Złożoność obliczeniowa/Wykład 7: Algorytmy aproksymacyjne

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

W poprzednich modułach pokazaliśmy o wielu problemach, że są -zupełne. Jeżeli , to żaden z tych problemów nie może mieć rozwiązania, które działałoby w satysfakcjonujący sposób. Jednak wiele z nich to istotne zagadnienia praktyczne i metody choćby częściowego radzenia sobie z nimi są bardzo potrzebne. Konstruowane rozwiązania heurystyczne idą zazwyczaj w dwóch kierunkach:

 • wyszukiwanie takich podproblemów, dla których można znaleźć rozwiązanie w czasie wielomianowym,
 • szukanie algorytmów aproksymacyjnych, które nie rozwiązują problemu dokładnie, ale podają rozwiązania przybliżone do poprawnych.

W tym i w dwóch następnych modułach zajmiemy się właśnie tym drugim podejściem. Przedstawimy formalizmy, które służą do opisu algorytmów aproksymacyjnych i przeanalizujemy najistotniejsze przykłady.

Problem optymalizacyjny

Zwykłe problemy decyzyjne nie nadają się do aproksymowania, bo nie da się przybliżyć rozwiązania konkretnej instancji problemu, którym jest albo "tak", albo "nie". Problemy, które są podatne na aproksymację, to takie, w których odpowiedzią na konkretną instancję problemu jest jakiś kombinatoryczny obiekt z klasy rozwiązań dopuszczalnych. Wprowadzając dodatkowo funkcję celu na obiektach klasy rozwiązań dopuszczalnych, możemy żądać, aby znaleziona odpowiedź minimalizowała (lub maksymalizowała) wartość tej funkcji po wszystkich rozwiązaniach dopuszczalnych.

Problem, który ma powyżej przedstawioną charakterystykę nazywamy problemem optymalizacyjnym i przedstawimy teraz jego formalną definicję w interesującej nas wersji dotyczącej aproksymowania problemów z klasy w czasie wielomianowym:

Definicja 2.1

Problem jest problemem -optymalizacyjnym, jeżeli składa się z:

 • zbioru instancji . Rozmiarem instancji dla jest ilość bitów potrzebnych do zapisania ,
 • zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla każdej instancji . Zbiór ten musi posiadać dodatkowe własności:
  • . Dla każdej instancji jest jakieś rozwiązanie dopuszczalne,
  • każde ma rozmiar wielomianowy od i istnieje algorytm wielomianowy, który sprawdza, czy dla pary zachodzi ,
 • funkcji celu , która przyporządkowuje rozwiązaniom dopuszczalnym nieujemne wartości wymierne. Funkcja ta musi być wielomianowo obliczalna dla każdej pary , gdzie jest instancją , a dopuszczalnym rozwiązaniem .

Definicja 2.2

Rozwiązaniem optymalnym minimalizacji (maksymalizacji) dla instancji problemu -optymalizacyjnego jest każde z rozwiązań dopuszczalnych, dla którego funkcja celu jest minimalna (maksymalna).

Wartość minimalną (maksymalną) funkcji celu oznaczamy przez i nazywamy optimum. Często będziemy używać skróconej notacji , kiedy nie będzie wątpliwości, jaki problem i jego instancję mamy na myśli.

Problemy optymalizacyjne a problemy decyzyjne

Załóżmy, że mamy problem minimalizacji . Dla problemów maksymalizacyjnych całe rozumowanie jest analogiczne.

Z problemem w naturalny sposób jest związany problem decyzyjny równoważny pytaniu: "Czy dla zadanej instancji problemu i liczby istnieje rozwiązanie dopuszczalne osiągające wartość funkcji celu mniejszą niż ?".

Znając wartość optimum dla , można natychmiast odpowiadać na pytania . Z drugiej strony, zazwyczaj można łatwo znaleźć wartość , używając algorytmu rozwiązującego . Wystarczy użyć odpowiednio dobranego wyszukiwania binarnego.

