PEE Moduł 0

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 10:01, 29 lis 2006 autorstwa Ksiwek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacja o celach nauczania i spodziewanych efektach

Podręcznik internetowy „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” zawiera podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki i elektroniki. Obejmuje szeroki krąg zagadnień, w tym metody analizy stanów ustalonych i nieustalonych w obwodach, charakterystyki częstotliwościowe czwórników i filtrów elektrycznych, wiadomości o podstawowych elementach i układach elektronicznych oraz ich zastosowaniach. Zadaniem podręcznika jest zaznajomienie studenta z działaniem podstawowych (wyrzucić to słowo) elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanych w komputerach i urządzeniach z nimi współpracujących.

Materiał zawarty w podręczniku podzielony został na 14 wykładów zorganizowanych w formie lekcji. Może być studiowany w tempie odpowiadającym indywidualnym cechom i możliwościom studenta, jednakże kolejność poszczególnych lekcji jest ustawiona nieprzypadkowo i powinna być zachowana dla zapewnienia ciągłości wykładu. Każda lekcja składa się z części wykładowej. Większość z nich uzupełniona jest zadaniami sprawdzającymi umiejętności teoretyczne nabyte w danej lekcji. Umiejętność rozwiązania zamieszczonych zadań jest potwierdzeniem opanowania materiału dotyczącego lekcji. Wiele rysunków zamieszczonych w podręczniku jest animowanych, co ułatwia zrozumienie omawianego zjawiska bądź sposobu tworzenia wykresów wektorowych. Podręcznik wyposażony jest w kilka programów interakcyjnych umożliwiających samodzielne otrzymywanie rozwiązań dla zadań formułowanych w trakcie studiowania.


Wymagania egzaminacyjne

  • Egzamin z Podstaw elektrotechniki i elektroniki jest egzaminem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu 5 zadań w terminie i miejscu wyznaczonym przez władze Uczelni.
  • Zakres tematyczny egzaminu pokrywa wszystkie lekcje zawarte w podręczniku. Stopień trudności zadań nie odbiega od poziomu przykładowych zadań zamieszczonych na końcu każdej lekcji.
  • Egzamin jest punktowy. Maksymalna liczba punktów jest równa 100. Zdobycie 51 punktów jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu.
  • Skala ocen (proponuję skalę ocen zgodną z naszym regulaminem trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pięć lub dostateczny, dość dobry, dobry, ponad dobry, bardzo dobry)
51 – 60   dst
61 – 70   dst+
71 – 80   db
81 – 90   db+
91 – 100  bdb

W wyjątkowych przypadkach, gdy wynik jest poniżej 51, ale wyższy niż 45 punktów istnieje możliwość poprawienia oceny w dodatkowej części ustnej egzaminu, obejmującej sprawdzian wiedzy teoretycznej z całego zakresu materiału.


Wymagania wstępne

Student podejmujący przedmiot Podstawy elektrotechniki i elektroniki powinien mieć wiedzę matematyczną związaną z rachunkiem liczb zespolonych, różniczkowaniem i całkowaniem prostych funkcji matematycznych, a także podstawami rachunku macierzowego. Zasadnicze elementy przekształcenia Laplace’a i Fouriera zostaną wprawdzie podane w odpowiedniej lekcji, ale każda dodatkowa wiedza w tym zakresie będzie mile widziana i znacznie ułatwi zrozumienie treści odpowiednich lekcji.


Informacje o autorach

Prof. dr hab. Stanisław Osowski jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej od 1972 roku. W chwili obecnej jest profesorem zwyczajnym Politechniki. Wykłada teorię obwodów, komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz sieci neuronowe na studiach dziennych i doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym. Jest autorem lub współautorem 10 podręczników akademickich z tej dziedziny. Zainteresowania naukowe prof. Osowskiego skupiają się wokół przetwarzania sygnałów metodami sieci neuronowych, zastosowania sztucznej inteligencji w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych, a także komputerowych metod analizy i optymalizacji układów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, głównie w czasopismach i konferencjach międzynarodowych.


Dr inż. Krzysztof Siwek jest pracownikiem Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej od 1995 roku. Specjalizuje się w problematyce sztucznych sieci neuronowych oraz ich zastosowań w dziedzinach elektrotechniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych głównie w czasopismach zagranicznych i na konferencjach międzynarodowych.


Dr inż. Tomasz Markiewicz jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej od 2001 roku. W chwili obecnej jest adiunktem. Prowadzi zajęcia między innymi z teorii obwodów i sygnałów, sieci neuronowych i metod numerycznych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym. Zainteresowania naukowe dr inż. T. Markiewicza skupiają się wokół sztucznej inteligencji, w szczególności sieci neuronowych, przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych, zagadnieniach projektowania nosa elektronicznego. Jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych, głównie w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych.


Dr inż. Paweł Fabijański jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Instytucie Sterowania I Elektroniki Przemysłowej od 1975 roku. W chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Wykłada przedmioty Podstawy elektroniki i energoelektroniki oraz Elektronika z techniką cyfrową z grupy przedmiotów kierunkowych wspólnych dla kierunków studiów Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka na studiach stacjonarnych i zaocznych., a ponadto pełni funkcję kierownika laboratorium podstaw elektroniki i energoelektroniki. Jest współautorem laboratorium podstaw elektroniki oraz 2 skryptów do w/w przedmiotów. Obszar zainteresowań naukowych dr inż. P. Fabijańskiego obejmuje zagadnienia automatyki i energoelektroniki, a w szczególności analizy i projektowania układów adaptacyjnych i falowników rezonansowych do zasilania urządzeń ultradźwiękowych dużych mocy. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych, głównie w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych.