Programowanie funkcyjne/Procedury wyższych rzędów

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstęp

Wcześniej zaznaczyliśmy, że procedury są w funkcyjnych językach programowania obywatelami pierwszej kategorii, czyli są równie dobrymi wartościami jak wszystkie inne. W szczególności procedury mogą być argumentami procedur lub ich wynikami. Argumenty proceduralne występują również w imperatywnych językach programowania (np. w standardzie Pascala). Natomiast to, że procedury mogą być wynikami procedur, jest czymś charakterystycznym dla języków funkcyjnych. W tym wykładzie zajmiemy się procedurami wyższych rzędów, tzn. procedurami przetwarzającymi procedury.

Uwaga
To, że w językach imperatywnych procedury mogą być przekazywane jako argumenty, a nie mogą być wynikami, wynika ze sposobu kompilacji programów imperatywnych. Czytelników, którzy znają techniki kompilacji prosimy o przypomnienie sobie, w jaki sposób przekazywane są argumenty proceduralne i porównanie tego z modelem obliczeń przedstawionym w kolejnym wykładzie.

Typy proceduralne i polimorfizm

Przyjrzyjmy się kilku prostym przykładom procedur wyższych rzędów.

let p f = function x -> f x + f (2 * x);;
val p : (int -> int) -> int -> int = <fun>

Argumentem procedury p jest procedura f, natomiast jej wynikiem jest procedura będąca wartością -abstrakcji. Zwróćmy uwagę na typ procedury p. Możemy go przeczytać jako (int -> int) -> (int -> int). Zarówno argument f, jak i wynik p są procedurami typu int -> int.

let twice f = function x -> f (f x);;
val twice : ('a -> 'a) -> 'a -> 'a = <fun>

twice (function x -> x * (x+1)) 2;;
- : int = 42     

twice (function s -> "mocium panie, " ^ s) "me wezwanie";;
- : string = "mocium panie, mocium panie, me wezwanie"

Argumentem procedury twice jest procedura f, natomiast jej wynikiem jest złożenie f z samą sobą. Zwróćmy uwagę na typ procedury twice. Typ tej procedury czytamy jako: ('a -> 'a) -> ('a -> 'a). Kompilator jest w stanie wywnioskować, że f jest procedurą i że typ jej argumentu musi być taki sam, jak typ jej wyniku (inaczej nie możnaby jej złożyć samej ze sobą). Natomiast nie wie jaki to jest typ. Tak naprawdę, może to być dowolny typ.

Mamy tu do czynienia z polimorfizmem -- ta sama procedura może być wielu typów. Oznaczenie 'a jest tzw. zmienną typową. Jeśli w typie występują zmienne typowe, to taki typ jest schematem opisującym wiele typów. Do takiego typu-schematu pasuje każdy taki typ, który możemy z niego uzyskać, podstawiając (równocześnie) za zmienne typowe dowolne typy. Przy tym za różne zmienne typowe możemy podstawiać różne typy, ale za wszystkie wystąpienia tej samej zmiennej typowej musimy podstawiać te same typy. Na przykład, podstawiając za 'a typ int, uzyskujemy z typu ('a -> 'a) -> ('a -> 'a) typ (int -> int) -> (int -> int). Natomiast podstawiając za 'a typ 'a -> 'a, uzyskujemy typ (('a -> 'a) -> ('a -> 'a)) -> (('a -> 'a) -> ('a -> 'a)).

Uwaga
Mechanizm podstawiania typów za zmienne typowe jest dokładnie taki sam, jak podstawianie termów, za zmienne w termach.

