Pr m08 lab

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 18:28, 1 wrz 2006 autorstwa Szopen (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<< Powrot

Zaawansowane operacje grupowe

Zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami biblioteki PVM wspierającymi tworzenie aplikacji rozproszonych.

Przedstawienie problemu

W tworzeniu wielu aplikacji napotyka się często na stałe i niezmienne elementy, wspólne dla wielu różnych programów. Do takich elementów należy:

 • Dzielenie wielkich struktur danych między wiele procesów
 • Zbieranie przetworzonych wielkich ilości danych
 • Zbieranie i przetwarzanie wyników cząstkowych przetwarzania

Są to operacje, które każdy programista jest oczywiście w stanie samemu zaimplementować; jednakże z uwagi na częstość ich występowania biblioteka PVM zapewnia funkcje je realizujące, które pozwalają przyśpieszyć tworzenie nowych aplikacji. Poza tym dzięki stosowaniu tych funkcji, zwiększa się także czytelność programu – łatwiej zrozumieć cel wywołania jednej dobrze opisanej funkcji niż przeanalizować kod zajmujący kilka linii.

Rozsyłanie i zbieranie danych

Wyobraźmy sobie problem, w którym należy przetworzyć wielką strukturę danych, przy czym na poszczególnych elementach (bądź blokach równej wielkości składające się z wielu elementów) można wykonywać operacje w sposób niezależny od operacji na innych elementach (blokach). Najprostszym i nieco abstrakcyjnym przykładem może być nieuporządkowany ciąg liczb, w których należy sprawdzić, czy są one liczbami pierwszymi czy też nie. Jest to problem idealnie nadający się do zrównoleglenia: proces master powinien rozesłać równe bloki danych pomiędzy wiele procesów slave, z których każdy wykona na otrzymanych danych pewne obliczenia, a następnie master zbierze z powrotem przetworzone dane.

Te dwie funkcje: rozesłania elementów (tablicy) i następnie zebranie części tablicy z powrotem w jedną całość realizują dwie funkcje biblioteki PVM: pvm_scatter oraz pvm_gather.

Przygotowanie programu

Program, który utworzymy, będzie wyjątkowo prosty i będzie tylko demonstrował użycie funkcji pvm_scatter oraz pvm_gather. Przygotowana aplikacja będzie składać się z trzech plików: def.h, master.c oraz slave.c. Pliku def.h nie będziemy przedstawiać, gdyż jego budowa nie będzie odbiegać od analogicznych przykładów omawianych na poprzednich ćwiczeniach.

Proces master będzie rozsyłał tablicę składającą się z 22 elementów między siebie i 10 procesów typu slave. Każdy slave otrzyma więc dwa elementy tablicy, wykona na nich dowolną operację arytmetyczną, po czym proces master zbierze część tablicy z powrotem i wypisze je na standardowym wyjściu.

Użycie wymienionych funkcji pvm_scatter oraz pvm_gather wymaga, by procesy wcześniej stały się członkami tej samej grupy. Jeden z procesów staje się liderem przetwarzania (korzeniem przetwarzania, ang. root). To on inicjuje rozsyłanie i zbieranie wyników, ale sam również otrzymuje bloki danych i uczestniczy w ich przetwarzaniu.

Program master.c
1. #include "def.h"
2.
3. int main()
4. {
5. 	int tids[10];
6. 	int result[2];
7. 	int i;
8. 	int dane[22]={0,1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,
				 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21};

9. pvm_joingroup( "GRUPA" ); 10. pvm_spawn( SLAVENAME,NULL, 0,".",10,tids); 11. pvm_barrier( "GRUPA",11 ); 12. pvm_scatter( result, dane, 2, PVM_INT, MSG_MSTR, \ "GRUPA", 0 ); 13. printf("RES %d %d\n", result[0], result[1]); 14. result[0]++; result[1]++; 15. pvm_gather( dane, result, 2, PVM_INT, MSG_SLV, \ "GRUPA", 0); 16. pvm_barrier( "GRUPA",11 ); 17. pvm_lvgroup( "GRUPA" ); 18. for ( i=0;i<22;i++) 19. { 20. printf( "Gather %d: %d\n", i, dane[i]); 21. } 22. pvm_exit(); 23. }

