Zaawansowane algorytmy i struktury danych/Wykład 5: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 66: Linia 66:
Ustalone przez tą procedurę wartości <math>d(v)</math> są dobrymi ograniczeniami górnymi na odległości.
Ustalone przez tą procedurę wartości <math>d(v)</math> są dobrymi ograniczeniami górnymi na odległości w grafie.


{{kotwica|relaksacja|'''Relaksacja'''}} krawędzi <math>(u,v)</math> polega na sprawdzeniu, czy przechodząc krawędzią <math>(u,v)</math> z <math>u</math> do <math>v</math>, nie otrzymamy krótszej ścieżki z <math>s</math> do <math>v </math>niż ta dotychczas znaleziona. Jeżeli tak, to aktualizowane są także wartości <math>d(v)</math> i <math>\pi(v)</math>. W celu relaksacji krawędzi <math>(u,v)</math> używamy procedury RELAKSUJ.
{{kotwica|relaksacja|'''Relaksacja'''}} krawędzi <math>(u,v)</math> polega na sprawdzeniu, czy przechodząc krawędzią <math>(u,v)</math> z <math>u</math> do <math>v</math>, nie otrzymamy krótszej ścieżki z <math>s</math> do <math>v</math> niż ta dotychczas znaleziona. Jeżeli tak, to aktualizowane są także wartości <math>d(v)</math> i <math>\pi(v)</math>. W celu relaksacji krawędzi <math>(u,v)</math> używamy następującej procedury nazwanej tutaj RELAKSUJ.


{{algorytm|Relaksacja krawędzi|algorytm_relaksacja_krawędzi|
{{algorytm|Relaksacja krawędzi|algorytm_relaksacja_krawędzi|
Linia 91: Linia 91:
   5  '''for''' każda krawędź <math>(u,v) \in E</math> '''do'''
   5  '''for''' każda krawędź <math>(u,v) \in E</math> '''do'''
   6    '''if''' '<math>d(v)>d(u) + w(u,v)</math> '''then'''
   6    '''if''' '<math>d(v)>d(u) + w(u,v)</math> '''then'''
   7      '''return''' NIL
   7      '''return''' <math>NIL</math>
   8  '''return''' (d,\pi)
   8  '''return''' <math>(d,\pi)</math>
}}
}}


Linia 111: Linia 111:
{{dowod|||3=Oznaczmy przez <math>\delta(v,u)</math> odległość z wierzchołka <math>v</math> do <math>u</math> w grafie <math>G</math>. Niech <math>v</math> będzie wierzchołkiem osiągalnym ze źródła <math>s</math> i niech <math>p = (v_0, v_1, \ldots, v_k)</math> oznacza najkrótszą ścieżkę z <math>s</math> do <math>v</math>, gdzie <math>v_0 = s</math> oraz <math>v_k = v</math>. Ścieżka ta jest ścieżką prostą, bo najkrótsze ścieżki muszą być proste, więc <math>k\le |V|-1</math>. Pokażemy teraz indukcyjnie, że poczynając od <math>i</math>-tego przebiegu zachodzi <math>d(v_i) = \delta(s,v_i)</math> dla <math>i = 0,1,\ldots, k</math>. W algorytmie wykonujemy <math>|V|-1</math> obrotów pętli oraz <math>k \le |V|-1</math>, co oznacza, że z tej tezy indukcyjnej wynika poprawność algorytmu.
{{dowod|||3=Oznaczmy przez <math>\delta(v,u)</math> odległość z wierzchołka <math>v</math> do <math>u</math> w grafie <math>G</math>. Niech <math>v</math> będzie wierzchołkiem osiągalnym ze źródła <math>s</math> i niech <math>p = (v_0, v_1, \ldots, v_k)</math> oznacza najkrótszą ścieżkę z <math>s</math> do <math>v</math>, gdzie <math>v_0 = s</math> oraz <math>v_k = v</math>. Ścieżka ta jest ścieżką prostą, bo najkrótsze ścieżki muszą być proste, więc <math>k\le |V|-1</math>. Pokażemy teraz indukcyjnie, że poczynając od <math>i</math>-tego przebiegu zachodzi <math>d(v_i) = \delta(s,v_i)</math> dla <math>i = 0,1,\ldots, k</math>. W algorytmie wykonujemy <math>|V|-1</math> obrotów pętli oraz <math>k \le |V|-1</math>, co oznacza, że z tej tezy indukcyjnej wynika poprawność algorytmu.


