Ćwiczenie 1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
PS M13 Slajd1.png
  • Obliczenie energii sygnału w dziedzinie czasu jest bardzo skomplikowane. Bez trudu możemy ją natomiast obliczyć w dziedzinie częstotliwości, korzystając z widma energii tego sygnału.
  • Energię dyskretnego sygnału wykładniczego można obliczyć wprost z definicji. Korzystamy przy tym ze wzoru na sumę nieskończonego szeregu geometrycznego.

PS M13 Slajd2.png
  • Moc (czynna) sygnału okresowego jest równa energii zawartej w jednym okresie sygnału odniesioną do jego okresu. W obliczeniach korzystamy z elementarnego wzoru trygonometrycznego na kwadrat sinusa, rozbijając całkę na dwie całki. Zauważmy, że druga całka, jako całka za okres z funkcji kosinus, jest równa zeru.
  • Ponieważ rozpatrywany sygnał jest -okresowy o okresie równym , w sumie definicyjnej występuje składników, z których dwa dla i są równe zeru. Zauważmy, że składniki o numerach oraz są sobie równe. Dlatego początkową sumę możemy zastąpić podwojoną sumą składników o numerach od do .

PS M13 Slajd3.png
  • Sygnał jest sygnałem o ograniczonej mocy. Jego widmo w sensie zwykłym nie istnieje. Aby wyznaczyć widmo tego sygnału w sensie granicznym, należy skonstruować odpowiedni ciąg aproksymujący ten sygnał. W obliczeniach widma w sensie zwykłym wyrazów tego ciągu rozbijamy całkę definicyjną na dwie całki w granicach i .

PS M13 Slajd4.png
  • Jak widzimy, dyskretny sygnał wykładniczy jest sygnałem dolnopasmowym . Jego widmo jest tym węższe, im większa jest wartość parametru . Dla sygnał dąży do dyskretnego skoku jednostkowego. Dokonując odpowiedniego przejścia granicznego można stąd wyznaczyć widmo dyskretnego skoku jednostkowego. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że dla pulsacji unormowanej otrzymujemy składnik dystrybucyjny. Dla sygnał dąży do delty Kroneckera. Przejście graniczne w dziedzinie widmowej jest w tym przypadku oczywiste i prowadzi do widma stałego.

PS M13 Slajd5.png
  • Transformata Fouriera dystrybucji grzebieniowej w dziedzinie czasu, o okresie i jednostkowych wielkościach (polach) tworzących ją impulsów Diraca, jest również dystrybucją grzebieniową (w dziedzinie częstotliwości). Okresem tej dystrybucji jest , a wielkości tworzących ją dystrybucji Diraca są równe . Aby wykazać to, należy obliczyć współczynniki rozwinięcia dystrybucji w zespolony szereg Fouriera. W obliczeniach uwzględniamy, że całka określająca te współczynniki obejmuje jeden okres (tylko jeden środkowy impuls). Korzystamy przy tym z właściwości próbkowania impulsu Diraca.

PS M13 Slajd6.png
  • Uogólnione twierdzenie Rayleigha stanowi, iż iloczyny skalarne w przestrzeni sygnałów i przestrzeni widm są równe (z dokładnością do stałego współczynnika ). Obliczenie iloczynu skalarnego w dziedzinie widmowej nie nastręcza trudności. Wystarczy skorzystać z twierdzenia o przesunięciu w dziedzinie czasu względem pary transformat dla nieprzesuniętego sygnału .

PS M13 Slajd7.png
  • Jeśli jako miary czasu trwania sygnału i szerokości jego widma przyjmiemy równoważny czas trwania sygnału i równoważną szerokość widma, wówczas zasada nieoznaczoności stanowi, że iloczyn tych miar jest ograniczony i równy . Równoważny czas trwania rozpatrywanego impulsu jest w tym przypadku równy . Można go zmniejszać, zwiększając parametr . Jednak jednocześnie proporcjonalnie wzrasta równoważna szerokość widma, która dla rozpatrywanego sygnału wynosi .