Programowanie funkcyjne/Procedury wyższych rzędów i listy/Ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 30: Linia 30:
W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.
W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.


* Za pomocą <tt>map</tt> zapisz procedurę <tt>heads</tt>, której wynikiem dla danej listy jest lista pierwszych elementów list składowych.  
{{cwiczenie|[Heads]||
Za pomocą <tt>map</tt> zapisz procedurę <tt>heads</tt>, której wynikiem dla danej listy jest lista pierwszych elementów list składowych.  
}}


* Korzystając z <tt>filter</tt> zaimplementuj alorytm quick-sort.  
{{cwiczenie|[Quick-sort]||
Korzystając z <tt>filter</tt> zaimplementuj alorytm quick-sort.  
}}


* Rozważmy następującą metodę kompresji ciągów liczb całkowitych: jeżeli w oryginalnym ciągu ta sama liczba powtarza się kilka razy z rzędu, to jej kolejne wystąpienia reprezentujemy za pomocą jednej tylko liczby. Konkretnie, <math>i</math> powtórzeń liczby <math>k</math> reprezentujemy w ciągu skompresowanym jako <math>2^{i-1} \cdot (2 \cdot k - 1)</math>.
{{cwiczenie|[Kompresja ciągu liczb]||
: Napisz procedury: kompresującą i dekompresującą zadaną listę. Lista skompresowana powinna być oczywiście jak najkrótsza. Przy dekompresji możesz założyć, że lista skompresowana nie zawiera zer.  
Rozważmy następującą metodę kompresji ciągów liczb całkowitych:  
jeżeli w oryginalnym ciągu ta sama liczba powtarza się kilka razy z rzędu,  
to jej kolejne wystąpienia reprezentujemy za pomocą jednej tylko liczby.  
Konkretnie, <math>i</math> powtórzeń liczby <math>k</math> reprezentujemy w ciągu skompresowanym jako  
<math>2^{i-1} \cdot (2 \cdot k - 1)</math>.  


Napisz procedury: kompresującą i dekompresującą zadaną listę.
Lista skompresowana powinna być oczywiście jak najkrótsza.
Przy dekompresji możesz założyć, że lista skompresowana nie zawiera zer.
}}
  kompresuj [1; 2; 2; 5; 11; 11; 2];;
  kompresuj [1; 2; 2; 5; 11; 11; 2];;
  ''- : int list = [1; 6; 9; 42; 3]''
  ''- : int list = [1; 6; 9; 42; 3]''


* Dana jest lista liczb zmiennopozycyjnych <math>[x_1; x_2; \dots; x_n]</math>. Jej uśrednienie, to lista postaci: <math>[\frac{x_1 +. x_2}{2.0}; \dots; \frac{x_{n-1} +. x_n}{2.0}]</math>. Uśrednieniem listy jednoelementowej oraz pustej jest lista pusta. Napisz procedurę <tt>uśrednienie</tt>, która dla danej listy obliczy jej uśrednienie.  
{{cwiczenie|[Uśrednienie listy]||
Dana jest lista liczb zmiennopozycyjnych <math>[x_1; x_2; \dots; x_n]</math>.  
Jej uśrednienie, to lista postaci: <math>[\frac{x_1 +. x_2}{2.0}; \dots; \frac{x_{n-1} +. x_n}{2.0}]</math>.  
Uśrednieniem listy jednoelementowej oraz pustej jest lista pusta.  
Napisz procedurę <tt>uśrednienie</tt>, która dla danej listy obliczy jej uśrednienie.  
}}


* Napisz funkcję <tt>od_końca_do_końca: int list -> int</tt>, która dla danej niepustej listy <math>[a_1;...;a_n]$</math> obliczy <math>\min_{i=1,2,\dots,n} |a_i - a_{n+1-i}|</math>.
{{cwiczenie|[Od końca do końca]||
Napisz funkcję <tt>od_końca_do_końca: int list -> int</tt>, która dla danej niepustej listy <math>[a_1;...;a_n]$</math> obliczy <math>\min_{i=1,2,\dots,n} |a_i - a_{n+1-i}|</math>.
}}


* Załóżmy, że dana jest lista <math>[x_1; x_2; \dots; x_n]</math>. ''Sufiksem'' tej listy nazwiemy każdą listę, którą można uzyskać przez usunięcie pewnej liczby (od 0 do <math>n</math>) jej początkowych elementów. Tak więc sufiksami danej listy będzie np. ona sama, pusta lista, a także <math>[x_3; x_4; \dots; x_n]</math>. Napisz procedurę <tt>tails: 'a list -> 'a list list</tt>, która dla danej listy tworzy listę wszystkich jej sufiksów, uporządkowaną wg. malejących ich długości.  
{{cwiczenie|[Tails]||
Załóżmy, że dana jest lista <math>[x_1; x_2; \dots; x_n]</math>.  
''Sufiksem'' tej listy nazwiemy każdą listę, którą można uzyskać przez usunięcie pewnej liczby (od 0 do <math>n</math>) jej początkowych elementów.  
Tak więc sufiksami danej listy będzie np. ona sama, pusta lista, a także <math>[x_3; x_4; \dots; x_n]</math>.  
Napisz procedurę <tt>tails: 'a list -> 'a list list</tt>, która dla danej listy tworzy listę wszystkich jej sufiksów,  
uporządkowaną wg. malejących ich długości.  
}}