Dość oczywistą i ważną własnością jest, że jeżeli problem jest -zupełny, to skojarzony z nim problem minimalizacji jest -trudny. W dalszej części wykładu będziemy analizować tylko problemy, których wersje decyzyjne są -zupełne.

Uwaga 2.3

Dla wielu problemów sama tylko umiejętność znajdowania wartości optimum wystarcza, aby w czasie wielomianowym znaleźć również rozwiązanie optymalne. Nie jest to jednak reguła i są problemy, o których zostało pokazane, że nie mają tej własności. Dlatego trzeba rozróżniać problem znalezienia wartości optimum i znalezienia rozwiązania optymalnego. Oczywiście ten drugi jest dla nas znacznie ciekawszy.

Rozwiązania aproksymacyjne

Wprowadzimy teraz pojęcie algorytmu aproksymacyjnego. Nie będzie ono zbyt restrykcyjne i będzie obejmować każdy algorytm znajdujący jakiekolwiek rozwiązania. Dopiero później zdefiniujemy pojęcia, które pozwolą mówić o skuteczności takich algorytmów.

Definicja 2.4

Algorytmem aproksymacyjnym dla minimalizacji (maksymalizacji) problemu -optymalizacyjnego nazywamy algorytm, który działa w czasie wielomianowym i dla każdej instancji problemu znajduje rozwiązanie dopuszczalne.

W domyśle interesują nas algorytmy, które znajdują rozwiązania przybliżające rozwiązanie optymalne. W związku z tym chcemy ograniczyć błąd jaki może popełnić algorytm. Stąd definicja:

Definicja 2.5

Jeżeli dla problemu minimalizacji i algorytmu istnieje stała , taka że:to jest algorytmem -aproksymacyjnym. Można też powiedzieć, że jest stałą aproksymacji algorytmu .

Jeżeli jest problemem maksymalizacji, to algorytm musi spełniać odwrotną nierówność:Istotne jest wymaganie, aby , gdyż każdy algorytm aproksymacyjny spełniałby powyższą równość dla .

Czasem algorytm nie ma stałej aproksymacji, ale różnicę pomiędzy rozwiązaniami znajdowanymi, a optymalnymi można ograniczyć przez funkcję zależną od rozmiaru instancji. Chcemy mieć możliwość uchwycenia również takich zależności.

Definicja 2.6

Jeżeli dla algorytmu rozwiązującego problem minimalizacji istnieje funkcja , taka że:to jest algorytmem -aproksymacyjnym.

Definicja dla problemu maksymalizacji jest analogiczna.

Zaprezentowane definicje pozwalają badać pesymistyczne zachowanie algorytmów. Często można również przeprowadzić analizę przypadku średniego, w którym znalezione rozwiązania są zazwyczaj znacząco lepsze od tych, które występują w przypadku pesymistycznym. My jednak skupimy się poszukiwaniu algorytmów, które dają gwarancję ograniczonego błędu dla dowolnej instancji.

Ćwiczenie 2.7 [Problemy decyzyjne jako problemy optymalizacyjne]

Przyjrzyjmy się bliżej związkom -zupełnych problemów decyzyjnych i -optymalizacyjnych. Skorzystamy z definicji języka należącego klasy :gdzie jest świadkiem wielomianowo zrównoważonej relacji . Możemy teraz zdefiniować problem optymalizacyjny związany z językiem . Instancją problemu będzie dowolny ciąg bitów . Rozwiązaniami dopuszczalnymi będą dowolne ciągi o długości wielomianowo ograniczonej od (z tym samym wielomianem który decyduje o zrównoważeniu relacji ). Funkcja celu natomiast będzie zdefiniowana następująco:Pokaż, że jest to dobrze zdefiniowany problem -optymalizacyjny i że o ile problem jest -zupełny i , to dla problemu maksymalizacji nie ma algorytmu -aproksymacyjnego.
Wskazówka
Rozwiązanie

Pokrycie wierzchołkowe NODE COVER

Pierwszym problemem, którego możliwość aproksymacji zbadamy jest problem minimalizacji rozmiaru pokrycia wierzchołkowego grafu. Jest to optymalizacyjna wersja problemu NODE COVER. Instancją problemu jest pojedynczy graf. Rozwiązaniami dopuszczalnymi są pokrycia wierzchołkowe tego grafu, a funkcją celu jest rozmiar znalezionego pokrycia. Interesuje nas oczywiście minimalizacja rozmiaru pokrycia.

