Paradygmaty programowania/Wykład 7: Programowanie w logice - przegląd

Z Studia Informatyczne
< Paradygmaty programowania
Wersja z dnia 09:37, 14 lut 2012 autorstwa Ciebie (dyskusja | edycje) (→‎Wstęp)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstęp

John McCarthy (1927-2011)
Zobacz biografię

Na czym polega programowanie w logice? Zapisuje się stwierdzenia używając rachunku predykatów pierwszego rzędu. Wyniki powstają jako rezultat (automatycznego) wnioskowania. Języki programowania w logice nazywane są także językami deklaratywnymi, gdyż programy składają się nie z podstawień i sterowania przepływem, a z deklaracji. Jedynym rozpowszechnionym językiem tego rodzaju jest Prolog.

Poniżej omawiamy kilka wstępnych kwestii istotnych dla zrozumienia programowania w logice.

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

 • Rozważamy rachunek predykatów w zakresie takim, jaki wykorzystywany jest w Prologu.
 • Term to funktor (symbol stanowiący nazwę relacji) z listą parametrów atomowych, np. człowiek(jerzy), lubi(adam, jabłko).
 • Zauważmy, że stała jest szczególnym przypadkiem termu (bezparametrowym).
 • Stwierdzenie to jeden lub więcej termów połączonych spójnikami (negacja , alternatywa , koniunkcja , równoważność , implikacja ).
 • W stwierdzeniach mogą pojawiać się zmienne związane kwantyfikatorami (uniwersalny , egzystencjalny ).

Klauzule

 • W Prologu nie używa się kwantyfikatorów; w zamian za to stwierdzenia zapisuje się w postaci klauzul.
 • Ogólna postać klauzuli jest następująca:
   

gdzie i są termami.

 • to poprzednik klauzuli, zaś — następnik.
 • Każde stwierdzenie można zapisać w formie klauzuli. Istnieje algorytm, który to robi.
 • W Prologu używa się postaci jeszcze prostszej — klauzul Horna, czyli klauzul, które w następniku mają zero lub jeden term ( = 0 lub = 1).
 • Klauzule z termem w następniku („z głową”) wyrażają zależności (dla > 0) lub fakty (dla = 0).
 • Klauzule z pustym następnikiem („bez głowy”) są używane do wyrażenia celu — czyli tego, co ma zostać udowodnione.

Rezolucja

 • Jest to metoda wnioskowania, którą można stosować do opisanych tu stwierdzeń.
 • Podstawowa reguła jest następująca: wiedząc że P Q oraz R S, wnioskujemy że P S, o ile tylko Q i R dają się zunifikować.
 • Z technicznego punktu widzenia, osiąga się to przez wyliczenie Q S oraz P R i usunięcie termów, które występują po obydwu stronach T.
 • Występowanie zmiennych w stwierdzeniach powoduje, że w trakcie rezolucji trzeba znaleźć takie wartości dla tych zmiennych, które pozwolą na odpowiednie dopasowanie.
 • Unifikacja to proces znajdowania wartości dla zmiennych, dzięki którym uzyskamy Q = R.
 • Podstawianie pod zmienne tymczasowych wartości pozwalających na unifikację zwane jest instancjonowaniem. Mówimy też o utożsamieniu zmiennej z wartością.
 • Unifikacja często wymaga nawrotów: Zmienna jest instancjonowana, lecz dopasowanie nie udaje się. Zmienną instancjonuje się wówczas inną wartością itd.

Dowodzenie twierdzeń za pomocą rezolucji

 • Tworzymy zbiór stwierdzeń zawierający założenia twierdzenia (hipotezy) i negację tezy twierdzenia (cel).
 • Hipotezy można uważać za bazę danych.
 • Za pomocą rezolucji dochodzimy do sprzeczności.
 • To dowodzi twierdzenia.
 • Zasada jest prosta, ale złożoność czasowa może być barierą nie do pokonania...

Prolog

Prolog wywodzi się z prac badawczych prowadzonych w latach 70-tych XX wieku w Marsylii i w Edynburgu. Opracowany został z myślą o przetwarzaniu języka naturalnego i automatycznym dowodzeniu twierdzeń. W latach 80-tych stworzono też wersje na (ówczesne) mikrokomputery, np. bardzo udaną wersję micro-Prolog.

