Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia 1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Treść

Uruchamiamy współbieżnie dwa następujące procesy:

process P1;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  protokół_wstępny;
  sekcja_krytyczna;
  protokół_końcowy;
 end
end;
process P2;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  protokół_wstępny; 
  sekcja_krytyczna;
  protokół_końcowy;
 end
end; 

Chcemy zapewnić, że w tym samym czasie co najwyżej jeden z nich wykonuje fragment programu oznaczony jako sekcja_krytyczna. Jakie instrukcje należy umieścić w protokołach, aby zrealizować ten cel? Nie dysponujemy żadnymi mechanizmami synchronizacyjnymi, więc protokoły powinny umiejętnie wykorzystać zmienne globalne oraz instrukcje języka programowania.

Ćwiczenie
Odpowiedz na poniższe pytania przed przystąpieniem do dalszej części ćwiczenia.

Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem odpowiedzi, przeczytaj jeszcze raz fragment wykładu.

 1. Czy protokoły wstępne i końcowe można pozostawić puste?
 2. Co oznacza bezpieczeństwo w przypadku tak sformułowanego zadania?
 3. A żywotność?
 4. Jaką nazwę nosi ten problem?
Odpowiedź
Ćwiczenie
Odpowiedz na poniższe pytania przed przystąpieniem do dalszej części ćwiczenia.

Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem odpowiedzi przeczytaj jeszcze raz ten fragment wykładu.

 1. Co dzieje się, gdy dwa wykonujące się równolegle procesy w tej samej chwili chcą uzyskać dostęp do tej samej zmiennej, a zatem do tej samej komórki (tych samych komórek) pamięci?
Odpowiedź

Pierwsza próba rozwiązania

Spróbujmy rozwiązać problem wprowadzając zmienną globalną ktoczeka. Będzie ona przyjmować wartości 1 lub 2. Wartość 1 oznacza, że proces pierwszy musi poczekać na wejście do sekcji krytycznej, a prawo wejścia do niej ma proces drugi. Oczekiwanie na wejście realizujemy poprzez pustą pętlę, której jedynym zadaniem jest cykliczne sprawdzanie warunku na wejście do sekcji krytycznej. Proces, który skorzysta z sekcji krytycznej, przekazuje pierwszeństwo drugiemu.

Ćwiczenie
Zapisz treść procesów.
Odpowiedź

Zanim przystąpimy do analizy poprawności rozwiązania, przypomnijmy założenia dotyczące sekcji krytycznej, własnych spraw i systemu operacyjnego, który nadzoruje wykonywanie procesów.

Test wielokrotnego wyboru
 1. Formułując problem wzajemnego wykluczania zakłada się, że:
  1. Każdy proces, który wszedł do sekcji krytycznej w skończonym czasie ją opuści.
  2. Proces może przebywać w sekcji krytycznej nie dłużej niż ustalony z góry czas.
  3. Proces nie może zakończyć się w sekcji krytycznej.
  4. Proces może się zakończyć w sekcji krytycznej ale tylko w sposób poprawny.
 2. Proces, który rozpoczął wykonywanie własnych_spraw:
  1. musi w skończonym czasie zakończyć je i przejść do protokołu wstępnego.
  2. może zakończyć swoje działanie na skutek błędu.
  3. może zakończyć swoje działanie, ale tylko w sposób poprawny.
Ćwiczenie
Spróbuj przeanalizować samodzielnie powyższe rozwiązanie i odpowiedzieć na pytania:
 1. Czy ma ono własność bezpieczeństwa?
 2. Czy ma ono własność żywotność?
 3. A może widzisz inne jego wady?
Odpowiedź

Druga próba rozwiązania

Spróbujmy podejść do problemu w inny sposób. Wprowadźmy dwie logiczne zmienne globalne: jest1 oznaczającą, że proces P1 jest w sekcji krytycznej i analogiczną zmienną jest2 dla procesu P2. Przed wejściem do sekcji krytycznej proces sprawdza, czy jego rywal jest już w sekcji krytycznej. Jeśli tak, to czeka. Gdy sekcja krytyczna się zwolni, proces ustawi swoją zmienną na true sygnalizując, że jest w sekcji, po czym wejdzie do niej.

var
 jest1: boolean := false;
 jest2: boolean := false;
process P1;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  while jest2 do {nic};
  jest1 := true;
  sekcja_krytyczna;
  jest1 := false;
 end
end;
process P2;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  while jest1 do {nic};
  jest2 := true; 
  sekcja_krytyczna;
  jest2 := false;
 end
end; 

Zauważmy, że to rozwiązanie nie uzależnia już procesów od siebie. Jeśli jeden z nich nie chce korzystać z sekcji krytycznej lub awaryjnie zakończy swoje działanie we własnych sprawach, to drugi może swobodnie wchodzić do rejonu krytycznego ile razy zechce.

