Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia 3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1. Wzajemne wykluczanie.

Treść

Stosując mechanizm komunikacji asynchronicznej, omówiony na wykładzie, rozwiąż problem wzajemnego wykluczania dla wielu procesów. Co zmieni się w rozwiązaniu, jeśli zezwolimy na pobyt w sekcji krytycznej jednocześnie K>0 procesom?

Rozwiązanie pierwsze

Przedstawione na wykładzie rozwiązanie działa dobrze także wtedy, gdy w systemie działa wiele procesów. Każdy z nich wykonuje kod:

process Pr (i: integer);
var
 k: Komunikat;
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  GetMessage (b, k)
  sekja_krytyczna;
  SendMessage (b, k)
 until false
end;

Przed uruchomieniem procesów (powiedzmy, że jest ich P) musimy jeszcze zadbać o to, by w buforze b było K komunikatów:

const
 P = ...;
 K = ...;
type
 Komunikat = (Bilet); 
var i: integer;
begin
 for i := 1 to K do
  SendMessage (b, Bilet);
 cobegin 
  for i := 1 to P do Pr(i) 
 coend 
end

Rozwiązanie drugie. Serwer.

Częstym rozwiązaniem stosowanym w modelu rozproszonym jest wprowadzanie dodatkowych procesów, które nadzorują synchronizację pozostałych. Zastosujmy takie podejście do omawianego zadania. Wprowadźmy dodatkowy proces o nazwie Dozorca, który będzie nadzorował dostęp do sekcji krytycznej.


Schemat komunikacji

Ćwiczenie (ukrywajka)
O jakich zdarzeniach powinien informować dozorcę proces?
O czym powinien informować serwer?
Jakie bufory są potrzebne?
Odpowiedź

Treść procesu

Ćwiczenie (ukrywajka)
Napisz treść procesu
Odpowiedź

Treść serwera

Oczywiście przy tego typu rozwiązaniach istota rozwiązania tkwi w kodzie serwera, który w nieskończonej pętli odbiera komunikat, po czym go przetwarza. W naszym zadaniu serwer musi pamiętać, ile jest wolnych miejsc w sekcji krytycznej. Gdy przychodzi prośba od procesu i są wolne miejsca, wtedy serwer zgadza się na wejście procesu, wysyłając mu natychmiast zezwolenie; jeśli wolnych miejsc nie ma, to zezwolenie musi zostać wysłane potem.

Ćwiczenie (ukrywajka)
Co powinien dodatkowo zapamiętać serwer, gdy nie może od razu udzielić zgody na wejście do sekcji krytycznej?
Czy wprowadzenie numerów procesów jest rzeczywiście niezbędne?
Odpowiedź
Ćwiczenie (ukrywajka)
Napisz kod serwera
Odpowiedź
Test wielokrotnego wyboru
To rozwiązanie jest
 1. bezpieczne
 2. żywotne
 3. procesy wchodzą do sekcji krytycznej w kolejności odbierania przez serwer zamówień
 4. serwer może wydać zgodę procesowi oczekującemu, ale skorzysta z niej proces, który nie czekał

To rozwiązanie ma pewną subtelność: procesy nie muszą wchodzić do sekcji krytycznej w kolejności jej zamawiania. Dzieje się tak, gdyż nie precyzujemy, że procesy oczekujące na GetMessage oczekują w kolejce. Może się nawet zdarzyć, że zezwolenie "przeznaczone" dla procesu oczekującego na zgodę odbierze proces, który dopiero co zgłosił zapotrzebowanie. Jednak na mocy sprawiedliwości operacji pobierania z bufora nie dojdzie do zagłodzenia żadnego procesu.

Zadanie 2. Czytelnicy i pisarze

Rozwiąż za pomocą notacji z wykładu problem czytelników i pisarzy.

Rozwiązanie pierwsze

Zanim napiszemy program, zastanówmy się, jaki jest ogólny schemat rozwiązywania tego typu zadań synchronizacyjnych. Mamy tutaj dwie grupy procesów, które muszą w jakiś sposób zsynchronizować korzystanie z "czytelni" --- tak będziemy nazywać wykonanie operacji czytania przez czytelnika lub pisania przez pisarza. Mamy więc następujący schemat działania czytelnika i pisarza:

process Czytelnik;
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  protokół_wstępny_czytelnika;
  CZYTANIE;
  protokół końcowy_czytelnika
 until false
end
process Pisarz;
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  protokół_wstępny_pisarza;
  PISANIE;
  protokół końcowy_pisarza
 until false
end

Nie znamy liczby czytelników i pisarzy --- może ich być dowolnie dużo. Podobnie w żaden sposób nie limitujemy liczby miejsc w czytelni.