Pierwsze jedenaście linijek nie będziemy omawiać. Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie, co one robią, powinieneś ponownie przejrzeć poprzednie ćwiczenia. W linijce 12 pojawia się funkcja pvm_scatter. Jej argumentami po kolei są: rozsyłana tablica (tutaj: tablica dane), miejsce, do którego ma trafić część rozesłana tablicy (tutaj: tablica result), rozmiar części tablicy (tutaj: po dwa elementy na każdy proces). Następnie podajemy typ elementów tablicy (tutaj: PVM_INT, czyli czterobajtowa liczba całkowita), znacznik wiadomości używanej w rozsyłaniu danych (tutaj: MSG_MSTR), grupa użyta do rozsyłania („GRUPA”) oraz jaki proces ma być korzeniem przetwarzania. Proces wywołujący funkcję pvm_scatter sprawdza, jaki posiada w danej grupie numer instancji. Jeżeli taki sam, jak numer korzenia, to uznaje sam siebie za lidera i dokonuje rozesłania. Tutaj proces master posiada w grupie „GRUPA” numer instancji 0 (bo na pewno pierwszy do niej dołączył), taki sam numer jest wpisany jako ostatni parametr funkcji pvm_scatter, a więc to właśnie on ma być korzeniem przetwarzania i to właśnie on ma rozsyłać tablicę.

Proces master inkrementuje elementy otrzymanej przez siebie cząstki tablicy (linijka 14), po czym wywołuje funkcję pvm_gather (linijka 15), która jest odwrotnością funkcji pvm_scatter. Kolejne argumenty tej funkcji mówią, że wynik scalania ma być umieszczony w tablicy dane, wysyłane do korzenia przetwarzania będą elementy tablicy result, elementów tych jest dwa typu PVM_INT, znacznikiem wiadomości używanej do scalania jest MSG_SLV, używana jest grupa „GRUPA” a korzeniem przetwarzania jest proces, który w tej grupie posiada numer instancji 0.

Wreszcie proces master opuszcza grupę, wyświetla elementy całej tablicy po scaleniu i opuszcza środowisko PVM, kończąc następnie program.

Program slave.c
1.#include "def.h"

2. int main() 3. { 4. int tids[10]; 5. int result[2]; 6. int dane[11]={0};
7. pvm_joingroup( "GRUPA" ); 8. pvm_barrier( "GRUPA",11 ); 9. pvm_scatter( result, dane, 2, PVM_INT, 2, "GRUPA", 0 ); 10. printf( " Res: %d\n", result ); 11. result[0] += 10; result[1]+=10; 12. pvm_gather( dane, result, 2, PVM_INT, 3, "GRUPA", 0); 13. pvm_barrier( "GRUPA",11 ); 14. pvm_lvgroup( "GRUPA" ); 15. pvm_exit(); 16. }

Budowa programu slave.c jest dość podobna. Proces slave wchodzi do grupy „GRUPA”, a następnie wywołuje funkcję pvm_scatter. Należy zwrócić uwagę, że wywołanie to jest dokładnie identyczne jak wywołanie tej samej funkcji w linijce 12 w pliku master.c. Tutaj jednak numer instancji procesu w grupie „GRUPA” na pewno nie jest równy numerowi instancji korzenia przetwarzania (ostatni argument funkcji - zero). Proces ten więc wie, że jego zadaniem jest nie wysyłanie, ale odbieranie części rozsyłanej tablicy. Odebrany wynik umieszcza w tablicy result. Drugi argument tutaj nie ma żadnego znaczenia.

Po otrzymaniu danych, proces slave dodaje 10 do każdego elementu otrzymanej części tablicy i odsyła ją z powrotem do mastera. Jest to realizowane za pomocą funkcji pvm_gather. I znowu, wywołanie to jest dokładnie takie samo, jak odpowiadające mu wywołanie w linijce 16 pliku master.c. Proces wie jednak, że jego zadaniem jest wysyłanie masterowi swojej części tablicy, gdyż wie, że jego własny numer instancji nie jest równy zeru, a więc to nie on jest korzeniem przetwarzania. Pierwszy argument funkcji pvm_gather nie ma żadnego znaczenia dla procesu slave.