Zarówno sprawdzenia dopuszczalności rozwiązania, jak i obliczenia funkcji celu można łatwo dokonać w czasie liniowym od rozmiaru grafu.

Algorytm zachłanny

Na początek przeanalizujemy najbardziej naturalne podejście do rozwiązania. Wykorzystamy metodę zachłanną konstruowania algorytmów. Wydaje się, że wybieranie do pokrycia wierzchołków, które mają największy stopień (a więc pokrywają najwięcej krawędzi), pozwala najszybciej pokryć cały graf. Prowadzi to do następującego algorytmu:

Algorytm 3.1 [Algorytm zachłanny]


Dopóki w grafie są krawędzie:

 1. Wybierz wierzchołek o największym stopniu.
 2. Dodaj do pokrycia i usuń z grafu wszystkie krawędzie incydentne z .

Okazuje się jednak, że ten algorytm, nie osiąga stałej aproksymacji. Aby dowieść tego faktu, wystarczy spojrzeć na poniższy przykład:

Pokrycie wierzchołkowe.

Przykład 3.2

Algorytm zachłanny najpierw wybierze do pokrycia wierzchołek z grupy (ma on stopień , gdy tymczasem wierzchołki z grupy mają stopień co najwyżej ). Po usunięciu tego wierzchołka stopień wierzchołków z spadnie do co najwyżej , więc algorytm wybierze wszystkie wierzchołki z grupy , itd.

W wyniku działania algorytmu zostanie skonstruowane pokrycie o rozmiarze , gdy tymczasem rozwiązaniem optymalnym jest pokrycie o rozmiarze (rysunek Pokrycie wierzchołkowe).

Używając prostej analizy z wykorzystaniem sumy ciągu harmonicznego, można pokazać, że dla instancji z tej konkretnej rodziny rozwiązanie znajdowane przez algorytm jest razy gorsze od rozwiązania optymalnego.

Pierwsze, bardzo naturalne, podejście do problemu nie doprowadziło nas do algorytmu ze stałą aproksymacji. Niestety, regułą jest, że nie da się osiągnąć aproksymacji problemów -zupełnych tak prostymi sposobami i trzeba szukać bardziej wyrafinowanych metod. Oczywiście są od tej reguły wyjątki, które pokażemy. Teraz skonstruujemy algorytm -aproksymacyjny dla problemu pokrycia wierzchołkowego.

Algorytm skojarzeniowy

Algorytm ten jest bardzo prosty w konstrukcji:

Algorytm 3.3 [Algorytm skojarzeniowy]


(animacja Algorytm skojarzeniowy)

 1. Znajdź dowolne skojarzenie maksymalne (w sensie inkluzji) w grafie .
 2. Wypisz wszystkie wierzchołki występujące w .

Twierdzenie 3.4

Algorytm skojarzeniowy jest algorytmem -aproksymacyjnym dla problemu minimalizacji rozmiaru pokrycia wierzchołkowego.

Dowód

Najpierw musimy pokazać, że wierzchołki tworzą pokrycie . Gdyby jakaś krawędź nie była pokryta, oznaczałoby to, że żaden z jej końców nie należy do i można by poszerzyć skojarzenie o tę krawędź, co przeczy maksymalności .

Niech będzie optymalnym pokryciem. Zauważmy, że ponieważ jest skojarzeniem, to zawiera krawędzi, z których żadne dwie nie mają wspólnego wierzchołka. Zatem w pokryciu musi się znajdować przynajmniej jeden z końców każdej z tych krawędzi (w przeciwnym wypadku, krawędź ta byłaby niepokryta przez ). Z tego wynika, żea liczba wierzchołków w pokryciu znalezionym przez algorytm wynosi . To dowodzi, że jest to algorytm -aproksymacyjny.