Zauważmy, że teza indukcyjna zachodzi po inicjacji algorytmu, gdyż <math>d(v_0) = d(s) = 0 \delta(s,s) = \delta(s,v_0).</math> Załóżmy, że teza indukcyjna zachodzi dla kroku <math>k</math>'tego. Ponieważ ścieżki <math>p = (v_0, v_1, \ldots, v_i)</math> dla <math>i \le k</math> są najkrótsze jako podścieżki  ścieżki <math>p</math>, to po <math>k+1</math> wykonaniu pętli wartości <math>d(v_i)</math> dla <math>i \le k</math> się nie zmienią. Pozostaje nam więc do pokazania to, że wartość <math>d(v_{k+1})</math> będzie dobrze policzona. W <math>k+1</math> przebiegu wykonujemy między innymi relaksację krawędzi <math>(v_{k}, v_{k+1})</math>.  Ponieważ <math>d(v_k)</math> jest dobrze policzone, to po tej relaksacji wyznaczona będzie także poprawnie wartość <math>d(v_{k+1})</math>, bo założyliśmy, że najkrótsza ścieżka do <math>v_{k+1}</math> przechodzi przez <math>v_k</math>.
Zauważmy, że teza indukcyjna zachodzi po inicjacji algorytmu, gdyż <math>d(v_0) = d(s) = 0</math> i <math>\delta(s,s) = \delta(s,v_0)</math>. Załóżmy, że teza indukcyjna zachodzi dla kroku <math>k</math>'tego. Ponieważ ścieżki <math>p = (v_0, v_1, \ldots, v_i)</math> dla <math>i \le k</math> są najkrótsze jako podścieżki  ścieżki <math>p</math>, to po <math>k+1</math>'wszym wykonaniu pętli wartości <math>d(v_i)</math> dla <math>i \le k</math> się nie zmienią. Pozostaje nam więc do pokazania to, że wartość <math>d(v_{k+1})</math> będzie dobrze policzona. W <math>k+1</math>'wszym przebiegu wykonujemy między innymi relaksację krawędzi <math>(v_{k}, v_{k+1})</math>.  Ponieważ <math>d(v_k)</math> jest dobrze policzone, to po tej relaksacji wyznaczona będzie także poprawnie wartość <math>d(v_{k+1})</math>, bo założyliśmy, że najkrótsza ścieżka do <math>v_{k+1}</math> przechodzi przez <math>v_k</math>.


Pozostaje nam jedynie zastanowić się co się dzieje gdy wierzchołek <math>v</math> nie jest osiągalny z <math>s</math>. Musi wtedy zachodzić <math>d(v) = \infty</math> pod koniec działania algorytmu. Gdyby tak nie było to oznaczałoby, z właściwości procedury [[#algorytm_relaksacja_krawędzi|RELAKSUJ]], że istnieje ścieżka od <math>s</math> do <math>v</math>. Sprzeczność.
Pozostaje nam jedynie zastanowić się, co się dzieje, gdy wierzchołek <math>v</math> nie jest osiągalny z <math>s</math>. Musi wtedy zachodzić <math>d(v) = \infty</math> pod koniec działania algorytmu. Gdyby tak nie było to oznaczałoby, z właściwości procedury [[#algorytm_relaksacja_krawędzi|RELAKSUJ]], że istnieje ścieżka od <math>s</math> do <math>v</math>. Sprzeczność.
}}
}}Wersja z 15:09, 18 wrz 2006

Abstrakt

Pierwsza część tego wykładu poświęcona będzie problemowi obliczania najkrótszych ścieżek w grafie z jednego źródła w przypadku, w którym wagi krawędzi mogą być ujemne. Zaprezentujemy algorytm Bellmana-Forda, który rozwiązuje ten problem w czasie . W drugiej części zajmiemy się problemem obliczania odległości między wszystkimi parami wierzchołków. Pokażemy związki tego problemu z mnożeniem macierzy.

Definicja problemu

W wykładzie tym zajmiemy się problemem obliczania najkrótszych ścieżek w grafie wychodzących z jednego wierzchołka. Załóżmy, że mamy dany graf , funkcję przypisującą wagi krawędziom oraz jeden wybrany wierzchołek . Wagę ścieżki definiujemy jako wagę tworzących ją krawędzi:Odległość z wierzchołka do wierzchołka definiujemy jako

Najkrótszą ścieżką z wierzchołka do wierzchołka jest każda ścieżka z do , której waga jest równa odległości z do .