Wreszcie proces slave kończy opuszcza grupę, kończy pracę z środowiskiem PVM i wychodzi z programu.

Być może nie jest dla ciebie do końca jasne, do czego są potrzebne bariery w powyższych programach. Stanie się do bardziej oczywiste, gdy sobie uświadomisz, że nigdzie w podanych funkcjach nie podaje się liczby rozsyłanych i zbieranych bloków. Liczba ta zależy od rozmiaru grupy. Oczywiste jest więc, że aby przesyłanie zakończyło się sukcesem, liczność grupy musi być identyczna w momencie wywołania funkcji pvm_scatter i pvm_gather wszystkich procesów.

Ważną cechą przedstawionych dwóch funkcji właśnie jest to, że tak samo wygląda ich wywołanie zarówno u korzenia przetwarzania, jak i u pozostałych procesów. Mówi się, że te funkcje umożliwiają napisanie programów według paradygmatu SPMD (ang. Single Program Multiple Data), czyli identycznych programów działających na różnych fragmentach danych.

Należy teraz skompilować oba programy i umieścić pliki wykonywalne w odpowiednim katalogu:

gcc master.c –o master –lpvm3
gcc slave.c –o slave –lpvm3
cp master slave $PVM_HOME

Przykładowe uruchomienie stworzonej aplikacji może wyglądać tak (dla zwiększenia czytelności, zostały z niego usunięta część linijek, co zostało oznaczone wielokropkiem):

pvm> spawn -> master
[2]
1 successful
tc0037
pvm> [2:tc0037] libpvm [tc0037]: child task(s) still running. waiting...
[2:tc0037] [tc0038] BEGIN
...
[2:tc0037] [t40055] BEGIN
[2:tc0037] RES 1 2
[2:tc0037] [t80038] EOF
[2:tc0037] [t80039] EOF
[2:tc0037] Gather 0: 2
[2:tc0037] Gather 1: 3
[2:tc0037] Gather 2: 13
[2:tc0037] Gather 3: 14
...
[2:tc0037] Gather 19: 30
[2:tc0037] Gather 20: 31
[2:tc0037] Gather 21: 32
[2:tc0037] [t100037] EOF
...
[2:tc0037] [t40055] EOF
[2:tc0037] EOF
[2] finished

Poznane funkcje biblioteki PVM

int info = pvm_scatter(void *result, void *data, int count, int datatype, int msgtag, char *group, int rootginst)
Funkcja pvm_scatter służy do rozesłania elementów tablicy pomiędzy wiele kooperujących procesów. Pierwszy argument określa lokalizację zmiennej, w którym będą umieszczane elementy. Zmienna ta musi mieć przydzieloną wystarczającą ilość pamięci, by pomieścić count elementów. Zmienna data określa oryginalną tablicę. Typ elementów jest określony przez datatype. Znacznik wiadomości używanej do rozsyłania określony jest przez msgtag. Rozsyłanie odbywa się w obrębie grupy określonej przez argument group a jego inicjatorem jest proces posiadający numer instancji rootginst w obrębie tej grupy. Dane data zawierać więc muszą count*<rozmiar grupy> elementów.
int info = pvm_gather(void *result, void *data, int count, int datatype, int msgtag, char *group, int rootginst)
Funkcja ta jest odwrotnością poprzedniej. W jej wyniku procesy należące do grupy group wysyłają bloki zawierające count elementów typu datatype, znajdujące się w argumencie data, do procesu określonego numerem instancji rootginst. Zmienna określona argumentem result musi mieć wystarczającą ilość miejsca by pomieścić count*<rozmiar grupy> elementów i ma sens tylko w procesie-korzeniu przetwarzania.