Termy

 • Term w Prologu to stała, zmienna lub struktura.
 • Stała może być atomem (składnia — jak typowy identyfikator lub napis ujęty w apostrofy) lub liczbą całkowitą.
 • Nazwy zmiennych zaczynają się od dużej litery.
 • Instancjonowanie zmiennych następuje wyłącznie w trakcie rezolucji. Trwa tylko do czasu osiągnięcia celu.
 • Struktura ma postać funktor (listaParametrów), gdzie parametry są atomami, zmiennymi lub innymi strukturami.

Stwierdzenia

 • Stwierdzenia występują w dwóch formach, odpowiadających klauzulom Horna z głową.
 • Pojedyncza struktura z kropką na końcu to fakt (tzn. zakładamy, że stwierdzenie jest prawdziwe).
 • Stwierdzenie zawierające następnik będący pojedynczą strukturą i poprzednik będący strukturą lub koniunkcją kilku struktur to zależność; zapisujemy ją z kropką na końcu, a następnik od poprzednika oddzielamy znakiem „:-”.
 • Przykłady:
   ojciec(jan, janusz).
   dziadek(X, Z) :- ojciec(X, Y), ojciec(Y, Z).
 • Można przyjąć, że przed każdą klauzulą stoi niejawny kwantyfikator uniwersalny, wiążący zmienne tej klauzuli.
 • Program prologowy to zbiór stwierdzeń takich, jak opisano powyżej.

Cel

 • Stwierdzenie, które chcemy udowodnić (lub obalić, tzn. udowodnić jego fałszywość), nazywamy celem.
 • Formalnie jest to klauzula bez głowy; składniowo wygląda tak samo, jak fakt.
 • Rozróżnienie pomiędzy celem a faktem (będącym częścią programu) bierze się z trybu wpisywania w interpreterze.
 • Po wpisaniu celu interpreter Prologu odpowie „tak” lub „nie”.
 • Odpowiedź „tak” oznacza, że udało się udowodnić cel przy podanych w programie założeniach.
 • Odpowiedź „nie” oznacza, że udało się obalić cel lub że nie udało się go udowodnić przy podanych założeniach.
 • Jeśli cel jest stwierdzeniem złożonym, każda z zawartych w nim struktur zwana jest podcelem.
 • Cel może zawierać zmienne. W takim przypadku Prolog znajdzie instancje, dla których cel jest prawdziwy.

Rezolucja w Prologu

 • Prolog stosuje metodę zstępującą, tzn. zaczyna od celu i próbuje znaleźć ciąg pasujących stwierdzeń, które prowadzą do pewnego zbioru faktów w programie.
 • Ów ciąg stanowi dowód celu.
 • Zauważmy, że można by stosować metodą wstępującą, tzn. zacząć od faktów w programie i próbować dojść do celu.
 • Metoda wstępująca byłaby dobra przy dużym zbiorze rozwiązań; przy małym lepsza jest metoda zstępująca.
 • Dla stwierdzeń złożonych używane jest przeszukiwanie w głąb, tzn. najpierw znajduje się dowód dla pierwszego podcelu, a potem przetwarza się następne podcele.
 • Jeśli Prologowi nie uda się udowodnić jednego z podcelów, porzuca ów podcel i wraca do poprzednich podcelów, próbując znaleźć alternatywne rozwiązania. Proces ten zwany jest nawracaniem.
 • Przeszukiwanie bazy danych postępuje zawsze od pierwszego stwierdzenia do ostatniego.

Arytmetyka

 • W oryginalnym Prologu dostępna jest tylko arytmetyka na liczbach całkowitych.
 • Dla uproszczenia zapisu wprowadzono infiksowe operatory arytmetyczne i operator is.
 • Stosuje się go do zunifikowania zmiennej (która musi być nie zainstancjonowana) z wartością wyrażenia arytmetycznego.
 • Przykład: X is 2 * Y + 3.
 • To nie to samo, co podstawienie.

