Programowanie funkcyjne/Struktury danych/Ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Praca domowa

  • Napisz procedurę dubluj, która dubluje elementy listy, na przykład dubluj [1;2;3] = [1;1;2;2;3;3].
  • Punkty (kratowe) na płaszczyźnie reprezentujemy jako pary liczb całkowitych. Prostokąty o bokach równoległych do osi układu współrzędnych reprezentujemy jako pary punktów: dolny lewy i górny prawy róg. Napisz procedurę, która dla dwóch danych prostokątów wyznacza ich przecięcie. Podaj w jaki sposób reprezentowany jest zbiór pusty.
  • Zadeklaruj wariantowy typ danych reprezentujący abstrakcyjną składnię wyrażeń arytmetycznych. Napisz procedurę obliczającą wartość wyrażenia.

Ćwiczenia

Ćwiczenie [rev]

Zaimplementuj procedurę rev odwracającą listę. (Zwróć uwagę, że rozwiązując to zadanie można korzystać z :: lub @, co daje liniową lub kwadratową złożoność czasową.)

Rozwiązanie nieefektywne, ale proste

Rozwiązanie efektywne

Ćwiczenie [Przeplot list]

Napisz procedurę shuffle: α list → α list → α list, która dla danych dwóch list postaci oraz wyznaczy listę postaci . Jeżeli jedna z list jest dłuższa, to jej końcowe elementy trafiają na koniec listy wyikowej. Na przykład: shuffle [3; 2; 8; 1; 9; 3; 6] [5; 7; 0] = [3; 5; 2; 7; 8; 0; 1; 9; 3; 6].


Ćwiczenie [flatten]

Napisz procedurę flatten rozwijającą listę list do listy elementów. Na przykład, flatten [[1; 2]; []; [3; 4; 5]] = [1; 2; 3; 4; 5].

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Średnica drzew]

Dana jest definicja typu: type tree = Node of tree * tree | Leaf. Odległością między dwoma wierzchołkami (Node) w drzewie nazywamy minimalną liczbę krawędzi jakie trzeba przejść z jednego wierzchołka do drugiego. Średnicą drzewa nazwiemy maksymalną odległość między dwoma węzłami (Node) w drzewie. Przyjmujemy, że średnica pustego drzewa (Leaf) jest równa 0. Napisz procedurę srednica: tree -> int, która oblicza średnicę danego drzewa.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Drzewa dowolnego stopnia]

Zdefiniuj typ reprezentujący drzewa o wierzchołkach dowolnego (skończonego) stopnia. Zdefiniuj trochę procedur operujących na takich drzewach, np. procedury wyznaczające listy elementów w porządku prefiksowym i postfiksowym.

Laboratorium

Ćwiczenia programistyczne na listy:

Ćwiczenie [-ty element listy]

Zaimplementuj procedurę zwracającą -ty element listy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Lista ]

Napisz procedurę tworzącą listę pierwszych liczb naturalnych.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [append]

Zaimplementuj procedurę append sklejającą listy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [ciąg różnicowy]

Ciąg różnicowy ciągu to ciąg postaci . Napisz procedurę obliczającą ciąg różnicowy żądanej listy liczb całkowitych.

Rozwiązanie


Rozwiązanie 2

Ćwiczenie [ciąg ciągów różnicowych]

Napisz procedurę obliczającą listę kolejnych ciągów różnicowych zadanej listy liczb całkowitych, tzn.: daną listę, jej ciąg różnicowy, ciąg różnicowy ciągu różnicowego itd.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [minimum-maksimum]

Napisz procedurę, której wynikiem jest para: minimum i maksimum elementów z listy. Procedura ta powinna wykonywać co najwyżej porównań.

Ćwiczenie [last]

Napisz procedurę last, której wynikiem jest ostatni element (niepustej) listy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [head i tail]

Napisz procedury head i tail, które dla zadanej listy i liczby całkowitej zwracają pierwsze/ostatnie elementów listy . Jeśli lista ma mniej elementów niż , to wynikiem powinna być cała lista . (Nazwy pochodzą od programów head i tail w Uniksie.) Co jest wynikiem tail (head l n) 1?

Rozwiązanie

Ćwiczenie [sortowanie]

Zaimplementuj sortowanie: przez scalanie lub quick-sort.

Ćwiczenie [arytmetyka nieograniczonych liczb całkowitych]

Zaimplementuj pakiet arytmetyczny nieograniczonych liczb całkowitych.

Ćwiczenie [lista większościowa]

Lista większościowa to taka lista, na której ponad połowa elementów jest sobie równa, a ich wartość nazywa się właśnie większością. Napisz procedurę wybierającą większość z listy większościowej; uzasadnij jej poprawność.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [trójki]

Napisz procedurę trójki:int list -> (int * int * int) list, która dla zadanej listy dodatnich liczb całkowitych, uporządkowanej rosnąco, stworzy listę takich trójek liczb z danej listy, że:

  • ,
  • liczby , i spełniają nierówność trójkąta, czyli .


Ćwiczenia na inne struktury danych:

Ćwiczenie [arytmetyka liczb wymiernych]

Zaimplementuj arytmetykę liczb wymiernych, reprezentując liczby wymierne jako rekordy złożone z licznika i mianownika. Implementacja może być uproszczona, np. bez skracania ułamków i bez normalizacji znaków.

Ćwiczenie [reprezentacja daty]

Zdefiniuj typ reprezentujący dni tygodnia, miesiące i datę.

Ćwiczenie [dzień tygodnia]

Zdefiniuj procedurę obliczającą na podstawie daty dzień tygodnia. Możesz założyć, że dana jest procedura sylwester, która na podstawie roku określa jakiego dnia tygodnia był Sylwester.

Ćwiczenie [słaby warunek BST]

Napisz procedurę, która dla dowolnego drzewa binarnego poprawia je tak, że spełnia ono słabszą wersję warunku BST: dla dowolnego węzła, lewy syn nie jest większy, a prawy nie jest mniejszy niż węzeł.

Ćwiczenie [wyważanie drzewa BST]

Napisz procedurę, która przekształca dane drzewo binarne w wyważone drzewo binarne, zachowując kolejność elementów w porządku infiksowym.

Ćwiczenie [zbiory jako drzewa BST]

Zaimplementuj takie operacje na zbiorach (reprezentowanych jako drzewa BST) jak suma, przecięcie i różnica.

Ćwiczenie [kolejki dwustronne]

Rozszerz implementację kolejek o wkładanie i wyjmowanie elementów z obydwu stron. Jaką własność powinna zachowywać procedura balance, aby koszt zamortyzowany operacji był stały?

Ćwiczenie [liczby naturalne]

Dany jest typ danych reprezentujący (mało efektywnie) liczby naturalne:
 type nat = ZERO | SUCC of nat;;

Zaimplementuj operacje arytmetyczne na takich liczbach.