End of proof.gif

Ćwiczenie 3.5 [Pesymistyczny przypadek dla algorytmu skojarzeniowego]

Pokaż rodzinę grafów, dla których wynik algorytmu skojarzeniowego jest dokładnie razy gorszy od optymalnego.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3.6 [Konstrukcja rozwiązania optymalnego z wyrocznią podającą optimum]

Pokaż, że używając wyroczni podającej rozmiar najmniejszego pokrycia wierzchołkowego dla zadanego grafu, można znaleźć rozwiązanie optymalne problemu NODE COVER w czasie wielomianowym.

Wskazówka
Rozwiązanie

Problem maksymalnego przekroju MAX CUT

Ciekawym problemem optymalizacyjnym, który daje się łatwo aproksymować jest problem maksymalnego przekroju.

Problem [Maksymalny przekrój MAX CUT]

Mając dany graf należy podzielić wierzchołki na dwa podzbiory i , tak żeby zmaksymalizować liczbę krawędzi pomiędzy , a .

Podamy od razu dwa różne algorytmy aproksymacyjne dla tego problemu:

Algorytm 4.1 [Algorytm zachłanny]


 1. Ustaw i .
 2. Przeglądając wierzchołki w dowolnej kolejności, dodawaj każdy z nich do tego ze zbiorów lub , z którym łączy go mniej krawędzi.

Algorytm 4.2 [Algorytm poszukujący lokalnego optimum]


 1. Ustaw i .
 2. Dopóki istnieje w grafie wierzchołek taki, że przesunięcie go z jednego zbioru do drugiego zwiększa rozmiar przekroju, dokonuj takiego przesunięcia.

Twierdzenie 4.3

Algorytm zachłanny i poszukujący lokalnego optimum są algorytmami -aproksymacyjnymi.

Dowód

Dowód dla algorytmu zachłannego jest wyjątkowo prosty. Niech będzie kolejnością w jakiej są przeglądane wierzchołki. Oznaczmy przez liczbę krawędzi dodanych do przekroju, kiedy był dodawany wierzchołek , a przez liczbę pozostałych krawędzi łączących z . Algorytm wybiera przyporządkowanie wierzchołka w ten sposób, że . Mamy zatem:Ponieważ każda z krawędzi albo znajduje się w przekroju, albo nie, to zachodzi:W związku z tym mamy, że przynajmniej połowa wszystkich krawędzi jest w przekroju znalezionym przez algorytm zachłanny. To oczywiście dowodzi -aproksymowalności, gdyż w rozwiązaniu optymalnym nie może być więcej krawędzi niż w całym grafie.

Żeby pokazać, że algorytm poszukujący lokalnego optimum jest -aproksymacyjny, nadajmy wierzchołkom numerację i oznaczmy przez liczbę krawędzi łączących z wierzchołkami z tego samego zbioru, a przez liczbę pozostałych krawędzi z nim incydentnych. Tu również zachodzi . Gdyby dla któregoś z wierzchołków było przeciwnie, to przeniesienie go do drugiego zbioru zwiększyłoby rozmiar przekroju. Dalsza analiza jest taka sama jak poprzednio z tą różnicą, że:


End of proof.gif


W przeciwieństwie do problemu NODE COVER udało nam się skonstruować algorytmy ze stałą aproksymacji dla MAX CUT, używając bardzo prostych technik: techniki zachłannej i lokalnych ulepszeń. Pokazuje to, że czasem zanim zaczniemy głębiej analizować jakiś problem, warto sprawdzić takie najprostsze podejścia.

Ćwiczenie 4.4

Pokaż, że decyzyjna wersja problemu MAX CUT jest -zupełna.

