Programowanie funkcyjne/Procedury wyższych rzędów i listy/Ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Praca domowa

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

 • Zapisz procedurę append za pomocą fold_right lub fold_left.
 • Napisz procedurę, która dla danej listy funkcji oblicza ich złożenie.
 • Napisz procedurę obliczającą sumę elementów listy występujących po ostatniej liczbie ujemnej (lub wszystkich, jeżeli na liście nie ma liczb ujemnych).


Ćwiczenia

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

Ćwiczenie [Ciągi różnicowe]

Przypomnij sobie zadanie o ciągu różnicowym danej listy liczb całkowitych. Rozwiąż je za pomocą procedur wyższych rzędów.

Rozwiązanie

Rozwiązanie


Ćwiczenie [Nawiasy]

Dany jest ciąg nawiasów, otwierających i zamykających. Napisz procedurę nawiasy, która obliczy minimalną liczbę nawiasów które należy obrócić, tak aby uzyskać poprawne wyrażenie nawiasowe. Jeżeli nie jest to możliwe, to należy podnieść wyjątek NieDaSie.

 exception NieDaSię;;
 type nawias = Otwierający | Zamykający;;
 let nawiasy (l: nawias list) = ... ;;

Ćwiczenie [Suma funkcji]

Napisz procedurę, która dla danej listy funkcji, oblicza funkcję będącą sumą funkcji z danej listy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Łączenie funkcji]

Rozszerz rozwiązanie poprzedniego zadania tak, żeby zamiast dodawania można było zastosować dowolną dwuargumentową operację na wynikach funkcji.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Exists]

Napisz procedurę exists, która dla danego predykatu i listy sprawdzi, czy na liście jest element spełniający predykat. Wykorzystaj wyjątki tak, aby nie przeglądać listy, gdy to już nie jest potrzebne.

Rozwiązanie


Ćwiczenie [Forall]

Napisz procedurę negującą predykat non: ('a -> bool) -> ('a -> bool). Za pomocą tej procedury oraz procedury exists zdefiniuj procedurę forall, która sprawdza, czy dany predykat jest spełniony przez wszystkie elementy danej listy. Czy zastosowanie wyjątków w implementacji procedury exists nadal powoduje, że przeglądane są tylko niezbędne elementy listy?

Ćwiczenie [Sumy]

Napisz procedurę sumy: int list -> int list, której wynikiem dla danej listy jest lista: .

Przykład: sumy [1; 5; 2; 7; 12; 10; 5] = [1; 6; 8; 15; 27; 37; 42].

Ćwiczenie [Podział na listy rosnące]

Napisz procedurę podzial: int list -> int list list, która dla danej listy liczb całkowitych podzieli ją na listę list , przy czym:

 • Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle l = l_1 @ \dots @ l_k} ,
 • każda z list jest ściśle rosnąca,
 • jest najmniejsze możliwe.

Przykład: podzial [1;3;0;-2;-2;4;9] = [[1; 3]; [0]; [-2]; [-2;4;9]].

Ćwiczenie [Podział na listy liczb tego samego znaku]

Napisz procedurę podzial: int list -> int list list, która dla danej listy liczb całkowitych podzieli ją na listę list , przy czym:

 • Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle l = l_1 @ \dots @ l_k} ,
 • dla każdej listy wszystkie elementy na takiej liście są tego samego znaku,
 • jest najmniejsze możliwe.

Przykład: podzial [1;3;0;-2;-2;-4;9] = [[1; 3]; [0]; [-2;-2;-4]; [9]].

Ćwiczenie [Prefiksy zakończone zerami]

Napisz procedurę prefiksy : int list -> int list list, która dla danej listy liczb całkowitych zwróci listę wszystkich jej prefiksów zakończonych zerem, w kolejności rosnącej ich długości. Przykład: prefiksy [0;1;2;3;0;5;6;0;1] = [[0]; [0;1;2;3;0]; [0;1;2;3;0;5;6;0]]. Zwróć uwagę na złożoność rozwiązania.

Ćwiczenie [Zamiana iloczynu sum na sumę iloczynów]

Wyobraźmy sobie, że jest dana lista list elementów:

Reprezentuje ona iloczyn sum elementów postaci:

Taki iloczyn sum jest równy sumie iloczynów postaci:

którą z kolei można przedstawić jako listę list postaci:

Napisz procedurę rozwin: 'a list list -> 'a list list, która przekształca listę list reprezentującą iloczyn sum w listę list reprezentującą sumę iloczynów. Kolejność składników w sumie i czynników w iloczynach może być dowolna.

Przykład: rozwin [[1;2;3]; [4]; [5;6]] = [[1; 4; 5]; [1; 4; 6]; [2; 4; 5]; [2; 4; 6]; [3; 4; 5]; [3; 4; 6]].