Z reguły projektując protokoły wstępne musimy odpowiedzieć na pytanie Kiedy proces powinien poczekać. Z kolei pisząc protokoły końcowe musimy budzić procesy uśpione w protokołach wstępnych. Trzeba wtedy często podejmować decyzję, którą grupę procesów obudzić. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te pytania:

Protokół wstępny czytelnika
czytelnik czeka, jeśli w czytelni jest pisarz.
Protokół wstępny pisarza
pisarz czeka jeśli, w czytelni ktoś jest.
Protokół końcowy czytelnika
jeśli jest ostatnim wychodzącym, to wpuszcza pisarza (o ile czeka).
Protokół końcowy pisarza
jeśli czeka pisarz, to budzimy go, w przeciwnym razie, jeśli czekają czytelnicy, budzi ich wszystkich.

Zanim zaczniemy implementować to rozwiązanie, odpowiedzmy na kilka pytań:

Test wielokrotnego wyboru
 1. To rozwiązanie jest żywotne
 2. To rozwiązanie jest bezpieczne
 3. To rozwiązanie prowadzi do zagłodzenia czytelników
 4. To rozwiązanie prowadzi do zagłodzenia pisarzy

W zależności od rozwoju sytuacji, przedstawione rozwiązanie może zagłodzić pisarzy lub może zagłodzić czytelników.

Ćwiczenie (ukrywajka)
Podaj przeplot prowadzący do zagłodzenia czytelników.
Odpowiedź

Widać zatem, że za zaistniałą sytuację odpowiada protokół końcowy. Spróbujmy go poprawić.

Rozwiązanie drugie

Protokół wstępny czytelnika
czytelnik czeka, jeśli w czytelni jest pisarz.
Protokół wstępny pisarza
pisarz czeka, jeśli w czytelni ktoś jest.
Protokół końcowy czytelnika
jeśli jest ostatnim wychodzącym, to wpuszcza pisarza (o ile czeka).
Protokół końcowy pisarza
jeśli czekają czytelnicy, to budzi ich wszystkich, w przeciwnym razie, jeśli czeka pisarz, budzi jednego.

Zmianie uległ protokół końcowy pisarza. Aby nie dopuścić do zagłodzenia w systemie, w którym działają dwie grupy procesów, musimy dbać o to, aby grupy te budziły się naprzemiennie (no chyba, że nikt z drugiej grupy nie czeka). Czy taka poprawka jednak wystarczy?

Test wielokrotnego wyboru
 1. Tym razem nie zagłodzimy czytelników.
 2. Ale wpuścimy jednocześnie czytelnika i pisarza do czytelni.
 3. Dalej mamy zagłodzenie czytelników
 4. Dalej mamy zagłodzenie pisarzy

Tym razem uniknęliśmy głodzenia czytelników, ale w dalszym ciągu mamy zagłodzenie pisarzy. Tym razem winien jest protokół wstępny czytelnika. Zezwala on na ciągły napływ nowych czytelników do czytelni, a w konsekwencji może się zdarzyć tak, że czytelnia nigdy nie będzie pusta, bo zawsze będą w niej czytelnicy.

Ćwiczenie
Skonstruuj odpowiedni przeplot.
Zaproponuj poprawkę protokołu wstępnego. Uważaj przy tym, aby znów nie zagłodzić czytelników!

Rozwiązanie trzecie

Poprawne rozwiązanie polega na zatrzymaniu czytelnika także wtedy, gdy czeka pisarz. Choć z pozoru wygląda to na głodzenie czytelników (no bo przecież zatrzymujemy czytelnika, gdy czeka pisarz, a może się zdarzyć, że zawsze będą czekać jacyś pisarze), to jednak uprzednia zmiana protokołu końcowego powoduje, że wychodzący pisarz wpuści wszystkich czytelników, którzy nadeszli podczas jego pobytu w czytelni.

Protokół wstępny czytelnika
czytelnik czeka, jeśli w czytelni jest pisarz.
Protokół wstępny pisarza
pisarz czeka, jeśli w czytelni ktoś jest.
Protokół końcowy czytelnika
jeśli jest ostatnim wychodzącym, to wpuszcza pisarza (o ile czeka).
Protokół końcowy pisarza
jeśli czekają czytelnicy, to budzi ich wszystkich, w przeciwnym razie, jeśli czeka pisarz, budzi jednego.