W problemie najkrótszych ścieżek z jednego wierzchołka chcemy obliczyć odległości dla wszystkich wierzchołków wraz z drzewem najkrótszych ścieżek z . Drzewem najkrótszych ścieżek o korzeniu w nazywamy podgraf skierowany , w którym , taki, że:

 • jest zbiorem wierzchołków w do których istnieje ścieżka z ,
 • jest drzewem którego korzeniem jest ,
 • dla każdego wierzchołka jedyna ścieżka z do w grafie jest najkrótszą ścieżką z do w grafie .

W naszych algorytmach drzewo najkrótszych ścieżek będziemy reprezentować jako funkcję poprzedników określającą poprzednika wierzchołka w drzewie najkrótszych ścieżek. Drzewo najkrótszych ścieżek możemy uzyskać z w następujący sposób:

Algorytm Bellmana-Forda

Algorytm Bellmana-Forda służy do rozwiązania problemu znalezienia najkrótszych ścieżek w grafie, w którym wagi krawędzi mogą być ujemne. W problemie tym mamy dany graf i funkcję wagową . Algorytm Bellmana-Forda wylicza dla zadanego wierzchołka , czy istnieje w grafie cykl o ujemnej wadze osiągalny z . Jeżeli taki cykl nie istnieje to algorytm oblicza najkrótsze ścieżki z do wszystkich pozostałych wierzchołków wraz z ich wagami.

Relaksacja

Podobnie ja to było w Algorytmie Dijkstry użyjemy metody relaksacji. W metodzie tej utrzymujemy dla każdego wierzchołka wartość będącą górnym ograniczeniem wagi najkrótszej ścieżki z do . W algorytmie utrzymywać będziemy także dla każdego wierzchołka wskaźnik wskazujący na poprzedni wierzchołek przez który prowadzi dotychczas znaleziona najkrótsza ścieżka. Na początku, wielkości te inicjujemy przy pomocy następującej procedury:


Algorytm Inicjacja algorytmu najkrótszych ścieżek


 INICJACJA
 1 for każdy wierzchołek do
 2 begin
 3  
 4  
 5 end
 6 
 7 return 


Ustalone przez tą procedurę wartości są dobrymi ograniczeniami górnymi na odległości w grafie.

Relaksacja krawędzi polega na sprawdzeniu, czy przechodząc krawędzią z do , nie otrzymamy krótszej ścieżki z do niż ta dotychczas znaleziona. Jeżeli tak, to aktualizowane są także wartości i . W celu relaksacji krawędzi używamy następującej procedury nazwanej tutaj RELAKSUJ.

Algorytm Relaksacja krawędzi


 RELAKSUJ
 1 if then
 3 begin
 4  
 5  
 6 end

Algorytm

Po przypomnieniu czym była relaksacja gotowi jesteśmy na zapisanie algorytmu Bellmana-Forda, a następnie udowodnienie jego poprawności.

Algorytm Bellmana-Forda


 BELLMAN-FORD
 1 INICJUJ
 2 for to do
 3  for każda krawędź do
 4   RELAKSUJ
 5 for każda krawędź do
 6  if ' then
 7   return 
 8 return 

Poniższa animacja przedstawia działanie algorytmu dla grafu o pięciu wierzchołkach.

<flash>file=Zasd_animacja_bellman_ford1.swf|width=660|height=250</flash>

Algorytm ten działa w czasie , co łatwo pokazać gdyż:

 • proces inicjacji w linii 1 zajmuje czas ,
 • w każdym z przebiegów głównej pętli w linii 2 algorytmu przeglądane są wszystkie krawędzie grafu w linii 3 , co zajmuje czas ,
 • końcowa pętla algorytmu w liniach 5-7 działa w czasie .

Poprawność

Dowód poprawności algorytmu Bellmana-Forda zaczniemy od pokazania, że algorytm działa poprawnie przy założeniu, że w grafie nie ma cykli o ujemnych wagach.

