Semantyka i weryfikacja programów/Ćwiczenia 14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zawartość

Kontynuujemy ćwiczenie dowodzenia poprawności częściowej prostych programów. Rozważymy programy operujące na tablicach i na innych strukturach danych.


Tablice

Ćwiczenie 1 (wyszukiwanie binarne)

Przeprowadź dowód poprawności częściowej poniższego programu:i := 1; j := n;
while i < j do
 k := (i + j) div 2;
 if A[k] < v then
  i := k + 1
 else
  j := k


Rozwiązanie


Ćwiczenie 2

Dana jest tablica dwuwymiarowa A[1 .. n, 1 .. n] zawierająca tylko liczby 0 i 1, reprezentująca relację znajomości pomiędzy n osobami. Umówmy się, że

 • i zna j A[i, j] = 1
 • i nie zna j A[i, j] = 0.

Powiemy, że i jest znakomitością jeśli zachodzi warunek:

Napisz program znajdujący znakomitość, o ile istnieje. (Czy mogą być dwie różne znakomitości?) Przeprowadź dowód poprawności częściowej tego programu.


Rozwiązanie (część pierwsza: program)


Rozwiązanie (część druga: dowód poprawności)

Inne struktury danych

Ćwiczenie 3 (algorytm zachłanny)

Niech będzie spójnym grafem nieskierowanym. Krawędziom grafu przypisane są różnowartościowo wagi liczbowe (czyli nie ma dwóch różnych krawędzi o tej samej wadze). Załóżmy, że mamy do dyspozycji następujące struktury danych:

 • zbiór T krawędzi grafu, z operacjami:
  • inicjuj T jako zbiór pusty
  • dodaj nowy element do T
 • kolejka priorytetowa Q przechowująca krawędzie grafu, z operacjami:
  • inicjuj kolejkę za pomocą zbioru wszystkich krawędzi grafu
  • add(Q, e): dodaj krawędż e do Q
  • deletemin(Q): usuń z Q namniejszy element (krawędź)
  • min(Q): zwróć w wyniku najmniejszy element (krawędź) w Q
 • podział P zbioru wierzchołków grafu, z operacjami:
  • inicjuj P jako zbiór jednoelementowych klas abstrakcji, po jednej dla każdego wierzchołka grafu
  • find(P, x): zwróć klasę abstrakcji wierzchołka x
  • union(P, X, Y): połącz klasy abstrakcji i w jedną klasę
  • -- zwróć liczbę klas abstrakcji podziału P.

Graf reprezentowany jest przez dwie operacje pocz(e), kon(e) zwracające wierzchołki będące odpowiednio początkiem i końcem krawędzi e.

Przeprowadź dowód poprawności częściowej programu obliczającego minimalne drzewo rozpinające:
// inicjuj P i Q j.w.
T := ;

while |P| > 1 do
 e := min(Q);
 Q := deletemin(Q);
 x = pocz(e); y := kon(e);
 X := find(P, x);
 Y := find(P, y);

 if X <> Y then
  T := T {e};
  P := union(P, X, Y)Rozwiązanie (szkic)

P


Zadania domowe

Ćwiczenie 1

Przeprowadź jeszcze jeden dowód poprawności częściowej wyszukiwania binarnego.i := 1; j := n;
while i < j do
 k := (i + j) div 2;
 if A[k] < v then
  i := k + 1
 else
  j := k


Program pozostał ten sam, ale zmienione zostały asercje.


Ćwiczenie 2

Sformalizuj asercję końcową w poniższym programie i przeprowadź dowód poprawności częściowej:i := 1; p := 0;
while i <= n do
 if A[i] = A[i - p] then
  p := p + 1;
 i := i + 1


Ćwiczenie 3

Dana jest tablica A przechowująca wyniki wyborów: A[i] = j oznacza, że i głosował na j. Ordynacja wyborcza jest większościowa: zwycięzcą jest osoba, na którą głosowała przynajmniej połowa uprawnionych. Sformalizuj asercję końcową i przeprowadź dowód poprawności częściowej programu znajdującego zwycięzcę:k := A[1]; p := 1; i := 2;
while i <= n do
 if A[i] = k then
  p := p + 1;
 else
  if p > 1 then
   p := p - 1
  else
   k := A[i];
   p := 1;
 i := i + 1


Ćwiczenie 4

Przeprowadź jeszcze jeden dowód poprawności częściowej programu znajdującego znakomitość względem innych asercji:i := 1; j := n;
while i <> j do
 if i zna j then
  i := i + 1
 else
  j := j - 1