SM-03-LAB-WIKI

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 19:11, 28 sie 2006 autorstwa Msobczak (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Temat ćwiczenia

Stworzenie przykładowej aplikacji na urządzenie Pocket PC.

Wymagania

Wiadomości z poprzednich zajęć.

Ćwiczenie

Wprowadzenie

Celem ćwiczenia jest stworzenie mobilnej aplikacji rejestracji pojazdów w serwisie samochodowym. Aplikacja powinna spełniać następujące wymagania:

 • Aplikacja mobilna dla urządzenia Pocket PC,
 • Baza danych Microsoft SQL Server Mobile Edition,
 • Baza danych pojazdów przyjętych do serwisu,
 • Baza danych pracowników – serwisantów,
 • Rejestr napraw przeprowadzanych przez pracowników na samochodach,
 • Dodanie pojazdu do bazy danych,
 • Dodanie pracownika do bazy danych,
 • Dodanie naprawy do bazy danych.

Utworzenie aplikacji

W celu wykonania powyższego zadania wykorzystamy wiedzę zdobytą podczas poprzednich lekcji. Na początku należy utworzyć aplikację na urządzenie Pocket PC z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server Mobile Edition. Tworzymy następujący schemat bazy danych:

Pojazdy
#id
*numer_rej


Naprawy
#id
*id_pojazdu
*id_mechanika
*data
*status


Mechanicy
#id
*nazwisko


Z zakładki Server Explorer wybieramy Connect To Database i w wyświetlonym oknie dialogowym w polu Data Source wybieramy bazę danych Microsoft SQL Server Mobile Edition (przycisk Change). Następnie tworzymy nową bazę danych przyciskiem Create. Po określeniu ścieżki do bazy danych oraz hasła dostępu, zatwierdzamy przyciskiem OK (Rysunek 1).

Rysunek 1 – Utworzenie połączenia do bazy danych

Tworzymy schemat bazy danych rozpoczynając od tabeli Pojazdy. Atrybut „id” definiujemy jako klucz podstawowy relacji oraz własność Auto increment poprzez ustawienie opcji Identity na True (Rysunek 2).

Rysunek 2 – Utworzenie schematu relacji Pojazdy

W podobny sposób definiujemy tabele Mechanicy oraz Naprawy. Dla atrybutu „id” definiujemy klucz podstawowy relacji oraz własność Auto increment (Rysunki 3 i 4).

Rysunek 3 – Utworzenie schematu relacji Mechanicy
Rysunek 4 – Utworzenie schematu relacji Naprawy

Możemy przystąpić do utworzenia aplikacji na Pocket PC.

Wykorzystamy komponent TabControl, w którym na każdej z zakładek umieścimy osobny komponent DataGrid do obsługi poszczególnych relacji bazy danych. Na poszczególnych zakładkach umieszczamy komponenty DataGrid i określamy dla nich parametry Data Source. Wybieramy Add Project Data Source, wybieramy opcję Database, następnie wybieramy tabele (Pojazdy, Mechanicy, Naprawy), które umieścimy w obiekcie DataSet. Zatwierdzamy wybór. Następnie z dostępnej listy wybieramy tabelę, z którą ma zostać połączony konkretny komponent DataGrid (Rysunek 5).

Rysunek 5 – Określenie źródła danych dla komponentu

Możemy teraz na każdej z zakładek tworzonej aplikacji umieścić przyciski do wprowadzania nowych użytkowników. Akcją na naciśnięcie przycisku będzie wyświetlenie nowej formy z polami do dodania nowego rekordu do bazy danych.

Dodawanie danych do bazy danych rozpoczynamy od utworzenia formatki służącej do dodawania nowego pojazdu. Po dodaniu nowej formatki, umieszczamy na nich komponenty: Label, TextBox oraz Button.

Schemat przykładowej formatki do dodawania pojazdu (Rysunek 6).

Rysunek 6 – Przykładowa formatka dodawania nowego pojazdu

Na głównej formie programu, na zakładce Pojazdy, dodajemy przycisk, który wyświetli formę dodawania pojazdu.