Wskazówka
Rozwiązanie

Problem komiwojażera TSP

Teraz przyjrzymy się innemu klasycznemu problemowi. Problem komiwojażera jest jednym z najlepiej zbadanych problemów -zupełnych ze względu na swoje praktyczne znaczenie. Warto sobie teraz przypomnieć dowód -zupełności jego decyzyjnej wersji. Użyjemy ponownie tych samych redukcji w analizie możliwości aproksymacji.

Optymalizacyjna wersja problemu TSP powstaje w naturalny sposób. Wejściem jest opis odległości pomiędzy miastami, rozwiązaniami dopuszczalnymi są cykle przechodzące przez wszystkie miasta, a funkcją celu, której wartość chcemy zminimalizować, jest sumaryczna długość cyklu.

Pierwsze smutne spostrzeżenie jest takie, że o ile , to nie ma możliwości skonstruowania dobrego algorytmu aproksymacyjnego. Fakt ten wyraża następujące twierdzenie:

Twierdzenie 5.1

O ile , to dla żadnego algorytmu aproksymacyjnego nie istnieje funkcja obliczalna w czasie wielomianowym taka, że jest algorytmem -aproksymacyjnym dla problemu TSP.

Dowód

Dowód wynika bezpośrednio z dowodu -zupełności decyzyjnego problemu TSP. Przypomnijmy, że polegał on na redukcji problemu HAMILTON CYCLE. Wykorzystamy teraz tę redukcję do pokazania, że dowolny -aproksymacyjny algorytm pozwoliłby rozstrzygać problem cyklu Hamiltona, co przeczyłoby .

Załóżmy, że jest algorytmem -aproksymacyjnym dla problemu TSP. Chcąc zredukować problem cyklu Hamiltona dla grafu o wierzchołkach, tworzymy graf pełny na wierzchołkach . Przypisujemy wagi krawędziom w następujący sposób:

 • jeżeli krawędź , to ustalamy jej wagę na ,
 • w przeciwnym wypadku ustalamy jej wagę na .

Zauważmy, że koszt rozwiązania problemu TSP w grafie zależy od tego, czy w grafie był cykl Hamiltona:

 • jeżeli graf jest grafem Hamiltonowskim, to koszt optymalnej trasy komiwojażera w wynosi ,
 • w przeciwnym wypadku koszt optymalnej trasy jest większy od (bo została użyta choć jedna krawędź ).

Jeżeli teraz podamy graf na wejście algorytmu , to w pierwszym przypadku znajdzie on rozwiązanie o koszcie nie większym niż , a w drugim przypadku większym od tej wartości. Można zatem rozstrzygnąć, czy w grafie jest cykl Hamiltona, porównując koszt rozwiązania znalezionego przez z .

Pokazany algorytm rozstrzyga -zupełny problem HAMILTON CYCLE i działa w czasie wielomianowym. Jest to sprzecznie z założeniem .

End of proof.gif

Wersja metryczna

Warunek trójkąta.

Pokazaliśmy, że nie ma nadziei na efektywny algorytm dla ogólnego przypadku problemu komiwojażera. Poddamy teraz analizie naturalne zawężenie problemu i odkryjemy, że jest wtedy możliwa dobra aproksymacja. Zawężeniem problemu, o którym mowa, jest nałożenie dodatkowego wymagania na odległości podawane na wejściu. Żądamy, aby spełniały one warunek trójkąta. Dla każdych trzech miast musi zachodzić (rysunek Warunek trójkąta):


Takie zawężenie problemu nazywa się metrycznym problemem komiwojażera i ma ono wiele praktycznych zastosowań. Nawet przy tych dodatkowych warunkach problem pozostaje -zupełny (zwykła redukcja problemu HAMILTON CYCLE tworzy instancję metrycznego problemu komiwojażera).

Zauważmy, że konstrukcja, która pokazywała, że ogólny problem komiwojażera nie może być dobrze aproksymowany, tworzyła wejścia, które zdecydowanie nie zachowywały warunku trójkąta. Daje to nadzieję na istnienie algorytmu aproksymacyjnego dla tego podproblemu.

