Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia 10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Stolik dwuosobowy

W systemie działa N par procesów. Procesy z pary są nierozróżnialne. Każdy proces cyklicznie wykonuje własne_sprawy, a potem spotyka się z drugim procesem z pary (procedura randka) w kawiarni przy stoliku dwuosobowym. W kawiarni jest tylko jeden stolik. Procesy mogą zająć stolik tylko wtedy, gdy obydwa są gotowe do spotkania, ale odchodzą od niego pojedyńczo (w różnym czasie kończą wykonywanie procedury randka). Zapisz treść procesu P(j: 1..N) i monitor KELNER synchronizujący ich działanie.

monitor KELNER
var
 NA_PARĘ : array [1..N] of condition;
 NA_STÓŁ : condition;
 przy_stole : integer;
export procedure CHCĘ_STOLIK(j:integer)
begin
 if empty(NA_PARĘ[j]) then wait(NA_PARĘ[j])
 else begin
     if przy_stole > 0 then wait(NA_STÓŁ);
     przy_stole := 2;
     signal(NA_PARĘ[j])
    end
end;
export procedure ZWALNIAM
begin
 przy_stole := przy_stole - 1;
 if przy_stole = 0 then signal(NA_STÓŁ);
end;
begin
 przy_stole := 0;
end.
process P(j:1..N)
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  KELNER.CHCĘ_STOLIK(j);
  randka;
  KELNER.ZWALNIAM;
 until false;
end

Bar piwny

Napisz monitor BAR synchronizujący pracę barmana obsługującego klientów przy kolistym barze z N stołkami. Każdy klient realizuje następujący algorytm:

var
 i : integer;
begin
 repeat  
  BAR.CZEKAJ_NA_STOŁEK_I_PIWO(i);
  <pije piwo na stołku i-tym>
  BAR.ZWALNIAM(i);
 until false;
end;

Barman nalewa piwo nowo przybyłym klientom w kolejności wyznaczonej przez stołki przez nich zajmowane (chodzi "w kółko"):

var
 i : integer;
begin
 repeat  
  BAR.KTO_NASTĘPNY(i);
  <podejście do stołka i-tego i nalanie piwa>
  BAR.ZACZNIJ_PIĆ(i);
 until false;
end;
monitor BAR;
var 
 ilu_w: integer;    { ilu klientów jest w barze }
 WEJSCIE: condition;  { tu klienci czekają na wejście do baru }
 stołek: array [0..N-1] of (wolny, nieobsłużony, obsłużony); 
 czeka: array [0..N-1] of condition; { tu klient czeka na nalanie piwa }
 ilu_czeka: integer;  { ilu klientów czeka na nalanie piwa }
 BARMAN: condition;  
export procedure CZEKAJ_NA_STOŁEK_I_PIWO(var i: integer);
begin
 if ilu_w = N then wait(WEJSCIE); 
 inc(ilu_w);
 inc(ilu_czeka);
 i := 0;
 while stołek[i] <> wolny do  
  i := (i + 1) mod N; 
 stołek[i] := nieobsłużony;   
 signal(BARMAN); 
 wait(czeka[i]);        
end;
export procedure ZWALNIAM(i: integer);
begin
 dec(ilu_w);
 stołek[i] := wolny;
 signal(WEJSCIE);
end;
export procedure KTO_NASTĘPNY(var i:integer);
begin
 if ilu_czeka = 0 then wait(BARMAN); 
 i := (i + 1) mod N; 
 while stołek[i] <> nieobsłużony do
  i := (i + 1) mod N;
end;
export procedure ZACZNIJ_PIĆ(i: integer);
begin
 stołek[i] := obsłużony; 
 dec(ilu_czeka);
 signal(czeka[i]);
end;
begin
for i:=0 to N do 
 stołek[i] := wolny;
end.