Rozwiązanie

Laboratorium

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

Ćwiczenie [Heads]

Za pomocą map i flatten zapisz procedurę heads, której wynikiem dla danej listy jest lista pierwszych elementów list składowych.

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Quick-sort]

Korzystając z filter zaimplementuj alorytm quick-sort.

Rozwiązanie


Ćwiczenie [Kompresja ciągu liczb]

Rozważmy następującą metodę kompresji ciągów liczb całkowitych: jeżeli w oryginalnym ciągu ta sama liczba powtarza się kilka razy z rzędu, to jej kolejne wystąpienia reprezentujemy za pomocą jednej tylko liczby. Konkretnie, powtórzeń liczby reprezentujemy w ciągu skompresowanym jako .

Napisz procedury: kompresującą i dekompresującą zadaną listę. Lista skompresowana powinna być oczywiście jak najkrótsza. Przy dekompresji możesz założyć, że lista skompresowana nie zawiera zer.

kompresuj [1; 2; 2; 5; 11; 11; 2];;
- : int list = [1; 6; 9; 42; 3]

Rozwiązanie

Ćwiczenie [Tails]

Załóżmy, że dana jest lista . Sufiksem tej listy nazwiemy każdą listę, którą można uzyskać przez usunięcie pewnej liczby (od 0 do ) jej początkowych elementów. Tak więc sufiksami danej listy będzie np. ona sama, pusta lista, a także . Napisz procedurę tails: 'a list -> 'a list list, która dla danej listy tworzy listę wszystkich jej sufiksów, uporządkowaną wg. malejących ich długości.

Rozwiązanie


Ćwiczenie [Uśrednienie listy]

Dana jest lista liczb zmiennopozycyjnych . Jej uśrednienie, to lista postaci: . Uśrednieniem listy jednoelementowej oraz pustej jest lista pusta. Napisz procedurę uśrednienie, która dla danej listy obliczy jej uśrednienie.

Rozwiązanie


Ćwiczenie [Od końca do końca]

Napisz funkcję od_końca_do_końca: int list -> int, która dla danej niepustej listy obliczy .


Ćwiczenie [Fold_tree]

Dane są: definicja typu tree i procedura fold_tree:
type 'a tree = Node of 'a * 'a tree * 'a tree | Leaf;;
let rec fold_tree f a t = 
 match t with
  Leaf -> a |
  Node (x, l, r) -> f x (fold_tree f a l) (fold_tree f a r);;

Użyj procedury fold_tree do:

 • Policzenia liczby węzłów w drzewie.
 • Policzenia wysokości drzewa.
 • Policzenia średnicy drzewa (tj. najdłuższej prostej ścieżki w drzewie łączącej dwa liście).
 • Sprawdzenia czy drzewo jest drzewem BST (dla drzewa liczb float).

Ćwiczenie [Obejście infiksowe]

Wyznacz listę wartości w węzłach danego drzewa w kolejności infiksowej, używając procedury fold_tree. Czy potrafisz to zrobić efektywnie?


Rozwiązanie [Rozwiązanie nieefektywne]


Rozwiązanie [Rozwiązanie efektywne]

Ćwiczenie [Liczba widocznych elementów]

Powiemy, że liczba w węźle drzewa jest widoczna, jeżeli na ścieżce od tego węzła do korzenia drzewa nie ma większej liczby. W szczególności liczba w korzeniu drzewa jest zawsze widoczna, a liczby mniejsze od niej nie są nigdy widoczne. Napisz procedurę widoczne:drzewo int, która dla zadanego drzewa (zawierającego wyłącznie liczby nieujemne) obliczy liczbę widocznych liczb. Rozwiązując to zadanie należy skorzystać z procedury fold_tree. Możesz założyć, że w drzewie nie ma liczb ujemnych.


Rozwiązanie


Ćwiczenie [Procedury wyższych rzędów dla drzew]

Przypomnij sobie rozwiązanie jednego z poprzednich zadań, gdzie trzeba było zdefiniować typ danych reprezentujący drzewa dowolnego (skończonego) stopnia. Zdefiniuj dla takich drzew odpowiedniki procedur map, filter i fold.

W procedurze filter, jeżeli odrzucamy jakiś wierzchołek, to odrzucamy również wszystkich jego potomków. Odpowiednik procedury fold powinien być sparametryzowany dwiema funkcjami: Jedna powinna działać "w poziomie", kumulując wyniki policzone dla poddrzew zakorzenionych w synach danego węzła. Druga powinna działać "w pionie", okreslając wynik dla poddrzewa zakorzenionego w danym węźle, na podstawie wartości przechowywanej w tym węźle oraz wyniku skumulowanego dla poddrzew zakorzenionych w jego synach.