Najpierw pokażemy algorytm -aproksymacyjny, który konstruuje cykl komiwojażera w bardzo sprytny sposób:

Algorytm 5.2 [Algorytm drzewowy] 1. Znajdź minimalne drzewo rozpinające w grafie odległości.
 2. Podwój krawędzie drzewa , otrzymując graf .
 3. Znajdź cykl Eulera w grafie .
 4. Skonstruuj cykl , przechodząc po kolei i dodając każdy wierzchołek, który nie został jeszcze dodany do . (porównaj z rysunkiem Zamiana drzewa rozpinającego na cykl komiwojażera)
Zamiana drzewa rozpinającego na cykl komiwojażera.

Twierdzenie 5.3

Algorytm drzewowy jest algorytmem -aproksymacyjnym.

Dowód

Dowód przeprowadzimy, porównując koszt struktur konstruowanych w kolejnych krokach algorytmu względem optymalnego rozwiązania problemu. Tak więc:

 • suma wag krawędzi drzewa jest mniejsza lub równa kosztowi optymalnego rozwiązania problemu. Jest tak dlatego, gdyż usuwając dowolną krawędź z rozwiązania optymalnego, otrzymujemy drzewo (a raczej ścieżkę) rozpinające grafu. Tymczasem jest minimalnym drzewem rozpinającym. Mamy więc
 • ,
 • ,
 • ,
musimy teraz pokazać, że konstruując , nie pogorszymy oszacowania na koszt . Tutaj właśnie skorzystamy z tego, że odległości zachowują warunek trójkąta. Sprawia to, że pomijając wierzchołki i dodając krawędź bezpośrednią pomiędzy końcami usuniętego fragmentu, możemy tylko zmniejszyć całkowity koszt rozwiązania. W związku z tym . End of proof.gif

Wyniki osiągane przez ten algorytm można poprawić i otrzymać algorytm -aproksymacyjny. Szczegóły tego usprawnienia pozostawiamy na ćwiczenia.

Ćwiczenie 5.4 [Algorytm pre-order]

Poddaj analizie następujący algorytm dla metrycznego problemu komiwojażera:

Algorytm 5.5 [Algorytm pre-order] 1. Znajdź minimalne drzewo rozpinające w grafie odległości.
 2. Ukorzeń drzewo i zwróć wierzchołki w kolejności pre-order.
Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 5.6 [-aproksymacja]

Możemy zmodyfikować algorytm tak, żeby osiągał znacznie lepsze oszacowanie aproksymacji. Zauważmy, że punktem, który wymaga poprawienia jest podwajanie drzewa rozpinającego. To podwojenie sprawia, że graf staje się grafem Eulerowskim. Osiągniemy teraz ten sam efekt mniejszym kosztem.

Algorytm 5.7 [Algorytm drzewowo-skojarzeniowy] 1. Znajdź minimalne drzewo rozpinające w grafie odległości.
 2. Znajdź najtańsze skojarzenie o maksymalnej liczności w zbiorze wierzchołków o nieparzystym stopniu w .
 3. .
 4. Znajdź cykl Eulera w grafie .
 5. Skonstruuj cykl przechodząc po kolei i dodając każdy wierzchołek, który nie został jeszcze dodany do .

Pokaż, że tak skonstruowany algorytm jest poprawnym -aproksymacyjnym algorytmem rozwiązującym metryczny problem TSP.

Wskazówka
Rozwiązanie

Pakowanie BIN PACKING

Kolejnym istotnym i dzięki temu dobrze zbadanym problemem, którym się zajmiemy, jest optymalne pakowanie. Przypomnijmy sformułowanie problemu:

Problem [Pakowanie BIN PACKING]

Mając dany zbiór przedmiotów o wagach wymiernych , należy znaleźć przyporządkowanie ich do jak najmniejszej liczby pojemników. Suma wag przedmiotów w jednym pojemniku nie może przekraczać . Zadaniem optymalizacji jest oczywiście minimalizacja liczby użytych pojemników.

