalizować zachowanie się obu liczników w sytuacjach, kiedy użytkownik „bez przerwy klika" po stronach serwisu, kiedy użytkownik robi sobie dłuższe przerwy oraz kiedy użytkownik zamknie przeglądarkę i uruchomi ją ponownie (lub ma uruchomione dwa okna przeglądarki). Jakie są różnice w zachowaniu tych liczników? Z czego one wynikają?