Ćwiczenie 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
PS M14 Slajd1.png
 • Z postaci funkcji autokorelacji wynika, że sygnał jest sygnałem o skończonej energii i ograniczonym paśmie. Wystarczy zatem obliczyć graniczną częstotliwość tego pasma. Operacja różniczkowania nie zmienia tej częstotliwości, zatem częstotliwość Nyquista w przypadku obu sygnałów będzie identyczna.

PS M14 Slajd2.png
 • Sygnały Barkera są szeroko wykorzystywane w radiolokacji i technice sonarowej ze względu na bardzo dobre właściwości korelacyjne. Znane są sygnały Barkera o liczbie pozycji 2, 3, 4, 5, 11 oraz 13.
 • Ogólną właściwością sygnałów Barkera jest to, że wartość ich funkcji autokorelacji w zerze jest równa liczbie pozycji, a pozostałe wartości funkcji autokorelacji nie przekraczają co do modułu wartości 1.

PS M14 Slajd3.png
 • Ponieważ tylko trzy próbki sygnału są niezerowe, szereg Kotielnikowa-Shannona zawiera trzy składowe. Na jego podstawie można obliczyć wartość sygnału w dowolnej chwili (między innymi w chwili ).
 • Przy obliczaniu widma korzystamy z twierdzenia o przesunięciu w dziedzinie czasu. Poza przedziałem widmo jest zerowe.

PS M14 Slajd4.png
 • Przy przekształceniu widma korzystamy ze wzoru Eulera. Natomiast przy wyznaczaniu sygnału (odwrotnej transformaty Fouriera) stosujemy twierdzenie o przesunięciu w dziedzinie czasu.
 • Częstotliwość Nyquista jest dwa razy większa od maksymalnej częstotliwości widma. Ponieważ próbkujemy dwa razy wolniej, próbki są pobierane w chwilach . Zauważmy, że dla wartości funkcji są zerowe, zatem tylko trzy próbki sygnału będą różne od zera.

PS M14 Slajd5.png
 • Pożądaną wartość stosunku sygnał-szum możemy zawsze uzyskać zwiększając odpowiednio długość słowa przetwornika A/C. Na przykład, w telefonii cyfrowej dostatecznie niski poziom szumu kwantowania, nie mający praktycznie wpływu na jakość transmitowanych sygnałów, osiąga się dla . Począwszy od każde wydłużenie długości słowa o jeden bit powoduje wzrost stosunku sygnał-szum o około 6 dB.
 • Wartość kwantu obliczamy jako stosunek szerokości zakresu wejściowego przetwornika i liczby poziomów kwantowania. Jako moc sygnału użytecznego przyjmujemy moc sygnału harmonicznego o amplitudzie równej połowie zakresu wejściowego przetwornika. Moc szumu kwantowania obliczamy jako wariancję rozkładu równomiernego w przedziale .

PS M14 Slajd6.png
 • W przypadku a) układ jest pobudzany sygnałem określonym w przedziale , a więc właściwą metodą rozwiązania problemu jest metoda transformat Laplace’a. Korzystamy przy tym z równania transmisyjnego układu w dziedzinie zespolonej.

PS M14 Slajd7.png
 • W przypadku b) sygnałem wejściowym jest sygnał harmoniczny określony w przedziale , a więc układ pracuje w stanie ustalonym przy pobudzeniu sinusoidalnym. Właściwą metodą rozwiązania problemu jest zatem metoda amplitud zespolonych. Amplituda zespolona sygnału wyjściowego jest iloczynem amplitudy zespolonej sygnału wejściowego i współczynnika transmisyjnego układu, tj. wartości charakterystyki amplitudowo-fazowej układu określonej dla pulsacji sygnału wejściowego.
 • W przypadku c) sygnałem wejściowym jest sygnał nieokresowy określony w przedziale , dla którego transformata Laplace’a nie istnieje. Właściwą metodą obliczenia sygnału wyjściowego jest więc metoda oparta na przekształceniu całkowym Fouriera. Problem należy zatem rozwiązać w dziedzinie częstotliwości, korzystając z równania transmisyjnego układu w tej dziedzinie. Ze względu na prostotę układu (idealny układ różniczkujący) obliczenia można w tym przypadku przeprowadzić bezpośrednio w dziedzinie czasu, jednak metoda czasowa jest bardzo złożona obliczeniowo w przypadku trudniejszych układów.