Zaawansowane CPP/Wykład 6: Funkcje typów i inne sztuczki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Funkcja jest podstawowym pojęciem w większości języków programowania, z którym wszyscy jesteśmy dobrze obeznani. Funkcje przyjmują zestaw argumentów i zwracają jakąś wartość. Szablony dają ciekawą możliwość interpretowania ich jako funkcji typów: funkcje których argumentem są typy, a wartością zwracaną typ lub jakaś wartość. Weźmy dla przykładu szablon sum_traits z poprzedniego modułu. Można interpretować go jako dwie funkcje przyjmujące typ poprzez parametr szablonu i zwracające albo wartość

sum_traits<int>::zero();

albo typ

sum_traits<int>::sum_type

Takie funkcje możemy definiować poprzez wypisanie wszystkich specjalizacji pełnych jak w przypadku sum_traits albo przez wykorzystanie specjalizacji częściowych, jak np. dla iterator_traits. Najciekawsza możliwość to jednak pisanie "obliczalnego kodu" takich funkcji, przy czym "obliczenia" dokonują się w czasie kompilacji. Przykłady takich funkcji zostaną podane na tym wykładzie. W realnych zastosowaniach wykorzystuje się kombinację wszystkich powyższych możliwości.

Korzystając z szablonów można również uogólnić pojęcie listy i definiować listy typów. Umożliwiają one między innymi indeksowany dostęp do swoich składowych, przekazywanie zmiennej liczby parametrów typu do szablonów i automatyczną generację hierarchii klas opartych na tych typach. Listy typów omówię w drugiej części tego wykładu.

Funkcje typów

If-Then-Else

Zacznę od przydatnej konstrukcji implementującej możliwość wyboru jednego z dwu typów na podstawie stałej logicznej (typu bool). Dokonujemy tego za pomocą szablonu podstawowego

template<bool flag,typename T1,typename T2> struct If_then_else {
typedef T1 Result; 
};

który będzie podstawiany dla wartości flag=true i jego specjalizacji dla wartości flag=false:

template<typename T1,typename T2> 
struct If_then_else<false,T1,T2> {
typedef T2 Result; 
};

Teraz możemy go np. wykorzystać do wybrania większego z dwu typów:

template<typename T1,typenameT2> struct Greater_then {
typedef typename If_then_else<sizeof(T1)>sizeof(T2),T1,T2>::result
 result;
};

Sprawdzanie czy dany typ jest klasą

Następny przykład to szablon służący do sprawdzania czy dany typ jest klasą. Wykorzystamy w tym celu operator sizeof() i przeciążane szablony funkcji razem z zasadą "nieudane podstawienie nie jest błędem" (zob. wykład 3.5). Potrzebujemy więc wyrażenia, które nie ma sensu dla dla typów nie będacych klasami. Takim wyrażeniem będzie int C::* oznaczające wskaźnik do pola składowego klasy C typu int. Cały szablon wygląda następująco.

template<typename T> class Is_class {
 //najpierw definiujemy dwa typy różniące sie rozmiarem
 typedef char one;
 typedef struct {char c[2];} two;
 //teraz potrzebne bedą dwa przeładowane szablony
 template<typename U> static one test(int U::*); 
 template<typename U> static two test(...);
 //to który szablon został wybrany sprawdzamy poprzez sprawdzenie rozmiaru zwracanego typu
 enum {yes = (sizeof(test<T>(0))==sizeof(one) )};
};

( Źródło: is_class.cpp)

Operator sizeof(test<T>(0)) musi rozpoznać typ zwracany przez funkcję test<T>(0). W tym celu uruchamiany jest mechanizm rozstrzygania przeciążenia. Jeśli typ T nie jest klasą to próba podstawienia pierwszej funkcji spowoduje powstanie niepoprawnej konstrukcji T::* i podstawienie się nie powiedzie. Druga funkcja ma argumenty pasujące do czegokolwiek więc jej podstawienie zawsze się powiedzie. Druga funkcja zwraca typ o rozmiarze większym od rozmiaru typu one więc stała yes otrzyma wartość false.

