Programowanie funkcyjne

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.)

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie programowania funkcyjnego – paradygmatu i stylu programowania, oraz towarzyszących mu technik programistycznych. Wykłady obejmują wprowadzenie do wybranego języka funkcyjnego (Ocaml) oraz podstawowe pojęcia i techniki programowania funkcyjnego. Ćwiczenia lub laboratoria obejmują praktyczną naukę programowania funkcyjnego, zwieńczoną realizacją średniej wielkości programu.Sylabus

Autor

 • Marcin Kubica

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Metody programowania
 • Logika i teoria mnogości

Zawartość

 • Charakterystyka paradygmatu funkcyjnego
 • Podstawowe konstrukcje wybranego funkcyjnego języka programowania
  • Przyrostowy tryb pracy
  • Wyrażenia
  • Definicje stałych
  • Definicje procedur
  • -abstrakcja
  • Procedury rekurencyjne
  • Definicje lokalne
  • Wyrażenia logiczne i wyrażenia warunkowe
 • Typy danych
  • Proste typy wbudowane
  • Wzorce i konstruktory
  • Produkty kartezjańskie
  • Listy
  • Deklaracje typów
  • Rekordy
  • Warianty
  • Aliasy we wzorcach
 • Wyjątki
  • Deklarowanie wyjątków i typ exn
  • Podnoszenie i przechwytywanie wyjątków
 • Proceudry wyższych rzędów
  • Typy procedur i polimorfizm
  • Przykłady procedur wyższych rzędów
  • Zastosowania procedur wyższych rzędów
  • Procedury wyższych rzędów i listy
 • Model obliczeń programów funkcyjnych (uproszczona semantyka operacyjna)
  • Środowiska i ramki
  • Semantyka definicji globalnych
  • Reprezentacja danych i procedur
  • Aplikacja procedur
  • Rekurencja ogonowa
  • Semantyka definicji lokalnych
  • Odśmiecanie
 • System typów dla fragmentu języka
  • Typy i schematy typów
  • Środowiska typujące
  • Podstawowe reguły typowania
  • Polimorfizm
  • Rekurencja
  • Wyjątki
  • Konstrukcje imperatywne i słabe zmienne typowe
 • Moduły i funktory
  • Struktury
  • Sygnatury i zależności między strukturami i sygnaturami
  • Funktory
  • Funktory wyższych rzędów
 • Konstrukcje imperatywne
  • Referencje
  • Tablice
  • Sekwencyjne złożenie instrukcji (;),
  • Pętle
  • Przykłady ilustrujące charakter programowania imperatywnego i jego połączenie z programowaniem funkcyjnym
 • Uleniwianie i spamiętywanie
  • Uleniwianie obliczeń
  • Technika spamiętywania
  • Kontynuacje
 • Strumienie
  • Paradygmat programowania strumieniowego
  • Implementacja strumieni
  • Przykłady strumieni
  • Operacje na strumieniach
  • Uwikłane definicje strumieni
  • Iteracje jako strumienie

Literatura

 • [AS] H. Abelson, G. J. Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych, WNT 2002.
 • [Reade] Ch. Reade, Elements of Functional Programming, Addison-Wesley, 1993.
 • [L] X. Leroy, The Objective Caml system, [1]
 • [ChMP] E. Chailloux, P. Manoury, B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, [2]
 • [Remy] D. Rémy, Using, Understanding and Unraveling the Ocaml Language, [3]

Moduły