-aproksymacja

Bardzo łatwo jest podać algorytm -aproksymacyjny:

Algorytm 6.1 [Algorytm First-Fit]


(animacja Algorytm First-Fit)

 1. W liście przechowuj częściowo wypełnione pojemniki. Na początku lista jest pusta.
 2. Przeglądając przedmioty w kolejności, dodawaj je do pierwszego pojemnika na liście , w którym jest jeszcze wystarczająco dużo "miejsca". Jeżeli nie można przedmiotu dodać do żadnego z pojemników, to dodaj nowy pojemnik do listy i włóż przedmiot właśnie do niego.

Twierdzenie 6.2

Algorytm First-Fit jest algorytmem -aproksymacyjnym.

Dowód

Zauważmy, że po zakończeniu algorytmu co najwyżej jeden z pojemników jest wypełniony mniej niż w połowie. Załóżmy, że jest przeciwnie i dwa pojemniki są wypełnione mniej niż w połowie. Zatem wszystkie przedmioty znajdujące się w mogłyby zostać dodane do pojemnika . Zatem algorytm First-Fit tak właśnie by postąpił i pojemnik w ogóle nie byłby potrzebny.

Skoro tak, to liczba pojemników użytych przez algorytm First-Fit spełnia nierówność:Dla każdego rozwiązania dopuszczalnego, a więc również optymalnego, ilość użytych pojemników spełnia nierówność:gdyż suma wielkości przedmiotów w jednym pojemniku nie przekracza .

Te dwie nierówności pozwalają stwierdzić, że First-Fit jest algorytmem -aproksymacyjnym.

End of proof.gif

Teraz pokażemy, że niemożliwe jest osiągnięcie lepszej stałej aproksymacji niż . Fakt ten wyraża następujące twierdzenie:

Twierdzenie 6.3

O ile , to dla żadnego algorytmu aproksymacyjnego nie istnieje stała taka, że jest algorytmem -aproksymacyjnym.

Dowód

Dowód oparty jest o redukcję problemu PARTITION. Dla konkretnej instancji problemu PARTITION z elementami i sumą wag konstruujemy instancję problemu BIN PACKING z wagami .

Jeżeli istnieje rozwiązanie problemu PARTITION, to w problemie pakowania wystarczy użyć pojemników. Każdy algorytm aproksymacyjny ze stałą aproksymacji musiałby w takim wypadku znaleźć rozwiązanie używające pojemników i tym samym rozwiązać problem PARTITION.

End of proof.gif

Zauważmy jeszcze, że przeprowadzone rozumowanie dowodzi również -zupełności decyzyjnej wersji problemu BIN-PACKING.

Do problemu pakowania i jego aproksymacji powrócimy jeszcze w następnym rozdziale, aby przyjrzeć mu się z trochę innej perspektywy.

Ćwiczenie 6.4 [ w algorytmie First-Fit]

Podaj przykład danych wejściowych, dla których algorytm First-Fit używa pojemników.

Wskazówka
Rozwiązanie


Ćwiczenie 6.5 [Algorytm Next-Fit]

Rozważ następujący algorytm:

Algorytm 6.6 [Algorytm Next-Fit] 1. W liście przechowuj częściowo wypełnione pojemniki. Na początku lista jest pusta.
 2. Przeglądając przedmioty w kolejności, dodawaj je do ostatniego pojemnika na liście , jeżeli jest w nim jeszcze wystarczająco dużo "miejsca". Jeżeli nie można przedmiotu dodać do ostatniego pojemnika, to dodaj nowy pojemnik na koniec listy i włóż przedmiot właśnie do niego.

Pokaż, że jest to algorytm -aproksymacyjny. Pokaż pesymistyczny przypadek dla tego algorytmu, w którym używa on pojemników.