Przykładowy kod otwarcia formatki dodawania pojazdu:

[…]
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DodajPojazd dp = new DodajPojazd(this.serwisDataSet, this.pojazdyTableAdapter);
  dp.ShowDialog();
  this.pojazdyTableAdapter.Fill(this.serwisSamochodowyDataSet.Pojazdy);
}
[…]

Przykładowy kod obsługi formatki dodawania nowego pojazdu do bazy danych:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SerwisSamochodowy.SerwisSamochodowyDataSetTableAdapters;

namespace SerwisSamochodowy
{
  public partial class DodajPojazd : Form
  {
    private SerwisSamochodowyDataSet serwisSamochodowyDataSet;
    private PojazdyTableAdapter pojazdyTableAdapter;

    public DodajPojazd(SerwisSamochodowyDataSet dataSet,
       PojazdyTableAdapter tableAdapter)
    {
      this.serwisSamochodowyDataSet = dataSet;
      this.pojazdyTableAdapter = tableAdapter;
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(this.textBox1.Text))
      {
        /*
         * Utworzenie obiektu reprezentującego pojedynczą krotkę w bazie danych
         */
        SerwisSamochodowyDataSet.PojazdyRow pojazd =
          this.serwisSamochodowyDataSet.Pojazdy.NewPojazdyRow();

        /*
         * Wypełnienie obiektu danymi z formatki
         */
        pojazd.numer_rej = this.textBox1.Text;

        /*
         * Aktualizacja obiektu DataSet
         */
        this.serwisSamochodowyDataSet.Pojazdy.Rows.Add(pojazd);

        /*
         * Aktualizacja zmian z bazie danych z wykorzystaniem obiektu DataAdapter
         */
        if (this.pojazdyTableAdapter.Update(
          (SerwisSamochodowyDataSet.PojazdyDataTable)
          this.serwisSamochodowyDataSet.Pojazdy.GetChanges()) > 0)
        {
          this.Close();
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Wypełnij pole: Numer rej.");
      }
    }
  }
}

W podobny sposób tworzymy formę do dodawania nowego mechanika. Przykładowy kod realizujący dodawanie nowego mechanika:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SerwisSamochodowy.SerwisSamochodowyDataSetTableAdapters;

namespace SerwisSamochodowy
{
  public partial class DodajMechanika : Form
  {
    private SerwisSamochodowyDataSet serwisSamochodowyDataSet;
    private MechanicyTableAdapter mechanicyTableAdapter;

    public DodajMechanika(SerwisSamochodowyDataSet dataSet,
      MechanicyTableAdapter tableAdapter)
    {
      this.serwisSamochodowyDataSet = dataSet;
      this.mechanicyTableAdapter = tableAdapter;
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(this.textBox1.Text))
      {
        /*
         * Utworzenie obiektu reprezentującego pojedynczą krotkę w bazie danych
         */
        SerwisSamochodowyDataSet.MechanicyRow mechanik =
          this.serwisSamochodowyDataSet.Mechanicy.NewMechanicyRow();

        /*
         * Wypełnienie obiektu danymi z formatki
         */
        mechanik.nazwisko = this.textBox1.Text;

        /*
         * Aktualizacja obiektu DataSet
         */
        this.serwisSamochodowyDataSet.Mechanicy.Rows.Add(mechanik);

        /*
         * Aktualizacja zmian z bazie danych z wykorzystaniem obiektu DataAdapter
         */
        if (this.mechanicyTableAdapter.Update(
          (SerwisSamochodowyDataSet.MechanicyDataTable)
          this.serwisSamochodowyDataSet.Mechanicy.GetChanges()) > 0)
        {
          this.Close();
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Wypełnij pole: Nazwisko");
      }
    }
  }
}

Utworzony schemat bazy danych zawiera ograniczenia integralnościowe unikalności atrybutów relacji. W celu obsłużenia wyjątków zgłaszanych przez aplikację podczas próby dodawania do bazy danych już istniejących krotek, niezbędne jest zmodyfikowanie metod aktualizacji bazy danych znajdujących się w pliku: SerwisSamochodowyDataSet.Designer.cs. W tym celu dodajemy referencje do klas zawierających obsługę wyjątków oraz obsługę komunikatów:

using System.Windows.Forms;
using System;

W metodach aktualizacji relacji Pojazdy oraz Mechanicy definiujemy obsługę zgłaszanych wyjątków poprzez wyświetlenie komunikatów informacyjnych użytkownikowi:

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public virtual int Update(SerwisSamochodowyDataSet.PojazdyDataTable dataTable) {
   return this.Adapter.Update(dataTable);
}
[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public virtual int Update(SerwisSamochodowyDataSet.PojazdyDataTable dataTable) {
  int result = 0;
  try
  {
    result = this.Adapter.Update(dataTable);
  }
  catch (Exception)
  {
    MessageBox.Show("Podany rekord juz istnieje");
  }
  return result;
}
[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public virtual int Update(SerwisSamochodowyDataSet.MechanicyDataTable dataTable) {
  return this.Adapter.Update(dataTable);
}
[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public virtual int Update(SerwisSamochodowyDataSet.MechanicyDataTable dataTable) {
  int result = 0;
  try
  {
    result = this.Adapter.Update(dataTable);
  }
  catch (Exception)
  {
    MessageBox.Show("Podany rekord juz istnieje");
  }
  return result;
}

Ostatnim krokiem tworzenia aplikacji jest utworzenie formy dodawania napraw do bazy danych łączących poszczególne pojazdy z konkretnymi mechanikami. Przykładowa forma dodawania napraw wygląda następująco (Rysunek 7).

