Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka/Test 14: Komputerowe metody statystyki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Na bazie próbki prostej:

pochodzącej z rozkładu jednostajnego na odcinku (-1,0), używając jednej z opisanych w tym module metod wyznaczono -elementową próbkę losową z rozkładu o gęstości:

Spośród poniższych ciągów wybierz te, które mogły być wynikami działania tej procedury.

.

.

.

.


W których z poniższych przypadków, generator liczb pseudolosowych:

z pewnością nie da zadowalających rezultatów?

.

, .

, .

, .


Czy na bazie próbki prostej, pochodzącej z rozkładu ( i -- znane), można wyznaczyć próbkę liczb pseudolosowych z rozkładu jednostajnego na odcinku ( i -- dowolne)?

Tak.

Tak, ale tylko w przypadku, gdy .

Tak, ale tylko w przypadku, gdy i .

Tak, ale tylko w przypadku, gdy i .


Które z poniższych funkcji są jądrami?

.

.

.

.


Estymatorem bootstrapowym wartości oczekiwanej (opartym na średniej z próbki) nieznanego rozkładu, wyznaczonym na podstawie 10 replikacji próbki:

może być:

.

.

.

.


Dla próbki prostej:

otrzymano, przy użyciu jądra trójkątnego, estymator jądrowy gęstości taki, że . Jaka szerokości pasma mogła zostać w tym przypadku zastosowana?

.

.

.

.