Operacja zebrania i przetworzenia (redukcji) wyniku

Kiedy przetwarzanie rozproszone się kończy, poszczególne procesy slave posiadają wyliczone wyniki cząstkowe, które należy następnie przesłać do procesu master, który prawdopodobnie dokona ich kombinacji przy pomocy pewnej operacji. Przykładem niech będzie omawiana na jednych z poprzednich ćwiczeń obliczanie metodą Monte-Carlo. Każdy z procesów slave losował pewną ilość punktów, sprawdzał, czy są one w obrębie koła, po czym przesyłał je do procesu nadrzędnego. Proces master otrzymane wyniki sumował i przetwarzał. Jest to stały i często spotykany element obliczeń rozproszonych. Operację realizującą zebranie i przetworzenie wyników cząstkowych w celu uzyskania wyniku końcowego nazywana jest redukcją. Skoro operacja ta jest tak popularna, nie może dziwić fakt udostępnienia jej przez bibliotekę PVM w postaci funkcji pvm_reduce.

Przygotowanie programu

Napiszesz teraz nieskomplikowany program wykorzystujący operację redukcji. Celem będzie jedynie demonstracja użycia funkcji pvm_reduce, tak byś potrafił w przyszłości zastosować ją samodzielnie. Aplikacja składać się będzie z takich samych elementów jak poprzednio. Pliku def.h nie będziemy omawiać, gdyż jego budowa nie zmieni się w stosunku do poprzednich ćwiczeń. W realizowanym przez nas zadaniu dokonamy posumowania numerów instancji w grupie wszystkich procesów. Dokonamy tego bez użycia gdziekolwiek (jawnie) operatora +, korzystając zamiast tego z wspomnianej przed chwilą funkcji pvm_reduce.

Program master.c
1. #include "def.h"

2. int main() 3. { 4. int tids[SLAVENUM]; 5. int ginst=pvm_joingroup( "GRUPA" ); 6. pvm_spawn( SLAVENAME, NULL, 0,".",SLAVENUM, tids); 7. pvm_barrier( "GRUPA", SLAVENUM + 1 ); 8. pvm_reduce( PvmSum, &ginst, 1, PVM_INT, MSG_MSTR, "GRUPA", 0); 9. printf(" Suma wynosi %d\n", ginst ); 10. pvm_barrier( "GRUPA", SLAVENUM + 1 ); 11. pvm_exit(); 12. }

Omówimy teraz kod zawarty w pliku master.c. Proces master dołącza do grupy (linijka 5) tym samym ją tworząc, przed utworzeniem procesów potomnych (linijka 6). Gwarantuje to, że otrzyma numer instancji w grupie równy 0. Czeka, aż wszystkie procesy podrzędne dołączą do grupy (bariera w linijce 7) i wykonuje operację redukcji. Wywołując funkcję pvm_reduce zbiera wyniki od wszystkich członków grupy „GRUPA”, od każdego z nich oczekując na jeden element typu PVM_INT. Używane do tego wiadomości będą mieć znacznik MSG_MSTR. Wyniki mają być posumowane (pierwszy argument określa jak należy traktować – PvmSum jest jedną z kilku predefiniowanych operacji). Wynik operacji znajdzie się w zmiennej ginst. Ostatni argument ma takie same znaczenie jak poprzednio i określa numer instancji w grupie procesu będącego korzeniem przetwarzania. Ponieważ numer ten wynosi zero, i ponieważ numer instancji mastera w grupie „GRUPA” wynosi zero, proces master wie, że on sam jest korzeniem przetwarzania, i że to on właśnie ma zbierać i sumować wyniki.

Bariery zabezpieczają przed zmianą składu grupy przed zakończeniem operacji redukcji.

Przejdziemy teraz do analizy kodu procesów podrzędnych zawartego w pliku slave.c.


Program slave.c
1. #include "def.h"

2. int main() 3. { 4. int ginst=pvm_joingroup( "GRUPA" ); 5. pvm_barrier( "GRUPA", SLAVENUM + 1 ); 6. pvm_reduce( PvmSum, &ginst, 1, PVM_INT, MSG_MSTR, "GRUPA",0); 7. pvm_barrier( "GRUPA", SLAVENUM + 1 ); 8. pvm_lvgroup( "GRUPA" ); 9. pvm_exit(); 10. }

Proces slave dołącza do grupy „GRUPA” zapamiętując numer instancji w zmiennej ginst. Dwie bariery (linijki 5 i 7) otaczające wywołanie funkcji pvm_reduce zabezpieczają przed przedwczesnym opuszczeniem grupy. Wywołanie operacji redukcji ma postać zupełnie taką samą jak w linijce 8 w pliku master.c. Proces jednakże wie, że ma wysyłać komunikaty do mastera, gdyż jego numer instancji nie jest równy zero.