Ćwiczenie (ukrywajka)
Czy to rozwiązanie jest
 1. bezpieczne?
 2. żywotne?
Odpowiedź
Ćwiczenie (ukrywajka)
Wskaż taki scenariusz numerując kolejne wykonywane fragmenty procesów.
Odpowiedź

Trzecia próba rozwiązania

Ponieważ zmiana wartości zmiennych globalnych w poprzednim rozwiązaniu została dokonana zbyt późno, więc spróbujmy zmienić kolejność czynności i ustawmy najpierw zmienne logiczne, a potem dopiero próbujmy przejść przez pętle. Teraz zmienne logiczne oznaczają chęć wejścia do sekcji krytycznej:

var
 chce1: boolean := false;
 chce2: boolean := false;
process P1;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce1 := true;
  while chce2 do {nic};
  sekcja_krytyczna;
  chce1 := false;
 end
end;
process P2;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce2 := true; 
  while chce1 do {nic};
  sekcja_krytyczna;
  chce2 := false;
 end
end; 
Ćwiczenie (ukrywajka)
Czy to rozwiązanie jest
 1. bezpieczne?
 2. żywotne?
Odpowiedź
Ćwiczenie (ukrywajka)
Wskaż scenariusz pokazujący brak żywotności.
Odpowiedź
Test wyboru
Przedstawiony tu scenariusz prowadzi do:
 1. zagłodzenia
 2. zakleszczenia

Otrzymane rozwiązanie jest zatem znowu niepoprawne!

Czwarta próba rozwiązania

Można próbować ratować sytuację zmuszając procesy do chwilowej rezygnacji z wejścia do sekcji i ustąpienia pierwszeństwa rywalowi:

var
 chce1: boolean := false;
 chce2: boolean := false;
process P1;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce1 := true;
  while chce2 do 
  begin
   chce1 := false;
   chce1 := true; 
  end;
  sekcja_krytyczna;
  chce1 := false;
 end
end;
process P2;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce2 := true; 
  while chce1 do 
  begin
   chce2 := false;
   chce2 := true; 
  end;
  sekcja_krytyczna;
  chce2 := false;
 end
end; 
Test wyboru
Ten program
 1. jest bez sensu --- po co zmieniać wartość zmiennej na <false> jeśli za chwilę przywraca się jej wartość true
 2. ma własność bezpieczeństwa i żywotności
 3. ma własność bezpieczeństwa, ale nie żywotności
 4. ma własność żywotności, ale nie bezpieczeństwa
 5. byłby poprawny, gdybyśmy mogli zatrzymać wykonanie procesów w pętli while na jakiś krótki czas

Choć program jest bezpieczny, to jednak niestety znów istnieje (bardzo) złośliwy przeplot, który powoduje brak żywotności.

Ćwiczenie (ukrywajka)
Znajdź ten przeplot!
Odpowiedź
Test wielokrotnego wyboru
Co sądzisz o tym przeplocie:
 1. W praktyce jest bardzo mało prawdopodobne, żeby procesy wykonywały poszczególne instrukcje w nieskończoność w takiej kolejności;
 2. W związku z powyższym program jest poprawny;
 3. Nie można uznać tego programu za poprawny.

Ten program jest niepoprawny. Nie pomoże argumentacja, że błędny przeplot jest "w zasadzie" nieprawdopodobny. Zgodnie z definicją poprawności, skoro istnieje scenariusz powodujący brak żywotności, to program jest niepoprawny.

Algorytm Petersena

Poprawne rozwiązanie znane pod nazwą algorytmu Petersena jest sprytnym połączeniem pierwszego rozwiązania z przedostatnim. Utrzymujemy zmienne chce1 i chce2, które oznaczają chęć wejścia procesu do sekcji krytycznej. Gdy oba procesy chcą wejść do sekcji krytycznej, rozstrzygamy konflikt za pomocą zmiennej kto_czeka.

Ćwiczenie (ukrywajka lub jesli czas pozwoli Java script)
Spróbuj zapisać algorytm Petersena

Java skrypt mógłby zawierać elementy algorytmu (przypisania, if, while, and), z których można by skonstruować algorytm i oceniac poprawność rozwiązania, wskazując na ewentualne braki żywotnosci czy bezpieczeństwa.