Wskazówka
Rozwiązanie


Ćwiczenie 6.7 [Monotoniczność algorytmów]

O algorytmie aproksymacyjnym dla problemu BIN PACKING powiemy, że jest monotoniczny, jeżeli liczba pojemników użytych przez do upakowania dowolnego podciągu ciągu przedmiotów jest nie większa niż liczba pojemników potrzebnych do upakowania całego ciągu.

Pokaż, że algorytm First-Fit nie jest monotoniczny, a algorytm Next-Fit jest.

Rozwiązanie

Problem plecakowy KNAPSACK

Pokażemy teraz prosty algorytm aproksymacyjny dla problemu KNAPSACK. Wersja decyzyjna problemu została już przestawiona wcześniej. Przypomnijmy, że mając zbiór przedmiotów o rozmiarach i wartościach , chcemy wybrać ich podzbiór tak, żeby suma rozmiarów wybranych przedmiotów nie przekraczała zadanej wielkości , jednocześnie maksymalizując sumę wartości.

Najprostsza próba konstrukcji rozwiązania przybliżającego optymalne polega na zastosowaniu algorytmu dla ciągłego problemu plecakowego do sytuacji dyskretnej. Oto algorytm:

Algorytm 7.1 [Algorytm zachłanny]


 1. Posortuj przedmioty względem malejącej gęstości .
 2. Wybieraj przedmioty po kolei i dodawaj je do rozwiązania, jeżeli tylko jest jeszcze wystarczająco dużo miejsca w plecaku.

Nie jest trudno pokazać, że ten algorytm nie osiąga żadnej stałej aproksymacji. Dowód tego faktu pozostawiamy jako ćwiczenie.

Na szczęście da się poprawić wyniki osiągane przez ten algorytm, wprowadzając niewielką modyfikację:

Algorytm 7.2 [Zmodyfikowany algorytm zachłanny]


 1. Oblicz rozwiązanie metodą zachłanną.
 2. Skonstruuj rozwiązanie zawierające tylko jeden przedmiot - wybierz ten, który ma największą wartość wśród przedmiotów o rozmiarze nie większym niż .
 3. Wybierz lepsze z tych dwóch rozwiązań.

Twierdzenie 7.3

Zmodyfikowany algorytm zachłanny jest algorytmem -aproksymacyjnym dla problemu plecakowego.

Dowód

Załóżmy, że wszystkie przedmioty mają rozmiar mniejszy lub równy . Jeżeli są jakieś większe przedmioty, to i tak nie mają one znaczenia dla żadengo z rozwiązań dopuszczalnych.

Przyjmijmy, że przedmiot maksymalizuje wartość: , a przedmioty są już posortowane malejąco względem wartości gęstości ().

Niech będzie numerem pierwszego przedmiotu, którego nie ma w rozwiązaniu znajdowanym przez algorytm zachłanny. Zauważmy, że . Gdyby było inaczej, to algorytm zachłanny wybrałby przedmiot do rozwiązania.

Ponieważ przedmioty są posortowane względem , to zachodzi także:Jest tak dlatego, że zarówno sumaryczny rozmiar przedmiotów jest większy niż w rozwiązaniu optymalnym, jak i średnia gęstość tych przedmiotów jest nie mniejsza.

Zauważmy na koniec, że . Możemy więc dokonać podstawienia w poprzednim równaniu otrzymując:Lewa strona jest teraz mniejsza od sumy obu rozwiązań rozważanych przez zmodyfikowany algorytm zachłanny. Ponieważ algorytm wybiera lepsze z nich, więc jego wartość musi być większa od .

End of proof.gif

Do problemu plecakowego powrócimy jeszcze w następnym rozdziale, aby pokazać, że można osiągnąć znacznie lepszy wynik, niż tylko aproksymacja ze stałą. Problem plecakowy jest przykładem problemu, który można aproksymować praktycznie z dowolną dokładnością.

Ćwiczenie 7.4 [Algorytm zachłanny dla problemu KNAPSACK]

Pokaż, że zaprezentowany algorytm zachłanny nie jest algorytmem -aproksymacyjnym dla żadnego .

Wskazówka
Rozwiązanie

Testy końcowe