Przykład [Dwakroć po dwakroć]

Spójrzmy na następujące zastosowanie twice:
let czterokrotnie f = twice twice f;;
val czterokrotnie : ('a -> 'a) -> 'a -> 'a = <fun>

Procedura czterokrotnie działa w następujący sposób:

czterokrotnie f = (twice twice) f = twice (twice f) = twice f 2 = f 4

Zwróćmy uwagę, że dwa wystąpienia twice w definicji czterokrotnie mają różne typy. Drugie wystąpienie operuje na funkcji f, a więc jest typu ('a -> 'a) -> 'a -> 'a. Natomiast pierwsze wystąpienie twice przetwarza drugie, a więc jest typu (('a -> 'a) -> 'a -> 'a) -> ('a -> 'a) -> 'a -> 'a. Jest to możliwe dzięki polimorficzności procedury twice.

Składanie procedur możemy zdeiniować następująco:

let compose f g = function x -> f (g x);;
val compose : ('a -> 'b) -> ('c -> 'a) -> 'c -> 'b = <fun>

Zwrócmy uwagę, że mamy tu aż trzy zmienne typowe. Mamy tu następujące zależności między typami składowych:

 • wynik g i argument f muszą być tego samego typu,
 • argument g i argument wyniku są tego samego typu,
 • wynik f i wynik wyniku compose są tego samego typu.

Procedurę twice możemy teraz zdefiniować w następujący sposób:

let twice f = compose f f;;
val twice : ('a -> 'a) -> 'a -> 'a = <fun>

Możemy też zdefiniować wielokrotne składanie funkcji:

let id x = x;;
val id : 'a -> 'a = <fun>

let rec iterate n f =
  if n = 0 then id else compose (iterate (n-1) f) f;;
val iterate : int -> ('a -> 'a) -> 'a -> 'a = <fun>

Czy istnieją procedury wieloargumentowe?

Typy proceduralne są postaci argument -> wynik. Ponieważ zarówno argument, jak i wynik może być typu proceduralnego, więc typ może zawierać więcej "strzałek". Zastanówmy się nad typem procedur wieloargumentowych. Rozważmy następujące dwie definicje:

let plus (x, y) = x + y;;
val plus : int * int -> int = <fun>

let plus x y = x + y;;
val plus : int -> int -> int = <fun>   

Pierwsza procedura ma jeden argument, który jest parą liczb całkowitych. Druga procedura ma dwa argumenty bedące liczbami całkowitymi. Jej typ można jednak zinterpretować tak: int -> (int -> int). Można ją więc traktować jak procedurę jednoargumentową, której wynikiem jest procedura jednoargumentowa, której wynikiem jest suma. Inaczej mówiąc, procedura ta bierze argumenty na raty. Przedstawiona powyżej definicja jest równoważna następującej, lepiej oddającej możliwość brania argumentów po jednym:

let plus = function x -> function y -> x + y;;
val plus : int -> int -> int = <fun>

Można więc powiedzieć, że istnieją wyłącznie procedury jednoargumentowe, a procedury wieloargumentowe są tak naprawdę procedurami wyższego rzędu. Taki sposób patrzenia na procedury wieloargumentowe może być wygodny. Jeśli kolejność argumentów jest odpowiednio dobrana, to możemy czasem podawać tylko część z nich, otrzymując w wyniku potrzebną procedurę.

let plus x y = x + y;;
val plus : int -> int -> int = <fun>   

let inc = plus 1;;
val inc : int -> int = <fun>

Obie przedstawione formy przekazywania argumentów są sobie równoważne. Dowodem na to są poniższe dwie procedury przekształcające jedną w postać w drugą i odwrotnie. Jakiego typu są te procedury?

let curry f = function x -> function y -> f (x, y);;
let uncurry f = function (x, y) -> f x y;;

Standardową postacią podawania argumentów procedury jest "curry". Tak więc przedstawione przykłady można zdefiniować i tak:

let twice f x = f (f x);;
let compose f g x = f (g x);;
let curry f x y = f (x, y);;
let uncurry f (x, y) = f x y;;

Przykład: Sumy częściowe szeregów

Powiedzmy, że interesuje nas przybliżanie szeregów przez obliczanie ich sum częściowych. Możemy zdefiniować procedurę obliczającą sumę częściową dowolnego szeregu. Jej parametrem jest procedura zwracająca określony element szeregu.