Oto poprawne rozwiązanie zadania:

Algorytm Petersena
var
 chce1: boolean := false;
 chce2: boolean := false;
 kto_czeka: 1..2 := 1;
process P1;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce1 := true;
  kto_czeka := 1;
  while chce2 and (kto_czeka = 1) do {nic};
  sekcja_krytyczna;
  chce1 := false;
 end
end;
process P2;
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce2 := true; 
  kto_czeka := 2;
  while chce1 and (kto_czeka = 2) do 
  sekcja_krytyczna;
  chce2 := false;
 end
end; 

Przypomnijmy, że

 • nie zakładamy atomowości (niepodzielności) poszczególnych instrukcji (w szczególności wyliczanie złożonych warunków logicznych nie musi odbywać się atomowo),
 • ale zakładamy istnienie arbitra pamięci (może dojść do jednoczesnej próby zmiany wartości zmiennej kto_czeka)

Zauważmy, że w sytuacji, gdy tylko jeden proces rywalizuje o dostęp do sekcji krytycznej, to będzie on mógł do woli z niej korzystać, bo zmienna chce jego rywala ma cały czas wartość false. Dzięki temu unikamy ścisłego powiązania procesów, jak było to w rozwiązaniu pierwszym. Z drugiej strony, gdy oba procesy ciągle chcą korzystać z sekcji krytycznej, robią to na zmianę.

Zadanie

Przeanalizuj algorytm Petersona pod kątem zmiany kolejności wykonywanych instrukcji:

 1. Czy można zamienić kolejność przypisań przed pętlą while?
 2. Czy można umieścić zmianę wartości zmiennej kto_czeka po wyjściu z sekcji krytycznej?
 3. Czy można zamienić kolejność sprawdzania warunków w pętli while?
 4. Czy można zainicjować zmienną kto_czeka na inne wartości?
 5. A zmienne chce1 i chce2?

Rozwiązania przedstaw prowadzącemu wraz z uzasadnieniem.

Algorytm Petersena dla dwóch procesów. Podsumowanie.

Algorytm Petersena w przedstawionej tu wersji ma dwie ważne wady:

 • aktywne oczekiwanie
 • ograniczenie do dwóch procesów

Aktywne oczekiwanie polega na tym, że proces, który nie może kontynuować wykonania i musi poczekać, robi to angażując czas procesora poprzez ciągłe sprawdzanie pewnych warunków. Taki sposób oczekiwania w dalszym toku tych zajęć będzie niedopuszczalny. Jednak aby zatrzymać wykonywanie procesu w sposób nie angażujący procesora, jest potrzebne wsparcie systemu operacyjnego i pewne mechanizmy udostępniane przez system. Ponieważ dzisiaj zakładaliśmy brak jakichkolwiek mechanizmów synchronizacyjnych, więc aktywne oczekiwanie było jedyną metodą zatrzymania procesu.

Z ograniczeniem do dwóch procesów można sobie poradzić.

Zadanie 2 (opcjonalne)

Rozwiązać problem wzajemnego wykluczania dla n procesów. Wartość n jest przy tym stałą równą co najmniej 2.

Rozwiązanie

Rozwiązanie uzyskuje się przez naturalne uogólnienie algorytmu Petersena. Zauważmy, że wykonanie następującego fragmentu kodu przez n procesów:

process P (i: 1..n);
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  chce[i] := true;
  kto_czeka := i;
  while chce[j] and (kto_czeka = i) do {nic};

przy zaciętej rywalizacji o dostęp do sekcji krytycznej spowoduje zatrzymanie jednego z nich w pętli while. Czekać będzie ten, który jako ostatni wykona przypisanie na zmienną kto_czeka. Zatem pętla zadziała jak bariera zatrzymująca jeden proces. Umieszczenie n-1 takich barier spowoduje zatrzymanie n-1 procesów i wpuszczenie do sekcji krytycznej co najwyżej jednego z nich.

Oczywiście konflikt przy każdej kolejnej barierze powinien być rozstrzygany przez inną zmienną, zatem kto_czeka powinno być teraz tablicą indeksowaną numerami barier. Zmienna chce jest tablicą (indeksowaną numerami procesów) i pamiętającą już nie tylko informacje o tym, czy proces chce wejść do rejonu krytycznego, ale o tym, do której bariery doszedł (lub 0, jeśli proces nie uczestniczy w wyścigu do rejonu krytycznego). Otrzymujemy w ten sposób schemat:

process P (i: 1..n);
begin
 while true do 
 begin
  własne_sprawy;
  for bariera := 1 to n - 1 do
  begin
   chce[i] := true;
   kto_czeka[bariera] := i;
   while chce[j] >= bariera and (kto_czeka[bariera] = i) do {nic};
  end
  sekcja krytyczna;
  chce[i] := 0; 
 end
end

Wady tej wersji algorytmu Petersena to:

 • Aktywne oczekiwanie.
 • Znana z góry liczba procesów
 • Duża złożoność (a więc i koszt) protokołu wstępnego.