Jeśli typ T jest klasą to int T::* jest poprawne (na tym etapie nie jest istotne czy klasa w ogóle posiada taką składową) i mechanizm rozstrzygania będzie pracował dalej, sprawdzając czy argument wywołania jest zgodny z int T::*. W tym przypadku jest to zero, które może być użyte jako wskaźnik, więc podstawienie się powiedzie. Oczywiście drugie podstawienie też by się powiodło ale jest mniej specjalizowane. W wyniku zmienna yes otrzyma wartość true. Warto zauważyć, że gdybyśmy zamiast zera podstawili jako argument funkcji test<T>(int T::*) jakąś inna liczbę całkowitą to podstawienie się nie powiedzie i zawsze otrzymamy fałsz dla zmiennej yes.

Sprawdzanie możliwości rzutowania

Kolejny przykład wykorzystuje tę samą technikę w celu stwierdzenia czy jeden z typów można rzutować na drugi.

template<typename T,typename U> class Is_convertible {
typedef char one;
typedef struct {char c[2];} two;
tym razem korzystamy ze zwykłych przeciążonych funkcji
static one test(U) ;
static two test(...);
static T makeT();
public: enum {yes = sizeof(test(makeT()) )==sizeof(one), same_type=false }; };

( Źródło: convertible.cpp)

Teraz sprawdzane są dwie przeciążone funkcje. makeT() zwraca obiekt typu T więc jeśli typ T może być rzutowany na U to wybrane zostanie dopasowanie pierwszej funkcji jako bardziej wyspecjalizowanej. Funkcja makeT() została użyta zamiast np. T(), bo konstruktor defaultowy może dla tego typu nie istnieć. Dodatkowa specjalizacja

template<typename T> class Is_convertible<T,T> {
public:
 enum {yes = true,
   same_type=true }; 
};

( Źródło: convertible.cpp)

pozwala nam użyć tej klasy do identyfikacji identycznych typów.

Zdejmowanie kwalifikatorów

Każdy typ w C++ może być opatrzony dodatkowymi kwalifikatorami, takimi jak const czy & (referencja). Mając dany typ T dodanie do niego kwalifikatora jest proste. Z pozoru jednak może się to wiązać z możliwością wygenerowania niepoprawnych podwójnych kwalifikatorów np. const const T. Okazuje się jednak, że o ile

const const int i =0;

jest konstrukcją nieprawdłową, to w przypadku argumentów szablonu nadmiarowe kwalifikatory zostaną zignorowane. Wyrażenie:

template<typename T> struct const_const {
const T t = T();
};
const_const<const int> a;

jest poprawne i pole t będzie typu const int. To samo tyczy się referencji. Pomimo tych udogodnień może być konieczna operacja usunięcia jednego lub obydwu kwalifikatorów i uzyskanie gołego typu podstawowego. W tym celu możemy zdefiniować szablon (zob. D. Vandervoorde, N. Josuttis "C++ Szablony, Vademecum profesjonalisty", rozdz. 17)

template<typename T> struct Strip {
 typedef T arg_t;
 typedef T striped_t;
 typedef T base_t;
 typedef const T  const_type;
typedef T& ref_type; typedef T& ref_base_type; typedef const T & const_ref_type; };

i jego specjalizację dla typów z kwalifikatorem const

template<typename T> struct Strip< T const> {
 typedef const T arg_t;
 typedef    T striped_t;
 typedef typename Strip<T>::base_t base_t;
 typedef T const  const_type;
typedef T const & ref_type; typedef T & ref_base_type; typedef T const & const_ref_type; };

i dla referencji

template<typename T> struct Strip<T&> {
typedef T& arg_t; typedef T striped_t; typedef typename Strip<T>::base_t base_t; typedef base_t const const_type;
typedef T ref_type; typedef base_t & ref_base_type; typedef base_t const & const_ref_type; };

( Źródło: strip.cpp)

Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję

typedef typename Strip<T>::base_t base_t;

Ponieważ typ T może oznaczać typ kwalifikowany za pomocą const, wykorzystujemy rekurencyjne odwołanie aby uzyskać typ podstawowy. Jest to przykład techniki metaprogramowania, która bardziej szczegółowo będzie omówiona w wykładzie 8.