let rec szereg f n = 
  if n = 0 then 0.0 else f n +. szereg f (n-1);;
val szereg : (int -> float) -> int -> float = <fun>

Powiedzmy, że chcemy przybliżać szereg . Żeby móc liczyć sumy częściowe tego szeregu, wystarczy, że opiszemy jego elementy.

let szereg_pi_8 n = 
 szereg 
  (function i -> 1. /. ((4. *. float i -. 3.) *. (4. *. float i -. 1.)))
  n;;
val szereg_pi_8 : int -> float = <fun>
 
let pi = 8. *. szereg_pi_8 1000;;
val pi : float = 3.14109265362103818

Procedura szereg może służyć do obliczania sumczęściowych dowolnych szeregów. Żeby jednak dokonać takiej abstrakcji, musi ona mieć parametr proceduralny.

Przykład: Różniczkowanie funkcji

Zdefiniujmy najpierw różniczkę:

let rozniczka f x dx = (f (x +. dx) -. f x) /. dx;;
val rozniczka : (float -> float) -> float -> float -> float = <fun>

Wówczas pochodną możemy przybliżyć następująco:

let epsilon = 0.00000001;;
val epsilon : float = 1e-08

let pochodna f x = rozniczka f x epsilon;;
val pochodna : (float -> float) -> float -> float = <fun>

Zwróćmy uwagę, że pochodna jest procedurą jednoargumentową i wynikiem (pochodna f) jest funkcja będąca pochodną f. Czyli na procedurę pochodna możemy patrzeć albo jak na procedurę dwuargumentową, której wynikiem jest przybliżenie pochodnej danej funkcji w punkcie, albo jak na procedurę jednoargumentową, której wynikiem jest funkcja będąca pochodną danej funkcji.

pochodna (function x -> x) 42.69;;
- : float = 1.000000082740371

let g = pochodna (function x -> 7.0 *. x *. x +. 5.0);;
val g : float -> float = <fun>

g 3.0;;
- : float = 41.9999992118391674

Przykład: Metoda Newtona

Metoda Newtona, nazywana też metodą stycznych, służy przybliżaniu zer danych funkcji. Zakładamy, że dana funkcja jest różniczkowalna. Pomijamy kwestię własności stopu przedstawionego algorytmu i ewentualnego dzielenia przez 0. Metoda Newtona działa w następujący sposób: w punkcie będącym aktualnym przybliżeniem zera funkcji rysujemy styczną do wykresu funkcji; kolejnym przybliżeniem jest punkt przecięcia stycznej z osią X.

Pf-rys-4-1.gif

Jest to przykład algorytmu polegającego na iteracyjnym przybliżaniu wyniku. Spróbujmy sformułować ogólny schemat takiego postępowania iteracyjnego:

let rec iteruj poczatek popraw czy_dobre wynik =
  if czy_dobre poczatek then 
    wynik poczatek
  else
    iteruj (popraw poczatek) popraw czy_dobre wynik;;
val iteruj : 'a -> ('a -> 'a) -> ('a -> bool) -> ('a -> 'b) -> 'b = <fun>

Zastosujmy teraz ten schemat do zaimplementowania metody stycznych Newtona. Zauważmy, że jeżeli naszym przybliżeniem zera jest , to styczna do wykresu funkcji przecina oś X w punkcie .

let id x = x;;
val id : 'a -> 'a = <fun>

let newton f x = 
  let p = pochodna f
  in 
    let czy_dobre x = abs_float (f x) < epsilon
    and popraw x = x -. (f x) /. (p x)
    in
      iteruj x popraw czy_dobre id;;
val newton : (float -> float) -> float -> float = <fun>

Zwróćmy uwagę na to, że procedura popraw-newton jest lokalna i ma dostęp do funkcji f. Procedura pochodna pochodzi z poprzedniego przykładu.