Przykład

 • Poniższa „baza danych” zawiera informacje o czasie przejścia (np. w minutach) i dystansie (np. w metrach) pokonanym przez turystów, identyfikowanych jako t1, t2 i t3.
   czas(t1, 120).
   czas(t2, 90).
   czas(t3, 135).
   dystans(t1, 9600).
   dystans(t2, 8100).
   dystans(t3, 13500).
 • Funktor prędkość(X, Y) pozwala policzyć średnią prędkość osoby X (lub sprawdzić, że wynosi ona Y). Zauważmy, że umieszczenie struktury „Y is D/C” jako ostatniej jest istotne; dzięki temu Prolog najpierw instancjonuje zmienne D i C przez dopasowanie do faktów, a potem wylicza (lub sprawdza) wartość Y.
   prędkość(X, Y) :- czas(X, C), dystans(X, D), Y is D/C.
 • Interpreterowi Prologu można teraz zadawać pytania w rodzaju:
   prędkość(t1, X).
   prędkość(t2, 65).
   prędkość(X, 100).
 • Odpowiedzi interpretera do kolejnych pytań to: X = 80, Nie, X = t3. Zauważmy, że nazwy zmiennych użytych w pytaniu (celu) nie mają związku z nazwami w programie.

Listy

 • Listy w Prologu to dowolnej długości ciągi elementów (atomów, termów, także innych list).
 • Składnia podobna jest do ML-a: nawiasy kwadratowe, elementy rozdzielone przecinkami.
 • Nie ma jawnych funkcji do tworzenia i rozkładania list.
 • Z uwagi na dopasowywanie, wystarcza odpowiednie użycie zapisu [X | Y], gdzie X jest głową, a Y — ogonem listy.

Przykłady

 • Łączenie list można zapisać tak:
   append([], Lst, Lst).
   append([G | L1], L2, [G | L3]) :- append(L1, L2, L3).
 • Odwracanie listy:
   reverse([], []).
   reverse([G | Og], Lst) :- reverse(Og, Wyn), append(Wyn, [G], Lst).
 • Sprawdzanie przynależności do listy:
   member(El, [El | _]).
   member(El, [_ | Lst]) :- member(El, Lst).
 • Uwaga: znak podkreślenia oznacza anonimową zmienną, która może być dopasowana do czegokolwiek.

Przykład działania interpretera

 • Rozważmy następujący program:
   lubi(jan, tatry).
   lubi(jan, beskidy).
   lubi(jerzy, beskidy).
   lubi(jerzy, bieszczady).
   lubi(józef, sudety).
   lubi(justyna, gświętokrzyskie).
   bratniadusza(X, Y) :- lubi(X, S), lubi(Y, S), X \= Y.
 • Co się dzieje, gdy zadamy pytanie bratniadusza(jan, X)?
 • Następuje utożsamienie zmiennej X w definicji bratniadusza(...) z atomem jan; sytuacja jest zatem taka, jakbyśmy mieli
   bratniadusza(jan, Y) :- lubi(jan, S), lubi(Y, S).
 • Interpreter szuka dowodu dla pierwszego podcelu, czyli lubi(jan, S). Pierwsza możliwość to utożsamienie S z atomem tatry.
 • Interpreter przechodzi do dowodu drugiego podcelu, czyli teraz lubi(Y, tatry). Jedyna możliwość to utożsamienie Y z atomem jan.
 • W tej sytuacji trzeci podcel nie daje się udowodnić. Potrzebny jest nawrót.
 • Nawrót do drugiego podcelu nic nie daje — nie ma alternatywnego instancjonowania dla Y, a S zostało zainstancjonowane wcześniej.
 • Następuje zatem nawrót do pierwszego podcelu i alternatywne instancjonowanie zmiennej S na atom beskidy.
 • W kolejnym kroku mamy ponownie utożsamienie Y z atomem jan i ponownie nawrót przy X<>Y.
 • Tym razem jednak wystarcza nawrót do drugiego podcelu i alternatywne instancjonowanie Y na jerzy.
 • Trzeci podcel nie stwarza teraz problemu...
 • Mamy zatem X = jan, Y = jerzy, S = beskidy i odpowiedź interpretera X = jerzy.