Lemat 1

Niech będzie grafem skierowanym i niech funkcja zadaje wagi krawędzi. Niech będzie wierzchołkiem z którego liczymy odległości algorytmem Bellmana-Forda. Jeżeli w grafie nie ma cykli o ujemnej wadze osiągalnych z , to algorytm poprawnie oblicza odległości, tzn. na koniec działania algorytmu dla każdego wartość jest odległością w z do .

Dowód

Oznaczmy przez odległość z wierzchołka do w grafie . Niech będzie wierzchołkiem osiągalnym ze źródła i niech oznacza najkrótszą ścieżkę z do , gdzie oraz . Ścieżka ta jest ścieżką prostą, bo najkrótsze ścieżki muszą być proste, więc . Pokażemy teraz indukcyjnie, że poczynając od -tego przebiegu zachodzi dla . W algorytmie wykonujemy obrotów pętli oraz , co oznacza, że z tej tezy indukcyjnej wynika poprawność algorytmu.

Zauważmy, że teza indukcyjna zachodzi po inicjacji algorytmu, gdyż i . Załóżmy, że teza indukcyjna zachodzi dla kroku 'tego. Ponieważ ścieżki dla są najkrótsze jako podścieżki ścieżki , to po 'wszym wykonaniu pętli wartości dla się nie zmienią. Pozostaje nam więc do pokazania to, że wartość będzie dobrze policzona. W 'wszym przebiegu wykonujemy między innymi relaksację krawędzi . Ponieważ jest dobrze policzone, to po tej relaksacji wyznaczona będzie także poprawnie wartość , bo założyliśmy, że najkrótsza ścieżka do przechodzi przez .

Pozostaje nam jedynie zastanowić się, co się dzieje, gdy wierzchołek nie jest osiągalny z . Musi wtedy zachodzić pod koniec działania algorytmu. Gdyby tak nie było to oznaczałoby, z właściwości procedury RELAKSUJ, że istnieje ścieżka od do . Sprzeczność. End of proof.gif


Dowód

Dowód ten można przeprowadzić w podobny sposób do dowodu Lematu 1.

End of proof.gif

Twierdzenie 3

Niech będzie grafem skierowanym i niech funkcja zadaje wagi krawędzi. Załóżmy, że algorytm Bellmana-Forda został wykonany dla wierzchołka . Jeżeli graf zawiera cyklu o ujemnej wadze osiągalny ze źródła to algorytm zwraca wartość NIL, w przeciwnym wypadku jest odległością z do , a wyznacza drzewo najkrótszych ścieżek o korzeniu w .


{{dowod|||3=Załóżmy najpierw, że graf nie zawiera cykli o ujemnej wadze, które byłyby osiągalne z . Wtedy z Lematu 1 wiemy, że są poprawnie policzonymi odległościami. Jeżeli odległości zostały poprawnie policzone przez funkcję RELAKSUJ to koduje najkrótsze ścieżki w grafie. Wynika to z właściwości [[#algorytm_relaksacja_krawędzi|funkcji RELAKSUJ], która wyliczając odległość wyznaczą jednocześnie przez jaki wierzchołek prowadzi ta najkrótsza ścieżka.

Musimy teraz pokazać, że algorytm poprawnie wykrywa, czy w grafie istnieje cykl ujemnej długości osiągalny z . Jeżeli nie ma takiego cyklu to wtedy są poprawnie policzone przed wykonaniem testu w liniach 5-8 algorytmu Bellmana-Forda. W takim razie zachodzi:Powyższa nierówność zachodzi ponieważ jest ścieżką w grafie, a więc jest nie krótsza niż najkrótsza ścieżka . Widzimy więc, że w tym przypadku żaden z testów w linijce 6 algorytmu nie będzie spełniony i algorytm nie zwróci NIL.

Załóżmy teraz, że w grafie istnieje cykl o ujemnej wadze osiągalny z . Oznaczmy ten cykl jako , gdzie . Dla cyklu tego mamy:

     (1)

Gdyby w tej sytuacji algorytm Bellmana-Forda nie zwrócił wartości NIL to dla każdej krawędzi musiałaby zachodzić nierówność . Sumując tą nierówność stronami po wszystkich otrzymujemy.ponieważ toWiemy, że cykl jest osiągalny a zatem dla każdego mamy . Możemy więc skrócić po obydwu stronach równania i otrzymujemy:co stoi w sprzeczności z nierównością (1). Jeżeli więc w grafie istnieje cykl o ujemnej wadze osiągalny z , to algorytm zwróci NIL. }}