Pod nazwą "metoda Newtona" znana jest też metoda liczenia pierwiastków kwadratowych. Jest to szczególny przypadek metody Newtona znajdowania zer, dla funkcji . Funkcja ta ma zera w punktach . Ponadto , czyli nasz algorytm przekształca przybliżenie w:

czyli dokładnie tak, jak to ma miejsce w metodzie Newtona przybliżania pierwiastków kwadratowych. Zaczynając w punkcie 1 przybliżamy .

let sqrt a = 
  let f x = a -. x *. x
  in newton f 1.;;
val sqrt : float -> float = <fun>

sqrt 17.64;;
- : float = 4.20000000000023643

Zauważmy, że większość zdefiniowanych w tym przykładzie procedur to procedury wyższych rzędów.

Przykład: Punkty stałe funkcji

Punkt stały funkcji to taki , że . W przypadku niektórych funkcji (i określonych -ów) ciąg jest zbieżny do pewnego punktu stałego . Jest tak np.\ jeżeli jest przekształceniem zwężającym. Możemy zaimplementować tę metodę przybliżania punktów stałych. Zastosujemy tutaj procedurę iteruj z poprzedniego przykładu:

let punkt_staly f x = 
  let blisko x = abs_float (x -. f x) < epsilon
  in
    iteruj x f blisko f;;
val punkt_staly : (float -> float) -> float -> float = <fun>
   

Przykładową funkcją, której punkt stały można znaleźć tą metodą jest .

punkt_staly cos 1.0;;
- : float = 0.73908...

Proszę to sprawdzić na jakimś nudnym wykładzie -- wystarczy najpierw nacisnąć 1, a potem ciągle stukać w klawisz .

Obliczanie punktów stałych moglibyśmy zastosować do obliczania pierwiastków --- punkt stały funkcji to . Jednak obliczenie:

punkt_staly (function y -> x /. y) 1.0;;
   

nie jest zbieżne:

W takich przypadkach czasami pomaga technika nazywana "wytłumieniem przez uśrednienie". Uśrednienie funkcji , to funkcja . Zauważmy, że dla dowolnej funkcji , ma ona dokładnie takie same punkty stałe jak jej uśrednienie. Zamiast więc szukać punktów stałych , możemy szukać punktów stałych uśrednienia .

let usrednienie f = 
 function x -> average x (f x);;
val usrednienie : (float -> float) -> float -> float = <fun>

let sqrt x = 
 punkt_staly (usrednienie (function y -> x /. y)) 1.0;;
val sqrt : float -> float = <fun>

Jeśli zanalizujemy działanie powyższej procedury sqrt, to okaże się, że znowu uzyskaliśmy metodę pierwiastkowania Newtona.

Zastosowania procedur wyższych rzędów

Procedury wyższych rzędów to jeden z tych elementów języka, który jest czysto funkcyjny. W językach imperatywnych procedury mogą być parametrami procedur, lecz nie wynikami. W przypadku języków funkcyjnych mamy pełną swobodę. Procedury mają tu te same prawa, co inne wartości.

Zastosowania procedur wyższych rzędów można podzielić na trzy grupy:

 • Pewne pojęcia matematyczne, zwłaszcza te dotyczące funkcji, w naturalny sposób przekładają się na procedury wyższych rzędów, np.: sumy częściowe szeregów, składanie funkcji, różniczkowanie funkcji itp.
 • Procedury są jeszcze jednym typem danych. Przyjmując takie podejście, procedury przetwarzające dane, jeśli te dane będą akurat procedurami, same będą procedurami wyższych rzędów.
 • Procedury wyższych rzędów są również narzędziem abstrakcji. Jeżeli ten sam fragment kodu pojawia się w kilku miejscach, to naturalnym jest wyłonienie go w postaci (zwykłej) procedury. Jeżeli natomiast ten sam schemat kodu pojawia się w wielu miejscach, ale różni się wypełniającymi go fragmentami, to schemat ten możemy ująć w postaci procedury wyższego rzędu, a fragmenty do wypełnienia staną się parametrami proceduralnymi. Przykładem może być tu procedura iteruj.

Ćwiczenia

Ćwiczenia