* Dane są: definicja typu <tt>tree</tt> i procedura <tt>fold_tree</tt>:
{{cwiczenie|[Fold_tree]||Dane są: definicja typu <tt>tree</tt> i procedura <tt>fold_tree</tt>:}}


  '''type''' tree = Node '''of''' tree * int * tree | Leaf;;
  '''type''' tree = Node '''of''' tree * int * tree | Leaf;;
  '''let''' '''rec''' fold_tree f a t =  
  '''let''' '''rec''' fold_tree f a t =  
&nbsp;&nbsp;'''match''' t '''with'''
  '''match''' t '''with'''
&nbsp;&nbsp;Leaf -> a |
  Leaf -> a |
&nbsp;&nbsp;Node (l, x, r) -> f x (fold_tree f a l) (fold_tree f a r);;
  Node (l, x, r) -> f x (fold_tree f a l) (fold_tree f a r);;
   
   
:Powiemy, że liczba w węźle drzewa jest ''widoczna'', jeżeli na ścieżce od tego węzła do korzenia drzewa nie ma większej liczby. W szczególności liczba w korzeniu drzewa jest zawsze widoczna, a liczby mniejsze od niej nie są nigdy widoczne.  
Powiemy, że liczba w węźle drzewa jest ''widoczna'', jeżeli na ścieżce od tego węzła do korzenia drzewa nie ma większej liczby.  
:Napisz procedurę <tt>widoczne:drzewo <math>\to</math> int</tt>, która dla zadanego drzewa (zawierającego wyłącznie liczby nieujemne) obliczy liczbę widocznych liczb. Rozwiązując to zadanie należy  skorzystać z procedury <tt>fold_tree</tt>.
W szczególności liczba w korzeniu drzewa jest zawsze widoczna, a liczby mniejsze od niej nie są nigdy widoczne.  
Napisz procedurę <tt>widoczne:drzewo <math>\to</math> int</tt>, która dla zadanego drzewa  
(zawierającego wyłącznie liczby nieujemne) obliczy liczbę widocznych liczb.  
Rozwiązując to zadanie należy  skorzystać z procedury <tt>fold_tree</tt>.


* Przypomnij sobie rozwiązanie jednego z poprzednich zadań, gdzie trzeba było zdefiniować typ danych reprezentujący drzewa dowolnego (skończonego) stopnia. Zdefiniuj dla takich drzew odpowiedniki procedur <tt>map</tt>, <tt>filter</tt> i <tt>fold</tt>.   
{{cwiczenie|[Procedury wyższych rzędów dla drzew]||
: W procedurze <tt>filter</tt>, jeżeli odrzucamy jakiś wierzchołek, to odrzucamy również wszystkich jego potomków.  
Przypomnij sobie rozwiązanie jednego z poprzednich zadań, gdzie trzeba było zdefiniować typ danych reprezentujący drzewa dowolnego (skończonego) stopnia. Zdefiniuj dla takich drzew odpowiedniki procedur <tt>map</tt>, <tt>filter</tt> i <tt>fold</tt>.   
: Odpowiednik procedury <tt>fold</tt> powinien być sparametryzowany dwiema funkcjami: Jedna powinna działać "w poziomie", kumulując wyniki policzone dla poddrzew zakorzenionych w synach danego węzła. Druga powinna działać "w pionie", okreslając wynik dla poddrzewa zakorzenionego w danym węźle, na podstawie wartości przechowywanej w tym węźle oraz wyniku skumulowanego dla poddrzew zakorzenionych w jego synach.
 
W procedurze <tt>filter</tt>, jeżeli odrzucamy jakiś wierzchołek, to odrzucamy również wszystkich jego potomków.  
Odpowiednik procedury <tt>fold</tt> powinien być sparametryzowany dwiema funkcjami:  
Jedna powinna działać "w poziomie", kumulując wyniki policzone dla poddrzew zakorzenionych w synach danego węzła.  
Druga powinna działać "w pionie", okreslając wynik dla poddrzewa zakorzenionego w danym węźle, na podstawie wartości przechowywanej w tym węźle oraz wyniku skumulowanego dla poddrzew zakorzenionych w jego synach.
}}

Wersja z 13:03, 25 paź 2006

Praca domowa

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

 • Zapisz procedurę append za pomocą fold_right lub fold_left.
 • Napisz procedurę, która dla danej listy funkcji oblicza ich złożenie.
 • Napisz procedurę obliczającą sumę elementów listy występujących po ostatniej liczbie ujemnej (lub wszystkich, jeżeli na liście nie ma liczb ujemnych).


