Tutaj link wewnętrzny-aaa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
 
to powstało po konwersji tex do wiki za pomocą maszynki adama
 
to powstało po konwersji tex do wiki za pomocą maszynki adama
==
+
=====
 
 
\title{Geometria inaczej}
 
\author{Piotr Goras}
 
 
 
\hyperbaseurl{http://osilek.mimuw.edu.pl} % link do strony naszego przedmiotu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\usepackage[T1]{fontenc}
 
 
 
\date{Wersja robocza, \today}
 
 
 
<!--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% inne pakiety
 
-->\usepackage{listings}
 
 
 
<!--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% pakiety matematyczne
 
-->
 
\usepackage{amsmath,amsthm,amsfonts,amssymb}
 
 
 
<!--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% definicje otoczeń: twierdzenia itp
 
-->
 
\newtheorem{thm}{Twierdzenie}[section]
 
\newtheorem{rem}[thm]{Uwaga}
 
\newtheorem{cor}[thm]{Wniosek}
 
\newtheorem{fact}[thm]{Fakt}
 
\newtheorem{prop}[thm]{Stwierdzenie}
 
\newtheorem{dfn}[thm]{Definicja}
 
 
 
<!--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% definicje otoczeń: ćwiczenia itp
 
-->
 
\newcounter{exe}[section]
 
\newenvironment{exe}{\addtocounter{exe}{1}
 
<math>\Box</math> '''Zadanie \thesection.\theexe. }'''{<math>\Box</math>}
 
 
 
\newenvironment{sol}{\small'''Rozwiązanie:}}{'''
 
<!--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% definicje otoczeń: listingi itp
 
-->
 
 
 
\lstset{frame=shadowbox,tabsize=2,extendedchars=true,basicstyle=\small\sf,columns=fullflexible}
 
\lstnewenvironment{ux}{\lstset{language={csh}}}{}
 
\lstnewenvironment{latex}{\lstset{language={[LaTeX]TeX}}}{}
 
\lstnewenvironment{C}{\lstset{language={C}}}{}
 
\lstnewenvironment{pas}{\lstset{language={pascal}}}{}
 
\lstnewenvironment{oct}{\lstset{language={matlab},mathescape=true}}{}
 
\lstnewenvironment{CPP}{\lstset{language={C++}}}{}
 
\lstnewenvironment{make}{\lstset{language=[gnu]make,showtabs=true,tabsize=8,tab={\color{red}\rightarrowfill}}}{}
 
\newcommand{\lstux}{\lstinline[language={csh},basicstyle=\small\tt]}
 
\newcommand{\lstC}{\lstinline[language=C,mathescape=true]}
 
\newcommand{\lstCPP}{\lstinline[language={C++},mathescape=true]}
 
  
 
\newcounter{rys}[section]
 
\newcounter{rys}[section]

Aktualna wersja na dzień 11:31, 13 lip 2006

to powstało po konwersji tex do wiki za pomocą maszynki adama

=

\newcounter{rys}[section]

\newcommand{\rysunek}[2]{\addtocounter{rys}{1}\begin{center}%
\label{rys:#1}

\begin{tabular}{c}% \ifcase\pdfoutput % \fbox{Tu znajdzie się rysunek {\tt {#1}.\{png,jpg\}}} \\% \else % \fbox{\includegraphics[width=0.95\columnwidth]{#1}} \\% \fi \ \\ \begin{minipage}{0.9\columnwidth}\begin{center}\it Rysunek \thesection.\therys.

  1. 2\end{center}\end{minipage}%

\end{tabular}% \end{center}}

\newcounter{applet}[section] \newcommand{\applet}[2]{\begin{center}% \begin{tabular}{c}% \fbox{Tu znajdzie się applet {\tt {#1}}} \\% \ \\ \begin{minipage}{0.9\columnwidth}\it Applet \thesection.\theapplet. #2\end{minipage}% \end{tabular}% \end{center}}


\newcommand{\osiref}[2]{\href{http://osilek.mimuw.edu.pl/#1}{#2}} \begin{document}

\maketitle

\section{Podstawowe pojęcia i definicje} \label{sec:podstawy}

Powyżej widzimy tytuł naszego przedmiotu, następnie jego autora oraz datę pochodzenia bieżącej wersji, generowaną automatycznie.

Dane o przedmiocie i autorze definiujemy w pliku \lstux!dane.tex!:

\begin{latex} \title{Geometria inaczej} \author{Piotr Goras} \date{Wersja z \today} \hyperbaseurl{http://osilek.mimuw.edu.pl} % link do strony naszego przedmiotu \end{latex}


Definicja Trójkąt prostokątny

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych , i przeciwprostokątnej zawsze zachodzi zob. rys.~\ref{rys:trojkat}

\rysunek{trojkat}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

Rysunki akceptujemy tylko w formacie PNG. Zdjęcia mogą także być w formacie JPG.

\begin{proof} Ble, ble. \end{proof}

W twierdzeniu~\ref{thm:pitagoras} widać, jak można wykorzystać definicję~\ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby stosowania \osiref{Analiza matematyczna}{miary Kąt'a}.


Stwierdzenie

Nie każdy trójkąt jest prosty.

Wniosek

Są trójkąty o bokach długości , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
  1. w każdym trójkącie o bokach , , zachodzi:
    Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle #;a+b \geq c #;} #;
  2. suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
  3. itd.

\subsection{Równania}

\begin{latex} \end{latex}

daje \begin{latex} \begin{equation} a + b = c \end{equation} \end{latex}

daje \begin{equation} a + b = c \end{equation}

\begin{latex} \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align} \end{latex}

daje \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align}


\subsection{Hiperłącza} \label{sec:hiper}

\url{http://www.mimuw.edu.pl}

\href{http://www.mimuw.edu.pl}{Wydział Matematyki}

\href{wyklad1.html}{Link do podstrony w naszym przedmiocie}

\subsection{Inne informacje} \label{sec:inne}


\section{Ćwiczenia}

\subsection{Mierzenie kątów w trójkącie}

\begin{exe} Nie używając cyrkla ani linijki, zmierz wszystkie kąty w trójkącie i oblicz ich sumę. \end{exe}

\begin{sol} Kąty najlepiej mierzyć kątomierzem, a ich sumę obliczyć z pomocą kalkulatora (na pewno masz go w komórce). Powinno wyjść około 180 stopni. \end{sol}

\begin{exe} Nie używając cyrkla ani linijki, zmierz wszystkie boki w trójkącie i oblicz ich sumę. \end{exe}

\begin{sol} Boki najlepiej zmierzyć ekierką, a ich sumę obliczyć z pomocą kalkulatora (na pewno masz go w komórce). Powinno wyjść około 180 mm. \end{sol}


\subsection{Czy dany trójkąt jest prostokątny?}

\subsection{Kilka programów, które nie liczą pola trójkąta}

\subsubsection{Program w C} \label{sec:program_w_C}

\begin{C} int main(void) { return(0); } \end{C}

\subsubsection{Program w Pascalu} \begin{pas} function main(a: integer): real; begin { jakoś dziwnie } main := 0.0; ennd \end{pas}

\subsubsection{Program w MATLABie/Octave} \begin{oct} for i=1:n y = A\b; % to jest po prostu inny zapis end \end{oct}

\subsubsection{Program w C++}

Jak zobaczymy poniżej, nasz program w C++ niczym nie różni się od programu w C, zob.~\ref{sec:program_w_C}.

\begin{CPP} int main(void) { return(0); } \end{CPP}

A może by tak skoczyć do \hyperref[thm:pitagoras]{Twierdzenia Pitagorasa}?

\end{document}