Cechy typów

Jednym z rodzajów klas cech (omawianych w poprzednim wykładzie) są cechy typów. Nie są one specjalizowane do jednego konkretnego celu, ale służą do dostarczania ogólnych informacji na temat dowolnych typów. Wymieniamy je w tym wykładzie, ponieważ do ich implementacji często stosowane są różne techniki opisane powyżej. Bardzo dobry szczegółowy opis implementacji cech typów znajduje się w D. Vandervoorde, N. Josuttis "C++ Szablony, Vademecum profesjonalisty". Gotową implementację typu boost::type_traits można znaleźć w repozytorium boost. Inna - to biblioteka Loki opisana w A. Alexandrescu "Nowoczesne projektowanie w C++".

Cechy promocji

Załóżmy, że postanowiliśmy zaimplementować możliwość dodawania wektorów:

template<typename T> std::vector<T> 
operator+(const std::vector<T> &a,
      const std::vector<T> &b) {
assert(a.size()==b.size());
std::vector<T> res(a); for(size_t i=0;i<a.size();++i) res[i]+=b[i];
return res; }

( Źródło: promote.cpp)

Teraz polecenia

std::vector<double> x(10);
std::vector<double> y(10);
x+y;

( Źródło: promote.cpp)

skompilują się, ale

std::vector<int>  l(10);
x+l;

już nie. Ponieważ dodawanie double do int jest dozwolone, to rozsądne by było aby nasza implemenatacja też na to zezwalała. Przerabiamy więc nasz operator+() (lub dodajemy przeciążenie):

template<typename T,typename U> std::vector<T> 
operator+(const std::vector<T> &a,
      const std::vector<U> &b) {
assert(a.size()==b.size());
std::vector<T> res(a); for(size_t i=0;i<a.size();++i) res[i]+=b[i];
return res; }

Kłopot z tą definicją to typ zwracany, który zależy teraz od kolejności składników dodawania, a nie od ich typu. Abu rozwiązać ten problem zdefiniujemy sobie klasę cech, która będzie określała typ wyniku na podstawie typu składników. Wybierzemy następującą strategię: jeśli typy mają różny rozmiar to wybieramy typ większy, jeżeli mają ten sam rozmiar to liczymy na specjalizacje:

template<typename T1,typename T2> struct Promote {
typedef typename 
    If_then_else<(sizeof(T1) > sizeof(T2)),
           T1,
           typename If_then_else< (sizeof(T1)< sizeof(T2)),
                      T2,
                      void>::Result >::Result Result;
};

( Źródło: promote.cpp)

Dla identycznych typów wynik jest jasny (choć jak przekonuje nas przykład 5.1 typ sumy nie musi być typem składników), ale niemniej musimy go zdefiniować:

template<typename T> struct Promote<T,T> {
 typedef T Result;
};

( Źródło: promote.cpp)

Resztę musimy definiować ręcznie korzystając ze specjalizacji pełnych. Można to sobie uprościć definiując makro

#define MK_PROMOTE(T1,T2,Tr)        \
  template<> class Promotion<T1, T2> {  \
   public:               \
    typedef Tr Result;         \
  };                   \
                      \
  template<> class Promotion<T2, T1> {  \
   public:               \
    typedef Tr Result;         \
  };
MK_PROMOTE(bool, char, int) MK_PROMOTE(bool, unsigned char, int) MK_PROMOTE(bool, signed char, int)

( Źródło: promote.cpp)

Listy typów

Definicja

Listy typów są ciekawą konstrukcją zaproponowaną przez Alexandrescu. Ich szczegółowy opis i zastosowania można znaleźć w A. Alexandrescu "Nowoczesne projektowanie w C++". Definicja listy typów opiera się na rekurencyjnej implementacji listy znanej miedzy innymi z Lisp-a: lista składa się z pierwszego elementu (głowy) i reszty (ogona), co możemy zapisać jako:

template<typename H,typename T> struct Type_list {
typedef H head;
typedef T tail;
}

( Źródło: typelist.h)

Do tego potrzebna nam jest jeszcze definicja pustego typu:

class Null_type {};

jako znacznika końca listy. I tak:

Type_list<int,Null_type>

oznacza jednoelementową listę (int)

Type_list<double,Type_list<int,Null_type> >

listę dwuelemntową (double,int) i tak dalej.