Ćwiczenia

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

 • Przypomnij sobie zadanie o ciągu różnicowym danej listy liczb całkowitych. Rozwiąż je za pomocą procedur wyższych rzędów.
 • Dany jest ciąg nawiasów, otwierających i zamykających. Napisz procedurę nawiasy, która obliczy minimalną liczbę nawiasów które należy obrócić, tak aby uzyskać poprawne wyrażenie nawiasowe. Jeżeli nie jest to możliwe, to należy podnieść wyjątek NieDaSie.
 exception NieDaSię;;
 type nawias = Otwierający | Zamykający;;
 let nawiasy (l: nawias list) = ... ;;
 • Napisz procedurę, która dla danej listy funkcji, oblicza funkcję będącą sumą funkcji z danej listy.
 • Rozszerz rozwiązanie poprzedniego zadania tak, żeby zamiast dodawania można było zastosować dowolną dwuargumentową operację na wynikach funkcji.
 • Napisz procedurę exists, która dla danego predykatu i listy sprawdzi, czy na liście jest element spełniający predykat. Wykorzystaj wyjątki tak, aby nie przeglądać listy, gdy to już nie jest potrzebne.
 • Napisz procedurę negującą predykat non: ('a -> bool) -> ('a -> bool). Za pomocą tej procedury oraz procedury exists zdefiniuj procedurę forall, która sprawdza, czy dany predykat jest spełniony przez wszystkie elementy danej listy. Czy zastosowanie wyjątków w implementacji procedury exists nadal powoduje, że przeglądane są tylko niezbędne elementy listy?

Laboratorium

W rozwiązaniach poniższych zadań zamiast rekurencji, należy użyć standardowych procedur wyższych rzędów przetwarzających listy.

Ćwiczenie [Heads]

Za pomocą map zapisz procedurę heads, której wynikiem dla danej listy jest lista pierwszych elementów list składowych.

Ćwiczenie [Quick-sort]

Korzystając z filter zaimplementuj alorytm quick-sort.

Ćwiczenie [Kompresja ciągu liczb]

Rozważmy następującą metodę kompresji ciągów liczb całkowitych: jeżeli w oryginalnym ciągu ta sama liczba powtarza się kilka razy z rzędu, to jej kolejne wystąpienia reprezentujemy za pomocą jednej tylko liczby. Konkretnie, powtórzeń liczby reprezentujemy w ciągu skompresowanym jako .

Napisz procedury: kompresującą i dekompresującą zadaną listę. Lista skompresowana powinna być oczywiście jak najkrótsza. Przy dekompresji możesz założyć, że lista skompresowana nie zawiera zer.

kompresuj [1; 2; 2; 5; 11; 11; 2];;
- : int list = [1; 6; 9; 42; 3]

Ćwiczenie [Uśrednienie listy]

Dana jest lista liczb zmiennopozycyjnych . Jej uśrednienie, to lista postaci: . Uśrednieniem listy jednoelementowej oraz pustej jest lista pusta. Napisz procedurę uśrednienie, która dla danej listy obliczy jej uśrednienie.

Ćwiczenie [Od końca do końca]

Napisz funkcję od_końca_do_końca: int list -> int, która dla danej niepustej listy obliczy .

Ćwiczenie [Tails]

Załóżmy, że dana jest lista . Sufiksem tej listy nazwiemy każdą listę, którą można uzyskać przez usunięcie pewnej liczby (od 0 do ) jej początkowych elementów. Tak więc sufiksami danej listy będzie np. ona sama, pusta lista, a także . Napisz procedurę tails: 'a list -> 'a list list, która dla danej listy tworzy listę wszystkich jej sufiksów, uporządkowaną wg. malejących ich długości.

Ćwiczenie [Fold_tree]

Dane są: definicja typu tree i procedura fold_tree:
type tree = Node of tree * int * tree | Leaf;;
let rec fold_tree f a t = 
 match t with
 Leaf -> a |
 Node (l, x, r) -> f x (fold_tree f a l) (fold_tree f a r);;

Powiemy, że liczba w węźle drzewa jest widoczna, jeżeli na ścieżce od tego węzła do korzenia drzewa nie ma większej liczby. W szczególności liczba w korzeniu drzewa jest zawsze widoczna, a liczby mniejsze od niej nie są nigdy widoczne. Napisz procedurę widoczne:drzewo int, która dla zadanego drzewa (zawierającego wyłącznie liczby nieujemne) obliczy liczbę widocznych liczb. Rozwiązując to zadanie należy skorzystać z procedury fold_tree.

Ćwiczenie [Procedury wyższych rzędów dla drzew]

Przypomnij sobie rozwiązanie jednego z poprzednich zadań, gdzie trzeba było zdefiniować typ danych reprezentujący drzewa dowolnego (skończonego) stopnia. Zdefiniuj dla takich drzew odpowiedniki procedur map, filter i fold.

W procedurze filter, jeżeli odrzucamy jakiś wierzchołek, to odrzucamy również wszystkich jego potomków. Odpowiednik procedury fold powinien być sparametryzowany dwiema funkcjami: Jedna powinna działać "w poziomie", kumulując wyniki policzone dla poddrzew zakorzenionych w synach danego węzła. Druga powinna działać "w pionie", okreslając wynik dla poddrzewa zakorzenionego w danym węźle, na podstawie wartości przechowywanej w tym węźle oraz wyniku skumulowanego dla poddrzew zakorzenionych w jego synach.