Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym, jak również ze zjawiskami powstającymi w takich obwodach. Wprowadzone zostaną również podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.

Sylabus

Autor

 • Stanisław Osowski — Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Siwek — Politechnika Warszawska
 • Tomasz Markiewicz — Politechnika Warszawska
 • Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Fizyka
 • Matematyka

Zawartość

 • Podstawowe prawa obwodów elektrycznych
 • Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwodów w stanie ustalonym
 • Zagadnienia mocy w obwodach RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym
 • Metody analizy złożonych obwodów RLC w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym
 • Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie i zagadnienie rezonansu
 • Podstawowe pojęcia w obwodach trójfazowych
 • Stany nieustalone w obwodach
 • Transmitancja operatorowa obwodów
 • Charakterystyki częstotliwościowe obwodów
 • Czwórniki
 • Podstawy fizyczne działania elementów półprzewodnikowych: diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, tyrystory
 • Modele elementów półprzewodnikowych
 • Podstawowe topologie połączeń elementów półprzewodnikowych: punkt pracy, stany pracy

Literatura

 • S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
 • S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
 • K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów cz. 1 i 2, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2002.
 • P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2005
 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, WNT, Warszawa, 1998
 • P.E. Gray, C.L. Seatle, Podstawy elektroniki, PWN, Warszawa, 1976
 • J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT, Warszawa, 1981
 • W. Nowakowski, Układy impulsowe, WKiŁ, Warszawa, 1982
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996
 • L.O. Chua, P.M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa, 1981
 • J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa, 1995
 • S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1997
 • G. Temes, S.K. Mitra, Teoria i projektowanie filtrów, WNT, Warszawa, 1978

Moduły

Laboratorium

Zadania