ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 19:43, 28 sie 2006 autorstwa Juliusz Jezierski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Architektura Spring.

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej architekturę Spring. Aplikacja składa się z jednego zarządcy (ang. dispatcher) i jednego kontrolera wyświetlającego stronę JSP. Dodatkowo, aplikacja wykorzystuje mechanizm fabryki komponentów do połączenia się z bazą danych i wyświetlenia listy pracowników. Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 5.0 (do pobrania z http://www.netbeans.org), środowisko J2SE 1.4.2 (lub wyższe), oraz Spring Framework 1.2.8 (do pobrania z http://www.springframework.org/download).

1. Uruchom narzędzie NetBeans IDE 5.0

2. Z menu głównego wybierz File->New Project. Wybierz kategorię Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 01.png


3. Podaj nazwę projektu, np. „Spring". Upewnij się, że opcja Set Source Level to 1.4 jest odznaczona. Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 02.png

4. W nawigatorze projektu (okno po lewej stronie) rozwiń drzewo Configuration Files i kliknij dwukrotnie na pliku web.xml. W oknie edytora przejdź na zakładkę Servlets (pasek z przyciskami u góry okna edycji).

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 03.png

5. Kliknij przycisk Add Servlet Element... . Wprowadź nazwę serwletu zarządcy, "SimpleMVC". Jako zarządcę wykorzystamy serwlet dostarczony przez architekturę Spring. Jako klasę serwletu zarządcy wprowadź następującą klasę: org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet. Jako wzorzec URL żądań kierowanych do serwletu zarządcy wprowadź: /springmvc/*. Kliknij przycisk OK.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 04.png

6. Plikiem konfiguracyjnym i kontekstowym dla naszego serwletu jest plik o nazwie /WEB-INF/[servletname]-servlet.xml. Kliknij prawym przyciskiem myszy na katalogu WEB-INF i z menu wybierz New->XML Document. Wprowadź nazwę pliku: SimpleMVC-servlet (nie dodawaj rozszerzenia, zostanie ono dodane automatycznie!). Kliknij przycisk Next >.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 05.png

7. Wybierz opcję Well-formed Document i kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 06.png

8. Wprowadź do pliku SimpleMVC-servlet.xml następujący kod.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
          "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">

<beans>
  <bean name="/index.html"  class="controller.SimpleController"/>

  <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix"><value>/WEB-INF/jsp/</value></property>
    <property name="suffix"><value>.jsp</value></property>
    <property name="viewClass">
      <value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView</value>
    </property>
  </bean>
</beans>


9. Powyższa konfiguracja zleca kierowanie żądań o URL /simplemvc/index.html do kontrolera o nazwie controller.SimpleController. Kolejnym krokiem jest implementacja tego kontrolera. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Source Packages i z menu kontekstowego wybierz New->Java Class… Wprowadź nazwę klasy: SimpleController i nazwę pakietu: controller. Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 07.png

10. Plik SimpleController.java zostanie załadowany do edytora. Wprowadź do pliku następujący kod. Kontroler otrzymuje żądanie, tworzy nowy obiekt wynikowy ModelAndView, dodaje do modelu obiekt biznesowy (w tym przypadku prosty obiekt java.util.Date) i zwraca obiekt wynikowy. Nazwa obiektu wynikowego „welcome" jest tłumaczona na /WEB-INF/jsp/welcome.jsp.

package controller;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;

public class SimpleController extends AbstractController {

  public SimpleController() {
  }

  public ModelAndView handleRequestInternal 
              (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
         throws Exception {

        ModelAndView mav = new ModelAndView("welcome");
        mav.addObject("date", new Date());
        return mav;
  }
}

11. Błędy kompilacji są związane z tym, że do projektu nie dołączyliśmy jeszcze bibliotek Spring Framework. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Libraries (u dołu w oknie nawigatora projektu). Z menu kontekstowego wybierz opcję Add JAR/Folder… Przejdź do katalogu lokalnego w którym zainstalowała(e)ś Spring Framework. Przejdź do podkatalogu dist i dodaj wszystkie znajdujące się tam biblioteki *.jar. Kliknij przycisk Open.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 08.png

12. Kolejny krok to zbudowanie strony JSP wywoływanej przez kontroler. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie katalogu WEB-INF w nawigatorze projektu i z menu kontekstowego wybierz New->File/Folder… Przejdź do kategorii Other i zaznacz jako typ pliku Folder. Kliknij przycisk Next >.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 09.png