Implementując taki algorytm dobrze jest wprowadzić, jak poprzednio, dodatkowy proces Czytelnia synchronizujący dostęp do czytelni i pełniący funkcję serwera. Proces ten przechowuje wszystkie informacje niezbędne do zaimplementowania powyższego algorytmu i decyduje, kogo można wpuścić do czytelni.

Ćwiczenie
Przeczytaj opis protokołów. Jakie zmienne będą potrzebne do ich zaimplementowania?
Jak zrealizować zawieszenie czytelnika i pisarza?
Czy czytelnicy i pisarze mogą oczekiwać w tym samym miejscu?

Schemat komunikacji

Ćwiczenie (ukrywajka)
Jakie komunikaty będą wymieniać procesy?
Ile buforów jest potrzebnych?
Odpowiedź

Prowadzi to do definicji typów wyliczeniowych oraz zmiennych buforowych:

type 
 Komunikat = (ChcęCzytać, ChcęPisać, Wychodzę);
 Zezwolenie = (Wejdź) 
var
 czytelnia, czytelnicy, pisarze: buffer;

oraz schematu komunikacji:

Rysunek

Proces czytelnika i pisarza

Treść procesów jest prosta. Protokół wstępny polega na wysłaniu komunikatu do serwera i oczekiwaniu na zgodę, podobnie protokół końcowy to poinformowanie serwera, że pobyt w czytelni zakończył się:

process Czytelnik;
var
 z: Zezwolenie;
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  SendMessage (czytelnia, ChcęCzytać);
  GetMessage (czytelnicy, z);
  CZYTANIE;
  SendMessage (czytelnia, Wychodzę)
 until false
end;
process Pisarz;
var
 z: Zezwolenie;
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  SendMessage (czytelnia, ChcęPisać);
  GetMessage (pisarze, z);
  PISANIE;
  SendMessage (czytelnia, Wychodzę)
 until false
end;

Proces Czytelnia

Główna trudność to proces serwera. Musi on przechowywać liczniki:

 • dc --- liczba działających czytelników, tj. czytelników przebywających w czytelni
 • cc --- liczba czekających czytelników
 • dp --- liczba działających pisarz, tj. pisarzy przebywających w czytelni
 • cp --- liczba czekających pisarzy, tj.
Ćwiczenie
Które z powyższych zmiennych mogłyby być zmiennymi logicznymi zamiast licznikami?

Proces Czytelnia będziemy tworzyć stopniowo. Zacznijmy od deklaracji zmiennych lokalnych i początku głównej pętli:

process Czytelnia;
var
 dc, dp : integer; 
 cc, cp : integer; 
 kom: Komunikat;
begin
 dc := 0; dp := 0; cc := 0; cp := 0;
 repeat
  GetMessage (czytelnia, kom);
  case kom of
   ChcęCzytać: 
     ... 

Po odbiorze komunikatu serwer rozstrzyga do jakiego zdarzenia doszło (ChcęCzytać zgłosił czytelnik, który chce wejść do czytelni) i obsługuje je w odpowiedni sposób.

Ćwiczenie (ukrywajka)
Zaimplementuj obsługę komunikatu ChcęCzytać.
Odpowiedź

W podobny sposób implementujemy obsługę komunikatu ChcęPisać

Ćwiczenie (ukrywajka)
Zaimplemetuj ją.
Odpowiedź

Pozostała już tylko implementacja protokołu końcowego, który rozbija się na dwa fragmenty w zależności od wartości zmiennej dp:

   Wyjdź: 
    if dp > 0 then          { wychodzi pisarz }
    begin
     dec (dp); 
     if cc > 0 then         { czekają czytelnicy }
      while cc > 0 do       { wpuszczamy wszystkich }
      begin
       SendMessage (czytelnicy, Wejdź)
       dec (cc); inc (dc);
      end
     else if cp > 0 then      { nie czekali czytelnicy, ale jest pisarz }
     begin
      inc (dp); 
      SendMessage (pisarze, Wejdź) { wpuszczamy jednego } 
     end
    end else { wychodzi czytelnik }
    begin
     dec (dc);           
     if (dc = 0) and (cp > 0) then { jest to ostatni czytelnik i są pisarze }
     begin
      inc (dp); dec (cp); 
      SendMessage (pisarze, Wejdź)
     end
    end
  end {case}
 until false
end;