Wstęp do programowania / Ćwiczenia 6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<< Powrót do modułu Dowodzenie poprawności programów

To są zadania na logikę Hoare'a.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__


Zadanie 1 (Flaga trójkolorowa)

Udowodnij częściową poprawność podanego poniżej rozwiązania zadania o fladze trójkolorowej.

Ćwiczenie

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer (N > 0). Należy tak poprzestawiać w niej elementy, żeby najpierw były elementy ujemne, potem równe zero, a na końcu dodatnie.

Program

program FlagaTrójkolorowa(N:integer; A:array[1..N] of integer);
var m,r,w,pom : integer;
begin
 m:=1; r:=1; w:=N;
 while r <= w do 
  if A[r]=0 then r:=r+1			//przedłużamy segment liczb dodatnich	
  else 
   if A[r]<0 then begin			
    pom:=A[r]; A[r]:=A[m]; A[m]:=pom;	//zamieniamy wartości w A[r] i A[m], po zamianie A[r]=0 i A[m] < 0 
    m:=m+1;					//więc zwiększamy oba indeksy r i m
    r:=r+1;
   end
   else begin
    pom:=A[r]; A[r]:=A[w]; A[w]:=pom;	//zamieniamy wartości w A[r] i A[w]
    w:=w-1;					//po zamianie A[w]>0, ale o A[r] nic nie wiemy
   end;			   
end.

Rozwiązanie

Całkowita poprawność

Zadanie 2 (Segment o danej sumie)

Udowodnij częściową poprawność dla podanego poniżej zadania i jego rozwiązania.

Ćwiczenie

Tablica A typu array[1..N] of integer, N >0 zawiera tylko liczby dodatnie. Napisz program, który dla danego W typu integer takiego, że W > 0 sprawdza, czy w A istnieje segment o sumie W (czyli czy istnieją l, p takie, że W).

Program

program SegmentODanejSumie2(N,W:integer; A:array[1..N] of integer);
//Tablica A zawiera tylko liczby dodatnie
var l,p,suma: integer;
  znalezione: boolean;
begin
 l:=1; p:=1;
 suma:=0;
 while (suma <> W) and (p <= N) do
  if suma < W then begin		//jeśli suma jest za mała, to przesuwamy prawy koniec segmentu
   suma:=suma+A[p];
   p:=p+1;
  end
  else begin			//jeśli za duża, to przesuwamy lewy koniec segmentu
   suma:= suma-A[l];
   l:=l+1;
  end;
 while (suma > W) do begin 
  suma:= suma-A[l];
  l:=l+1;
 end;
 znalezione:=(suma=W);
end.

Rozwiązanie

Całkowita poprawność

Zadanie 3 (Głosowanie większościowe)

Udowodnij częściową poprawność dla podanego poniżej zadania i jego rozwiązania.

Ćwiczenie

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, N > 0. Sprawdź, czy jest w niej element występujący więcej niż N/2 razy i jeśli tak, wskaż go.

Program

program Głosowanie2(N,W:integer; A:array[1..N] of integer);
var ile,i,kand,lider: integer;
begin
 kand:=A[1];		//szukamy kandydata na lidera
 ile := 1;
 i:=2;
 while i <= N do begin	
  if A[i]=kand then begin
   ile:=ile+1;
   i:=i+1;
  end
  else
   if ile > 0 then begin
    ile:=ile-1;
    i:=i+1;
   end
   else begin
    kand:=A[i];
    ile:=1;
    i:=i+1;
   end;
 end;
 ile:=0;		//sprawdzamy, czy kandydat jest liderem
 for i:=1 to n do 
  if A[i]=kand then ile:=ile+1; 
 if (ile >= (N div 2 + 1) then begin 
  lider:=kand;
  write('Liderem jest: ', kand);
 end 
 else 
  lider:=0;
end.

Rozwiązanie

Zadanie 4 (BinPower)

Udowodnij częściową poprawność dla podanego poniżej zadania i jego rozwiązania.

Ćwiczenie

Dla zadanych x,n > 0 wyznacz xn (oczywiscie bez exp i ln).

Program

function BinPower(x,n:integer):integer;
// Dla x,n > 0 wyznaczamy x do potęgi n 
var z,y,i: integer;
begin
 z:=1;
 y:=x;
 i:=n;
 while i > 0 do begin
  if (i mod 2 = 1) then z:=z*y;
  y:=y*y;
  i:=i div 2;
 end;
 BinPower:=z;
end;

Rozwiązanie