Wstęp do programowania w języku C/Wskaźniki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Z punktu widzenia programisty pamięć komputera to jednowymiarowa tablica bytów. Każda zmienna w programie zajmuje jeden lub więcej bytów w pamięci.

 • Adres (indeks) pierwszego z tych bytów jest adresem zmiennej.
 • Wskaźnik (ang. pointer) to adres w pamięci.
 • Zmienna wskaźnikowa to zmienna, na której przechowuje się adresy.

Oto przykłady deklaracji zmiennych wskaźnikowych.

int *p_i;
char *p_c;
double *p_d;

Wartościami zmiennej p_i są wskaźniki (adresy) do obiektów typu int. Wartościami zmiennej p_c są wskaźniki (adresy) do obiektów typu char. Wartościami zmiennej p_d są wskaźniki (adresy) do obiektów typu double.

Podstawowymi operatorami wykorzystywanymi w działaniach na zmiennych wskaźnikowych są operator pobrania adresu & i odwołania do zmiennej wskazywanej *. Jeśli x jest zmienną, to &x jest adresem tej zmiennej. Operator * umożliwia dostęp do obiektu wskazywanego przez wskaźnik.

int i, *p; /* p na nic nie wskazuje */
...
 p = &i; /* p wskazuje na i*/
 i = 5;
 printf("%d\n", *p);
 /* zostanie wypisana wartosc zmiennej
   wskazywanej przez p, czyli 5 */
 *p = 6; /* wartoscia i jest teraz 6 */

Tak długo jak p wskazuje na i, *p jest synonimem i.

Operator * jest operatorem odwrotnym" do &, tzn.:

j = *&i;

jest równowżne

j = i};

Ostrzeżenie: Nigdy nie stosuj operatora * do nie zainicjowanej zmiennej wskaźnikowej, w szczególności nie wykonuj przypisania *p = ...; jeżeli p nie jest zainicjalizowana.

Przypisywanie wskaźników

int i, j, *p, *q;

p = &i;
q = p; /* obie zmienne p i q wskazuja na i */
*p = 1;
printf("%d\n",*q); /* wypisuje wartosc zmiennej i, czyli 1 */
*q = 2;
printf("%d\n",*p); /* wypisuje wartosc zmiennej i, czyli 2 */

Przypisanie q = p nie jest tym samym, co *q = *p.

p = &i;
q = &j;
i = 1;
/* p i q wskazuja na rozne zmienne */
*q = *p; 
/* wartoscia j jest teraz 1 */

Zastosowanie wskaźników do przekazywania parametrów

Przekazywanie wskaźników do zmiennych jako parametrów funkcji umożliwia zmienianie wartości tych zmiennych podczas wykonywania funkcji. Oto przykład funkcji dekomponującą liczbę rzeczywistą na część całkowitą i ułamkową.

void dekom(float x, int *czesc_calk, float *czesc_ulamk)
{
 *czesc_calk = (int) x;
 *czesc_ulamk = x - *czesc_calk;
}

Prototypem funkcji dekomp może być zarówno

void dekom(float x, int *czesc_calk, float *czesc_ulamk);

jak i

void dekom(float, int *, float *);

Oto przykład wywołania funkcji dekom.

...
int i;
float f;
...
 dekom(3.14, &i, &f);
 /* wartoscia i jest 3,
   wartoscia f jest .14 */

Wskaźniki można zwracać jako wartości funkcji:

int *max(int *a, int *b)
{
 if (*a > *b)
  return a;
 else
  return b;
}

Oto przykładowe użycie funkcji max:

int *p, x, y;
...
 p = max(&x,&y);

Jednoczesne znajdowanie maksimum i minimum w ciągu.