Po zakończeniu operacji redukcji wartość zmiennej ginst w procesach slave jest nieokreślona i najprawdopodobniej będzie się różniła od wartości przed wywołaniem funkcji pvm_reduce.

Programy należy skompilować i skopiować w odpowiednie miejsce w zwykły sposób. Wynik wywołania programu za pomocą komendy spawn -> master może wyglądać na przykład tak:

pvm> spawn -> master
[22]
1 successful
t40085
pvm> [22:t40085] libpvm [t40085]: child task(s) still running. waiting...
[22:t40085] [t80062] BEGIN
[22:t40085] [tc0060] BEGIN
[22:t40085] [t100060] BEGIN
[22:t40085] [t140061] BEGIN
[22:t40085] Suma wynosi 10
[22:t40085] [t80062] Moj ginst to 1
[22:t40085] [t80062] EOF
[22:t40085] [tc0060] Moj ginst to 2
[22:t40085] [t100060] Moj ginst to 4
[22:t40085] [t140061] Moj ginst to 3
[22:t40085] [tc0060] EOF
[22:t40085] [t100060] EOF
[22:t40085] [t140061] EOF
[22:t40085] EOF
[22] finished

Jako pierwszy argument funkcji pvm_reduce można podać adres swojej własnej funkcji. Powinna ona nie zwracać żadnej wartości oraz posiadać pięć argumentów, o znaczeniu kolejno: typ danych, sumowana wartość, wynik cząstkowy, liczba wyników, informacja zwrotna (o błędach). Poniżej podany jest przykład:


void my_num(int *datatype, void *x, void *y, int *num, int *info)
{
 	*info = 1;
 	printf( "%d %d %d\n", *datatype, *(int*)x, *(int*)y );
 	*(int*)x += *(int*)y;
}
...
pvm_reduce( PvmSum, &ginst, 1, PVM_INT, MSG_MSTR, "GRUPA",0);
...


Poznane funkcje biblioteki PVM

int info = pvm_reduce( void (*func)(), void *data, int count,
int datatype, int msgtag, char *group, int rootginst)
Funkcja ta realizuje operację redukcji. Procesy należące do grupy group przesyłają do procesu o numerze instancji określonego przez rootginst swoje wyniki cząstkowe data. Liczba tych wyników i ich typ określają argumenty count i datatype. Argument msgtag określa typ wiadomości używany przez operację. Na wynikach dokonywana jest operacja wskazana przez func, która może być jedną z predefiniowanych stałych:
 • PvmMax, PvmMin – wynik będzie maksimum (minimum) wyników cząstkowych (uwaga: jeżeli procesy przesyłają po dwa wyniki cząstkowe, w wyniku otrzyma się dwa maksima)
 • PvmSum – wynik jest sumą (sumami) wyników cząstkowych.
 • PvmProduct – wynik jest produktem wyników cząstkowych.

Zadanie do samodzielnego wykonania

Jako przykład problemu, w którym występuje operacja redukcji, podaliśmy metodę Monte-Carlo obliczania liczby . Twoim zadaniem obecnie jest zmodyfikowanie wcześniej napisanego kodu tak, by używał funkcji pvm_reduce. Rozwiązanie znajduje się w materiałach kursu.

Podsumowanie

W wyniku ćwiczeń poznałeś i nauczyłeś się stosować trzy funkcje realizujące zaawansowane operacje realizujące często spotykane fragmenty przetwarzania, przydatne w tworzeniu rozproszonych aplikacji.

Co powinieneś wiedzieć:

 • Jakiej funkcji można użyć do rozesłania (pvm_scatter) i zebrania (pvm_gather) dużej ilości danych między wiele procesów.
 • Jakiej funkcji można użyć do zebrania i przetworzenia wyników cząstkowych, efektów pracy wielu kooperujących procesów (pvm_reduce)