13. Podaj nazwę folderu: jsp i kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 10.png

14. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym folderze jsp i z menu kontekstowego wybierz New->JSP…. Podaj nazwę dokumentu: welcome (nie podawaj rozszerzenia, zostanie dodane automatycznie!). Kliknij przycisk Finish.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 11.png


15. Plik welcome.jsp zostanie otwarty w edytorze. Wprowadź następujący kod.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Spring MVC</title>
  </head>
  <body>

    <h1>Congratulations!</h1>
    Now it is <c:out value="${date}"/>

  </body>
</html>

16. Powyższa strona JSP korzysta z biblioteki znaczników JSTL, należy zatem dodać odpowiednią bibliotekę do projektu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Libraries i z menu kontekstowego wybierz Add Library… Zaznacz bibliotekę JSTL 1.1 i kliknij przycisk Add Library.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 12.png


17. Domyślnym plikiem projektu jest index.jsp. Zmodyfikuj zawartość tego pliku w taki sposób, aby odwołanie do index.jsp było natychmiast przekierowane do przygotowanego przez nas kontrolera. Kliknij dwukrotnie na pliku index.jsp i wprowadź następujący kod.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Simple MVC with Spring</title>
  </head>
  <body>

    <jsp:forward page="/simplemvc/index.html"/>

  </body>
</html>

18. Uruchom aplikację za pomocą kombinacji klawiszy Shift+F6.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 13.png

19. Kolejny krok to dodanie do projektu komponentu odpowiedzialnego za nawiązanie połączenia z bazą danych. Kliknij dwukrotnie na pliku SimpleMVC-servlet.xml i wewnątrz znaczników <beans></beans> wprowadź następującą definicję komponentu dbBean, oczywiście podając prawidłowe parametry połączenia (hos't, port, sid, username, password).

<bean id="dbBean"
   class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
  <property name="driverClassName"
    value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
  <property name="url"
    value="jdbc:oracle:thin:@host:port:sid"/>
  <property name="username" value="username"/>
  <property name="password" value="password"/>
</bean>

20. Nawiązanie połączenia z bazą danych wymaga dołączenia do projektu właściwego sterownika JDBC. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Libraries i z menu kontekstowego wybierz Add JAR/Folder… Przejdź do lokalnego katalogu zawierającego sterownik JDBC i zaznacz plik ze sterownikiem. Kliknij przycisk Open.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 14.png

21. Nawiązanie połączenia, wykonanie zapytania i odczytanie wyników zapytania jest realizowane w kontrolerze. Kliknij dwukrotnie plik SimpleController.java. Dodaj kod obsługi połączenia z bazą danych. Ostateczna postać kontrolera powinna być następująca.

package controller;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;

public class SimpleController extends AbstractController {

  public SimpleController() {
  }

  public ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request,
         HttpServletResponse response) throws Exception {

    ApplicationContext ctx = this.getApplicationContext();
    DriverManagerDataSource dbBean =
      (DriverManagerDataSource)ctx.getBean("dbBean");
    JdbcTemplate template = new JdbcTemplate(dbBean);

    List employees = template.queryForList("select * from emp");
    List empMap = new ArrayList();
    for (Object o : employees)
        empMap.add((Map)o);

    ModelAndView mav = new ModelAndView("welcome");
    mav.addObject("date", new Date());
    mav.addObject("employees",empMap);
    return mav;
  }
}

22. Zmodyfikuj wynikową stronę JSP w taki sposób, aby wyświetlała wynik zapytania przesłany przez kontroler w obiekcie „empolyees". Kliknij dwukrotnie na pliku welcome.jsp. Ostateczna postać pliku powinna być następująca.

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Spring MVC</title>
  </head>
  <body>

  <h1>Congratulations!</h1>
  Now it is <c:out value="${date}"/>

  <fmt:setLocale value="en_US"/>

  <h1>Employee list</h1>
  <table border="1">
    <tr><th>Name</th><th>Job</th><th>Salary</th></tr>

    <c:forEach var="emp" items="${employees}">
    <tr>
      <td><c:out value='${emp["ENAME"]}'/></td>
      <td><c:out value='${emp["JOB"]}'/></td>
      <td><fmt:formatNumber type="currency" value='${emp["SAL"]}'/></td>
    </tr>
    </c:forEach>
  </table>

  </body>
</html>


23. Wróć do pliku index.jsp i uruchom aplikację za pomocą kombinacji klawiszy Shift+F6.

ZAWWW-2st1 2-l11 tresc-1 0 15.png