Przedstawimy dwa algorytmy znajdowania maksimum i minimum w ciągu liczb. W pierwszym algorytmie wejściowy ciąg jest przeglądany od lewej do prawej, po jednym elemencie. Aktualnie oglądany element jest porównywany z dotychczasowym maksimum lub minimum, i w razie potrzeby jedna z tych wartości jest aktualizowana. W tym algorytmie, w pesymistycznym przypadku wykonuje się 2n-1 porównań między elementami ciągu wejściowego. W algorytmie drugim zawsze bierzemy dwa kolejne elementy i porównujemy je ze sobą. Następnie większy z nich porównujemy z dotychczasowym maksimum, a mniejszy z dotychczasowym minimum, aktualizując je, gdy jest taka potrzeba. Ta prosta sztuczka pozwala na zredukowanie liczby porównań do co najwyżej .

/*
 * Nazwa programu: maxmin1.c
 */

#include <stdio.h>

#define Max_d 100 
  /* maksymalna dlugosc ciagu wejsciowego */

void max_min(int a[], int n, int *max, int *min);
/* znajduje max i min w tablicy 
  a[0..n-1] i ich wartosci
  zwraca na zmiennych *max i *min
 */

main()
{
 int d, najw, najm; 
         /* d - dlugosc wejsciowego ciagu
          najw, najm - najwieksza i najmniejsza
          wartosc w ciagu wejsciowym.
         */
 int ciag[Max_d]; /* ciag wejsciowy*/
 int i;

 printf("Dlugosc ciagu wejsciowego (0<.<%d) : ",Max_d);
 scanf("%d", &d);

 for (i = 0; i < d; i++)
  scanf("%d", &ciag[i]);

 max_min(ciag, d, &najw, &najm);

 printf("Max = %d, Min = %d\n", najw, najm);

 return 0;
}

void max_min(int a[], int n, int *max, int *min)
{
 int i;

 *max = a[0];
 *min = a[0];

 for ( i = 1; i < n; i++)
 /* Nzm.:
   *max = MAX(a[0],...,a[i-1]),
   *min = MIN(a[0],...,a[i-1]).
  */
  if ( a[i] > *max )
   *max = a[i];
  else if ( a[i] < *min )
   *min = a[i];
}


/*
 * Nazwa programu: maxmin2.c
 */

#include <stdio.h>

#define Max_d 100 
   /* maksymalna dlugosc ciagu wejsciowego */

void max_min(int a[], int n, int *max, int *min);
/* znajduje max i min 
  w tablicy a[0..n-1] i ich wartosci
  zwraca na zmiennych *max i *min
 */

main()
{
 int d, najw, najm; 
    /* d - dlugosc wejsciowego ciagu
     najw, najm - najwieksza i najmniejsza
     wartosc w ciagu wejsciowym.
    */
 int ciag[Max_d]; /* ciag wejsciowy*/
 int i;

 printf("Dlugosc ciagu wejsciowego (0<.<%d) : ",Max_d);
 scanf("%d", &d);

 for (i = 0; i < d; i++)
  scanf("%d", &ciag[i]);

 max_min(ciag, d, &najw, &najm);

 printf("Max = %d, Min = %d\n", najw, najm);

 return 0;
}

void max_min(int a[], int n, int *max, int *min)
{
 int i, l_min, l_max;

 if ( n == 1 ){
  *max = a[0];
  *min = a[0];
 }
 else{
  if ( a[0] < a[1] ){
   *min = a[0];
   *max = a[1];
  }
  else{
   *min = a[1];
   *max = a[0];
  }
  for ( i = 2; i < n-1; i += 2){
  /* Nzm.:
      *max = MAX(a[0],...,a[i-1]),
      *min = MIN(a[0],...,a[i-1]).
   */

   if ( a[i] < a[i+1] ){
    l_min = a[i];
    l_max = a[i+1];
   }
   else{
    l_min = a[i+1];
    l_max = a[i];
   }

   if ( *max < l_max )
    *max = l_max;
   if ( *min > l_min )
    *min = l_min;
  }
  /* n jest nieparzyste, nalezy jeszcze sprawdzic
    ostatni element
   */
   if ( i == (n - 1) )
    if ( *max < a[i] )
     *max = a[i];
    else if ( *min > a[i] )
     *min = a[i];
 }
}