Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia 5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Producenci i konsumenci

Zadanie

Napisz w CSP rozwiązanie problemu producentów i konsumentów z jednym producentem, jednym konsumentem i jednym buforem jednoelementowym.

[ PRODUCENT:: p: porcja;
  *[true -> produkuj(p);
       BUFOR!p
   ]
|| KONSUMENT:: p: porcja;
  *[BUFOR?p -> konsumuj(p)
   ]
|| BUFOR:: p: porcja;
  *[PRODUCENT?p -> KONSUMENT!p
   ]
]
Zadanie

Zmodyfikuj powyższe rozwiązanie tak, aby było wielu producentów.

[ PRODUCENT(i: 1..N):: p: porcja;
  *[true -> produkuj(p);
       BUFOR!p
   ]
|| KONSUMENT:: p: porcja;
  *[BUFOR?p -> konsumuj(p)
   ]
|| BUFOR:: p: porcja;
  *[(i: 1..N)PRODUCENT(i)?p -> KONSUMENT!p
   ]
]
Zadanie

Zmodyfikuj rozwiązanie pierwszego zadania tak, aby był 1 producent i wielu konsumentów.

[ PRODUCENT:: p: porcja;
  *[true -> produkuj(p);
       BUFOR!p
   ]
|| KONSUMENT(i: 1..K):: p: porcja;
  BUFOR!Chce(); 
  *[BUFOR?p -> konsumuj(p); BUFOR!Chce()
   ]
|| BUFOR:: p: porcja;
  *[PRODUCENT?p -> [(i:1..K)KONSUMENT(i)? Chce() -> KONSUMENT(i)!p]
   ]
]
Zadanie

Napisz rozwiązanie problemu producentów i konsumentów z wieloma producentami, wieloma konsumentami i jednym M elementowym buforem cyklicznym.

[ PRODUCENT:: p: porcja;
  *[true -> produkuj(p);
       BUFOR!p
  ]
|| KONSUMENT:: p: porcja;
  *[true -> BUFOR!chcę();
       BUFOR?p;
       konsumuj(p)
  ]
|| BUFOR:: bufor: (0..M-1) porcja;
  pozycja, ile: integer;
  (pozycja, ile) := (0,0);
  *[ile < M; PRODUCENT?bufor((pozycja + ile) mod M) ->
    ile := ile + 1
  |ile > 0; KONSUMENT?chcę() -> KONSUMENT!bufor(pozycja);
                 ile := ile - 1;
                 pozycja := (pozycja + 1) mod M
  ]
]

Czytelnicy i pisarze

Zadanie

Rozwiąż problem czytelników i pisarzy. Wykorzystaj w pełni synchroniczność mechanizmu CSP, unikając przesyłania potwierdzeń, gdy tylko jest to możliwe.

[ CZYTELNIK(i:1..C)::
  *[true -> CZYTELNIA!czytam();
       czytanie();
       CZYTELNIA!koniec_czytania()
  ]
|| PISARZ(i:1..P)::
  *[true -> CZYTELNIA!chcę_pisać();
       CZYTELNIA?możesz_pisać();
       pisanie();
       CZYTELNIA!koniec_pisania()
  ]
|| CZYTELNIA:: czyt: integer;
  comment czyt - liczba czytaj±cych czytelników
  czyt := 0;
  *[(i:1..C) CZYTELNIK(i)?czytam() -> czyt := czyt + 1
  |(i:1..C) CZYTELNIK(i)?koniec_czytania() ->
     czyt := czyt - 1
  |(i:1..P) PISARZ(i)?chcę_pisać() ->
    *[(j:1..C) czyt > 0; CZYTELNIK(j)?koniec_czytania() ->
       czyt := czyt - 1
     ];
    PISARZ(i)!możesz_pisać();
    PISARZ(i)?koniec_pisania();
  ]
]

Turniej =

Zadanie

W systemie działa arbiter i szesnastu graczy. Arbiter łączy graczy w pary zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a następnie informuje kto z kim gra. Gra polega na wymianie losowych liczb (funkcja {\tt losuj()}). Wygrywa ten z graczy, który podał większą liczbę, w przypadku równych wartości wygrywa gracz o większym numerze. Zwycięzca przechodzi do następnej tury i zgłasza się ponownie do arbitra. W danej chwili mogą toczyć się rozgrywki w kilku turach. Po zakończeniu rozgrywek arbiter ogłasza zwycięzcę i rozpoczyna się nowa rozgrywka.


[ ARBITER:: zgłoszenie:(1..4) integer;
  tura, i: integer;
  *[(j:1..4) zgłoszenie(j) <> -1 -> zgłoszenie(j) := -1];
  *[(j:1..16) GRACZ(j)?tura ->
    [tura < 5 ->
      [zgłoszenie(tura) <> -1 ->
        [(k:1..16) k = zgłoszenie(tura) ->
          GRACZ(k)!j;
          GRACZ(j)!k;
          zgłoszenie(tura) := -1
        ]
      |zgłoszenie(tura) = -1 -> zgłoszenie(tura) := j
      ]
    |tura = 5 -> i := 1;
      *[(k:1..16) k = i -> GRACZ(k)!wygrał(j); i := i + 1]
    ]
  ]
|| GRACZ(i:1..16):: gra: boolean;
  przeciw, tura, pom, wynik: integer;
  comment pom i wynik służ± do zapamiętania wylosowanych liczb
      gra oznacza czy już przegrali¶my w danej rozgrywce
  *[true -> (tura, gra) := (1, true);
    *[gra; tura < 5 -> ARBITER!tura;
      ARBITER?przeciw;
      pom := losuj();
      [i > przeciw ->
        [(j:1..16) j = przeciw ->
        GRACZ(j)!pom;
        GRACZ(j)?wynik;
        ];
        [wynik <= pom -> tura := tura + 1
        |wynik > pom -> gra := false
        ]
      |i < przeciw ->
        [(j:1..16) j = przeciw ->
        GRACZ(j)?wynik;
        GRACZ(j)!pom;
        ];
        [wynik < pom -> tura := tura + 1
        |wynik >= pom -> gra := false
        ]
      ]
    ];
    [tura < 5 -> ARBITER?wygrał(pom)
    |tura = 5 -> ARBITER!tura;
      ARBITER?wygrał(pom)
    ]
  ]
]