Rysunek 7 – Przykładowa forma dodawania naprawy do bazy danych

Wykorzystać możemy komponenty ComboBox, które umożliwią nam wybór konkretnego pojazdu i mechanika oraz MonthCallendar – do określenia daty naprawy. Dodatkowo wykorzystany zostanie komponent TextBox do podania statusu naprawy.

Dla komponentów ComboBox definiujemy źródło danych poprzez wskazanie odpowiedniej tabeli w atrybucie DataSource konkretnego komponentu. Określamy również parametry DisplayMember (podajemy atrybut powiązanej relacji, który widoczny będzie na liście po rozwinięciu komponentu ComboBox) oraz ValueMember (atrybut powiązanej relacji, którego wartości zwracane będą przez komponent ComboBox po wybraniu przez użytkownika odpowiedniej wartości z listy).

Możemy przystąpić do zdefiniowania metod obsługi dodawania nowej naprawy do bazy danych. Przykładowy kod realizujący powyższe zadanie:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SerwisSamochodowy.SerwisSamochodowyDataSetTableAdapters;

namespace SerwisSamochodowy
{
  public partial class DodajNaprawe : Form
  {
    private SerwisSamochodowyDataSet serwisSamochodowyDataSet;
    private NaprawyTableAdapter naprawyTableAdapter;

    public DodajNaprawe(SerwisSamochodowyDataSet dataSet,
      NaprawyTableAdapter tableAdapter)
    {
      this.serwisSamochodowyDataSet = dataSet;
      this.naprawyTableAdapter = tableAdapter;
      InitializeComponent();
    }

    private void DodajNaprawe_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Pobranie danych do tabeli Pojazdy obiektu DataSet z bazy danych
      this.pojazdyTableAdapter.Fill(this.serwisSamochodowyDataSet1.Pojazdy);
      // Pobranie danych do tabeli Mechanicy obiektu DataSet z bazy danych
      this.mechanicyTableAdapter.Fill(this.serwisSamochodowyDataSet1.Mechanicy);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(this.textBox1.Text))
      {
        /*
         * Utworzenie obiektu reprezentującego pojedynczą krotkę w bazie danych
         */
        SerwisSamochodowyDataSet.NaprawyRow naprawa =
          this.serwisSamochodowyDataSet.Naprawy.NewNaprawyRow();

        /*
         * Wypełnienie obiektu danymi z formatki
         */
        naprawa.id_pojazdu = (int)this.comboBox1.SelectedValue;
        naprawa.id_mechanika = (int)this.comboBox2.SelectedValue;
        naprawa.data = this.monthCalendar1.SelectionStart;
        naprawa.status = this.textBox1.Text;

        /*
         * Aktualizacja obiektu DataSet
         */
        this.serwisSamochodowyDataSet.Naprawy.Rows.Add(naprawa);

        /*
         * Aktualizacja zmian z bazie danych z wykorzystaniem obiektu DataAdapter
         */
        if (this.naprawyTableAdapter.Update(
          (SerwisSamochodowyDataSet.NaprawyDataTable)
          this.serwisSamochodowyDataSet.Naprawy.GetChanges()) > 0)
        {
          this.Close();
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Wypełnij pole: Status");
      }
    }
  }
}

Gotową aplikację możemy uruchomić.

Zadanie

Dodanie możliwości ewidencjonowania czasu pracy mechaników oraz zajmowanych przez nich stanowisk pracy:

Należy dodać do relacji NAPRAWY pole:

czas_naprawy datetime

oraz stworzyć relację ETATY:

#id_etatu int
nazwa varchar(100)

nastepnie dodać do relacji MECHANICY pole:

id_etatu int

będące kluczem obcym do relacji Etaty.

Po powyższej modyfikacji istniejącej bazy danych należy stworzyć Formatkę Dodawania Nowego Etatu. Należy wzorować się na formatkach już istniejących. Ponadto należy zmodyfikować Formatkę Dodawania Nowego Mechanika o możliwość przypisania mu etatu na jakim będzie pracował. Najlepiej aby był to etat wybierany z ComboBox.