Length

Ta prosta struktura daje zadziwiająco wiele możliwości. Na początek napiszemy funkcję zwracającą długość listy. W tym celu skorzystamy z rekurencyjnej definicji: długość listy to jeden plus długość ogona, długość listy pustej wynosi zero. Tę definicję implementujemy następująco:

template<typename T> struct Length;
template<> struct Length<Null_type> {
enum {value = 0};
};
template<typename H,typename T> struct Length<Type_list<H,T> > { enum {value = 1 + Length<T>::value}; };

( Źródło: typelist.h)

Indeksowanie

Tą samą techniką możemy zaimplementować indeksowany dostęp do elementów listy. Znów korzystamy z rekurencji: element o indeksie i to albo głowa (jeśli i==0), albo element o indeksie i-1 w jej ogonie.

template<typename T,size_t I> struct At;
template<typename T,typename H> struct At<T,0> { typedef T result; };
template<typename T,typename H> struct At<T,I> { typedef typename At<H,I-1>::result result; };

( Źródło: typelist.h)

Generowanie switch-a

W bibliotece boost jest zaimplementowana klasa any, której obiekty mogą reprezentować dowolną wartość (zob. boost). Żeby taką wartość odczytać musimy użyć odpowiedniej konkretyzacji szablonu funkcji any_cast:

boost::any val;
cout<<any_cast<int>(val)<<endl;

Jeśli w szablonie podstawimy nie ten typ co trzeba, to otrzymamy wyjątek. Chcemy teraz napisać funkcję, która drukuje wartości typu any, przy czym wiemy, że przechowywane są w nich wartości tylko kilku wybranych typów (np. int, double, string). Ponieważ any udostępnia informację o typie przechowywanej w niej wartości moglibyśmy taką funkcję print_any() zaimplementować następująco:

print_any(std::ostream &of,boost::any val) {
 if(val.type()==typeid(int) )
    of<<any_cast<int>(val)<<std::endl;
   else if val.type()==typeid(double) )
    of<<any_cast<double>(val)<<std::endl;
   else if val.type()==typeid(string) )
    of<<any_cast<string>(val)<<std::endl;
   else 
    of<<"unsuported type"<<std::endl;    
}

Sprobujemy teraz zaimplementować to samo za pomocą list typów, dodatkowo zażądamy aby móc drukować również wartości typu vector<T>, gdzie T jest typem z listy.

Jak zwykle musimy sformułować problem rekurencyjnie: sprawdzamy czy typ val jest typem głowy listy; jeśli tak to drukujemy, jeśli nie to próbujemy drukować val używając ogona listy.

template<typename T> void print_val(std:ostream &of,boost::any val) {
typedef typename T::Head Head;
typedef typename T::Tail Tail;
if(val.type()==typeid() ) { of<<any_cast<Head>(val)<<std::endl; } else if (val.type()==typeif(std::vector<Head>)) { of<<any_cast<std::vector<Head> >(val)<<std::endl; } else print_val<Tail>(of,val); }

( Źródło: any_print.h)

Potrzebujemy jeszcze warunku kończącego rekurencję

template<> void print_val<Null_type>(std::ostream &of,boost::any) {
of<<"don't know how to print this"<<std::endl;
}

i możemy już używać naszego szablonu:

typedef 
TypeList<double,
    Type_list<int,
         Type_list<string,
              Null_type> > > my_list;
print_val<my_list>(val);

( Źródło: typelist.cpp)